Resultaten eerste jaar Diftar bekend
RESTAFVAL PER INWONER DUIDELIJK GEDAALD

Resultaten eerste jaar Diftar bekend

In 2020 werd in Borne Diftar ingevoerd. In vergelijking met 2019 is het aantal kilo’s fijn restafval per inwoner gedaald van 135,9 naar 92,3 kilo. Er is meer aan gft, verpakkingen, glas en oud papier opgehaald, waardoor de conclusie gerechtvaardigd is dat inwoners hun afval beter zijn gaan scheiden. “De doelstelling van de gemeenteraad om tot minder dan 120 kilo restafval te komen is ruim gehaald”, zegt wethouder Michel Kotteman. “Dat is heel positief.”
 

In onderstaande tabel is de vergelijking te zien tussen de resultaten van fijn restafval (afval van de minicontainers en ondergrondse containers), grof restafval (afval van het afvalbrengpunt en wat huis aan huis wordt opgehaald), GFT, glas, verpakkingen en oud papier en karton. In deze tabel is duidelijk te zien dat het fijn restafval en grof restafval zijn afgenomen en dat overige stromen zijn toegenomen, met uitzondering van textiel.

Grof restafval 
en gft

In 2019 was het grof restafval 20,1 kilo per inwoner. In 2020 is dit ondanks de drukte op het milieupark gedaald naar 18,1 kilo per inwoner. Een verklaring is dat het niet meer mogelijk is om dichte vuilniszakken aan te bieden met afval. Deze zakken telden mee met het grof restafval. Voor fijn restafval in zakken zijn aparte containers geplaatst bij de ingang van het milieupark. De stijging van het gft is niet alleen te verklaren vanwege de invoering van Diftar, maar ook door het plaatsen van extra verzamelcontainers voor de hoogbouw. Hierdoor zijn er sinds 2020 inzamelmogelijkheden voor gft-afval voor alle hoogbouwbewoners.
 

Corona

De stijging van de inzameling van het glas is niet alleen gekomen door de invoering van Diftar. Hier heeft ook corona zijn invloed op. Doordat de horeca gesloten is en mensen minder op vakantie zijn gegaan, wordt er meer thuis gegeten en gedronken. Dit leidt tot meer glas. De inzameling van textiel is flink gedaald. Dit is ook het gevolg van corona. De Kringloop haalt in de gemeente Borne het textiel op en is een inzamelpunt. De textielcontainers zijn een tijd gesloten geweest en de Kringloop is gesloten geweest. Het effect hiervan is duidelijk zichtbaar. De huis aan huis inzameling van textiel in zakken, wat driemaal per jaar plaatsvindt, is wel doorgegaan. Bij een van deze rondes is veel meer opgehaald dan normaal. Dit was in de periode dat de textielcontainers gesloten waren.
 

Bijplaatsingen

De bijplaatsingen zijn iets toegenomen in Borne. Vooral over de situatie bij de Nettorama komen veel meldingen binnen. Voor de invoering van Diftar werd hier ook al veel bijgeplaatst, maar zaten de bijplaatsingen verstopt achter de bovengrondse containers en de beplantingen. Nu vallen deze bijplaatsingen meer op. Rond de Dorsvloer en de Höfte zijn de bijplaatsingen wel toegenomen. Wekelijks is er een schoonmaak en opruimronde langs alle ondergrondse containers in Borne. Daarnaast worden aan de hand van meldingen de bijplaatsingen ook opgeruimd. Tot slot wordt in 2021 een actieplan gemaakt om de overlast te verminderen. “De ervaring in andere gemeenten is dat het aantal bijplaatsingen bij invoering van Diftar in eerste instantie toeneemt en na een half jaar ‘normaliseert’. Dat zien we ook in Borne. Helemaal wegpoetsen van bijplaatsingen zal nooit lukken. Die waren er ook voor Diftar.”
 

Vervuiling reststromen

Bij invoering was de vrees dat inwoners, nu ze per grijze afvalcontainer moeten betalen, hun restafval bij het gft of de verpakkingen zouden gooien. Het blijkt dat deze vervuiling niet of nauwelijks plaatsvindt in de groene container, maar wel in de oranje. Deze vervuiling is gestegen van 10,7 procent naar 39 procent. Dit is niet alleen in Borne, maar in heel Twente, en heeft deels te maken met een strengere acceptatie van de verwerker. Door de inzet van voorloopacties en extra communicatie is in de laatste maanden van 2020 de vervuiling wel gedaald. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Henry — 23 mei 2021
Bijna een week geleden was de eerste opmerking van mij hoe de kostenvergelijking 2020 ten opzichte van 2019 er nu uitzag. Tot op heden, 25 mei, heeft nog geen enkele reactie hierop antwoord gegeven, helaas moet ik zeggen. Helaas omdat ik direct al het gevoel had dat de gepubliceerde overzichten slechts een rookgordijn tot doel hadden en de aandacht van de tarieven moest afleiden. Wat me vandaag verbaasde was een opmerking in Tubantia waarin in slechts 1 zijn gewag werd gemaakt van het feit dat Twente Milieu aankomend jaar ?110.000 oplevert, vooral door een tariefsverhoging richting de burger! Pagina 13. Hoezo goedkoper?
Goedheiligman — 15 mei 2021
Hier mag een slotje op ! Unmeunig dom gedram ..
Johan Wierda — 15 mei 2021
@ron: Ontdaan van realistische feiten, belerend, en sardonisch beledigend, slechts kleinburgerlijk redenerend, vanuit louter eigen belang, de heer Ron Hartman ten voeten uit, blijft rustig verder bazelen.
Ron Hartman — 15 mei 2021
@hesje: De energietransitie, massale houtkap en het brandbare afval worden helaas door het grote geld misbruikt om energie in de vorm van warmtenetten te presenteren als bijdrage aan het doel om CO2 en andere uitstoot te verminderen. Zon - en wind kunnen dat wel, maar wind werd door de RES Borne al weggemoffeld. Borne gaat dus ook ondergronds met de energie? Diftar tarieven ipv goeie scheiding zullen dat financieren (door de burgers)?
Lichtgeel hesje — 14 mei 2021
Dit artikel gaat toch over Diftar en niet over een energietransitie????
JohanWierda. — 14 mei 2021
@ron:
Ontdaan van realistische feiten, belerend, en sardonisch beledigend, slechts kleinburgerlijke redenerend, vanuit louter eigen belang de heer Ron Hartman ten voeten uit, bazel rustig verder, echter zonder mij.
Johan Wierda — 14 mei 2021
@Ron
Laat ik nou het zelfde hebben gedaan.
Ik wandel en fiets heel veel in en door dat gebied, er is wellicht plaats voor een bescheiden zonnepark, maar ook dat gecombineerd met een windmolentje lost het probleem van de groeiende energiebehoefte niet op.
En dan weerspreekt je mijn argument over bezwaar- en beroepsprocedures nog niet eens.
Als iedereen straks elektrisch auto rijdt en fietst stijgt de energiebehoefte enorm, merk het aan mijn eigen energieverbruik kom zonnepanelen tekort.
Er is vast wel iemand in Borne te vinden die dat exact kan berekenen om maar feitelijk te blijven.
Ron Hartman — 14 mei 2021
Jammer dat je nooit, echt nooit een inhoudelijk zinnig, deskundig en overwogen antwoord geeft. Die plek heb ik bezocht, ingemeten en berekend en jij komt met crematorium-antwoorden. Energieverspilling!
Johan Wierda — 14 mei 2021
Een windmolen met kleine wieken lost de stijgende vraag naar elektrische energie in Borne niet op.
Met andere woorden voor de bŁhne plaatsen we een windmolen om daarmee onze goede wil te tonen?
Dan hebben we het nog over uw vrienden in Azelo die een dergelijk plan te vuur en te zwaard zullen bestrijden, bezwaar en beroepsprocedures te over in dit mooie land.
Ron Hartman — 14 mei 2021
De grond is eigendom van de gemeente (de onderste punt van het perceel. De afstand tot de hoogspanningsmasten is een gegeven irt de diameter van de wieken en het crematorium staat NIET daar. Energie voor Borne geeft het WEL!
Johan Wierda — 14 mei 2021
@Ron
Oh ja nog een kort antwoord op jouw concrete vraag.
Er staan hoogspanningsmasten i dat gebied, er is een rondweg gepland, er staat inmiddels ook een crematorium, de grond is geen eigendom van de gemeente, dus uitkopen voir de hoofdprijs of onteigening. Wie gaat dat betalen, onze zoete lieve Gebreide?
Of bedoel je de windmolens aan de Azeloskant te plaatsen, daar is ook ruimte.
Alleen dan verlies je wel al je vrienden in Azelo.
Johan Wierda — 14 mei 2021
@Ron
Ten eerste wij importeren al tientallen jaren uit de hele wereld, energie uit de USA, Noorwegen, Rusland, Saudi-ArabiŽ, dat is een feit.
Deze onderlinge afhankelijkheidsrelatie werkt bevorderend voor de welvaart voor veel mensen, lis van de uitwassen van persoonlijke verrijking van een beperkt aantal indivuduen.

Energievoirziening is in mijn ogen een collectieve voorziening, voor iedereen, ongeacht je maatschappelijke positie , ongeacht je arm of rijk bent, ongeacht je al of niet een geschikt of beschikbaar dak tot je beschikking hebt.
Met andere woorden het is een illusie dat bijvoorbeeld zijn/haar eigen energievoorziening zou kunnen realiseren.
Het verbruik is fracties hoger dan de opwekkingscapaciteit.
Een enkele windmolen in welk weiland dan ook biedt geen enkel perspectief, het is een oplossing,.
Het subsidieert de rijken via subsidies en steelt van de armen via heffingen om voornoemde rijken nog rijker te maken.
Het is de eeuwige strijd tegen private rijkdom en collectieve armoede.
Uw redenering zou er toe leiden dat elk beschikbaar stuk grond onteigend zou moeten worden ten behoeve van het oplossen van het energievraagstuk.
Een voorbeeld, onlangs zijn er een aantal woningen in de omgeving van de Vakkennis, in uw redenering zou de overheid op dit terrein via onteigening eer een zonnepark dienen aan te leggen, zodat deze relatief welgestelde buurt haar eigen energie zou kunnen opwekken, een volslagen absurde redenering uiteraard.
Trouwens het aantal zon- en winddagen is te onvoorspelbaar om daarvan afhankelijk te willen en kunnen zijn.
Energievoorziening is een collectieve noodzaak/belang/recht, evenals onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en overige infrastructuur.
Ron Hartman — 14 mei 2021
Johan, het gaat om energie voor Borne. Niet dat Portugal of de Noordzee dan maar in actie moet komen. Laten we eens concreet worden. Noem jij nu eens een drietal bezwaren tegen een hoge windmolen tussen het tennisveld van het AZC en de A1.
Johan Wierda — 13 mei 2021
Op een werkbezoek in 2014 heb ik samen met anderen uit diverse landen in Europa onder meer de Portugese staatssecretaris van Energiezaken gesproken, deze liet nadrukkelijk blijken dat er concrete plannen klaarliggen om in noord Portugal in onherbergzame gebieden zonneparken aan te leggen en de energie rechtstreeks via een kabel verbinding naar het noorden te transporteren.
Deze plannen zij in Brussel geblokkeerd met een veto door Frankrijk, vanwege de angst dat zij hun overtollige (kern) energie niet meer kwijt zouden raken in BelgiŽ, Nederland en Duitsland.
Dit is een onomkeerbaar feit, ontdaan van wensdenken, complottheorieŽn en het te kakken zetten van anderen met loze verdachtmakingen.
Dat laatste schijnt voor sommige mensen een sardonisch genoegen te zijn.
Ron Hartman — 13 mei 2021
Holle woorden. Gewoon nimby dus
Johan Wierda — 13 mei 2021
@ron hartman
Meer zon, meer wind, een optie indien aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan.
Zon uit grote zonneparken in Portugal en Spanje, wind van windparken op de Noordzee dit als overgang totdat kernfusie op termijn wordt gerealiseerd.
Ron Hartman — 13 mei 2021
De verbranding van afval moet dus beperkt blijven tot Twents afval? Dus geen grootschalige warmtenetten met extra verbranding van import vuil en bomen en dat vooral voor het gemak om op papier te voldoen aan duurzamer, maar in praktijk juist nog meer CO2 uit te braken? Meer zon, meer wind en een enkele kerncentrale met aanvullend gas zal bespreekbaar moeten worden? Of kan het beter?
Johan Wierda — 13 mei 2021
We staan nog maar aan het begin van grote veranderingen met betrekking tot hoe we om gaan met onze schaarse goederen.
Het verbranden dus het vernietigen van schaarse dus kostbare materialen levert slechts direct warmte en indirect elektriciteit op.
Er zal een echte kosten-baten analyse dienen plaats te vinden gebaseerd op reŽle cijfers ontdaan van wensdenken en zůnder met voorbedachte rade bedachte oplossingen.
Al of niet kuddegedrag is naar mijn mening niet ter zake doende, massa maakt kassa is een aloude economische wet.
Ron Hartman — 13 mei 2021
Met al die cijfers en al die zinloze-baan-cijfergoochelaars om ht grote gelijk te blijven bewijzen, blijft bij mij die ene klemmende vraag; Twence heeft ook een BV die warmtenetten grootschalig wil aanleggen en dus ook grootschalig brandbaar materiaal nodig heeft. ONS materiaal (en helaas omdat wij veel te weinig afval leveren, ook het afval en bomen uit andere landen). Waarom is er zo ingestoken op minder restafval (en dus dumpen) in plaats van perfect gescheiden afval? Door het laten betalen van restafval is de perverse prikkel ontstaan van dump en vervuilen van de andere bakken. Hoe moeilijk is het om kudde- en berekenend gedrag mee te nemen als variabele in theoretische plaatjes?
Yvonne — 12 mei 2021
Nabrander: hoezo de vervuiler betaald.... Ongeveer 30% meer afgekeurd. Alternatief is voorlopers die ook niet gratis werken. Die kosten gaan dus in de praktijk doorberekend worden aan de personen die braaf hun grijze bak vaker aan straat zetten met daarin het juiste afval.
Yvonne — 12 mei 2021
Vervuilde kilo's worden vernietigd als restafval. Hoe zijncdeze cijfers verwerkt in de staatjes? Zijn ze uit de aantallen weggelaten bij verpakkingen en opgenomen als restafval? Of moeten wij zelf die gepubliceerde cijfers nog corrigeren?

En hoe staat het met gedumpt afval (dus los van de bijplaatsingen naast de containers, bijvoorbeeld banken in sloten etc), wat zijn daar de cijfers van?
Lichtgeel hesje — 12 mei 2021
Inderdaad, de kilo's zijn voor de buhne. Voor de inwoners is meer van belang wat ze in 2020 kwijt zijn geweest voor Diftar ten opzichte van 2019. In de Bornse Courant van 15 mei 2019 valt te lezen, dat GB90 (de partij van de verantwoordelijke Wethouder voor Diftar) de invoering van Diftar steunt, onder meer omdat het "kosten verlagend" is. Dat deze college-partij haar eigen Wethouder niet heeft willen afvallen c.q. heeft willen laten zitten is een politieke keuze. Tegelijkertijd laat deze uitspraak over "kosten verlagend" door GB90 zich niet anders lezen, dan dat zowel het basistarief als het Diftar-tarief de komende jaren NIET zullen stijgen na de invoering hiervan (zoals in andere Diftar-gemeenten wel het geval is). GB90 heeft immers voorgestemd, omdat het Diftar-systeem naar hun mening kostenverlagend is. De tarieven 2021 zijn gestegen t.o.v. 2020, dus de belofte van GB90 over een kostenverlagend Diftar kan de kliko in. Nu graag nog de financiŽle rapportage. op micro-nivo...
Henry — 12 mei 2021
Mooie getallen in bepaalde delen, maar....waar is de financiŽle vergelijking nu van ?20 ten opzichte van ?19?

ĎHoezo Ďpersoonlijkí verzoek van de...

In een officieel persbericht van de gemeente Borne over het aanstaande besluit om 300 Afghaanse...
22-09-2021

Anti-windmolen actiegroepen trekken samen op

Bewoners van Twickel, Hengelo en Borne slaan de handen ineen om de plaatsing van 250 meter hoge...
22-09-2021

ĎNeeí tegen ministerie lijkt geen verstandige...

Formeel neemt het college vrijdag een besluit over het verzoek van staatssecretaris...
22-09-2021

Azelo opnieuw overrompeld

Toen vanmiddag de omwonenden in Azelo geïnformeerd werden door het college over het verzoek...
21-09-2021

Plan om (weer) asielzoekers in Azelo op te vangen

Volgende week dinsdag is er een ingelaste raadsvergadering, voorafgegaan door een Politiek...
21-09-2021

Inloopbijeenkomst Vloedbeltverbinding

Op woensdag 29 september vindt bij Erve Hondeborg in Zenderen een inloopbijeenkomst plaats over...
15-09-2021