Procedure varkensstal moet opnieuw
RAAD VAN STATE TIKT GEMEENTE OP DE VINGERS INZAKE OUDE BIEFFEL 17

Procedure varkensstal moet opnieuw

Naar de mening van de Raad van State heeft de gemeente Borne niet de juiste procedure gevolgd bij het weigeren van een bouwvergunning op het perceel Oude Bieffel 17 ten behoeve van het houden van 500 biologische varkens. Dat betekent dat de eerdere besluiten moeten worden herroepen en de hele procedure van voren af aan opnieuw moet.

 

De redenering van de Raad van State komt er op neer dat de gemeente terecht heeft beoordeeld dat de aanvraag niet paste binnen het bestemmingsplan, maar dat de gemeente in plaats van een direct ‘nee’ eerst had moeten nagaan of er afgeweken mocht worden van dat bestemmingsplan en dat aan de Raad had moeten voorleggen. Nu gaat dat alsnog gebeuren en zeer waarschijnlijk is het eind van het liedje weer ‘nee’ (want een meerderheid van de gemeenteraad heeft al te kennen gegeven moeite te hebben met een biologische varkenshouderij aan de rand van de Stroom Esch), maar dan volgens de regels.

 

Kluwen van procedures

De betreffende aanvraag dateert van 1 april 2017 en heeft te maken met de aanpassingen van de stal. Er lopen in het dossier diverse procedures door elkaar heen. Zo zijn er inmiddels twee omgevingsvergunningen beperkte milieutoets verleend, waarvan de eerste onderwerp van beroep is en tegen de tweede loopt nog een bezwarenprocedure. Boer Robert Kuiphuis beschikt ondertussen wel over een onherroepelijke Wet natuurbescherming vergunning voor 500 vleesvarkens en voor de uitbreiding met een tak zeugenhouderij.

 

Er is een kluwen van procedures rondom de varkenshouderij ontstaan en daar komt er nu dus weer een bij, waar ook weer bezwaar en beroep tegen ingediend kan worden. Als ervaringen in het verleden een indicatie zijn, zal dat ook zeker gebeuren. In de kwestie zijn de standpunten aan beide zijden in de loop der jaren verhard. Robert Kuiphuis is van mening op die plek een biologische varkenshouderij te mogen exploiteren en omwonenden hebben bezwaren tegen stank- en andere overlast. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Sjj — 23 jul 2019
Vergunning had nooit afgegeven mogen worden.
De enorme stank is nu al soms niet te harden in de Stroom Esch.
Varkenshouderijen zijn een ramp voor natuur en omgeving.
Helaas is deze kwestie een prestigeproject geworden waar de burgers de dupe van zijn geworden.
Een eindeloos verhaal, veroorzaakt door een stel slapende ambtenaren die de ene na de andere blunder uit de grote hoed toveren.
Straks kan de gemeente de beurs weer trekken om de schade te vergoeden door hun onbekwaam handelen.
Ron Hartman — 19 jul 2019
@Nathan; De overheid moet in dit geval motiveren waarom die GVW onontkoombaar en uiterst belangrijk is en er geen alternatief is dat minder schadelijke effecten heeft dan dat alternatief. De vraag wordt dus of de Noordelijke Bandweg (waarvan de GVW het laatste stuk lijkt) beter kan functioneren (incl. minder overlasten) dan de 5B door de achtertuin van het AZC (dat deel mag dus niet verkocht!!!!) via de verbrede Zuidelijke randweg (Aamaatweg) voor de verbinding van de Maten en Hengelo Noord + Almelo-Hengelo verkeer. Dit wordt echt een hele andere studie dan de simpele uit 2014.
Nathan joldersma — 19 jul 2019
Gelukkig is er onlangs een uitspraak gedaan door de raad van state inzake stikstof.
Op basis daarvan moet iedere vergunningaanvraag inzake varkens, maar ook nieuwe wegen geweigerd worden!!!!!
Ron Hartman — 18 jul 2019
De kip en het ei. Politici moeten critisch controleren. Het ambtelijk apparaat moet integer en deskundig produceren en een Burgemeester bewaakt het totaal.
BHM — 18 jul 2019
Het word steeds vaker duidelijker dat onze bestuurders in Borne niet capabel
genoeg zijn om dit mooie dorp te besturen .
Ben het volledig met geel hesje eens zoals het verwoord word.
Maar ja we zitten met deze bestuurders
Opgescheept tot de volgende verkiezingen.e
Lichtgeel hesje — 18 jul 2019
"De teugels moeten strakker aangetrokken worden", is in één zin de samenvatting van waarnemend burgemeester Gerard van den Hengel als het gaat om de ingrijpende, organisatorische veranderingen die in het gemeentehuis momenteel in gang worden de gezet onder de noemer ‘de basis op orde’.Voorgaande is een citaat uit een artikel op BorneBoeit van 15 mei jl, dus vrij recent. Wellicht dat onze waarnemend burgemeester de teugels ook eens strakker kan aantrekken bij zowel de Collegeleden als de Raadsleden, zodat dit soort 'ketsers' wordt voorkomen. Dit hele verhaal is niet alleen een schoolvoorbeeld van politieke klungeligheid en willekeur (zie ook de gang van zaken rondom de kwesties Diftar en Weleveld) in optima forma, maar is tevens een brevet van onvermogen voor wat betreft de kwaliteit van het politiek handelen binnen deze Gemeente. De burgers van Borne verdienen echter een capabel College en Raad, die ook in staat zijn politiek beleid te formuleren en uit te voeren!
nico evers — 17 jul 2019
sloapers, net als met de spoorwegovergangen!
Als het om de golfclub gaat dan zijn de acties er wel

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021