Herinrichting Fase 1 (Piet Heinstraat, Evertzenstraat, Dorus Rijkersstraat en Groene Long)

 

18 juni 2021 - Link naar de presentatie (PDF)

 

Lees meer

 

Ontwerp groene long en zijwegen Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat

 

4 februari 2020 - De komende tijd wordt gestart met de zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Door deze herinrichting kan hemelwater straks worden afgevoerd richting de groene long en het nieuwe retentiegebied. Tevens wordt de parkeerdruk in deze straten aangepakt.

 

Lees meer

 

Voortgang project Waterbeheer Wensink Zuid

17 november 2020

 

Op de pagina Waterbeheer wordt een update gegeven over de voortgang van het project Waterbeheer. Hierin komen de (her)inrichting van de Piet Heinstraat / Evertzenstraat / Dorus Rijkerstraat en de groene long aan de orde, alsmede de sloop van de Mavo Maris Stella en de herinrichting van de locatie en het retentiegebied.

Lees meer...

 

Sloop voormalige mavo-locatie

17 augustus 2020

In de week van 17 augustus wordt gestart met de sloop van de voormalige mavo-locatie aan de Woolderweg 108. Het gaat vooralsnog alleen om de sloop van het voormalige schoolgebouw, het gymlokaal blijft in ieder geval nog tot 2021 behouden.

 

Volgens wettelijke voorschriften en veiligheidsvoorwaarden wordt begonnen met de sanering van asbest en het afvoeren van grond. Vanaf week 36 (31 augustus) wordt met de daadwerkelijke sloop van het gebouw gestart, met uitzondering van een kelder en schoorsteen. Deze krijgen in het nieuw aan te leggen retentiegebied een nieuwe functie als permanent vleermuisverblijf. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Borne uitgevoerd door Maathuis Braakhuis Sloopwerken.

 

Voortgang project Waterbeheer Wensink Zuid
Naast de sloop van de voormalige mavo-locatie, wordt de komende tijd ook verder gegaan met de herinrichting van de zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Hemelwater kan door de herinrichting worden afgevoerd richting de groene long en het retentiegebied. Afhankelijk van de maatregelen rondom het coronavirus, worden de gemaakte ontwerpen gepresenteerd.

 

Retentiegebied
Voor de ontwikkeling van het retentiegebied hoopt het projectteam iets te kunnen organiseren om ideeën van wijkbewoners te verzamelen. Hierover volgt later meer informatie.

 

Afbeelding in de tekst: In vogelvlucht een voorbeeldimpressie van het te ontwikkelen retentiegebied vanaf het zuiden met centraal de vleermuiskelder en vleermuistoren

 

Voortgang herinrichtingswerkzaamheden

11 mei 2020

 

De eerste uitvoeringsfase van het project Waterbeheer Wensink Zuid is bijna gereed. De Oude Hengeloseweg heeft een heel ander aanzicht gekregen. Nieuwe bomen en beplanting maken het beeld straks compleet.

De komende periode wordt ook de laatste hand gelegd aan het Van Speijkplein en de aanzet van de groene long, de groene verbindingszone die van de Oude Hengeloseweg naar de Woolderweg loopt, tussen de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat.

 

Aangepaste werkplanning
In eerste instantie zou ná de Oude Hengeloseweg de Woolderweg aangepakt worden. Om de volgende redenen is deze planning echter bijgesteld:

  • De voormalige MAVO-locatie aan de Woolderweg is als retentiegebied naar voren gekomen. Dit betekent dat het een gebied is waar tijdelijk veel water kan worden opgevangen en geborgen. Om al het afgekoppelde hemelwater op te vangen is de verbinding Woolderweg-Europastraat niet meer direct noodzakelijk.
  • Binnenkort wordt ook de Europastraat, een andere belangrijke ‘verkeersader’ van Borne, opnieuw ingericht. Het is niet verstandig om twee belangrijke wegen gelijktijdig af te sluiten.
  • Het is ook niet wenselijk om de Woolderweg al op te knappen, terwijl het bouwverkeer uit het achterliggende deel van de wijk er nog overheen moet rijden.
  • Als er meer bekend is over een warmtevisie voor de wijk, biedt de Woolderweg eventueel mogelijkheden om werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren. In dat geval hoeft de weg niet twee keer opengebroken te worden.

 

Groene long
Er is daarom nu gepland om eerst verder te gaan met de groene long, de verbinding naar het toekomstige retentiegebied op de MAVO-locatie en de zijwegen hiervan (Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat). Deze straten kunnen dan het hemelwater afvoeren richting de groene long en vervolgens naar het retentiegebied. Tevens wil het bouwteam met hulp en ideeën van omwonenden de parkeerdruk in deze straten aanpakken.

 

Voorontwerp
Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus, hebben aan- en omwonenden van de Dorus Rijkersstraat, de Evertzenstraat en de Piet Heinstraat in april via een brief het verzoek ontvangen om een vragenlijst in te vullen aan de hand van werktekeningen. Bijna de helft van de 138 aangeschreven adressen heeft gereageerd.

 

Aan de hand van de reacties wordt gestart met het voorontwerp. Dit voorontwerp wordt naar verwachting in juni weer aan alle aan- en omwonenden teruggekoppeld. Men ontvangt hierover t.z.t. per brief meer informatie.

 

De ontwerptekeningen die behoren bij de hierboven genoemde enquête kunt u hier inzien.

 

Voortgang reconstructie Oude Hengeloseweg

7 februari 2020

 

Vanaf maandag 3 februari wordt begonnen met werkzaamheden van het volgende deel van de reconstructie van de Oude Hengeloseweg. Dit is het gedeelte tot de kruising met de Van Galenstraat.

Meer over de werkzaamheden en antwoorden op veel gestelde vragen in de laatste nieuwsbrief van het projectteam.

 

Reconstructie Oude Hengeloseweg

Start werkzaamheden

20 september 2019

 

Tussen de parkeerplaats van de PLUS-supermarkt en kruising Kortenaerstraat/Theresiastraat zijn de nutsbedrijven bijna klaar met hun werkzaamheden. Op woensdag 25 september gaan we starten met de werkzaamheden aan de riolering en de verhardingen.

 

NTP start vanaf de Plus-supermarkt en de eerste fase loopt ook tot de eerder genoemde kruising en zal in kleinere gedeelten (twee of meer) worden opgebroken.
 Daar waar de weg is opgebroken kan men de woning tijdelijk niet met de auto bereiken (verzet uw auto tijdig). De woningen zijn altijd wel met de fiets en lopend bereikbaar. Hiertoe zetten wij loopschotten in. Voor het parkeren verzoeken wij u tijdelijk elders te parkeren. De vraag van de PLUS-supermarkt is om dit niet tijdens de drukke winkeltijden op hun parkeerplaats te doen. Er zijn dan te weinig parkeerplaatsen voor klanten die verder weg wonen en met de auto inkopen doen.

 

Afvalinzameling

Voor de inzameling van huisvuil de containers graag buiten het afgesloten werkvak zetten. Lukt u dat niet, dan graag een bericht naar de omgevingsmanager. NTP zal dan zorg dragen voor het plaatsen en terug brengen van uw container.

 

Hulpdiensten

Hulpdiensten worden door ons wekelijks op de hoogte gehouden van de bereikbaarheid zodat zij de snelste route kunnen nemen.

 

Herinrichting Oude Hengeloseweg

20 augustus 2019

 

In september wordt gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Oude Hengeloseweg en een deel van het Van Speyckplein. Dit ontwerp is mede tot stand gekomen op basis van eisen die een klimaatadaptieve inrichting met zich meebrengt. Daarnaast is een inloopavond/werkatelier gehouden met de bewoners op 29 maart 2018. Ook is het ontwerp besproken met de klankbordgroep waterbeheer en teruggekoppeld aan de bewoners op 4 juni 2019.

 

Inzage

Het ontwerp herinrichtingsplan ligt ter inzage van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

 

Reacties 

Belanghebbenden kunnen van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 reageren op het ontwerp, indien zij van mening zijn dat er iets over het hoofd is gezien bij het maken van het ontwerp. Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een reactie kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 16 september 2019 een afspraak te worden gemaakt met de heer A. ten Barge, telefoon 074-265 8686.

 

De presentatietekening van het herinrichtingsplan kun je hier downloaden.

 

Waterbeheer en verduurzamen: dé 2 sporen binnen het project Wensink Zuid

30 december 2018

 

Voor een duurzaam en beter waterbeheer wordt Wensink Zuid opnieuw ingericht. Daar is het project Wensink Zuid mee begonnen. Hoewel dat nog steeds de basis vormt van het project, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebied van het gebruik van aardgas. ‘Wensink Zuid aardgasvrij’ is daarmee het tweede belangrijke spoor dat we zullen (moeten) volgen binnen het project.

 

Omdat we als project- en bouwteam begrijpen dat dit verwarrend kan zijn voor bewoners, gaan we hier de komende tijd uitgebreid op in op dit wijkplein. Voorop staat dat het belangrijk is om beide sporen gelijktijdig te laten lopen/ uiteen te zetten. Zo willen we bijvoorbeeld voorkomen dat een opnieuw aangelegde straat na een tijd weer opengebroken moet worden omdat er, in het kader van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe leidingen moeten worden gelegd.

 

Daarom is dit de tijd én kans om van Wensink Zuid de eerste bestaande, aardgasvrije wijk in Borne te maken. Dit klinkt wellicht spannend, maar het biedt vooral kansen voor de wijk. Om dit voor u te verduidelijken en zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn we druk bezig om alles voor u op een rijtje te zetten. Daarnaast volgen ook de landelijke ontwikkelingen en besluiten elkaar in hoog tempo op.

 

In het nieuwe jaar komen we hier zoals gezegd uitgebreid op terug.

 

Klankbordgroep

Na de informatieavond van woensdag 21 november, hebben zich een flink aantal mensen aangemeld voor de klankbordgroep voor de herinrichting van de wijk (in het kader van waterbeheer). De klankbordgroep komt op 7 januari voor de eerste keer bij elkaar.

 

Voor het aardgasvrij maken van de wijk (zoals hierboven beschreven, het ‘tweede spoor’ van het project), worden tevens wijkbewoners gezocht die actief mee willen denken in een klankbordgroep. U als wijkbewoner kent de lokale situatie, en juist deze kennis is onmisbaar als het gaat om planvorming! Dus wilt u hierover meedenken, meldt u dan aan via wensinkzuid@borne.nl.

 

wensinkzuid@borne.nl is het emailadres voor het project Wensink Zuid. Naast het aanmelden voor een klankbordgroep (waterbeheer of aardgasvrij) kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen.

 

MEER OVER WATERBEHEER

MEER OVER VERDUURZAMEN

 Prikbord

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (1)