Aan de slag met nieuwe invulling AZC
GEMEENTE WIL ONTWIKKELPROCES SNEL OPSTARTEN

Aan de slag met nieuwe invulling AZC

Eind vorig jaar gaf de gemeenteraad goedkeuring om gebouwen en gronden aan de Bornerbroeksestraat, waar nu het asielzoekerscentrum gevestigd is, aan te kopen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), tegen een bedrag van 900.000 euro. De overdracht zal uiterlijk 1 april volgend jaar plaatsvinden, maar het College wil nu alvast processen in gang zetten om zo snel mogelijk een nieuwe invulling voor de locatie te vinden.

 

De redenering achter de aankoop is de zekerheid dat het COA niet opnieuw het asielzoekerscentrum in gebruik kan nemen, ook niet als (internationale) omstandigheden capaciteitsuitbreiding noodzakelijk zouden maken. In oktober 2018 kwam de gemeente voor een verrassing te staan toen het voormalige internaat in Azelo toch weer in gebruik genomen werd door het COA, ondanks dat er eerder besloten was dat het gebouw niet meer nodig was. Er was nog steeds een geldende bestuursovereenkomst en feitelijk kon de gemeente de heringebruikname niet tegenhouden. Die overeenkomst loopt op 23 december 2019 af. Met het COA is overeengekomen dat het onroerend goed na sluiting van het AZC aan de gemeente wordt overgedragen.

 

Snelheid

De gemeente wil zo snel mogelijk weer van het onroerend goed af. In een memo aan de gemeenteraad schrijft het College: “De kosten van onderhoud en beheer van de huidige gebouwen zullen aanzienlijk zijn. Langdurige leegstand is uitermate kostbaar en (lang) wachten op ‘dat ene briljante idee’ voor de invulling is geen reële optie.”

 

Op korte termijn al zullen er gesprekken gevoerd worden met marktpartijen om af te tasten welke mogelijkheden men op die locatie ziet. Ondertussen wordt een bestemmingsplanwijziging in gang gezet om de bestemming ‘maatschappelijk’, met nadere aanduiding ‘asielzoekerscentrum’, te wijzigen in ‘gemengd’. Wat er op de locatie mogelijk is wordt vooralsnog zo breed mogelijk gehouden. Een ‘nota van uitgangspunten’ uit 2013 wordt als verouderd gezien. “Alleen al het feit dat de nota meer dan 6 jaar oud is en wij inmiddels (bijv.) op het gebied van zorg, duurzaamheid en energietransitie in een totaal andere werkelijkheid leven, geeft aan dat de scoop breder zal zijn dan de beperkte opsomming van mogelijkheden uit de nota.”

 

Kosten

Het ontwikkelproces van het AZC is qua capaciteit niet uit te voeren binnen de reguliere werkzaamheden van de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet van 73.620 euro beschikbaar te stellen om het proces te kunnen starten. Vooruitlopend daarop wordt het proces al in gang gezet, vanwege ‘de grote belangen’ en de ‘spoedeisendheid’.

 

Dekking in de begroting voor het bedrag is nog niet gevonden. Ook voor de 900.000 euro voor de aankoop trouwens niet. Dat moet allemaal nog gebeuren. “Uiteindelijk ligt het voor de hand zowel kosten van de aankoop van de locatie, als het beheer, alsmede de kosten van het ontwikkelproces in één grondexploitatie onder te brengen. Dan kan ook inzichtelijk worden gemaakt wat dit project de gemeente per saldo kost of oplevert.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
wgkub — 14 jul 2019
iets voor de Zwanenhof ter uitbreiding...……...de huidige nieuwbouw ligt immers al te lang stil!!!
Ton Huiskes — 02 jul 2019
Een onnodige koop - wat moet je met zo'n gebouw - tja zo kom je makkelijk aan dat tekort van 1.8 miljoen euro - de hand op de knip houden is toch het motto en ook dus niet meer uitgeven wat er in de kas zit maar daar heeft B&W en de raad maling aan! Plus gebouw is dringend aan renovatie toe - en wie gaat dit betalen?
Rick Hoffman — 02 jul 2019
Dat klinkt niet best gezien de metingen die ze daar in de omgeving hebben gedaan ivm fijnstof en toxische gassen.
Vooral in de doofpot stoppen en gewoon doen of er niks aan de hand is. Ze bouwen daar vlakbij ook een Zorghotel hoe is het mogelijk. Blijkbaar kan er veel in deze gemeente. Het lijkt wel of ze van het padje zijn geraakt bij de gemeente in Borne, B&W samen met de raad....
Paul Cohn — 01 jul 2019
...het achterste deel van de tuin... ligt nog geen 200 m van dat deel van knooppunt Azelo waar verkeer vanuit het Westen onder alle omstandigheden tot
vlak voor de Kuipersweg nog 130 km/u mag rijden.
Provincie Overijssel wees er al 10 jaar geleden op dat daar íets' aande overschrijding van de wettelijke eisen voor fijnstof- en stikstofdioxide-concentratie dedaan moest worden; toen werd daa nog 'maar' 120 km/u gereden....
24/24, 365/365 metingen tonen aan dat de fijnstof-concentratie daar regelmatig nog steeds veel te hoog is... https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
De Buurman — 01 jul 2019
Wij zijn ook niet blij dat de gemeente zomaar een aankoop doet van dure objecten, die totaal geen waarde vertegenwoordigen voor de gemeenschap. Het is gewoon erg zonde van het geld dat nu al naar 1 miljoen euro gaat waardoor enorme gaten door ontstaat in de begrotingen. Eigenlijk onvoorstelbaar dat zoiets zo maar wordt beslist zonder vooraf een analyse gezien budget en toepassing ervan .. Een heel bijzondere gemeente hebben wij hier in Borne. Onverantwoord gedrag vertoont onze raad en college...!
Mensen, dit is een investering. Financiering waarschijnlijk uit de grond exploitatie. Het achterste deel van de tuin naar de A35 is wellicht nodig voor een weg (je weet maar nooit) en het voorste deel? Tja, zou tussen de 1 euro en de miljoen kunnen opbrengen. Dat laatste als er een wegrestaurant komt.
Goed heiligman — 01 jul 2019
Het hele gebouw met grond gelijk gelijk maken , saneren ( ook de grond ) hierna een pracht lokatie voor woonwagens .
Lichtgeel hesje — 01 jul 2019
Valt deze aankoop, die nota bene niet eens budgettair is voorzien laat staan is gereserveerd als voorziening door dit College en deze Raad, ook onder de strekking van het artikel van 26 juni jl. op BorneBoeit, waarin staat dat "Scherpe en ingrijpende keuzes nodig zijn" om een structureel tekort van 2,5 miljoen te dichten?? Het financiële beleid van de Gemeente Borne begint zo langzamerhand a) op broddelwerk te lijken, en is b) voor de inwoners van deze Gemeente niet langer meer geloofwaardig. De oplossing voor dit financiële probleem zal hem ook dit keer wel weer in een lastenverhoging (OZB enzovoort) voor de inwoners van Borne zitten, waarmee het "ongefundeerd spelen" met belastinggeld van burgers door politiek Borne wederom geen halt wordt toegeroepen. Geld uitgeven prima, maar dan wel aan zinnige dingen met bijbehorende financiële onderbouwing en het (tijdig) afleggen van verantwoording hiervoor door de betrokken politici!
Frits Betnard — 01 jul 2019
De belastingbetaler van deze gemeente heeft om deze aankoop ook niet om gevraagd, zoals het college destijds heeft bedacht om bestemmingsplan reden?,de reden die niet wordt genoemd is ook belangrijk voor de belastingbetaler ....!
Belastingbetaler — 01 jul 2019
Voor de aankoop van onroerende zaken gelden voor de
Overheid geen aanbestedingsregels. Er wordt immers geen product uit de markt gevraagd.
Frits Bernard — 01 jul 2019
Het is ook wel toevallig dat nu een uitleg komt ivm de voorgenomen aankoop van het asielzoekerscentrum complex. Zonder dat er een normale weg wordt bewandeld die overheidspartijen moeten bewandelen dmv Europesche aanbesteding die voor zulke verkopen verplicht zijn wordt het onderhands zomaar even aangekocht. Is dit nu misleidend of niet....
De gemeenteraad en het college doen zoals het uitkomt blijkbaar. Dit is niet volgens de wettelijke aanbestedingsregels en neigt naar achterdeurplannetjes. Deze wijze van aankopen kan een gewoon bedrijf niet zomaar voor elkaar krijgen zonder de wettelijke regelgeving te bewandelen van de Europesche aanbestedingsregels.
Dit accepteert de belastingbetaler .....?
Anne — 01 jul 2019
Mooie plek om een onderkomen te maken waar jonge en oudere bewoners onder één dak hun woonplek hebben. Elders in het land lijkt dit goed te werken. Waarom niet direct in overleg met Beter Wonen en Carint i.p.v. zelf eerst nog weer eens aan te modderen? Kost alleen maar onnodig gemeenschapsgeld wat er niet is....

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021