Gemeente gaat extensief maaien uitbreiden

24 april 2022 -De gemeente is vorig jaar begonnen met extensief maaien in de openbare ruimte. Deze manier van maaien is een gevolg van kostenoverwegingen maar levert daarbij een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Kruiden en bloemen krijgen meer ruimte, zodat er een betere leefomgeving voor insecten ontstaat en de natuur meer tot bloei komt. Het extensief maaien wordt nu uitgebreid en in andere gedeeltes van de openbare ruimte in Borne toegepast.

Met extensief maaien worden gazons twee keer per jaar gemaaid.
De eerste maaironde zal rond juni uitgevoerd worden, de tweede maaironde rond oktober.

In de Wijk Wensink-Zuid gaat het om de volgende locaties:
- Orionstraat vanaf de Jupiterstraat langs het spoor en de F35
- Van Brakelstraat


Overlast beperken
De gemeente laat het gras groeien op plekken waar dat niet hinderlijk is. Rondom deze gazons wordt een strook intensief gemaaid om overhang richting de weg te voorkomen. De nieuwe aanpak zorgt voor een veranderend beeld in de openbare ruimte. Dat is voor veel mensen wennen. Daar is de gemeente zich van bewust. Door de randen van de gazons intensief te maaien wordt de overlast beperkt.
 

 

Start aanleg retentiegebied en sloop gymzaal

 

28 maart 2022 - Binnenkort start de gemeente met de aanleg van het retentiegebied aan de Woolderweg. Nu wordt het gebied nog gebruikt voor opslag van materiaal voor de inrichting en aanleg van de rest van de wijk.

 

De gemeente schrijft: 'We starten binnenkort met de sloop van de gymzaal in het retentiegebied. Vervolgens wordt het retentiegebied geleidelijk ingericht. Voor de bouwvak zal dit deel van de wijk ingericht zijn. We overleggen nog met het bouwteam wat de exacte planning per onderdeel is. Mochten we denken dat omwonenden hinder gaan ondervinden, dan laten we dit via NTP in een brief aan aanwonenden weten. Er vindt momenteel nog een update plaats van het ontwerp m.b.t de locatie van de gymzaal. We verwachten dat de inrichting van het gebied voor de bouwvak gereed is.

 

Voortgang overige straten
Zoals u kunt zien, verandert er veel rond de Europastraat, Evertzenstraat en de Groene Long. Qua werkzaamheden lopen we mooi in de pas. Natuurlijk hebben we dit ook te danken aan het mooie weer, dat helpt enorm. De Groene Long wordt per deel aangepakt. Dus nadat het werk in de Evertzenstraat klaar is, wordt het deel van de Groene Long richting de Dorus Rijkersstraat aangelegd. In week 16 zullen we starten aan de Dorus Rijkersstraat met bestrating. De tegels die uit de straat komen, zullen worden geschonken aan een sportclub in Borne. We zijn blij dat deze tegels hergebruikt zullen worden.

 

Heeft u vragen?
We zijn hard aan het werk om de aanleg in de wijk gereed te maken. Soms is het niet altijd zichtbaar dat we bij u in de straat aan de slag zijn. Wilt u weten wat er allemaal gebeurt in de wijk? Loop gerust eens een rondje en kijk wat er allemaal verandert. U kunt ook gerust de mensen van NPT of het bouwteam vragen naar de stand van zaken'.

 

Vernieuwen gedeelte riool Theresiastraat

 

16 maart 2022 - Zoals u weet heeft de gemeente Borne fysieke maatregelen getroffen en het riool geïnspecteerd in de Theresiastraat in verband met de verzakkingen in de straat. Gebleken is dat een stuk van het riool vervangen moeten worden. Fase 2 van Wensink-Zuid is qua voorbereiding nog niet zover dat er uitvoering aan gegeven kan worden en daarom is besloten om op korte termijn dit stuk riool te vervangen.

 

In de bijlage is te zien om welke locatie het precies gaat en het gedeelte dat afgesloten wordt. In opdracht van de gemeente Borne gaat NTP deze werkzaamheden uitvoeren. Tijdens deze werkzaamheden is de Theresiastraat tussen de Oude Hengeloseweg en de Ruyterstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. U zult te zijner tijd bericht krijgen wanneer deze werkzaamheden gaan plaatsvinden. De fysieke maatregelen worden verwijderd. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden bij u in de straat tot overlast kunnen gaan leiden, helaas is dit niet altijd te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip en wij zullen proberen de overlast tot een minimum te beperken.

 

Mocht u vragen hebben omtrent het bovenstaande dan kunt u op werkdagen tussen 07.30 en 16.30 uur contact opnemen met NTP: Dick Veldman , telefoon 06 2034 3191 of Jorn Smeenk, telefoon 06 2352 5915.

 

Aanpassen riool kruising Oude Hengeloseweg - Van Speykplein

 

21 februari 2022 - In opdracht van de gemeente Borne gaat NTP een nieuwe aansluiting maken in het riool aan de Oude Hengeloseweg kruising Van Speykplein. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. NTP zal maandag 21 februari starten en de werkzaamheden zullen naar verwachting vrijdag 25 februari klaar zijn. De kruising wordt deels afgezet, de weg blijft dus deels open voor doorgaand verkeer. NTP zal proberen de overlast door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

 

Tijdelijk parkeerverbod en afsluiting rijbaan Theresiastraat

 

20 januari 2022 - In de Theresiastraat is de verzakking in de rijbaan ter hoogte van de huisnummers 12-18 zorgelijk geworden, Om verdere schade aan de rijbaan te voorkomen wordt er rechts van het gedeelte Theresiastraat 12-18 een tijdelijk parkeerverbod ingesteld.

 

Parkeren is verboden vanaf de nummers 29-31 tot nummer 19. Ook wordt een deel van de rijbaan afgezet, ter hoogte van huisnummer 16, aan de linkerkant van de Theresiastraat. Auto’s en fietsers kunnen rechts om de afzetting heen rijden. De Theresiastraat blijft dus open.

 

Maandag 24 januari a.s. wordt het riool geinspecteerd om te kijken wat hier precies de schade is. De gemeente Borne werkt samen met NTP en Twente Milieu aan een oplossing.

 

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar wensinkzuid@borne.nl of wensinkzuid@ntp.nl. U kunt ook de medewerkers van NTP of de gemeente aanspreken die in de wijk aanwezig zijn.

 

Wijkbericht najaar 2021

 

24 oktober 2021 - Thema-editie over de energietransitie

 

De Stichting wijkcomité Wensink-Zuid, een aantal wijkbewoners dat de ontwikkelingen in en om de wijk met belangstelling volgt en daarop inspreekt bij overheden, heeft zich via de werkgroep energie de laatste tijd beziggehouden met zaken die gaan over de toekomstige energievoorzieningen.

 

Twee initiatieven worden via dit bericht onder uw aandacht nader onder de aandacht gebracht:

 

ZONNEPANELEN
Informatiebijeenkomst op 3 november a.s. om 19.30 uur in de aula van het Twickelcollege.
Dit is een privé initiatief van twee enthousiaste wijkbewoners, nl. Rinne Oost en Dave Poort. Zie hun uitnodigingsbrief op pagina 2 - 3 van dit bericht. Beide heren maken ook deel uit van de werkgroep energie.
 

WARMTENET EN WINDMOLENS

Zie de reactie van Siny Boer namens de werkgroep energie op pagina 4 – 6
op de plannen van de gemeenten Borne en Hengelo.

Zie pagina 6 - 7 voor overige informatie.

 

Download het wijkbericht (PDF)

 

Inloopbijeenkomst Europastraat

 

2 juli 2021 - Maandag 5 juli is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar het concept ontwerp voor de herinrichting van de Europastraat wordt gedeeld met geïnteresseerden. Tussen 17.00 en 20.00 uur is het bouwteam in de raadzaal aanwezig om het ontwerp toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

 

Lees verder

 

Definitief ontwerp herinrichting fase 1A

 

21 juni 2021 - Het definitieve ontwerp van de herinrichting fase 1A (Piet Heinstraat, Evertzenstraat, Dorus Rijkersstraat en Groene Long) is hier te downloaden (PDF)

 

Het is bijna zover. Er wordt gestart met de uitvoering van de herinrichting van de wegen Piet Heinstraat, Evertzenstraat en Dorus Rijkerstraat. Door deze herinrichting wordt het hemelwater van de woningen die aan deze straten liggen, afgevoerd richting de Groene Long. De Groene Long komt uit in het nieuwe retentiegebied aan de Woolderweg (voormalige MAVO-locatie).

 

Herinrichting straten en ‘Groene Long’

Als omwonende heeft u in april 2020 via een enquête kunnen reageren met uw wensen omtrent de inrichting. Mede aan de hand van uw reacties is een voorlopig ontwerp gemaakt door architectenbureau Te Kiefte. Dit ontwerp is digitaal via de website van Wensink-Zuid op BorneBoeit aan u gepresenteerd. Alle reacties zijn verzameld in een reactienota die ook op BorneBoeit is geplaatst. Alle reacties bij elkaar hebben tot aanpassingen in het definitieve ontwerp geleid. U kunt dit definitieve ontwerp hier bekijken.

 

Ontwerp retentiegebied (voormalige MAVO-locatie)

Het ontwerp voor het retentiegebied heeft de afgelopen tijd ook verder vorm gekregen. Voor dit ontwerp geldt ook dat het projectteam dit normaliter persoonlijk aan wijkbewoners zou presenteren. Ook dit ontwerp vindt u in dezelfde presentatie. U kunt hierop reageren. Doe dat wel voor 5 juli aanstaande, daarna worden alle reacties verwerkt in een reactienota. En natuurlijk plaatsen we die reactienota ook weer op deze website. In die reactienota wordt geschreven wat er met uw opmerking is gedaan.

 

Planning
Op dit moment zijn de nutsbedrijven nog druk aan de slag met het vervangen van ondergrondse kabels en leidingen. Wanneer deze werkzaamheden in de Piet Heinstraat klaar zijn, kan gestart worden met de herinrichting van de straat. NTP zal u verder informeren over de planning van de herinrichtingswerkzaamheden.

 

Tijdens de werkzaamheden zal er alvast wat grond verplaatst worden bij het retentiegebied. De definitieve inrichting van dit gebied vindt echter aan het eind van dit jaar plaats, nadat alle inspraakreacties verwerkt zijn.

 

Sloop voormalige mavo-locatie


17 augustus 2020 - In de week van 17 augustus wordt gestart met de sloop van de voormalige mavo-locatie aan de Woolderweg 108. Het gaat vooralsnog alleen om de sloop van het voormalige schoolgebouw, het gymlokaal blijft in ieder geval nog tot 2021 behouden.

 

Volgens wettelijke voorschriften en veiligheidsvoorwaarden wordt begonnen met de sanering van asbest en het afvoeren van grond. Vanaf week 36 (31 augustus) wordt met de daadwerkelijke sloop van het gebouw gestart, met uitzondering van een kelder en schoorsteen. Deze krijgen in het nieuw aan te leggen retentiegebied een nieuwe functie als permanent vleermuisverblijf. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Borne uitgevoerd door Maathuis Braakhuis Sloopwerken.

 

Voortgang project Waterbeheer Wensink Zuid
Naast de sloop van de voormalige mavo-locatie, wordt de komende tijd ook verder gegaan met de herinrichting van de zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Hemelwater kan door de herinrichting worden afgevoerd richting de groene long en het retentiegebied. Afhankelijk van de maatregelen rondom het coronavirus, worden de gemaakte ontwerpen gepresenteerd.

 

Retentiegebied
Voor de ontwikkeling van het retentiegebied hoopt het projectteam iets te kunnen organiseren om ideeën van wijkbewoners te verzamelen. Hierover volgt later meer informatie.

 

Afbeelding in de tekst: In vogelvlucht een voorbeeldimpressie van het te ontwikkelen retentiegebied vanaf het zuiden met centraal de vleermuiskelder en vleermuistoren

 

Herinrichting komt met aanpak groene long in nieuwe fase

 

11 mei 2020 - De eerste uitvoeringsfase van het project Waterbeheer Wensink Zuid is bijna gereed. De Oude Hengeloseweg heeft een heel ander aanzicht gekregen. Nieuwe bomen en beplanting maken het beeld straks compleet.

De komende periode wordt ook de laatste hand gelegd aan het Van Speijkplein en de aanzet van de groene long, de groene verbindingszone die van de Oude Hengeloseweg naar de Woolderweg loopt, tussen de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat.

 

Aangepaste werkplanning
In eerste instantie zou ná de Oude Hengeloseweg de Woolderweg aangepakt worden. Om de volgende redenen is deze planning echter bijgesteld:

  • De voormalige MAVO-locatie aan de Woolderweg is als retentiegebied naar voren gekomen. Dit betekent dat het een gebied is waar tijdelijk veel water kan worden opgevangen en geborgen. Om al het afgekoppelde hemelwater op te vangen is de verbinding Woolderweg-Europastraat niet meer direct noodzakelijk.
  • Binnenkort wordt ook de Europastraat, een andere belangrijke ‘verkeersader’ van Borne, opnieuw ingericht. Het is niet verstandig om twee belangrijke wegen gelijktijdig af te sluiten.
  • Het is ook niet wenselijk om de Woolderweg al op te knappen, terwijl het bouwverkeer uit het achterliggende deel van de wijk er nog overheen moet rijden.
  • Als er meer bekend is over een warmtevisie voor de wijk, biedt de Woolderweg eventueel mogelijkheden om werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren. In dat geval hoeft de weg niet twee keer opengebroken te worden.

 

Groene long
Er is daarom nu gepland om eerst verder te gaan met de groene long, de verbinding naar het toekomstige retentiegebied op de MAVO-locatie en de zijwegen hiervan (Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat). Deze straten kunnen dan het hemelwater afvoeren richting de groene long en vervolgens naar het retentiegebied. Tevens wil het bouwteam met hulp en ideeën van omwonenden de parkeerdruk in deze straten aanpakken.

 

Voorontwerp
Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus, hebben aan- en omwonenden van de Dorus Rijkersstraat, de Evertzenstraat en de Piet Heinstraat in april via een brief het verzoek ontvangen om een vragenlijst in te vullen aan de hand van werktekeningen. Bijna de helft van de 138 aangeschreven adressen heeft gereageerd.

 

Aan de hand van de reacties wordt gestart met het voorontwerp. Dit voorontwerp wordt naar verwachting in juni weer aan alle aan- en omwonenden teruggekoppeld. Men ontvangt hierover t.z.t. per brief meer informatie.

 

De ontwerptekeningen die behoren bij de hierboven genoemde enquête kunt u hier inzien.

 

Voortgang reconstructie Oude Hengeloseweg

 

7 februari 2020 - Vanaf maandag 3 februari wordt begonnen met werkzaamheden van het volgende deel van de reconstructie van de Oude Hengeloseweg. Dit is het gedeelte tot de kruising met de Van Galenstraat.

Meer over de werkzaamheden en antwoorden op veel gestelde vragen in de laatste nieuwsbrief van het projectteam.

 

Start werkzaamheden reconstructie Oude Hengeloseweg

 

20 september 2019 - Tussen de parkeerplaats van de PLUS-supermarkt en kruising Kortenaerstraat/Theresiastraat zijn de nutsbedrijven bijna klaar met hun werkzaamheden. Op woensdag 25 september gaan we starten met de werkzaamheden aan de riolering en de verhardingen.

 

NTP start vanaf de Plus-supermarkt en de eerste fase loopt ook tot de eerder genoemde kruising en zal in kleinere gedeelten (twee of meer) worden opgebroken.
 Daar waar de weg is opgebroken kan men de woning tijdelijk niet met de auto bereiken (verzet uw auto tijdig). De woningen zijn altijd wel met de fiets en lopend bereikbaar. Hiertoe zetten wij loopschotten in. Voor het parkeren verzoeken wij u tijdelijk elders te parkeren. De vraag van de PLUS-supermarkt is om dit niet tijdens de drukke winkeltijden op hun parkeerplaats te doen. Er zijn dan te weinig parkeerplaatsen voor klanten die verder weg wonen en met de auto inkopen doen.

 

Afvalinzameling

Voor de inzameling van huisvuil de containers graag buiten het afgesloten werkvak zetten. Lukt u dat niet, dan graag een bericht naar de omgevingsmanager. NTP zal dan zorg dragen voor het plaatsen en terug brengen van uw container.

 

Hulpdiensten

Hulpdiensten worden door ons wekelijks op de hoogte gehouden van de bereikbaarheid zodat zij de snelste route kunnen nemen.

 

Herinrichting Oude Hengeloseweg

 

20 augustus 2019 - In september wordt gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Oude Hengeloseweg en een deel van het Van Speyckplein. Dit ontwerp is mede tot stand gekomen op basis van eisen die een klimaatadaptieve inrichting met zich meebrengt. Daarnaast is een inloopavond/werkatelier gehouden met de bewoners op 29 maart 2018. Ook is het ontwerp besproken met de klankbordgroep waterbeheer en teruggekoppeld aan de bewoners op 4 juni 2019.

 

Inzage

Het ontwerp herinrichtingsplan ligt ter inzage van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

 

Reacties 

Belanghebbenden kunnen van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 reageren op het ontwerp, indien zij van mening zijn dat er iets over het hoofd is gezien bij het maken van het ontwerp. Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een reactie kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 16 september 2019 een afspraak te worden gemaakt met de heer A. ten Barge, telefoon 074-265 8686.

 

De presentatietekening van het herinrichtingsplan kun je hier downloaden.

 

Nieuwsbrief 2 reconstructie Oude Hengeloseweg

 

14 augustus 2019 - Zoals ook al in de eerste Nieuwsbrief (zie het bericht hieronder) werd aangegeven, zullen de nutsbedrijven op 19 augustus van start gaan met hun werkzaamheden in de Oude Hengeloseweg. In Nieuwsbrief 2 -die u hieronder kunt downloaden- treft u meer informatie over de planning van de werkzaamheden en wat het allemaal voor u, als aanwonende, betekent.

 

Download hier Nieuwsbrief 2 (PDF)

 

Nieuwsbrief reconstructie Oude Hengeloseweg

 

2 augustus 2019 - In week 38/39 (vanaf 16 september) wordt gestart met de werkzaamheden in de Oude Hengeloseweg. Tijdens de uitvoering van het werk wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief wordt bezorgd bij de bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein en wordt gepubliceerd op dit platform. In de nieuwsbrief staat o.a. de laatste stand van zaken m.b.t. werkzaamheden, verkeershinder, gewijzigde bereikbaarheid etc.

Als alles volgens planning verloopt, starten de nutsbedrijven op maandag 19 augustus met het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen (hierover meer in Nieuwsbrief 2). Dan zal er al beperkte verkeershinder zijn. Aannemer NTP start week 38/39 met de herinrichting, mede afhankelijk van de vorderingen van de nutsbedrijven. Vanaf dan zal de Oude Hengeloseweg in fasen geheel afgesloten worden en is er voor de aanwonenden beperkte bereikbaarheid.

Vanaf week 34 worden de bewoners benaderd voor de gesprekken over de afkoppeling van het regenwater van hun woning.

 

Download de Nieuwsbrief hier (PDF)

 

Bericht van afstudeerders Lars en Matthijs

 

26 juli 2019 - “Het afgelopen half jaar zijn wij druk bezig geweest met het afstudeeronderzoek in de gemeente Borne voor Wensink-Zuid. Wij hebben onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in het klimaatadaptief maken van de wijk Wensink-Zuid voor het project van de rioolvervanging.

 

Gebleken is dat bewoners pas echt geïnteresseerd zijn en betrokken raken zodra er bij hen in de straat veranderingen plaatsvinden. Als de werkzaamheden zich ergens anders in de wijk afspelen is men over het algemeen minder betrokken. Wat ook meespeelt, is dat het project momenteel nog niet loopt, oftewel er is nog niets concreets (zichtbaar) gebeurd. De verwachting is dat op het moment dat de gemeente een concrete datum heeft wanneer zij ergens begint met de werkzaamheden, dat men dan geïnteresseerd raakt en mogelijk betrokken wil worden bij de invulling van hun straat en directe omgeving. Zoals nu gebeurt in de Oude Hengeloseweg. Immers, zonder concrete informatie over wat men kan doen en waar wat gaat gebeuren is er lastig een invulling aan te geven.

 

De concrete informatie heeft ook betekenis op de klimaatadaptieve toepassingen. In Wensink-Zuid is de houding tegenover klimaatadaptatie positief. Bewoners zijn welwillend en bereid tijd en/of geld te investeren in het klimaatadaptief maken van hun huis/tuin. De voorwaarde is wel dat de gemeente hierover duidelijk communiceert, dat wil zeggen: frequent met informatie komt, ook als er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, inhoudelijke informatie verstrekt over welke aanpassingen bewoners zelf kunnen doen en wat dit met zich meebrengt.

 

We hebben met veel plezier gewerkt aan het onderzoek om erachter te komen wat de gemeente kan doen om bewoners van Wensink-Zuid te betrekken bij plannen van de gemeente. Ten slotte willen we u natuurlijk bedanken voor uw tijd om een interview af te nemen!”

 

Lars van Gorp

Matthijs Kooij

 

Management van de Leefomgeving – Van Hall Larenstein te Leeuwarden

 

Bijeenkomst voor bewoners Oude Hengeloseweg Van Speijkplein

 

23 mei 2019 - Bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein zijn dinsdag 4 juni uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in het Twickelcollege aan de Welemanstraat, tussen 19.00 en 21.00 uur. Hier kunnen zij de conceptplannen voor de herinrichting van hun straat inzien. Ook zijn voorbeelden aanwezig van materiaal dat wordt toegepast. Medewerkers van het ontwerpteam zijn aanwezig om de plannen toe te lichten.

 

Naast het verbeteren van de riolering wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht, zoals straten, speelterreinen en de groeninrichting. Hiervoor zijn in een werkatelier op 29 maart 2018 wensen en ideeën uit de wijk opgehaald. Ook zijn er twee bijeenkomsten gehouden met een klankbordgroep uit de hele wijk, om de ontwerpen voor de nieuwe inrichting en de materiaalkeuze te bespreken. Dinsdag 4 juni worden de plannen voorgelegd aan de bewoners om deze vervolgens uit te werken in een definitief ontwerp. Het streven is om in september 2019 te starten met de werkzaamheden.

 

Huis-aan-huisgesprek
Na de inloopbijeenkomst wordt het ontwerp afgerond en worden er afspraken gemaakt voor de zogeheten huis-aan-huisgesprekken. Hierbij wordt de situatie op het eigen terrein van de bewoners besproken rond het eventueel afkoppelen van de hemelwaterafvoeren.

 

Bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein worden per brief geïnformeerd over de bijeenkomst op 4 juni.

 

Samen op de duofiets, gezellig!!


17 april 2019 - Zou u best graag af en toe een mooie fietstocht willen maken, maar lukt dat niet meer zelfstandig? Houdt u van fietsen, kunt u dat goed en wilt u daarbij graag gezelschap hebben?

Bij de VVV-balie in het Kulturhus kan men een duofiets huren voor €5,- per dagdeel. Men moet de fiets van te voren reserveren.
Deze prachtige elektrische fiets is bedoeld om iemand mee te nemen die niet meer zelfstandig kan fietsen. Hij/zij zit naast de
bestuurder en bepaalt zelf in welk tempo hij/zij mee wil fietsen. De benen helemaal stil houden kan ook!
De fiets past zelfs op smalle fietspaden, dus is heel geschikt voor een mooie tocht door de omgeving.

 

Het Wijkcomité Wensink Zuid wil het gebruik van de fiets in onze wijk graag stimuleren. Daarom zoeken wij:

- mensen die (na instructie) bereid zijn de fiets te besturen en
- mensen die graag mee willen gaan.

Bestuurders en passagiers bepalen zelf wanneer en hoe vaak ze willen fietsen.

 

Het wijkcomité is van plan een bijeenkomst te organiseren waarbij:
- belangstellenden met elkaar kennis kunnen maken

- u de fiets kunt bekijken,

- u instructie krijgt over het gebruik en de besturing,

- u een proefritje kunt maken (als bestuurder of als passagier)

 

Denkt u: “Dit is misschien iets voor mij”? , meld u dan aan via een mailtje naar wensinkzuid@gmail.com of bel naar 074-2666841 (Siny Boer). Deelname verplicht tot niets. Gewoon doen!

 

Kent u iemand in uw omgeving voor wie dit misschien iets is , geef dit bericht dan aan hem/haar door s.v.p.!

Na aanmelding wordt er (in overleg) een datum voor een bijeenkomst gepland. U wordt opgehaald als u niet zelfstandig kunt komen.

 

Even voorstellen…

 

25 maart 2019 - “Wij zijn Lars en Matthijs, twee vierdejaars HBO-studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor onze opleiding Management van de leefomgeving voeren wij een afstudeeronderzoek uit in de gemeente Borne. Hoe kan de gemeente bewoners bij projecten betrekken én hierbij de leefbaarheid vergroten? Aanleiding van het onderzoek is de toekomstige rioolvervanging in Wensink Zuid, waarbij de mogelijkheden omtrent klimaatadaptatie worden meegenomen.

 

Voor ons onderzoek gaan wij van april tot en met juni graag met u als wijkbewoner in gesprek om verschillende meningen op te halen. Met de opbrengst uit deze gesprekken schrijven wij een advies aan de gemeente, die hierdoor goed kan inspelen op uw wensen.

 

Wij zijn dan ook benieuwd naar uw mening en komen graag bij u langs! Geïnteresseerd? Mail naar lars.vangorp@hvhl.nl of bel naar 06-41076792.

 

Graag tot snel!”

 

Lars van Gorp

Matthijs Kooij

 

Planning Oude Hengeloseweg

 

22 maart 2019 - Volgens planning gaat de Oude Hengeloseweg dit najaar op de schop. Echter, zoals eind vorig jaar gecommuniceerd op dit platform, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebruik van aardgas. Deze ontwikkelingen maken dat, naast het opnieuw inrichten van Wensink Zuid voor een duurzaam en beter waterbeheer, ook ‘aardgasvrij’ een belangrijke pijler is geworden binnen het project.

 

Het openbreken van de Oude Hengeloseweg biedt niet alleen kansen op het gebied van herinrichting, maar ook voor andere voorzieningen die eventueel nodig zijn ter voorbereiding op een aardgasvrij Wensink Zuid. Het is belangrijk dat de aanleg hiervan gelijktijdig verloopt. Dit om te voorkomen dat een opnieuw aangelegde straat na een tijd weer opengebroken moet worden omdat er, in het kader van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe leidingen moeten worden gelegd.
 

Gevolgen
Daarom wordt overwogen om, voordat de schop in de grond gaat in de Oude Hengelosweg, eerst onderzoek te doen naar de wijze waarop de woningen in Wensink Zuid in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien. Voor de Oude Hengeloseweg zou dit gevolgen hebben voor de planning. Als er daadwerkelijk onderzoek wordt gedaan, betekent dit namelijk dat de uitkomst (wel/niet extra voorzieningen aanleggen) pas in het najaar bekend is. Een eventuele ‘gecombineerde aanleg’ zou dan pas in de zomer of het najaar van 2020 zijn.

 

Extra Onderzoek
De keuze voor extra onderzoek wordt gemaakt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne. Over dit besluit, dat naar verwachting in april wordt genomen, en de verdere planning en ontwikkelingen, wordt u op de hoogte gehouden via dit platform. De bewoners van de Oude Hengeloseweg worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 

Concept ontwerp Oude Hengeloseweg

 

22 maart 2019 - Op 7 maart is de klankbordgroep Wensink-Zuid voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Het bouwteam Wensink-Zuid heeft het conceptontwerp van de Oude Hengeloseweg voorgelegd aan de klankbordgroep en besproken.

De verschillende mogelijkheden in materiaal voor de aanleg van de weg zijn besproken en gepresenteerd aan de klankbordgroep. Besproken is waar de voorkeuren liggen van de klankbordgroep. Op basis van de inbreng van de klankbordgroep zijn er tevens enkele wijzigingen gedaan in het ontwerp.

Het aangepaste ontwerp wordt op een later moment tijdens een inloopbijeenkomst aan de direct omwonenden van de Oude Hengeloseweg gepresenteerd. Ook dan is er nog mogelijkheid tot inspraak. Omwonenden worden hier t.z.t. over geïnformeerd.

 

De klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging van bewoners uit de wijk Wensink-Zuid. Suggesties voor of vragen over het ontwerp en/of bevindingen tijdens de uitvoering, kunt u melden bij de klankbordgroep. Dit mag natuurlijk ook bij het Bouwteam Wensink-Zuid. Vragen over uitvoering, fasering, planning, techniek, verkeer en eventuele klachten kunt u stellen aan het Bouwteam Wensink-Zuid.

 

Afronding groenconvenant en erf Kloas-an-de-brug

 

24 januari 2019 - Ooit was het gebied tussen Borne en Hengelo agrarisch, tot genoegen van menig burger die genoot van het open landschap. Toen kwam de A1 en vervolgens bedrijventerrein Westermaat. Bewoners van Wensink-Zuid hebben kritisch meegedacht tijdens die ontwikkelingen. Het resultaat was onder meer een groenconvenant waarin de Coöperatie Plein Westermaat en de gemeente Hengelo toezegden aan de andere partners in het convenant, de inmiddels opgerichte Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid, de Natuur- en Milieuraad, de gemeente Borne en enkele particulieren, dat extra aandacht zou worden besteed aan groen op en rondom Plein Westermaat. Zie afbeelding 1 op PDF bijlage.
 

Erf Kloas-an-de-brug
Wijkcomité en Milieuraad hebben indertijd bezwaar gemaakt tegen de sloop van de historisch waardevolle boerderij Kloas-an-de-brug (zie afbeelding 2 op PDF bijlage). Er zijn serieuze pogingen gedaan door ondernemers om het pand te laten restaureren / te herbouwen en een nieuwe bestemming te geven. Dat bleek niet haalbaar. Toch zijn de inspanningen niet helemaal vergeefs geweest: een deel van het erf blijft groen. Binnen dat groen maakt de nieuwe eigenaar van het erf, Bauhaus, binnenkort (voorjaar 2019) een herinnering aan de voormalige boerderij en schippersherberg (zie afbeeldingen 3 en 4 op PDF bijlage) en aan het agrarisch verleden van het huidige bedrijventerrein. Met de herinrichting van het erf zijn de via het groenconvenant gedane toezeggingen voltooid (afgezien van de onderhoudsplicht).
 

‘Rondjes achterom’
Er is dan weliswaar geen agrarisch landschap meer tussen Hengelo en Borne maar blijkbaar is het gebied voldoende aantrekkelijk door de ruimte en het groen om af en toe vanuit de wijk een aangenaam rondje te lopen. Dat geldt voor het Plein, maar ook voor Campus en De Veldkamp.

Groenconvenant en erf Kloas-an-de-brug (PDF)

 

Graven proefsleuven gestart

Nieuws van het bouwteam

 

6 december 2018 - Op diverse plaatsen in de wijk zijn de collega’s van NTP gestart met het graven van proefsleuven. Met name in de Oude Hengeloseweg en Woolderweg.

 

Dit gebeurt om te kijken waar gas- en waterleidingen, rioolbuizen, rioolaansluitingen exact liggen en van welk materiaal en kwaliteit deze leidingen zijn. De resultaten worden met GPS apparatuur ingemeten. Waterleiding bedrijf Vitens is ook regelmatig aanwezig om hun waterleidingen te beoordelen.

 

De Gasunie zal de exacte locatie van hun gasleiding in de Van Galenstraat uitzetten, hiervoor hoeven geen proefsleuven gegraven te worden.

 

Verslag en presentatie bijeenkomst 21 november

 

28 november 2018 - Er waren veel wijkbewoners aanwezig op de informatie- en inspiratieavond op 21 november. Voor degenen die de bijeenkomst hebben gemist, of de presentatie nog eens willen bekijken is hier het verslag te downloaden, evenals de sheets van de presentatie van het bouwteam. Op verzoek is zijn ook de ‘denkplaatjes’ voor verschillende straten digitaal beschikbaar gemaakt.

 

Verslag informatie- en inspiratieavond (PDF)

Presentatie (PDF)

Denkplaatjes (PDF)

 

Verkeerstellingen

 

26 november 2018 - Momenteel worden er in de Wensink-Zuid op de Oude Hengeloseweg, Jupiterstraat en Woolderweg verkeerstellingen gedaan met behulp van slangen over de weg. Het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s worden geteld.

 

Hiermee wordt vastgesteld wat de verhouding is tussen het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s. Om een fiets-waterstraat goed te laten functioneren moeten er voldoende fietsers zijn.

 

Brievenbus geplaatst

 

23 november 2018 - Vrijdag 23 november is bij de ingang van de PLUS supermarkt de brievenbus van het Bouwteam geplaatst.

 

Zoals woensdagavond tijdens de informatie- en inspiratieavond aangegeven is kunnen de bewoners hier de aanmelding voor de klankbordgroep inleveren.

 

Ook doorgeven van naam- en adresgegevens ten behoeve van de keukentafelgesprekken in de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg kunnen hier worden aangeleverd.

 

Uiteraard kan beide ook per mail naar: wensinkzuid@borne.nl