Regelingen op een rij in 2018

 

Kortingen, toeslagen en bijdragen. Maar wanneer kan men wat, hoeveel en in welke gemeente krijgen? Dat is niet altijd duidelijk. Daarom een overzicht van alle regelingen.

 

GEMEENTELIJKE REGELINGEN 

De gemeente kent verschillende regelingen. Deze kunnen per gemeente verschillen. Meer informatie over voorwaarden, actuele bedragen en hoe aan te vragen krijgt u in Borne bij de publieksbalie en op www.borne.nl en www.antwoordopbijstand.nl. Ook kunt u kijken op www.berekenuwrecht.nl.

 

 • Collectieve zorgverzekering bij Menzis

Deze zorgverzekering verzekert meer en kost minder. Al verzekerd bij Menzis? Dan kan men elk moment gebruik maken van de collectiviteit. Niet verzekerd bij Menzis? Aan het eind van het jaar is overstappen mogelijk. Kijk hiervoor op www.gezondverzekerd.nl.

 

 • Bijzondere bijstand

Er zijn kosten waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is. Het moet gaan om noodzakelijke kosten die men door persoonlijke (individuele) omstandigheden niet uit het lage inkomen kan betalen en die men nergens anders vergoed krijgt.

 

 • Individuele inkomenstoeslag

Wie drie jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft en tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd is en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering, kan jaarlijks een inkomenstoeslag aanvragen.

 

 • Individuele studietoeslag

Wie een studie volgt en daarvoor een tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) of studiefinanciering (WSF) krijgt en een arbeidsbeperking heeft waardoor men niet in staat is het wettelijk minimum loon te verdienen, kan éénmaal per half jaar een studietoeslag aanvragen.

 

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen zijn: onroerende zaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing. Met een laag inkomen en geen vermogen kan men kwijtschelding krijgen. Voor de hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding krijgen. Zie www.gbtwente.nl.

 

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Soms lukt dat niet zonder ondersteuning. U kunt dan voor informatie en advies bij de gemeente terecht.

 

 • Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Als geldtekort in een gezin een belemmering is om de kinderen te laten sporten of aan muziekles of een creatieve cursus mee te laten doen, dan kan het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds uitkomst bieden. Aanvragen kan alleen door een intermediair. Zie www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl.

 

 • Speciaal voor Borne (In Borne heb je een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm)

Het Kindpakket van het Sociaal fonds Borne bestaat uit:

 • bijdrage voor schoolkosten voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar
 • bijdrage voor sport of culturele activiteiten
 • éénmaal in de twee jaar een bijdrage voor een fiets voor kinderen vanaf groep 5 tot en met eerste jaar voorgezet onderwijs
 • éénmaal per schooljaar krijgen kinderen tot en met 17 jaar een kledingbon
 • één computer/laptop per gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar
 • een bijdrage voor de kosten van een vakantieweek of vakantieactiviteit in Nederland.

 

Volwassenen kunnen vanuit het Sociaal fonds de volgende bijdragen krijgen:

 • bijdrage voor sportieve, culturele, educatieve of maatschappelijke activiteiten
 • een bijdrage van 50% van de toegangsprijzen van maximaal 5 voorstellingen van culturele instellingen.

 

LANDELIJKE REGELINGEN

 • Heffingskortingen

De Belastingdienst verstrekt heffingskortingen. Dit zijn kortingen op betaalde belasting. Elke heffingskorting kent eigen voorwaarden.

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor de werkende ouder met kind tot en met 11 jaar
 • Algemene heffingskorting (minst verdienende partner). Voor elke belastingplichtige. Ook voor de partner die geen of weinig inkomen uit werk heeft
 • Arbeidskorting.Voor wie een inkomen uit werk heeft
 • Ouderenkorting.Voor wie de AOW-leeftijd heeft bereikt
 • Jonggehandicaptenkorting.Voor wie een Wajong-uitkering krijgt.

(Zie www.belastingdienst.nl)

 

 • Toeslagen

Bij de Belastingdienst/Toeslagen zijn drie toeslagen en één budget te krijgen.

 • Huurtoeslag,een bijdrage in uw huurlasten
 • Zorgtoeslag,een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering
 • Kinderopvangtoeslag,een bijdrage van de overheid in de kosten van kinderopvang
 • Kindgebonden budget. Een bedrag voor kinderen naast de kinderbijslag. De hoogte van het budget hangt af van inkomen van de ouder(s), het aantal kinderen en hun leeftijd. Daarnaast is er voor de alleenstaande ouder met tenminste één kind jonger dan 18 jaar een alleenstaande ouder-kop van € 3.101,00 per jaar.

(Zie www.toeslagen.nl)

 

 • Waterschapslasten

Jaarlijks kan men (gedeeltelijk) kwijtschelding vragen voor een tweetal waterschapslasten: de verontreinigingsheffing en voor de ingezetenenomslag. Kwijtschelding bij de gemeente betekent niet automatisch ook kwijtschelding bij het waterschap. De normen van het waterschap zijn strenger. (Zie www.lococensus.nl)

 

 • Studiefinanciering en tegemoetkoming WTOS

Er bestaat recht op studiefinanciering voor jongeren tussen 18 en 30 jaar oud die een voltijds beroepsopleiding volgen. Scholieren van 18 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming gaat in op de eerste van het kwartaal volgend op die waarin je 18 jaar bent geworden. (Zie www.duo.nl)

 

 • Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee men zelf de verzorging, verpleging en begeleiding kan inkopen die men nodig heeft. Men kan een PGB krijgen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) als men bijvoorbeeld langdurig ziek is of een handicap heeft. Men kan een PGB aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). (Zie www.svb.nl)

 

 • Kinderbijslag

Wie in Nederland woont of werkt en een kind heeft, kan kinderbijslag krijgen. De kinderbijslag is voor kinderen tot 18 jaar. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag uit. (Zie www.svb.nl)

 

Advertenties
(Uw banner hier?)