Borne Duurzaam: duurzame luis in de gemeente-pels

 

De verkiezingen zijn voorbij, Borne heeft een nieuwe gemeenteraad. Bij alle partijen in de raad staat duurzaamheid hoog genoteerd in hun programma. Dat schept verplichtingen voor de nieuwgekozen raadsleden. Komende raadsperiode moet een duurzaam Borne een centraal doel worden, op alle beleidsterreinen en vooral ook samen met de inwoners van Borne.

 

Er zijn aanknopingspunten genoeg. Elhorst/Vloedbelt en mestverwerking, een rondweg om Zenderen, de spoorlijn door Borne, Diftar en afvalscheiding, windmolens en zonnepanelen: het waren de hot items in de verkiezingscampagne. De G1000 Burgertop in mei 2017 bracht een waslijst aan klein- en grootschalige duurzame doelen voort.

 

Afstemming en regie

Deze doelen raken zowel de inrichting van Borne (infrastructuur, energietransitie, wegennet, toegankelijkheid van de kernen, schone lucht, afvalstromen en mestverwerking etc.), het groene karakter van Borne (groenbeheer, pluktuinen, vruchtbomen, bijenkorven, nieuw voor oud bij bomenkap etc.), de betrokkenheid van de burger bij het bestuur als de lokale economie (beheersbare landbouw en veeteelt, goederenoverslag aan de rand van Borne en kleinschalige distributie binnen Borne). Dit alles is nauw verbonden met het streven naar een duurzaam Borne. Dat vraagt om afstemming en regie bij de gemeente Borne, zowel politiek als ambtelijk, maar ook binnen de regio. De onderliggende vraagstukken zijn niet specifiek Borns. De omliggende gemeenten staan voor vergelijkbare keuzes.

 

De stichting Borne Duurzaam is van mening dat het thema duurzaamheid in de komende raadsperiode een integrale benadering verdient en een ijkpunt moet zijn op alle beleidsterreinen. Politiek aangestuurd vanuit een sterke wethouders-portefeuille, ondersteund door een ambtelijke regiefunctionaris. Dat komt tegemoet aan de uitspraken die zijn gedaan tijdens het lijsttrekkersdebat in het kader van de raadsverkiezingen waar ‘duurzaamheid’ unaniem als leidmotief voor het gemeentebeleid werd onderschreven.

 

Constructieve rol

Vanuit de samenleving ziet Borne Duurzaam daar voor zichzelf een constructieve rol in: als de kritische luis in de pels. Zowel de verschillende verkiezingsprogramma’s als de uitkomsten van de G1000 Burgertop bevatten voldoende criteria om de voortgang in het Bornse duurzaamheidsbeleid te kunnen beoordelen en van input te voorzien. Borne Duurzaam kijkt daarbij ook naar ontwikkelingen buiten de eigen Bornse grenzen. Duurzaamheid is immers een grensoverschrijdend vraagstuk en beperkt zich niet tot afzonderlijke gemeenten. Borne kan alleen een duurzame gemeente worden in afstemming met de omliggende gemeenten, binnen het kader van afspraken tussen die gemeenten. De actuele discussies over de windmolens naast de A35 op het grondgebied van de gemeente Hof van Twente, maar met impact op de Bornse leefomgeving, of over de vestiging van de mestverwerkingsfabriek op Elhorst/Vloedbelt (waar ook mest uit de regio wordt verwerkt) tonen dit aan.

 

Borne Duurzaam zoekt versterking

Om haar ambitieuze rol te realiseren heeft de stichting Borne Duurzaam dringend versterking nodig. Wilt u met ons deze kritische luis in de pels zijn, laat het ons weten via borneduurzaam@gmail.com. Of bel 06 2432 7825 (Ton Remmers). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Uitkomsten Burgertop in verkiezingsprogramma's?

 

Eind mei 2017 heeft in Borne de G1000 Burgertop plaatsgevonden. Ruim 160 inwoners formuleerden een lange lijst met wensen en verbeterpunten waarmee het wonen en leven in Borne verbeterd kan worden. Een aantal werkgroepen is sindsdien aan de slag gegaan om dit verder uit te diepen.

Begin december zijn deze resultaten o.a. aan het zittende gemeentebestuur gepresenteerd, met de aanbeveling naar de lokale partijen om bij het schrijven van de verkiezingsprogramma’s hun voordeel er mee te kunnen doen. Nu deze programma’s in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart gepubliceerd zijn wordt het interessant om ze eens te lezen met de lijst van de Burgertop er naast.

 

Het resultaat van deze analyse vindt u in de kruisjeslijst die u hier als pdf kunt downloaden. Een kruisje betekent dat de betreffende partij in haar programma in meer of mindere mate aandacht aan dit punt schenkt. Daarbij moet opgemerkt worden dat deze analyse heel globaal is: vaak is er enige goede wil en vrije interpretatie van woorden en standpunten nodig geweest om tot het zetten van zo’n kruisje over te gaan.

 

Een paar dingen vallen daarbij op:

  • alle partijen noemen wel punten uit de Burgertoplijst
  • het meest duidelijk zijn de programma’s van GroenLinks/PvdA en van D66. Bij de andere partijen zijn Burgertop-punten vaak meer impliciet herkenbaar
  • GLa?/PvdA en SP verwijzen expliciet naar het belang van de G1000 Burgertop, vooral bij GL/PvdA is dat het geval
  • de meerderheid van de partijen ondersteunt een nader onderzoek of experiment met vormen van bestuurlijke vernieuwing
  • een veelheid van punten worden door alle partijen omarmd. Dat biedt ruimte om na de verkiezingen te werken naar een raadsbrede maatschappelijke agenda
  • indien mogelijk wil de stichting G1000 Borne halverwege de komende raadsperiode een evaluatiegesprek inlassen: in hoeverre heeft de nieuwe raad in die periode zichtbaar resultaat bereikt op deze punten.

 

In de aanloop naar de komende verkiezingen kan deze vraag ook nu al gesteld gaan worden, maar dan iets anders geformuleerd: wat gaat u als raad of raadsfractie de komende twee jaar op deze punten bereiken?

 

Geslaagde Burgertop G1000 Borne op 20 mei

 

Ongeveer 150 mensen namen deel aan de eerste Burgertop van Borne, volgens het beproefde model van de G1000. Er waren verschillende gespreksronden met wisselende tafelbezetting.Wat je hoort is vooral betrokkenheid, de ene keer op detail en dan weer generaliserend. Als na de lunch de diverse tafels hun juiste samenstelling hebben verkregen, komen iets voor 13.00 uur de issues bovendrijven, waaronder communicatie, verkeersveiligheid en handhaving. Hieruit zullen uiteindelijk tien ideeën ontstaan die een nadere uitwerking verdienen. En weer ontstaat er aan de tafels een levendige discussie, soms in het Twents, een enkele keer in het Engels.

 

De organisatie is meer dan perfect, de deelnemers zetten hun beste beentje voor en vlak voor de uitkomst van de laatste stemronde gaat eenieder graag met elkaar op de foto. Dan is het zover. Het moment suprême: de tien ideeën die het hebben gehaald verschijnen op een megagroot projectiescherm. Op 1 met stip: Mijn verkeersveiligheid 2030 met 47 stemmers; hekkensluiter is Communicatie tussen de gemeente en Bornenaren; gesteund door 25 stemmers.

 

‘Heel geslaagde dag’

Wim Geul, voorzitter van de G1000 Borne, spreekt van een ‘heel geslaagde dag’. “De opkomst was prima voor Borne. En niet alleen maar de ‘usual suspects’. Ik heb best veel mensen ontmoet die ik nooit eerder heb gezien.” De tien beste ideeën die uit het proces rolden waren voor Geul niet echt verrassingen. “Het zijn thema’s die aansluiten bij wat Borne bij MijnBorne2030 ook al eerder heeft gevonden. Voor een deel is het ook een herbevestiging van wat je al weet.” Op donderdagavond 8 juni is een vervolg gepland, waarbij wederom iedereen is uitgenodigd. Dan moeten de ideeën van vandaag verder gestalte krijgen. “Hopelijk zijn er ook veel mensen die wat willen doen”, blikt Wim Geul vooruit.

 

Uitnodigingen verzonden, de aanmelding is open

 

Voor de Burgertop Borne worden in de week vóór Pasen een kleine 7.000 uitnodigingen verstuurd. Een dezer dagen kan een groot deel van de Bornse bevolking boven de zestien jaar een brief op de deurmat aantreffen.

 

Niets ontvangen?

In deze uitnodigingsbrief staat beschreven hoe men zich kan aanmelden. Ook als je geen uitnodiging hebt ontvangen is aanmelding mogelijk. Meer daarover staat op de website www.g1000borne.nl. En als je jouw deelname heel belangrijk vindt maar zelf verhinderd bent, is er toch een oplossing. In zo’n geval mag je je uitnodiging namelijk doorgeven aan iemand anders die geen uitnodiging heeft ontvangen.

 

23 maart 2017: De eerste bijeenkomst voor verenigingen, organisaties en stichtingen

 

Wij willen er voor gaan zorgen dat goede ideeën van inwoners en organisaties in Borne, Zenderen en Hertme een succes worden. Hoe? Door mensen enthousiast te maken en te activeren om ideeën verder te helpen. Maar ook door de verbinding tussen politiek en inwoners weer goed te maken en goed te houden. Zodat goede ideeën opgepikt worden en verder worden geholpen. Wij gaan dit doen door een G1000 Burgertop te organiseren op 20 mei 2017.

 

Steun nodig

Om dit evenement tot een succes te maken hebben we steun nodig. We zoeken mensen en organisaties die ervoor kunnen zorgen dat iedereen mee doet. Een burgertop werkt alleen als alle geluiden uit de samenleving naar voren worden gebracht. Wij vrezen dat bepaalde groepen mensen niet komen opdagen. Om iedereen te bereiken doen we een beroep op alle verenigingen en organisaties in Borne. Vanuit de gedachte dat we allemaal met dezelfde vraag zitten: ‘Hoe bereiken we de mensen?’

 

Light versie op 23 maart

Rond deze vraag organiseren we op 23 maart een bijeenkomst. Een G1000 Light, waar je kunt ervaren hoe de G1000 Burgertop in grote lijnen gaat verlopen. We nodigen daarvoor alle verenigingen, clubs, wijkraden, organisaties, kerken en scholen uit. En het mes snijdt dan aan twee kanten. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan profiteren van de uitkomsten van de G1000 en de projecten die daaruit voortkomen. Want samen zijn we sterker! (foto: Amersfoort april 2016, een groepje in overleg over hun gezamenlijke thema).

 

Ambassadeurs

Bornse organisaties hebben een belang bij een bruisend en mooi Borne, Hertme en Zenderen. De G1000 Burgertop maakt veel energie vrij. Enthousiaste leden uit deze organisaties vormen onze ambassadeurs voor de G1000 Burgertop. Van een ambassadeur vragen we om mensen te stimuleren deel te nemen. We hebben de ambassadeurs nodig om uit te leggen wat een G1000 Burgertop is en waarom het belangrijk is voor Borne dat je als inwoner gebruik maakt van je uitnodiging om mee te denken en mee te doen.

 

De organisaties in Borne ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomst op 23 maart, 's avonds om 19.30 uur. Door mee te doen aan deze 'G1000 light' ervaar je dat zo’n bijeenkomst nuttig, maar ook erg leuk is. Bijkomend voordeel: op deze avond brengen we de Bornse verenigingen, organisaties en stichtingen bij elkaar. Een ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en samen ideeën uit te wisselen.

 

Meedoen?

Opgeven voor de bijeenkomst voor organisaties op 23 maart kan via www.g1000borne.nl.

 

Provincie kijkt en denkt mee

Het initiatief om in Borne een Burgertop G1000 te houden heeft de belangstelling gewekt van de provincie Overijssel. In 2016 hebben Provinciale Staten besloten experimenten rondom bestuurlijke vernieuwing te stimuleren. De provincie hoopt van de ervaringen die hiermee worden opgedaan te leren ten behoeve van de versterking van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel. Concreet ondersteunt de provincie het initiatief in Borne bij het verbreden van het bereik van deelnemers en het verankeren van de uitkomsten van de Burgertop.

 

Provinciale subsidie

Op 20 januari is door de provincie Overijssel een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd: de subsidieregeling Experimenten Eigentijdse Bestuursstijl. De stichting G1000 Borne bereidt een aanvraag voor deze regeling voor.

 

Definitieve datum vastgesteld

De definitieve datum van de Burgertop G1000 Borne is vastgesteld op 20 zaterdag mei 2017. De locatie is Sporthal ’t Wooldrik aan 't Wooldrik 3 in Borne.

 

Advertenties
(Uw banner hier?)

Prikbord

De duurzaamheidswerkgroep Borne staat zaterdag 24 maart op de natuurmarkt in het kulturhus. We staan voor een grote uitdaging: onze planeet leefbaar houden! Hiervoor moet er heel wat veranderen aan onze huidige leefgewoonten. Hoe kunnen we dat realiseren in Borne? Daar houdt onze werkgroep, die is ontstaan tijdens... Lees meer

20 mrt 2018 om 16:18 | reacties (0)

Het zorghotel Zwanenhof te Zenderen wordt illegaal te groot gebouwd. Maar diverse raadsleden willen geen antwoord geven over wat ze daar van vinden voor 21 maart 2018. Lees meer

13 mrt 2018 om 13:41 | reacties (1)

G1000 werkgroep Communicatie, gesprek over publieksbalie d.d. 16 januari 2018 De G1000 werkgroep Communicatie had een gesprek met Jojanneke Spenkelink (inrichting publieksbalie) en Martien Weernink (personeel) over de inrichting van de publieksbalie in het gemeentehuis. GB90 had vier jaar geleden een Balie voor... Lees meer

23 jan 2018 om 9:06 | reacties (0)

file:html/cookies.inc.html}