Toch weer discussie over Weleveld
KWESTIE ALSNOG GEAGENDEERD VOOR EEN POLITIEK BERAAD

Toch weer discussie over Weleveld

Het laat Leo Graafhuis (VVD) maar niet los: het convenant dat gesloten is met golfbaan Weleveld om horeca toch in het clubhuis toe te staan. ‘Wij moeten helaas vaststellen dat het college in dit dossier wet- en regelgeving gewoon terzijde schuift, de openbaarheid schuwt en niet handelt zoals van een overheid verwacht mag worden.”

 

Graafhuis wilde een tijdje terug de gang van zaken middels een interpellatiedebat in de raad aan de orde stellen, maar kreeg daarvoor, zeer tegen zijn zin, de handen niet op elkaar. Vervolgens stelde hij schriftelijke vragen, maar was ook niet te spreken over de antwoorden. “Feitelijk incorrect, onderling tegenstrijdig en juridisch onjuist”, vond hij. Hij probeerde het nog maar eens bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond, waar raadsleden de mogelijkheid hebben om vragen te stellen over niet-geagendeerde onderwerpen.

 

Concreet wilde hij weten of het college bereid was een ‘gewone’ procedure voor verruiming van het bestemmingsplan in gang te zetten voor het toestaan van de horeca. Volgens hem de juiste weg.

 

Wel of niet binnen bestemmingsplan?

Burgemeester Gerard van den Hengel, portefeuillehouder op het onderwerp, werd er een beetje kriegel van en legde nog maar eens uit dat het convenant bedoeld was om duidelijk te maken wat er binnen het huidige bestemmingsplan aan horeca mogelijk was. “Om een einde te maken aan de discussie over de aard en omvang van de toegestane horeca-activiteiten. Een jaar geleden besloot de gemeenteraad om geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Weleveld om het bestemmingsplan te verruimen. Als de gemeenteraad alsnog besluit om die medewerking wel te verlenen, dan zullen we de procedure in gang zetten. Overigens houden we ook de mogelijkheid open om een tijdelijke ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan.”

 

Vergelijking met Oude Bieffel

Graafhuis en Van den Hengel blijven het fundamenteel oneens over of de huidige activiteiten van het restaurant nu wel of niet binnen het bestaande bestemmingsplan passen. Graafhuis: “Een volwaardig restaurant is toch echt iets anders dan ondergeschikte horeca.” Hij maakte verder een vergelijking met de situatie aan de Oude Bieffel, waar al jaren een dispuut is over de varkenshouderij ter plekke. “We hebben toen over handhaving gesproken, maar nu creëert u opnieuw zo’n situatie.” Hij refereerde daarbij specifiek aan de opmerkingen die Henk van den Berg (Borne-Nu) over de handhaving aan de Oude Bieffel had gemaakt, met de strekking dat er ‘ten principale’ beter gehandhaafd moest worden.

 

Fractievoorzitters unaniem vóór het convenant?

Van den Hengel greep in en stelde voor om de kwestie Weleveld maar te agenderen voor een Politiek Beraad. Maar Henk van den Berg voelde zich aangesproken en antwoordde: “Ik ben voor handhaving, maar bij Weleveld ligt het anders. In het fractievoorzittersoverleg was iedereen unaniem van mening dat het convenant de beste oplossing was. Iedereen! En wie nu wat anders zegt moet zichzelf maar eens in de spiegel aankijken.” Hij leek zich daarbij te richten aan Anka Jacobs, destijds fractievoorzitter van de VVD. Verrassend nam echter Mike de Boer (GB90) het woord: “Ik bestrijd dat er unanimiteit was en verder wil ik hier geen discussie voeren.”

 

Die discussie komt er bij een volgend Politiek Beraad. En daarmee heeft Graafhuis voorlopig zijn zin en wordt er wellicht wat meer duidelijk over de meningen van de diverse fracties en of er volgende stappen noodzakelijk worden geacht. (AJ)

 

Een deel van de lange voorgeschiedenis:

Toch horeca bij Weleveld

Geen openbare discussie over Weleveld

College verdedigt convenant met Weleveld

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 25 sep 2019
Inderdaad een "levendige" bijeenkomst. Wat wel opvalt in deze kwestie convenant Weleveld is, dat er kennelijk een Besluit hierover is genomen in een fractievoorzitters-overleg, waarbij niet alle leden van de Raad aanwezig zijn geweest en dus ook geen (directe) invloed op de beslissing hebben kunnen uitoefenen. Is dit nu wat ze noemen "achterkamertjespolitiek"?? Ook was het weer eens prettig om de "Diftar-mantra" van onze Diftar-wethouder weer eens te horen. Het was wederom een zwak optreden, cijfermatig onvoldoende tot niet onderlegd, en inderdaad (weer) 100% overtuigd van zijn eigen gelijk. Even los van zijn misplaatste "grap" over zakkenvullers richting een oppositie-partij, is zijn opmerking richting de Raad "dat het allemaal wel goed komt" een politiek gewaagde. Wat er dan allemaal goed komt, wordt door deze Wethouder niet verder toegelicht. Als het niet goed komt met Diftar in Borne, wat zeker niet onwaarschijnlijk is (zie alle perikelen na Diftar-invoering in omliggende gemeenten, die allemaal worden 'bestreden' c.q. 'opgelost' via absurde tariefsverhogingen), rest deze Wethouder dan ook slechts 1 ding, namelijk ontslag nemen.Steun van zijn eigen partij GB90 voor wel aanblijven is dan niet meer serieus te nemen. Deze partij heeft immers ingestemd met de invoering van Diftar, omdat dit "kostenverlagend zou zijn", zoals ook in de Bornse Courant van 15 mei jl. valt te lezen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...
McHak — 25 sep 2019
Eigenzinnig, heer Graafhuis. Ik ken u niet, ken uw referentie niet. Heb mij daar niet in verdiept. Misschien een Twent eigen( zinnig). Maar u hebt mijn oprechte aandacht.

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021