Elhorst-Vloedbelt: diplomatie of scherpstellen?
RAAD DISCUSSIEERT OVER REACTIE NAAR PROVINCIE OP PIP

Elhorst-Vloedbelt: diplomatie of scherpstellen?

Aan de orde in de raadsvergadering van dinsdag 3 juli was een reactie van de gemeente Borne naar de Provincie op het voornemen het provinciaal inpassingsplan (pip) voor een mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen in gang te zetten. De voorgestelde reactie van het college van B&W komt er kortgezegd op neer dat Borne vindt dat de ter inzagelegging beter pas na de vakantieperiode kan starten, de termijn voor vooroverleg met de gemeente Borne veel te kort is en de plannen van afvalverwerker Twence niet los gezien kunnen worden van andere aspecten, zoals de verkeerssituatie in Zenderen en de mogelijke doorontwikkeling van het terrein als energiepark. De gemeenteraad werd gevraagd om een mening over deze voorgenomen reactie.

 

‘Circulair en duurzaam’

Burgemeester Rob Welten vroeg als voorzitter van de vergadering de raadsleden om zich te beperken tot opmerkingen over de conceptreactie en niet inhoudelijk in te gaan op het wel of niet wenselijk zijn van een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen. En dat bleek nog niet zo gemakkelijk. De VVD bijvoorbeeld nam de gelegenheid te baat om te onderstrepen dat de partij juist een voorstander is van de mestverwerker. “De geplande mestverwaardingsinstallatie is het meest circulaire en duurzame project dat er in de steigers staat in heel Nederland”, vond Anka Jacobs. “Trainerende werking doet niemand goed, kost nog meer geld en vertraagt een prachtig duurzaam initiatief dat onze agrariërs nodig hebben.”

 

‘Overstag’

Daartegenover de mening van D66, een tegenstander van de mestverwerker. Ernst Janssen: “Het stuk maakt ons ongeloofwaardig. Eerst komen we met z’n allen in het geweer en nu is het ‘als we een paar dingen gezamenlijk doen, dan zijn we bereid wat water bij de wijn te doen’. Ik krijg de indruk dat het college al overstag is.” Een indruk die ook bij Mieke Visser van de SP de wenkbrauwen deed fronsen. “We betreuren het dat het college de verkeersproblematiek koppelt aan de mestverwerkingsinstallatie.”

 

‘Eisen’

Herald Lucas (CDA) vond dan juist weer dat er nog maar weer meer hardere eisen gesteld zouden moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van een toezegging om gelijktijdig een noordelijke variant van de rondweg om Zenderen aan te leggen, maar ook garanties dat er geen andere stortactiviteiten meer op de Elhorst-Vloedbelt zouden plaatsvinden. Lucas meende wel dat de opgestelde reactie een compliment verdiende. “Ik had het zelf geschreven kunnen hebben.”

 

Reactie Kotteman

Wethouder Kotteman antwoordde dat een mogelijke oplossing voor de verkeersproblematiek niet als ‘wisselgeld’ moest worden gezien. “Maar beide zaken zijn wel met elkaar verbonden”, vond hij. Het gevraagde uitstel van de termijn voor een reactie paste zijns inziens bij de ‘fatsoensnormen in eigen huis’. De wethouder was van mening dat de kwestie Elhorst-Vloedbelt een ‘gevoelig’ onderwerp is, waar ‘diplomatie beter was dan scherpstellen’. De eisen van Lucas leken hem erg hoog gegrepen. “Helaas ligt de regie niet bij ons.”

 

De conceptreactie was een discussiepunt in de raadsvergadering. Er werd niet over gestemd. Het college zal de opmerkingen eventueel meenemen in een definitieve reactie naar de Provincie. (AJ)

 

(Op de foto's in de tekst Anka Jacobs (VVD) en Herald Lucas (CDA))

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Mchak — 06 jul 2018
Het college kiest bestuurlijk om geen armpje te gaan drukken met Zwolle; juridisch is er nog niets verloren. Politiek wordt er pragmatisch ingespeeld op wisselgeld: bestuurlijk erg amoreel, maar misschien reeel. Ik lees dat er ook sprake kan zijn van duurzaam: Twente Mileu kan deze week haar wenselijke diensten niet nakomen omdat Twence een bedrijfsongelukje heeft met ambachtelijk duurzaam gescheiden plastic. Innovatie blijft innovatief en onzeker.

BOP duikt in gemeentelijke financiŽn

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De...
23-07-2020

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020

Haast met onderzoek alternatieve...

Al vanaf 2013 dubt de gemeente Borne over waar de eerste spooronderdoorgang, als begin van de...
17-06-2020

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom vertrekt

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom heeft besloten om zijn functie als...
15-06-2020

Volwaardige horeca bij Weleveld lijkt...

In het Politiek Beraad dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd welke kant het op moest met de...
09-06-2020