Elhorst-Vloedbelt: diplomatie of scherpstellen?
RAAD DISCUSSIEERT OVER REACTIE NAAR PROVINCIE OP PIP

Elhorst-Vloedbelt: diplomatie of scherpstellen?

Aan de orde in de raadsvergadering van dinsdag 3 juli was een reactie van de gemeente Borne naar de Provincie op het voornemen het provinciaal inpassingsplan (pip) voor een mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen in gang te zetten. De voorgestelde reactie van het college van B&W komt er kortgezegd op neer dat Borne vindt dat de ter inzagelegging beter pas na de vakantieperiode kan starten, de termijn voor vooroverleg met de gemeente Borne veel te kort is en de plannen van afvalverwerker Twence niet los gezien kunnen worden van andere aspecten, zoals de verkeerssituatie in Zenderen en de mogelijke doorontwikkeling van het terrein als energiepark. De gemeenteraad werd gevraagd om een mening over deze voorgenomen reactie.

 

‘Circulair en duurzaam’

Burgemeester Rob Welten vroeg als voorzitter van de vergadering de raadsleden om zich te beperken tot opmerkingen over de conceptreactie en niet inhoudelijk in te gaan op het wel of niet wenselijk zijn van een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen. En dat bleek nog niet zo gemakkelijk. De VVD bijvoorbeeld nam de gelegenheid te baat om te onderstrepen dat de partij juist een voorstander is van de mestverwerker. “De geplande mestverwaardingsinstallatie is het meest circulaire en duurzame project dat er in de steigers staat in heel Nederland”, vond Anka Jacobs. “Trainerende werking doet niemand goed, kost nog meer geld en vertraagt een prachtig duurzaam initiatief dat onze agrariërs nodig hebben.”

 

‘Overstag’

Daartegenover de mening van D66, een tegenstander van de mestverwerker. Ernst Janssen: “Het stuk maakt ons ongeloofwaardig. Eerst komen we met z’n allen in het geweer en nu is het ‘als we een paar dingen gezamenlijk doen, dan zijn we bereid wat water bij de wijn te doen’. Ik krijg de indruk dat het college al overstag is.” Een indruk die ook bij Mieke Visser van de SP de wenkbrauwen deed fronsen. “We betreuren het dat het college de verkeersproblematiek koppelt aan de mestverwerkingsinstallatie.”

 

‘Eisen’

Herald Lucas (CDA) vond dan juist weer dat er nog maar weer meer hardere eisen gesteld zouden moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van een toezegging om gelijktijdig een noordelijke variant van de rondweg om Zenderen aan te leggen, maar ook garanties dat er geen andere stortactiviteiten meer op de Elhorst-Vloedbelt zouden plaatsvinden. Lucas meende wel dat de opgestelde reactie een compliment verdiende. “Ik had het zelf geschreven kunnen hebben.”

 

Reactie Kotteman

Wethouder Kotteman antwoordde dat een mogelijke oplossing voor de verkeersproblematiek niet als ‘wisselgeld’ moest worden gezien. “Maar beide zaken zijn wel met elkaar verbonden”, vond hij. Het gevraagde uitstel van de termijn voor een reactie paste zijns inziens bij de ‘fatsoensnormen in eigen huis’. De wethouder was van mening dat de kwestie Elhorst-Vloedbelt een ‘gevoelig’ onderwerp is, waar ‘diplomatie beter was dan scherpstellen’. De eisen van Lucas leken hem erg hoog gegrepen. “Helaas ligt de regie niet bij ons.”

 

De conceptreactie was een discussiepunt in de raadsvergadering. Er werd niet over gestemd. Het college zal de opmerkingen eventueel meenemen in een definitieve reactie naar de Provincie. (AJ)

 

(Op de foto's in de tekst Anka Jacobs (VVD) en Herald Lucas (CDA))

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Mchak — 06 jul 2018
Het college kiest bestuurlijk om geen armpje te gaan drukken met Zwolle; juridisch is er nog niets verloren. Politiek wordt er pragmatisch ingespeeld op wisselgeld: bestuurlijk erg amoreel, maar misschien reeel. Ik lees dat er ook sprake kan zijn van duurzaam: Twente Mileu kan deze week haar wenselijke diensten niet nakomen omdat Twence een bedrijfsongelukje heeft met ambachtelijk duurzaam gescheiden plastic. Innovatie blijft innovatief en onzeker.

Bezuinigen: deel 1

Het eerste extra Politiek Beraad over de bezuinigingen zit er op. Elf thema’s maar liefst...
12-09-2019

Leo Graafhuis fractievoorzitter VVD

De functie van fractievoorzitter van de VVD is per direct overgedragen aan Leo Graafhuis....
12-09-2019

Extra bijeenkomsten over bezuinigingen

Tussen nu en half november moet duidelijk zijn waar Borne vier miljoen vandaan gaat halen om het...
11-09-2019

Duit in zakje van Oude Kerk

“Het is een gering bedrag”, geeft wethouder Herman Mulder onmiddellijk toe,...
11-09-2019

Stevige bestuurder gezocht

De nieuwe burgemeester moet natuurlijk het schaap met de vijf poten zijn. De ideale man/vrouw...
10-09-2019

Tien extra ondergrondse containers

In het kader van de invoering van Diftar per 1 januari 2020 is er onder andere ook besloten dat...
04-09-2019