Hogere woonlasten in 2023
RIOOL- EN AFVALSTOFFENHEFFING STIJGEN, OZB DAALT

Hogere woonlasten in 2023

Een gemiddeld Borns huishouden in een koopwoning betaalt volgend jaar een paar tientjes meer aan gemeentelijke belastingen. Belangrijkste oorzaak daarvan is een stijging van zowel de rioolheffing als de afvalstoffenheffing. De onroerendezaakbelasting (OZB) daalt in percentage van 0,1494 procent naar 0,1319 procent van de waarde van een woning, mede als gevolg van de algemene waardeontwikkeling op de woningmarkt.

 

OZB

Woningen zijn in het afgelopen jaar gemiddeld 18,7 procent in waarde gestegen. Met deze waardestijging wordt altijd rekening gehouden bij het vaststellen van de OZB. Gaat de woningwaarde omhoog, dan daalt het tarief en andersom. Bij de berekening is de totale opbrengst van de belasting voor de gemeente het uitgangspunt. Daarop is wel een kleine correctie (2,8 procent) vanwege inflatie toegepast. Het bedrag dat een woningbezitter betaalt is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis, maar het percentage daalt dus in 2023 naar afgerond 0,13 procent.
 

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Al met al betekent het voor veel inwoners waarschijnlijk wel een hogere aanslag, omdat immers de huizen meer waarde hebben gekregen. Wethouder David Vermorken wil in dat verband nog eens wijzen op de mogelijkheid om rechtstreeks bij het GBT bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-beschikking. “Daarmee bereik je hetzelfde als via die no-cure-no-pay bureaus, waarbij de gemeente wel opdraait voor de proceskosten. Dat is voor Borne wel jaarlijks 70.000 euro! Gemeenschapsgeld! Eigenlijk is het no-cure-gemeente betaalt.”
 

Riool en afval

De rioolheffing stijgt met 6 procent. Dat heeft te maken met het ‘Watertakenplan’. Vermorken: “We staan aan de vooravond van veel vervangingen van riolen. Om die investeringen te kunnen doen is een tariefverhoging onontkoombaar”
 

En dan afval. Net als bij de rioolheffing gaat het om een ‘gesloten systeem’, dat wil zeggen dat de tarieven in principe kostendekkend moeten zijn en overschotten of tekorten niet elders in de begroting terecht komen. Wethouder Michael Geerdink: “Het goede nieuws is dat Bornenaren het afval scheiden heel serieus nemen, maar de kosten zijn wel opgelopen. PMD wordt vaker afgekeurd, waardoor de inkomsten minder worden.”

 

Om de gevolgen van dit soort ontwikkelingen te dempen was er altijd een flinke ‘spaarpot’, maar die dreigt leeg te raken. “Als we nu niet ingrijpen wordt de klap volgend jaar nog groter.” De gemeenteraad krijgt drie scenario’s voorgelegd. Een ervan is niets doen, maar dan ontstaat er dus een probleem in 2024. Alternatief is de tarieven verhogen en dat kan via het vaste tarief en/of het variabele tarief. Het college heeft een voorkeur voor een scenario waarbij het vaste tarief vanaf 2023 jaarlijks met 10 procent wordt verhoogd en de variabele tarieven in 2023 met 25 procent en daarna jaarlijks met 15 procent. Dat zou recht doen aan het principe ‘de vervuiler betaalt’.
 

De gemeenteraad spreekt op 22 november over de voorgenomen belastingverordeningen. Overigens bestaat er de mogelijkheid om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan te vragen in bepaalde situaties. Gezien de huidige omstandigheden wordt er rekening mee gehouden dat hier vaker een beroep op zal worden gedaan. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Dirk — 18 nov 2022
Citaat uit besluitenlijst Raadsvergadering 7 mei 2019 Gemeente Borne punt 4.3:"Daarom wordt voorgesteld om scenario C.1. (financiële prikkel) in te voeren per 1 januari 2020. Door het invoeren van dit scenario gaat de afvalstoffenheffing voor de meeste inwoners naar beneden en worden de inwoners gestimuleerd om het afval beter te scheiden.". Hier staat toch klip en klaar beschreven dat de afvalstoffenheffing naar beneden gaat en niet naar boven! Wellicht kan de volledige Raad dit citaat zich nog eens even voor de geest halen voor dinsdag aanstaande, in plaats van volgzaam mee te gaan in de wens van dit College om inwoners nog maar weer eens de portemonnee te laten trekken voor de (politiek doorgedrukte) grillen van een vorige College. Ik wijs hierbij ook nog even op de stemverklaring van een vorige Coalitiepartij GB90 in deze vergadering, waarin duidelijk valt te lezen dat voor deze partij doorslaggevend is geweest dat Diftar KOSTENBESPAREND zou zijn. De vraag nu is alleen voor wie???
Dirk — 16 nov 2022
Wat is in Borne het jaarlijkse percentage afgekeurd pmd-afval voor verzamelcontainers en wat is het percentage afgekeurd pmd-afval voor huis-aan-huis containers sinds de invoering van Diftar? Wellicht kan Borne ook aansluiten bij de proef met pmd-verwerker Attero, zodat beleid kan worden gemaakt op basis van feiten en niet op basis van (Twente Milieu) veronderstellingen, waarbij de inwoners alleen maar ongebreideld in de portemonnee worden gegrepen....
Dirk — 15 nov 2022
"Borne werkt sinds twee jaar met een gedifferentieerd tarief (diftar) voor afvalverwerking. Dat doet waarvoor het is bedoeld: Bornenaren scheiden het afval goed en zorgen voor steeds minder restafval. Gevolg is wel dat er meer geld nodig is uit het gemeentelijk spaarpotje voor afval om de totale kosten te dekken. Ook omdat regelmatig ladingen plastic- en verpakkingsafval worden afgekeurd omdat er spullen in zitten die daar niet in thuis horen.". Het College hanteert het principe van ‘de vervuiler betaalt". De vervuiling zit hem echter in de verzamelcontainers zoals blijkt uit onderzoek, ofwel de reguliere huiscontainers zijn NIET de bron van de hoge PMD-afkeur. Deze 'discussie' over de verzamelcontainers is nu al 2 jaar gaande. Het zou politiek Borne meer dan sieren om dit nu eens echt structureel aan te pakken, in plaats van simpelweg de rekening (lees: forse tariefsverhogingen) de komende jaren structureel neer te leggen bij goedwillende en meewerkende inwoners!!
Dirk — 14 nov 2022
En de Raad hult zich wederom in stilzwijgen, zoals in veel gevallen in Borne. Het College is nu eenmaal 'heilig', de Raad is 'volgend'.....
Dirk — 14 nov 2022
Citaat uit een regionale krant van 14 november 2022, het onderwerp is Diftar: "Vuilinzamelaar Twente Milieu meldt aparte afkeuringspercentages voor verzamelcontainers en minicontainers, die aan huis worden geleegd. Het percentage afgekeurd pmd uit verzamelcontainers is schrikbarend. Bijzonder is de situatie in Tubbergen en Dinkelland, waar in het eerste half jaar van 2022 geen enkele lading pmd helemaal werd afgekeurd. Ook Rijssen-Holten, Borne, Wierden en Hellendoorn wisten de afkeurde hoeveelheden sterk terug te dringen. ntussen blijft het de Twentse wethouders ergeren dat er desondanks aan de achterkant zoveel pmd wordt afgekeurd.". Kortom: in plaats van standaard de tarieven met een absurd percentage te verhogen, kun je als lokale politiek ook de discussie aangaan met de afvalverwerker. Maar ja, dat is toch allemaal maar lastig en de melkkoe (lees: inwoners) leegtrekken is dan toch veel simpeler. Of hebben we hier (alweer) te maken met een Wethouder die zijn gelijk wil halen,...
Dirk — 13 nov 2022
Ben het volledig eens met de laatste reactie. Aanvulling hierop: "Borne-Nu gaat voor een samenleving die volledig is ingericht op recycling. Wel vinden wij dat met de invoering van het Diftar-systeem de plank is misgeslagen. Omdat handhaving praktisch onmogelijk is, resulteert dit inzamelsysteem in toenemende mate in vervuiling van het buitengebied. Borne-Nu zet daarom in op nascheiding"; "De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt, dan kan de afvalstoffenheffing omlaag; Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan, dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners". Bovenstaande komt uit de verkiezingsprogramma's 2022 van BorneNu en VVD. Ofwel, hier is simpelweg sprake van kiezersbedrog! Ook GB90 moet haar uitspraak als ex-collegepartij over 'Diftar is kostenverlagend' in de Bornse Courant van 15 mei 2020 nog maar eens goed bestuderen. Deze uitspraak staat namelijk volledig los van de realiteit.....
Absurd voorstel om de afvaltarieven jaarlijks met een vast percentage te verhogen. Het gaat om een gesloten systeem dus tarieven ieder jaar te bepalen a..d.h.v. de begroting en reserve. Hoeveel heeft de inwoners van Borne de invoering van Diftar inmiddels gekost? BorneNu was mordicus tegen Diftar en gaat nu zelfs het variabele tarief meer verhogen dan het vaste tarief? Hoe hoger het variabele tarief hoe meer afvalmijders met als gevolg meer vervuiling van de bron gescheiden afvalstromen en meer afvaldump.
De vervuiler betaalt niet, die dumpt!
Wgkub — 12 nov 2022
Ga je huiswerk eens goed doen Vermorken!!!
Dirk — 12 nov 2022
Bron: overdrachtsdocumentgemeenteraad2022-2026pdf (betreft de gemeente Borne), blz. 23: "Afval
Per 1 januari 2020 is Diftar ingevoerd. Dit heeft geleid tot een vermindering van het aantal kilo’s
restafval per inwoner van 136 kilo naar 92 kilo. Dit levert een besparing op van ruim 1 miljoen ton
aan verbranding en er wordt meer afval gerecycled. Ook zijn er meer voorzieningen geplaatst voor
hoogbouwbewoners, zodat ze beter hun afval kunnen scheiden. Om naar 50 kilo restafval in 2030
te gaan, zoals afgesproken is in Twente zonder afval, zijn verder stappen nodig die in de komende
periode verder worden uitgewerkt.". De praktijk toon echter aan (zoals destijds ook verwacht) dat hoe meer afvalscheiding, hoe hoger de tarieven. Dit bleek namelijk al bij de invoering in 2020 uit info over andere (diftar)-gemeenten. We hebben er nu een melkkoe bij voor de inwoners, namelijk Diftar. Overigens vermeldt het artikel 'slechts'2 scenario's en geen 3.....
Mark — 11 nov 2022
Als jullie er maar wel wat leuks mee doen, jongens!

Overijsselse waardering voor Bornse vrijwilligers

Donderdagmorgen werden in het Sociaal Hus Dini Kokenberg, Martijn Weghorst en Bart Freriks...
01-12-2022

Druk op lokaal windbeleid

De provincie dreigt in te grijpen als gemeenten geen haast maken met de opwek van energie via...
30-11-2022

Keuzestress in Wensink-Zuid

Een spettertafel, waterwip, koekjesfabriek, zandtakel, evenwichtsparcours, vlot over het water,...
23-11-2022

College onder vuur over Ridderspoortje

De publieke tribune van de raadszaal puilde dinsdagavond uit met bezorgde omwonenden van locatie...
23-11-2022

Veel bezwaar tegen plan Ridderspoortje

Tegen het voornemen van de gemeente om de locatie van ’t Ridderspoortje aan de...
21-11-2022

Flink wat bomen erbij in Borne

Zaterdagmorgen was het een komen en gaan op Erve Knoef aan de Loodijk. Er lagen 156 flinke bomen...
19-11-2022