Vragen over vergunning Twence
BORNE-NU IS VERBAASD OVER PROCEDURE, PROVINCIE LEGT UIT HOE HET ZIT

Vragen over vergunning Twence

De Provincie heeft het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen aan Twence voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Het ontwerp van de beschikking met bijbehorende stukken is vanaf 4 maart 2016 tot 15 april 2016 in te zien in het provinciehuis te Zwolle en het gemeentehuis te Borne.

 

Vragen Borne-Nu

Borne-Nu vindt dat door het gebrek aan daadkracht, tijdig en adequaat handelen van het college van Borne de gemeenteraad niet de kans heeft gekregen om inhoudelijk te beslissen over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van het voorgenomen plan van Twence en dat vast te leggen in een 'verklaring van geen bedenkingen'. De partij vraagt zich af hoe het kan dat de Provincie een vergunning kan verlenen zonder dat er een verklaring van geen bedenkingen door Borne is afgegeven.

 

De gemeente Borne is door de Provincie gevraagd advies te geven over de plannen in Zenderen, maar Borne wilde dat voorlopig niet doen, omdat het huidige bestemmingsplan onduidelijkheden bevat en een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is. Ondanks dat is de Provincie verder gegaan met de aanvraag van Twence en ligt de ontwerpbeschikking nu ter inzage.

 

Zwolle: “Heel bijzondere situatie”

Albert Vos van de provincie Overijssel legt uit dat er grofweg drie delen zijn in de omgevingsvergunning: een bouwdeel, een ruimtelijke ordening- deel en een milieu-deel. Op alle drie is de Provincie het bevoegd gezag in deze kwestie en heeft het beslissingsbevoegdheid. Voor het bouwdeel en op het gebied van ruimtelijke ordening is echter afgesproken dat de Provincie advies vraagt van gemeenten, in de regel van de gemeente waarin het voorgenomen plan tot uitvoering gaat komen. Dat is volgens Albert Vos niet omdat de Provincie daar niet over gaat, maar ‘puur omdat daarvoor in Zwolle de expertise niet in huis is’.

 

Gemeente Hengelo adviseert positief

Toen Borne die adviezen niet wilde geven ontstond er een ‘heel bijzondere’ situatie. Een soortgelijke situatie was blijkbaar nog niet eerder voorgekomen. Vervolgens heeft men in Zwolle contact gezocht met de gemeente Hengelo om de plannen van Twence te toetsen aan het bouwbesluit (het bouwdeel van de vergunning). De gemeente Hengelo heeft daarop een positief advies afgegeven. Voor zover bekend heeft de gemeente Hengelo geen contact gezocht met Borne over dit verzoek tot advisering.

 

‘Past in huidige bestemmingsplan’

Om helderheid te krijgen over het wel of niet passen binnen het geldende bestemmingsplan (het ruimtelijke ordening-deel van de vergunning) heeft de Provincie de eigen Regionale Uitvoeringsdienst om advies gevraagd. Die heeft te kennen gegeven dat de bouw van een mestverwerker, zoals Twence die voor ogen heeft, past in het huidige bestemmingsplan.

 

Een ‘verklaring van geen bedenkingen’, waar Borne-Nu het over heeft, is niet aan de orde als de bouw past binnen het bestemmingsplan. Dat zou pas gevraagd worden als het bestemmingsplan gewijzigd moet worden om de mestverwerkingsinstallatie mogelijk te maken.

 

Hoe verder?

Borne-Nu wil ook graag van het college weten wat er nu nog voor mogelijkheden zijn voor burgers om tegen de voorgenomen vergunning te protesteren en wil dat die mogelijkheden duidelijk gecommuniceerd worden. Borne-Nu is van mening dat er voor de gemeenteraad weinig anders overblijft dan het snel indienen van een zienswijze tegen de voorliggende beschikking.

 

Wethouder Herman Mulder wilde vooruitlopend op de beantwoording van de vragen van Borne-Nu geen uitspraken doen over mogelijke vervolgstappen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Sandra Ottolander — 15 mrt 2016
Is her niet wonderlijk dat wederom een juridische haarkloverij ontstaat voor dit gebied? Wanneer ontstaat er gewoon eens bestuurlijke daadkracht deze ontwikkeling f gewoon niet te willen bij n dorp dat de vuilstort al door de strot gedrukt kreeg?

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020

Haast met onderzoek alternatieve...

Al vanaf 2013 dubt de gemeente Borne over waar de eerste spooronderdoorgang, als begin van de...
17-06-2020

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom vertrekt

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom heeft besloten om zijn functie als...
15-06-2020

Volwaardige horeca bij Weleveld lijkt...

In het Politiek Beraad dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd welke kant het op moest met de...
09-06-2020

BorneBoeit krijgt licentiesteun

In een extra (digitale) raadsvergadering dinsdagavond heeft de gemeenteraad zich in meerderheid...
03-06-2020