Voortgang werkzaamheden Wensink Zuid

25 maart 2020

 

De eerste uitvoeringsfase van het project waterbeheer Wensink Zuid is bijna gereed. De Oude Hengeloseweg heeft een heel ander aanzicht gekregen en de reacties hierop zijn overwegend positief. Voor een compleet beeld moeten we echter nog even wachten op het groen worden van het ingezaaide gras en op de nieuwe bomen en beplanting. De komende periode wordt de laatste hand gelegd aan het Van Speijkplein, de aanzet in de groene long en het laatste deel van de Oude Hengeloseweg. Met de groene long bedoelen we de groene verbindingszone die van de Oude Hengeloseweg naar de Woolderweg loopt, tussen de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat.

 

Wijziging werkplanning

In eerste instantie is aangegeven dat ná de Oude Hengeloseweg de Woolderweg opgepakt zou worden. Om een aantal redenen is dit echter gewijzigd:

  1. In de loop van het project is de voormalige MAVO-locatie aan de Woolderweg als retentiegebied (een gebied waar tijdelijk veel water kan worden opgevangen en geborgen) naar voren gekomen.
  2. De verbinding Woolderweg met de Europastraat is hierdoor niet meer direct noodzakelijk om al het afgekoppelde hemelwater op te vangen.
  3. De Europastraat wordt vanaf 2020 opnieuw ingericht, een belangrijke ‘verkeersader’ van Borne. Het is daarom niet verstandig een belangrijke wijkontsluitingsweg gelijktijdig met de Europastraat af te sluiten.
  4. De Woolderweg opknappen, terwijl al het bouwverkeer uit het achterliggende deel van de wijk er nog overheen gaat rijden, is niet wenselijk.
  5. De straten die we gaan aanpakken kennen een grote parkeerdruk. Dat hopen we met een nieuwe herinrichting te verbeteren.
  6. Als er meer bekend is over een warmtevisie voor de wijk dan biedt de Woolderweg eventueel mogelijkheden om werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren en hoeft de weg niet twee keer te worden opengebroken.

 

Volgende fase

Er is nu gepland om verder te gaan met de groene long, de verbinding naar de toekomstige retentie op de MAVO-locatie en de zijwegen hiervan (Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat). Deze straten kunnen het hemelwater afvoeren richting de groene long en vervolgens naar het retentiegebied. Tevens kunnen we door herinrichting de parkeerdruk in deze straten aanpakken. Op hoofdlijnen zijn deze plannen al op 4 maart met de klankbordgroep besproken. Aanvankelijk was het de bedoeling de bewoners van deze straten en andere belangstellenden uit te nodigen voor een inloopavond op woensdag 15 april in het Twickelcollege. Dit om mee te denken over de verschillende mogelijkheden. Door de ontwikkeling rondom het coronavirus kan zoiets tot 1 juni in ieder geval niet doorgaan.

 

Een alternatief is nu gevonden door in deze straten binnenkort huis aan huis informatie te bezorgen met ideeën en vragen in een enquête. Op basis van de binnengekomen reacties worden dan enkele schetsontwerpen gemaakt. Zodra het weer mogelijk is, vindt er dan een inloopavond plaats waarbij het ontwerp al wat verder is uitgewerkt. De betreffende bewoners ontvangen hiervoor dan een uitnodiging. Andere belangstellenden kunnen hierover lezen op het wijkplatform Wensink Zuid op BorneBoeit op de pagina van Wensink Zuid.

 

Voortgang reconstructie Oude Hengeloseweg

7 februari 2020

 

Vanaf maandag 3 februari wordt begonnen met werkzaamheden van het volgende deel van de reconstructie van de Oude Hengeloseweg. Dit is het gedeelte tot de kruising met de Van Galenstraat.

Meer over de werkzaamheden en antwoorden op veel gestelde vragen in de laatste nieuwsbrief van het projectteam.

 

Reconstructie Oude Hengeloseweg

Start werkzaamheden

20 september 2019

 

Tussen de parkeerplaats van de PLUS-supermarkt en kruising Kortenaerstraat/Theresiastraat zijn de nutsbedrijven bijna klaar met hun werkzaamheden. Op woensdag 25 september gaan we starten met de werkzaamheden aan de riolering en de verhardingen.

 

NTP start vanaf de Plus-supermarkt en de eerste fase loopt ook tot de eerder genoemde kruising en zal in kleinere gedeelten (twee of meer) worden opgebroken.
 Daar waar de weg is opgebroken kan men de woning tijdelijk niet met de auto bereiken (verzet uw auto tijdig). De woningen zijn altijd wel met de fiets en lopend bereikbaar. Hiertoe zetten wij loopschotten in. Voor het parkeren verzoeken wij u tijdelijk elders te parkeren. De vraag van de PLUS-supermarkt is om dit niet tijdens de drukke winkeltijden op hun parkeerplaats te doen. Er zijn dan te weinig parkeerplaatsen voor klanten die verder weg wonen en met de auto inkopen doen.

 

Afvalinzameling

Voor de inzameling van huisvuil de containers graag buiten het afgesloten werkvak zetten. Lukt u dat niet, dan graag een bericht naar de omgevingsmanager. NTP zal dan zorg dragen voor het plaatsen en terug brengen van uw container.

 

Hulpdiensten

Hulpdiensten worden door ons wekelijks op de hoogte gehouden van de bereikbaarheid zodat zij de snelste route kunnen nemen.

 

Herinrichting Oude Hengeloseweg

20 augustus 2019

 

In september wordt gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Oude Hengeloseweg en een deel van het Van Speyckplein. Dit ontwerp is mede tot stand gekomen op basis van eisen die een klimaatadaptieve inrichting met zich meebrengt. Daarnaast is een inloopavond/werkatelier gehouden met de bewoners op 29 maart 2018. Ook is het ontwerp besproken met de klankbordgroep waterbeheer en teruggekoppeld aan de bewoners op 4 juni 2019.

 

Inzage

Het ontwerp herinrichtingsplan ligt ter inzage van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

 

Reacties 

Belanghebbenden kunnen van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 reageren op het ontwerp, indien zij van mening zijn dat er iets over het hoofd is gezien bij het maken van het ontwerp. Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een reactie kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 16 september 2019 een afspraak te worden gemaakt met de heer A. ten Barge, telefoon 074-265 8686.

 

De presentatietekening van het herinrichtingsplan kun je hier downloaden.

 

Waterbeheer en verduurzamen: dé 2 sporen binnen het project Wensink Zuid

30 december 2018

 

Voor een duurzaam en beter waterbeheer wordt Wensink Zuid opnieuw ingericht. Daar is het project Wensink Zuid mee begonnen. Hoewel dat nog steeds de basis vormt van het project, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebied van het gebruik van aardgas. ‘Wensink Zuid aardgasvrij’ is daarmee het tweede belangrijke spoor dat we zullen (moeten) volgen binnen het project.

 

Omdat we als project- en bouwteam begrijpen dat dit verwarrend kan zijn voor bewoners, gaan we hier de komende tijd uitgebreid op in op dit wijkplein. Voorop staat dat het belangrijk is om beide sporen gelijktijdig te laten lopen/ uiteen te zetten. Zo willen we bijvoorbeeld voorkomen dat een opnieuw aangelegde straat na een tijd weer opengebroken moet worden omdat er, in het kader van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe leidingen moeten worden gelegd.

 

Daarom is dit de tijd én kans om van Wensink Zuid de eerste bestaande, aardgasvrije wijk in Borne te maken. Dit klinkt wellicht spannend, maar het biedt vooral kansen voor de wijk. Om dit voor u te verduidelijken en zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn we druk bezig om alles voor u op een rijtje te zetten. Daarnaast volgen ook de landelijke ontwikkelingen en besluiten elkaar in hoog tempo op.

 

In het nieuwe jaar komen we hier zoals gezegd uitgebreid op terug.

 

Klankbordgroep

Na de informatieavond van woensdag 21 november, hebben zich een flink aantal mensen aangemeld voor de klankbordgroep voor de herinrichting van de wijk (in het kader van waterbeheer). De klankbordgroep komt op 7 januari voor de eerste keer bij elkaar.

 

Voor het aardgasvrij maken van de wijk (zoals hierboven beschreven, het ‘tweede spoor’ van het project), worden tevens wijkbewoners gezocht die actief mee willen denken in een klankbordgroep. U als wijkbewoner kent de lokale situatie, en juist deze kennis is onmisbaar als het gaat om planvorming! Dus wilt u hierover meedenken, meldt u dan aan via wensinkzuid@borne.nl.

 

wensinkzuid@borne.nl is het emailadres voor het project Wensink Zuid. Naast het aanmelden voor een klankbordgroep (waterbeheer of aardgasvrij) kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen.

 

MEER OVER WATERBEHEER

MEER OVER VERDUURZAMEN

 Prikbord

Gevonden op 16 april aan de Oude Hengeloseweg, nabij de supermarkt: Beige dameshandschoenen met bont gevoerd. Lees meer

16 apr 2019 om 13:46 | reacties (0)

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (1)