Raad zet hakken in het zand
MESTVERWERKING OP ELHORST-VLOEDBELT HOUDT DE GEMOEDEREN BEZIG

Raad zet hakken in het zand

“Ik voel me niet bij de neus genomen, maar heb een duw in de rug gekregen, ben op m’n neus gevallen en het doet wel zeer”. Zo verwoordde Bert Oude Lansink (CDA) zijn gevoel over de gang van zaken om tot de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie te komen op de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Soortgelijk sentiment leeft bij een meerderheid van de gemeenteraad. Henk van den Berg (Borne-Nu) : “Wij hebben al vanaf 2012 aangegeven dat wij er niet gelukkig mee zijn. U bent maar doorgedenderd. Hoe serieus neemt u ons?”. Een vraag gesteld in de richting van Paul Horsthuis, secretaris van Twence, die in het Politiek Beraad dinsdagavond de bouw van een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen kwam verdedigen.

 

'Niet op die plek'

Nut en noodzaak van het oplossen van het probleem van de mestoverschotten staat echter niet ter discussie. De meerderheid van de gemeenteraad, met uitzondering van VVD en PvdA, wil die installatie gewoon niet op die plek. Het past niet in de Groene Poort, zou veel beter passen op het XL Businesspark in Almelo, is wellicht helemaal overbodig als ontwikkelingen om mest te vergisten op het terrein van de boerderijen zelf doorzetten en waar gaat het in de toekomst allemaal heen? In 1991 had ook nooit iemand kunnen bedenken dat de vuilstortlocatie ooit zou verworden tot een industriële ontwikkeling om mest te verwaarden. Ook Paul Horsthuis moest eerlijk bekennen dat ook hij niet in de toekomst kan kijken. “De Boeldershoek in Hengelo was in 1985 vergelijkbaar met de Elhorst-Vloedbelt op dit moment en kijk wat er nu allemaal staat”, zei hij. Ontwikkelingen die passen bij het anders denken over afval en duurzaamheidsprincipes. “Grijp die kans”, hield hij de gemeenteraad voor. “Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan komen we bij u terug.”

 

Geen medewerking aan onderzoek GGD

Maar de gemeenteraad is niet van plan zich zondermeer bij de situatie neer te leggen en de plannen te omarmen. “U mag hier nog een uur zitten, maar u vindt mij niet op uw pad”, sprak Henk van den Berg stellig. Met dezelfde vastberadenheid was eerder op de avond de GGD al de boodschap meegegeven dat er geen medewerking verleend zou worden aan het onderzoek dat de instelling, in opdracht van Twence, naar de gezondheids- en veiligheidsrisico’s zou instellen. Er waren bedenkingen tegen de onafhankelijkheid van betaald onderzoek en tegen de vragen die de GGD ter voorbereiding van het onderzoek aan de raadsfracties had gesteld. Men vond ze voor een deel van politieke aard (Wat zijn uw belangrijkste bezwaren?, Wanneer zou u wel akkoord kunnen gaan?, onder andere). “Deze politieke discussie acht ik de GGD absoluut niet competent toe.” (Bram Donkers, PvdA)

 

Weg naar de rechter

Feit is dat de gemeenteraad helemaal niet meer aan zet is. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de Provincie en die heeft haar goedkeuring al gegeven. Borne heeft het nakijken, tenzij de rechter anders beslist. Maar of en hoe de weg naar de rechtbank bewandeld moet worden, daar is men het nog niet over eens. Raad en college dienden apart van elkaar zienswijzen in tegen de beslissing van de Provincie. Het college stelde voor om toch vooral gezamenlijk op te treden en de rechter te vragen een oordeel te geven over het wel of niet passen in het vigerende bestemmingsplan. Mocht de rechter, in tegenstelling tot de Provincie, van oordeel zijn dat de mestverwerker niet in het bestemmingsplan past, dan moet Zwolle Borne vragen om een verklaring van geen bedenkingen en dan mag Borne er weer wat van gaan zeggen.

 

Extra raadvergadering 7 juni

De vijf eensgezinde raadsfracties wilden echter eerst overleggen met hun eigen juridisch adviseur en dan bepalen wat de vervolgstappen zouden moeten zijn. Op dinsdag 7 juni is er een extra vergadering van de gemeenteraad, waarin de kwestie opnieuw aan de orde komt. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 01 jun 2016
De Commissaris van de Koning in Overijssel schreef mij:

…”Per mail ontving ik van u een brief gedateerd 14 mei 2016, met als onderwerp ‘uurgemiddelde norm voor NO2-concentratie’. Over uw mail hebben wij contact opgenomen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Infomil en het RIVM. De instanties geven aan dat de gegevens van de Atlas niet bedoeld en niet geschikt zijn als toetsingsinstrument voor het bepalen van de luchtkwaliteit. Voor het in kaart brengen van de luchtkwaliteit is de jaarlijkse NSL-monitoring het uitgangspunt. Op basis van de NSL-monitoring die eind van dit jaar uitkomt kan worden aangegeven of en in hoeverre er sprake is van eventuele overschrijdingen van de grenswaarden NO2 over het jaar 2015”...

Luchtkwaliteit rond A1/ A35 en 80 km/u autoweg 'Zuidelijke Randweg' daar pal langs en mestvergister op Elhorst-Vloedbeld hebben één ding gemeen: Besluiten worden genomen door een hoger echelon. Dat beroept zich op een hogere macht. Jammer dat de Gemeenteraad in beide gevallen het belang van de bevolking zo verschillend afweegt.

Pas als Zuidelijke Randweg en mestvergister operationeel zijn ziet het hogere echelon wel verder…

Alsnog openbare procedure Weleveld

Begin volgend jaar komt er alsnog een openbare procedure voor afwijking van het bestemmingsplan...
12-11-2019

Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg

Er gaat weer wat veranderen met de jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekker erkennen dat de...
08-11-2019

Karrenvracht aan moties en amendementen

De gemeente Borne moest voor de meerjarenbegroting een tekort van 2,5 miljoen zien te dekken en...
06-11-2019

Kritische gemeenteraad bij begrotingsbehandeling

De begroting is met meerderheid van stemmen aangenomen. Net als vorig jaar stemde de gehele...
06-11-2019

Gaat de OZB met 20 procent omhoog?

Tijdens het gemeenteraadsverkiezingsdebat in 2018 legden we alle politieke partijen onder andere...
04-11-2019

Een ton minder bezuinigen voor het Kulturhus

Het lijkt erop dat de bezuinigingen voor het Kulturhus een stuk lager gaan uitvallen. In een...
25-10-2019