Feestelijke opening Kerststal

 

Zaterdag 15 december wordt de Kerststal op het Pastoor Veegerplein weer geopend en net als in voorgaande jaren zal dit vergezeld gaan van de gebruikelijke feestelijkheden. Zo zullen er vuurkorven staan, zorgt Hof in Huis voor een drankje en Renate en Mirjam regelen een warme hap. De opening wordt vanzelfsprekend weer muzikaal omlijst door de sfeervolle klanken van St. Gregorius. En natuurlijk ontbreekt ook het gezellige Knobelen niet. Genoeg redenen dus om even een kijkje te komen nemen.

 

Permanente kerstboom

Renate en Mirjam hebben (met steun en instemming van de Dorpsraad, de gemeente Borne en Ton Stokkingreef) kunnen regelen dat er, net als afgelopen jaar, een kerstboom wordt geplaatst. Dit keer zelfs een permanente, zodat Hertme ook in de toekomst verzekerd is van een mooie blijvende boom. Deze boom zal eind november worden geplaatst bij de Kerststal op het Pastoor Veegerplein en voor de Kerst worden voorzien van verlichting. Nieuwsgierig geworden?

 

Kom dan allemaal op zaterdag 15 december vanaf 16.00 uur naar het Pastoor Veegerplein om de kerststal en de kerstboom te bewonderen!

 

Ticketverkoop De Strijd – Passiespelen Hertme gestart

 

Het is december. Nog vier maanden en dan staat De Strijd op de planken van het Openluchttheater in Hertme. De tickets voor dit spektakel zijn vanaf deze maand beschikbaar. Deze feestmaand wordt extra feestelijk met de decemberactie: alleen in december zijn de tickets € 5,- goedkoper!

 

De Strijd is van 12 t/m 22 april 2019. Er zijn 7 voorstellingen, twee op vrijdagavond, twee op zaterdagavond, een op zondagmiddag, een op zondagavond (eerste paasdag) en een op maandagmiddag (tweede paasdag). De avondvoorstellingen starten om 20.15 uur, de matineevoorstellingen starten om 14.15 uur. De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur inclusief pauze.

 

We willen onze bezoekers in de gelegenheid stellen om voorafgaand aan de voorstelling van een maaltijd te genieten in de stijl van De Strijd – Passiespelen Hertme. Deze maaltijd is niet verplicht, u kunt ook alleen de voorstelling bezoeken. Let op: wanneer u de passiemaaltijd aanschaft moet u ook een ticket voor de voorstelling aanschaffen, anders krijgt geen toegang tot het terrein!

 

Voor meer informatie zie www.openluchttheaterhertme.nl/passiespelen/tickets-openluchttheaterhertme

 

Zonnebloemregio Zonnehof zoekt bestuursleden

 

De regionale Zonnebloemafdeling Zonnehof is hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bij voorkeur mensen die vanuit hun beroep of achtergrond over bestuurlijke kennis of vaardigheden beschikken. En die deze capaciteiten als vrijwilliger willen inzetten voor mensen met een lichamelijke beperking.

 

De regiobestuursleden ondersteunen de acht plaatselijke afdelingen en hun vrijwilligers die in de regio actief zijn. Ook coördineren zij diverse activiteiten en geven zij vorm aan het vernieuwde beleid van de Zonnebloem.

 

Meer Informatie of aanmelden?

Download dan hier de aanvullende informatie.

 

Elkaar helpen, ook in Hertme

 

Op dit Hertmeplein vindt u onder het kopje 'Elkaar helpen' al veel informatie. We willen nu graag specifiek aandacht schenken aan 'toeslagen - en bijdragen' en dan met name voor de pensioengerechtigden.

 

Heeft u een netto inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm, dan is het volgende voor u misschien interessant:

  • bent u alleenstaand en is uw maandelijkse inkomen (AOW plus pensioenen) lager dan € 1.278,43, dan kunt u van de regelingen gebruik maken
  • bent u gehuwd en is uw gezamenlijk inkomen (AOW plus pensioenen) lager € 1.748,00, dan kunt u van de volgende regelingen gebruik maken:
    • u kunt dan gebruik maken van een collectieve zorgverzekering bij Menzis. Kijk eens op www.gezondverzekerd.nl en dan onder de plaats Borne. Als u chronisch ziek bent, dan kan pakket 3 u een groot voordeel opleveren
    • u kunt gebruik maken van een bijdrage uit het activiteitenfonds tot maximaal € 225,00 voor deelname aan sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten
    • ook een bijdrage voor de kosten van het bijwonen van culturele voorstellingen is mogelijk.

 

Heeft u een minimum inkomen (bedragen vermeld in de tabel kwijtschelding) en weinig vermogen

(dezelfde tabel), dan kunt u in 2019 in aanmerking komen voor kwijtschelding gemeentelijk belastingen.

 

Aanvullende informatie vindt u op www.borne.nl, bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Borne en onder het kopje Regelingen op deze site.

 

Nieuw wandelpad Hertme

 

Met financiële ondersteuning van de gemeente Borne en de toestemming van de heer en mevrouw Kwint van landgoed 'Het Weleveld' is in de afgelopen periode door de firma Welhuis een gedeelte wandelpad tot stand gekomen in het 'Haar-bos'.

 

Het nieuwe pad loopt vanaf het begin van de oprit naar de familie Huiskes, door de bosrand parallel aan de Hedeveldsweg, tot aan de Gammelkerbeek. Door te wandelen over dit mooie bospad, hoeft men niet meer over de Hedeveldsweg te lopen, wat ook een stuk veiligheid meebrengt voor de wandelaars.

 

DVD 'Nooit Verteld'

 

Vanaf nu is het mogelijk om een DVD / Blu Ray van de Hertmese oorlogsdocumentaire ‘Nooit Verteld’ te bestellen. De kosten bedragen 15 euro.

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar heemkundehertme@hotmail.com.

 

 

Verslag Dorpsavond 8 november 2018

 

Jaco Nies heet iedereen welkom, een extra welkom aan de gasten.

 

Mededelingen

Bestuur: Bert Monnink en Martin Kappert hebben afscheid genomen van het bestuur. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

Digitaal dorpsplein - Henk Veurman

De site wordt goed bezocht. Er zijn geen tips voor verbeteringen.

Bertil Meyer van BorneBoeit is ook aanwezig. In een half jaar tijd bijna 11.000 bezoekers, dit aantal is alleen van de bezoekers van de site, het aantal bezoekers via de app wordt nog niet geregistreerd, dus daadwerkelijk zijn er nog meer. Het nieuws, Verenigingen, Elkaar helpen, Agenda en ook de Gazet worden met regelmaat bekeken. Bertil Meyer geeft aan dat er meer gebruik van de site kan worden gemaakt door de verenigingen, dit is nu vrij statisch. Maar verenigingen hebben ook een eigen site.

 

Landinrichting Saasveld-Gammelke – Hans Gels(beleidsmedewerker waterschap Vechtstromen)

Hans geeft een toelichting op het hoe en waarom van het bekenherstelplan voor Gammelkerbeek en Deurningerbeek. Een onderdeel van dit plan is onder andere de aanleg van de retentiegebieden bij Hertme. De bedoeling van deze retentiegebieden is dat bij hoge neerslaghoeveelheden het water wordt vastgehouden en langzaam wordt afgevoerd. Dit is ook bedoeld om de grondwaterstanden op peil te houden.

 

Het hoge deel van het retentiegebied bij Hertme wordt door gemeente Borne beheerd en het lage deel door waterschap Vechtstromen. Vechtstromen wil graag begrazing. Als Hertmenaren ideeën hebben voor het lage deel, bijvoorbeeld een bloemenweide, dan moet dit aangekaart worden bij Vechtstromen. De mogelijkheid is om een werkgroepje te vormen om dan 1 à 2 keer per jaar hierover met Vechtstromen te overleggen. Contactpersoon van het waterschap is Frits Huttenhuis, tel: 06 2956 0728.

 

Bomen langs Hertmerweg - Gertjan Hilgersom

Negentig bomen zijn van de gemeente Borne. Een groot deel is in slechte staat. Eiken aan weerszijden en beuken aan kant Jachtlust. Een aantal bomen zal worden verwijderd en een aantal bomen zal worden vervangen. Bomen langs de westkant van de Hertmerweg hebben te weinig ruimte. Bij verwijdering zullen deze niet worden vervangen. Het achterliggende bos vangt een en ander op qua landschappelijk beeld.

Tussen het fietspad en de Hertmerweg hebben de bomen voldoende ruimte. Deze bomenrij zal intact blijven en waar nodig worden er bomen vervangen. Qua beeld zal er waarschijnlijk niet veel veranderen, er zullen wel lege plekken zijn, maar deze zijn niet hinderlijk, het zal lommerrijk blijven.

Twente Milieu zal eerst de bomen markeren die weg moeten, zo wordt het voor iedereen zichtbaar. Er moet nog wel een kapvergunning voor worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt na de dorpsavond gedaan.

 

Herplanting: er is (tussen het fietspad en de weg) al begonnen met iepen, die doen het goed. Voor eiken is het op een aantal plekken te krap. Aan de kant van het Jachtlust kunnen bijvoorbeeld linden of eiken komen, voor beuken is het geen goede plek. Als er een groot gat valt dan zal er extra worden aangeplant. De mogelijkheid bestaat om de twee bomen vooraan in Hertme gedeeltelijk te laten staan om de snelheid af te remmen. Ieder jaar wordt er wel gekeken of ze wel kunnen blijven staan. De omtrek van de stammen bij herplanting zullen zo’n 20 cm zijn, zodat je de boom wel echt kunt zien staan.

Er moet ook rekening gehouden worden met de veiligheid, gemeente is daar verantwoordelijk voor, daarom komt er op sommige plekken geen nieuwe aanplant aan het begin in Hertme, er is niet voldoende ruimte voor . Er gaan 40 bomen weg, 20 worden herplant.

 

Herman Hullegie namens Openluchttheater (OLT)

De kerk is eigenaar van het bos, OLT voelt zich verantwoordelijk voor het geheel. Er is een visie Ruimtelijke en Sociale Kwaliteit opgesteld voor zo’ n 10-15 jaar. Het kan OLT niet enorm groeien. Er wordt meer gedaan aan kwaliteit dan kwantiteit. Trapveldje is inmiddels aangepast. Voor de gemeenschap en voor eigenbelang OLT.

Voor het onderhoud van het bos achter op het theaterterrein is een contract gesloten met Groen/Blauwe diensten en landschap Overijssel. De komende 20 jaar is er subsidie voor onderhoud, hiervoor moest wel eerst € 20.000,- worden geïnvesteerd door OLT.

April 2019 hopen ze het Spookhuis casco klaar te hebben. Eerst wordt het gebruikt als kleedkamer voor de passiespelen, daarna wordt begonnen aan de inrichting en de infrastructuur ervan. Er komt een groene toegangsweg met graskeien. De vijver blijft, de bestaande metalen brug wordt verwijderd. Slootje wordt weer in ere hersteld, en een passend bruggetje wordt hier weer neergelegd in het pad tussen oude kleedkamers en het Spookhuis. Schuurtje wordt gebruikt voor opslag. Kleedkamers worden uitgebreid. Theaterhoes wordt misschien ook uitgebreid, zodat bijvoorbeeld Gregorius er ook gebruik van zal kunnen maken, Gesprekken hierover zijn gaande.

De fanfare kan eventueel ook gebruik maken van het Spookhuis als oefenruimte, het Spookhuis zal ook worden gebruikt als gemeenschapsruimte voor Hertme.

Bij de ingang komt een overkapping in stijl. E.e.a. is vastgelegd in de visie Ruimtelijke en Sociale Kwaliteit

 

Uitleg mevrouw Kwint over kappen bomen Haarbos

Het Haarbos is in 1910 ingepland, het was heideveld, voor de mijnbouw zijn er dennen geplaatst. Uiteindelijk is er geen mijnbouw gekomen. Het bos was volledig uitgegroeid. De provincie heeft het plan geopperd om de naaldhoutbossen om te vormen in loofbossen, dat zou minder water verdampen. De familie Kwint heeft hier aan meegedaan omdat het bos op was. De heer en mevrouw Kwint worden bedankt voor hun medewerking aan het wandelpad in het Haarbos langs de Hedeveldsweg

 

Staatsbosbeheer over Hertmerweg - Jeroen Buunen

Dood hout blijft in principe liggen. Staatsbosbeheer kiest voor een natuurlijk proces. Er is een overgangsfase in Hertme, binnen nu en 10 jaar is er een ander bosbeeld. De heer en mevrouw Kwint worden bedankt voor hun medewerking aan het wandelpad.

 

Namens bestuur SGH

Gea Wissink

 

Werkgroep Jeugd kijkt bij Politie Hengelo

 

Onder leiding van René Schepers hebben we onlangs een rondleiding gehad op het Politiebureau in Hengelo. De groep werd in tweeën gesplitst en de rondleiding werd gegeven door twee agenten die avonddienst hadden. Er werden veel verhalen verteld door de agenten wat veel indruk heeft gemaakt.

 

Tijdens de rondleiding kregen we o.a. de cellen te zien, het wagenpark waaronder een ME wagen en de ruimte waarin een blaastest wordt afgenomen. Aan het eind van de rondleiding kregen we van een wijkagent uitleg over #Webcare: 'alle digitale vragen die gesteld worden via Facebook en Twitter, opmerkingen en tips van Twentse burgers worden vanaf het politiebureau in Hengelo direct beantwoordt door de politie'.

 

Hierbij willen we René Schepers en agenten nogmaals bedanken voor de gastvrijheid en tijd die ze voor ons vrijgemaakt hebben!

 

Namens werkgroep Jeugd

Judith Kole

 

Kolkleu, geef je op!

 

Het is gebeurd: wie bunt oet de bochte vleug’n! En flink ook. Hopelijk kunnen we ook komend jaar met carnaval de bloemetjes weer flink buiten zetten. Bij elkaar brengen. De saamhorigheid vergroten. En daardoor nog meer plezier hebben.

 

We hebben het in 2018 gepresteerd!! Met maar liefst 117 deelnemers liepen we mee in de optochten van Albergen, Borne en Zenderen en achter de schermen is er steeds hard gewerkt door vele deelnemers en andere vrijwilligers. Wil je dit jaar ook jouw bijdrage leveren geef je dan snel op! Jong of oud, lid of geen lid van C.V. de Kolkleu, iedereen is welkom. Meld je aan via de link op onze site www.kolkleu.nl. Opgave via mail Praalwagenkolkleu@outlook.nl kan ook , of bel of app 06 2895 7923.

 

ALAAF !!! Groeten de Praalwagencommissie van CV De Kolkleu

 

Website Openluchttheater volgt voortgang verplaatsing Spookhuis

 

De website van het Openluchttheater in Hertme heeft sinds kort een gedaanteverwisseling ondergaan. Nadat begin dit jaar al een nieuwe huisstijl werd doorgevoerd, is nu dus ook de website in een nieuw en informatief jasje gestoken. Een van de belangrijke items is de ophanden zijnde verplaatsing van het Spookhuis, die nu toch echt in een stroomversnelling lijkt te komen.

 

Een team van Bolink Milieu Techniek is inmiddels gestart met de asbestsanering en het verwijderen van dakpannen. De daadwerkelijke verplaatsing zal in de komende maanden worden voltooid, waarna het opnieuw kan worden ingericht. Volgens de website krijgt het ‘nieuwe’ oude Spookhuis straks diverse functies. Zo kunnen er onder meer exposities, kleinschalige concerten en optredens plaatsvinden, kan het dienen als kleedkamer voor artiesten en zouden er ook verenigingen uit Hertme gebruik van kunnen maken.

 

Het voornemen is de voortgang van de Spookhuisverplaatsing en de herinrichting ervan zoveel mogelijk via de website van het Openluchttheater met de Hertmenaren te delen. Zie daarom www.openluchttheaterhertme.nl.

 

Woningbouw Roskam Landen

 

De ontwikkeling en verkoop van het nieuwbouwplan Roskam Landen is in volle gang. Op 17 april jl. hebben alle Hertmenaren de mogelijkheid gehad om mee te denken over de keuze voor de inrichting van het openbare groen. Tevens zijn die avond de inrichtingsplannen van de landschappelijke inpassing van de nieuwbouwlocatie getoond.

 

De aanwezigen is gevraagd om hun suggesties en opmerkingen te geven ten aanzien van twee gepresenteerde varianten van de openbare ruimte. De wensen van de betrokkenen zijn meegenomen en in overleg met de SGH, werkgroep woningbouw heeft dit geresulteerd in de inrichting zoals op de tekening, die u hier kunt downloaden, is weergegeven.


Er is een tussenoplossing ontworpen voor het openbare groen tussen de bestaande bouw en het nieuwbouwplan die zoveel mogelijk aansluit bij de huidige inrichting. De bestaande watergangen aan de linkerzijde van het nieuwbouwplan worden omgevormd tot wadi, waarbij de zuidelijke watergang met 1 meter zal worden verbreed. Daarnaast zal het bestaande groenplantsoen worden vernieuwd tot een bosplantsoen. In het inrichtingsplan is tevens ruimte gemaakt voor parkeren in het openbare gebied.


De verkoop van de woningen loopt voorspoedig, de eerste kavels zijn inmiddels verkocht. Er zijn in totaal drie kavels onverkocht, waarvan er momenteel één kavel onder optie is. Deze kavels bieden mogelijkheid voor de bouw van een vrijstaande woning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Temmink op (074) 265 8630.

 

Opbrengst kledingactie

 

De kledinginzameling van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood die in de week van 24 tot en met 29 september in Hertme is gehouden, heeft ruim 650 kilo kleding opgebracht. Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Om de actie volgend voorjaar weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding te bewaren.

 

Advertenties
(Uw banner hier?)