Extra verdieping voor De Veste dichtbij
‘ENIGE OPLOSSING OM TOESTROOM LEERLINGEN HOOFD TE KUNNEN BIEDEN’

Extra verdieping voor De Veste dichtbij

De kans is aannemelijk dat De Veste er een extra verdieping bij krijgt. Op dit moment worden ambtelijk oriënterende gesprekken gevoerd met het schoolbestuur, de directeur van De Vonder, Kinderopvang Borne en aannemer Dura Vermeer die De Veste bouwde. Wanneer de raad in september bij de integrale afweging van de begroting besluit het budget voor de uitbreiding van De Vonder beschikbaar te stellen, zal zo snel mogelijk een projectgroep worden opgestart.

Vervolgens zullen verdere verkennende gesprekken met aannemer, schoolbestuur en kinderopvang worden gevoerd en een projectplan worden uitgewerkt. Het streven is erop gericht dat de uitbreiding van De Vonder met ingang van het schooljaar 2018-2019 in gebruik kan worden genomen.

Fors vooruit op prognoses
In de wijk Bornsche Maten is extra capaciteit nodig om de te verwachten aanwas van scholieren tot en met 2034 het hoofd te kunnen bieden. De toename van het leerlingen loopt op dit moment al fors vooruit op de eerdere prognoses. In het zogenoemde Integraal Huisvesting Plan van het onderwijs is een uitbreiding al voorzien, maar de gemeenteraad gaf opdracht de keuze voor een derde etage beter te onderbouwen. Dat is ondertussen gebeurd in de vorm van een rapport naar aanleiding van nader onderzoek naar de noodzakelijkheid van de uitbouw.

Met de uitbreiding in de vorm van een extra verdieping op de Veste kan een extra bruto vloeroppervlakte van 950m2 gerealiseerd worden. Dit is de enige oplossing binnen de wijk Bornsche Maten voor de middellange termijn. Op de alternatieven kan niet worden gewacht, of ze zijn vanuit onderwijskundig oogpunt bezien niet acceptabel.

De constructie voor een extra verdieping op het schoolgebouw van De Vonder is zo ontwikkeld, dat wanneer deze in de toekomst niet meer nodig is voor de onderwijsfunctie, deze kan worden aangewend voor andere doeleinden of verwijderd kan worden.
 

In toenemende mate gezinnen met jonge kinderen
Waar eerder nog een ontwikkeling van ouderen dan wel gezinnen met oudere kinderen werd verwacht, leidt directeur Harry Krupers van De Vonder uit het stijgende aantal aanmeldingen af, dat zich in toenemende mate gezinnen met jonge kinderen vestigen in de Bornsche Maten.

Afgelopen periode is nader onderzocht of er op de Bornsche Maten nabij De Veste een alternatief aanwezig is, dan wel gecreëerd kan worden voor het capaciteitstekort, waardoor uitbreiding van het gebouw De Veste niet nodig zou zijn. Zo is in april 2017 met projectleiderTon ter Ellen van de Bornsche Maten, het schoolbestuur Stichting Komt, Harry Krupers en Kinderopvang Borne gesproken over mogelijke alternatieven.

 

Zo kwam het eventueel bebouwen van het grasveld tegenover hoofdingang van De Veste ter sprake.
In de ontwikkeling van de Bornsche Maten zijn hier echter woningen en een achtlaagse appartemententoren gepland. In theorie zou het mogelijk zijn om ruimte onder de appartementen (tijdelijk) te huren voor onderwijshuisvesting, maar om twee redenen is dit praktisch niet uitvoerbaar. Allereerst is niet duidelijk is wanneer deze appartementen gerealiseerd worden omdat er tot op heden geen investeerder voor is gevonden. Bovendien is het de vraag of de ruimte daarna eventueel voor vervolg gebruik aangewend kan worden.

Ook het plaatsen van tijdelijke (nood)units wordt niet als een geschikte optie gezien. Het tekort aan vloeroppervlak voor onderwijshuisvesting op de Bornsche Maten dat op basis van de leerlingenprognose vanaf 2021 aanwezig is, blijft bestaan tot het eind van de prognose 2034. Dit maakt dat verwacht kan worden dat de huisvesting de komende vijftien jaar nodig is en daarmee
permanente bouwaard op de bestaande school.

Toch niet naar Wensinkhof
Directeur Harry Krupers van basisschool De Vonder en Stichting Komt geven aan dat alle lokalen bij De Vonder momenteel al in gebruik zijn. Na de zomervakantie van 2017 werd een tekort van twee lokalen verwacht. Volgens het rapport is overleg met beide schoolbesturen en de directeur van De Vonder was aanvankelijk afgesproken dat twee groepen van De Vonder na de zomervakantie 2017 gebruik zouden kunnen maken van twee lokalen op de Wensinkhof als tijdelijke overlooplocatie.

Maar De Vonder heeft ondertussen voor een andere oplossing gekozen. Directeur Harry Krupers:”Omdat ook de Wensinkhoef blijkt te groeien, zou daar nog maar één lokaal beschikbaar zijn. We gaan nu een schooljaar twee ruimtes bij De Vonder als leslokalen gebruiken, die daar eigenlijk niet voor bestemd waren en gaan ervan uit, dat we over een jaar na de nieuwbouw voldoende ruimte hebben.”

 

Directeur Anita Burema van basisschool Beekpark (foto hierboven) verwacht een toename in het leerlingaantal door de sluiting van dislocatie De Esch van ’t Iemnschelf. Hoewel het schoolbestuur er alles aan zal doen om zoveel mogelijk leerlingen te laten meeverhuizen naar de hoofdlocatie in de Stroom Esch zijn op dit moment diverse ouders met kinderen op De Esch zich aan het oriënteren op een alternatieve school. Het is daarom de vraag hoelang de totale groei van De Vonder binnen de huidige capaciteit van het instroompunt Bornsche Maten kan worden opgevangen.
 

Hoewel binnen andere instroompunten (Wensinkhof, Letterveld en Reuvekamp) volgens de berekening van het aantal vierkante meters sprake is van overcapaciteit, is deze niet geschikt te maken voor het geven van lessen. Ze biedt dus geen mogelijkheden om leerlingen structureel op te vangen van het instroompunt de Bornsche Maten. Een blijvende versnippering van het aantal leerlingen over Borne vinden de schoolbesturen vanuit onderwijskundig niet wenselijk.

Foto boven: Nog geen twee jaar na de opening door Commissaris der Koning Ank Bijleveld op 18 september 2015 is De Veste aan een extra verdieping toe.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Thijs snelste typer van het land

Zaterdagmorgen kreeg de 12-jarige Thijs de Boer uit Borne de beker overhandigd die behoort bij...
16-01-2021

Jonge Poerink-terrein op de schop

Het terrein op de hoek van de Prins Bernhardlaan met de Oonksweg, beter bekend als het Jonge...
12-01-2021

Logitrex vestigt zich aan Oonksweg

Sinds 1 januari prijkt de naam Logitrex Cargo Solutions prominent aan de gevel van het pand aan...
05-01-2021

‘Ik wil jongeren in beweging krijgen’

ADVERTORIAL • “In Nederland tellen we enkele honderdduizenden...
04-01-2021

TikTokkende meester Stefan op Radio 538

Eigenlijk was het pas in de zomer dat Stefan Oldemenger actief kennismaakte met TikTok, het...
13-12-2020

Hoe zit het met Borne Werkt anno 2020?

Het project Borne Werkt is in februari 2016 van start gegaan. Sportclubs hebben toen, en nu nog,...
11-12-2020