Voortgang project Waterbeheer Wensink Zuid - november

17 november 2020

 

Fase 1A, (her)inrichting Piet Heinstraat / Evertzenstraat / Dorus Rijkerstraat en groene long

De komende tijd wordt verder gegaan met de herinrichting van de zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Hemelwater kan door de herinrichting worden afgevoerd richting de groene long en het retentiegebied (Fase 1C). Tevens wordt de parkeerdruk in deze straten aangepakt.

 

Ontwerp
In verband met het coronavirus hebben aan- en omwonenden hierover in april, aan de hand van werktekeningen, een vragenlijst ontvangen. Bijna de helft van de 138 aangeschreven adressen heeft gereageerd. Het bouwteam heeft de reacties verwerkt in een concept-ontwerp. Inzage van het ontwerp, en de communicatie hierover, volgt op korte termijn, conform de dan geldende richtlijnen rondom het coronavirus.

 

Kabels en leidingen
Met de netwerkbeheerders is overlegd over de noodzaak tot het vervangen van kabels en leidingen. De plannen hiervoor zijn gedeeld met het bouwteam. Net als in de eerdere fasen zullen deze vervangingswerkzaamheden plaatsvinden vóór alle andere werkzaamheden. De netwerkbeheerders communiceren hierover rechtstreeks met de bewoners.

 

Bomen

In verband met van de voortgang van de werkzaamheden, is reeds een kapvergunning aangevraagd. Hierin zijn alle bomen binnen de werkgrens meegenomen. Echter, in samenhang met fase 1C, wordt nog een groenplan opgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke bomen gekapt dienen te worden, welke bomen blijven staan en welke verplaatst kunnen worden. Daarnaast is er in de straten, groene long en het retentiegebied ruimte voor extra bomen en groen.

Het is dus nog niet duidelijk óf en wélke bomen daadwerkelijk gekapt kunnen worden. De vergunning is puur alvast aangevraagd om het werkproces niet te vertragen.

 

Fase 1B, Sloop Mavo Maris Stella

Op de onderdelen waar een nieuwe functie/bestemming voor komt na, is het schoolgebouw van Maris Stella gesloopt. In het ontwerp van fase 1C wordt de nieuwe functie/bestemming verder uitgewerkt. Zo blijven de kelder, de schoorsteen en het trappenhuis staan voor de huisvesting van vleermuizen in het gebied.
 

De gymzaal staat op de planning om volgend jaar te worden gesloopt.

 

Fase 1C, Herinrichting Mavo locatie / retentiegebied

De herinrichting van het terrein wordt uitgewerkt door architectenbureau Te Kiefte. De buurt wordt hierbij betrokken. Over hoe en wanneer volgt binnenkort meer informatie.

Kiefte. De buurt wordt hierbij betrokken. Over hoe en wanneer volgt binnenkort meer informatie.

 

Nieuwsbrief reconstructie Oude Hengeloseweg

2 augustus 2019

 

In week 38/39 (vanaf 16 september) wordt gestart met de werkzaamheden in de Oude Hengeloseweg. Tijdens de uitvoering van het werk wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief wordt bezorgd bij de bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein en wordt gepubliceerd op dit platform. In de nieuwsbrief staat o.a. de laatste stand van zaken m.b.t. werkzaamheden, verkeershinder, gewijzigde bereikbaarheid etc.

Als alles volgens planning verloopt, starten de nutsbedrijven op maandag 19 augustus met het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen (hierover meer in nieuwsbrief 2). Dan zal er al beperkte verkeershinder zijn. Aannemer NTP start week 38/39 met de herinrichting, mede afhankelijk van de vorderingen van de nutsbedrijven. Vanaf dan zal de Oude Hengeloseweg in fasen geheel afgesloten worden en is er voor de aanwonenden beperkte bereikbaarheid.

Vanaf week 34 worden de bewoners benaderd voor de gesprekken over de afkoppeling van het regenwater van hun woning.

 

Download de nieuwsbrief hier (PDF)

 

Planning Oude Hengeloseweg

 

Volgens planning gaat de Oude Hengeloseweg dit najaar op de schop. Echter, zoals eind vorig jaar gecommuniceerd op dit platform, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebruik van aardgas. Deze ontwikkelingen maken dat, naast het opnieuw inrichten van Wensink Zuid voor een duurzaam en beter waterbeheer, ook ‘aardgasvrij’ een belangrijke pijler is geworden binnen het project.

 

Het openbreken van de Oude Hengeloseweg biedt niet alleen kansen op het gebied van herinrichting, maar ook voor andere voorzieningen die eventueel nodig zijn ter voorbereiding op een aardgasvrij Wensink Zuid. Het is belangrijk dat de aanleg hiervan gelijktijdig verloopt. Dit om te voorkomen dat een opnieuw aangelegde straat na een tijd weer opengebroken moet worden omdat er, in het kader van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe leidingen moeten worden gelegd.
 

Gevolgen
Daarom wordt overwogen om, voordat de schop in de grond gaat in de Oude Hengelosweg, eerst onderzoek te doen naar de wijze waarop de woningen in Wensink Zuid in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien. Voor de Oude Hengeloseweg zou dit gevolgen hebben voor de planning. Als er daadwerkelijk onderzoek wordt gedaan, betekent dit namelijk dat de uitkomst (wel/niet extra voorzieningen aanleggen) pas in het najaar bekend is. Een eventuele ‘gecombineerde aanleg’ zou dan pas in de zomer of het najaar van 2020 zijn.

 

Extra Onderzoek
De keuze voor extra onderzoek wordt gemaakt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne. Over dit besluit, dat naar verwachting in april wordt genomen, en de verdere planning en ontwikkelingen, wordt u op de hoogte gehouden via dit platform. De bewoners van de Oude Hengeloseweg worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 

Klankbordgroep Wensink-Zuid 7 maart 2019:

 

Concept ontwerp Oude Hengeloseweg

 

Op 7 maart is de klankbordgroep Wensink-Zuid voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Het bouwteam Wensink-Zuid heeft het conceptontwerp van de Oude Hengeloseweg voorgelegd aan de klankbordgroep en besproken.

De verschillende mogelijkheden in materiaal voor de aanleg van de weg zijn besproken en gepresenteerd aan de klankbordgroep. Besproken is waar de voorkeuren liggen van de klankbordgroep. Op basis van de inbreng van de klankbordgroep zijn er tevens enkele wijzigingen gedaan in het ontwerp.

Het aangepaste ontwerp wordt op een later moment tijdens een inloopbijeenkomst aan de direct omwonenden van de Oude Hengeloseweg gepresenteerd. Ook dan is er nog mogelijkheid tot inspraak. Omwonenden worden hier t.z.t. over geïnformeerd.

 

De klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging van bewoners uit de wijk Wensink-Zuid. Suggesties voor of vragen over het ontwerp en/of bevindingen tijdens de uitvoering, kunt u melden bij de klankbordgroep. Dit mag natuurlijk ook bij het Bouwteam Wensink-Zuid. Vragen over uitvoering, fasering, planning, techniek, verkeer en eventuele klachten kunt u stellen aan het Bouwteam Wensink-Zuid.

 

Klankbordgroep Waterbeheer en herinrichting fase A

 

Nieuws van het bouwteam 1 februari 2019

 

Voor het toekomstige waterbeheer in uw wijk is het Bouwteam Wensink Zuid bezig met ontwerp en voorbereiding van de riolering, verhardingen en groenzones van fase A: de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg. Er wordt bekeken hoe het hemelwater zo goed mogelijk opgevangen, opgeslagen en afgevoerd kan worden zonder dat er overlast ontstaat bij hevige stortbuien. In het ontwerp wordt ook naar de grondwaterstanden gekeken.

 

Een aantal bewoners van de wijk heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep ‘Waterbeheer & herinrichting fase A’. Suggesties/vragen van belang voor het ontwerp of bevindingen tijdens de uitvoering kunt u melden bij de klankbordgroep. Dit mag natuurlijk ook bij het Bouwteam Wensink Zuid. Vragen over uitvoering, fasering, planning, techniek, verkeer en eventuele klachten kunt u stellen aan het Bouwteam Wensink Zuid.

 

Leden klankbordgroep 

Als u contact wilt zoeken met de leden van de klankbordgroep kan dat per mail of mondeling als er geen mailadres is vermeld.

 

Voor het ontwerp Oude Hengeloseweg: 

Theo de Wal theodewal@hotmail.com
Lars van Rijssen larsvanrijssen@home.nl
Rinne Oost oost_rinne@hotmail.com
Jan Morsink

jan.morsink@kpnmail.nl

 

Voor het ontwerp Woolderweg:

Marianne van der Berg hvanderberg@home.nl
Jeroen Wevers
Theo Kupper t.kupper@home.nl
Wim Menheere w.menheere1@outlook.com

 

Contact met het Bouwteam Wensink zuid, bij voorkeur per mail: wensinkzuid@borne.nl of middels onze brievenbus bij de ingang van de PLUS supermarkt (Oude Hengeloseweg).

 

 

 

Op de schop

 

De gemeente Borne gaat aan de slag met het waterbeheer in Wensink-Zuid. Tijdens (zomerse) buien komt er in de wijk namelijk regelmatig waterhinder en wateroverlast voor door regenval. Om dit tegen te gaan, wordt onder andere de riolering aangepakt.

 

Samen aan de slag
Om te zorgen voor een prettige en duurzame leefomgeving gaat de gemeente samen met bewoners, bedrijven en instellingen aan de slag. Daarbij is aandacht voor onder andere sociale binding en veiligheid in de wijk. Want niet alleen het waterbeheer wordt aangepakt, de gehele openbare ruimte (zoals speel- en parkeerterreinen, straatinrichting en groenvoorzieningen) gaat op de schop.

 

Klimaatadaptieve wijk
Samen met de wijkbewoners hoopt de gemeente de komende jaren een zogeheten ‘klimaatadaptieve’ wijk te realiseren, oftewel een wijk die bestand is tegen klimaatsveranderingen. Een wijk die klaar is voor de toekomst, verkeersveilig is en een waterbergend vermogen heeft. Maar bovenal: een wijk met een prettige leefomgeving.

 

Contact met het Bouwteam Wensink-Zuid?

U kunt al uw vragen tips over Waterbeheer en de energietransitie mailen aan:

wensinkzuid@borne.nl

 

Wijkplatform Wensink-Zuid is dé plek om op de hoogte te blijven van nieuws over waterbeheer Wensink-Zuid!

 Prikbord

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (1)