Pop-up cafés over bezuinigingen
GB90 WIL IN GESPREK MET INWONERS

Pop-up cafés over bezuinigingen

Politieke partij GB90 organiseert in oktober 6 ‘pop-up café’s’ op diverse plekken in de gemeente. Tijdens het GB-café gaan gemeenteraadsleden van GB90 in gesprek met de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen. De verwachting is dat de gemeentebegroting een belangrijk gespreksonderwerp is. Ook andere zaken kunnen aan de orde komen.

 

De GB-cafés zijn bedoeld als laagdrempelige bijeenkomsten waar actuele onderwerpen met inwoners worden besproken. Afgelopen januari waren de uitdagingen rondom verduurzaming van de gemeente onderwerp van gesprek tijdens een GB-café. Nu naar verwachting de financiële keuzes die nodig zijn om de begroting van de gemeente op orde te krijgen en te houden. De uitkomsten van de gesprekken nemen de raadsleden mee bij het bepalen van hun standpunten bij de behandeling van de begroting.

 

Keuzes voor Borne

De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en vinden plaats in verschillende wijken en dorpen in de gemeente. Doel van de bijeenkomsten is tweeledig. Enerzijds willen de fractieleden graag weten hoe de mensen in de gemeente denken over de voorstellen die er zijn voor de begroting. Anderzijds wil GB90 mensen inzicht geven in wat er speelt in de gemeenteraad. Op dit moment zijn dat de ‘Keuzes voor Borne’, zoals de gemeente de route naar de noodzakelijke flinke wijzigingen in de begroting heeft genoemd.

 

Tijdens de bijeenkomsten willen de raadsleden inzicht geven in wat er speelt. En met geïnteresseerde inwoners praten over voorstellen voor de begroting en vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

 

Tijdstippen en locaties

GB90 is de komende weken op de hierna genoemde plekken te vinden.

 

Pastoor Veegerplein Hertme , 9 oktober 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur

Bij Sindron Zenderen, 10 oktober 2019 van 19.30 uur tot 21.00 uur

Sporthal ’t Wooldrik Borne, 12 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur

Bij De Viskoepel Stroom Esch, 9 oktober 2019 van 19.30 uur tot 21.00 uur

Bij de Veste Bornsche Maten 18 oktober 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur

Rheineplein centrum Borne, 19 oktober 11.00 tot 15.00 uur

 

Op 5 november 2019 wordt de begroting besproken in de gemeenteraad.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 05 okt 2019
Gemiddeld maakt de OZB voor gemeenten 40,7 procent uit van de totale heffingen. De OZB heffing heeft geen specifiek bestedingsdoel en kan dus overal voor gebruikt worden. Een korte berekening over 2019 geeft een OZB opbrengst voor de gemeente Borne van circa 5,25 miljoen euro positief , ofwel circa 230 euro per inwoner (bron: CBS). Concreet betekent dit dat er 5,25 miljoen euro vrij besteedbaar is (geweest) voor deze Raad en dit College! Het kennelijke tekort over 2019-2020 is ruim 4 miljoen. Als je als Gemeente 5,25 miljoen euro aan OZB heffing binnen krijgt, maar je presteert het evengoed een kennelijk tekort te creëren van ruim 4 miljoen (wat voor een groot deel ook nog eens bestaat uit geopperde ambities en wensen vanuit het College en de Raad!), doe je als ambtelijk apparaat financieel gezien iets niet goed, om het nog maar voorzichtig uit te drukken.
Roelof-Jan (GB90) — 05 okt 2019
@ Evelien. Als je meer wilt weten over bezuinigingen op de jeugdzorg kun je het beste op 9 oktober naar Hertme of op 18 oktober naar De Veste (Bornse Maten) komen.
Lichtgeel hesje — 05 okt 2019
Een stukje OZB-geschiedenis over Borne: Op blz 22 in de definitieve versie Begroting 2019-2022 van de Gemeente Borne staat het volgende: "We zullen terughoudend zijn met verhoging van gemeentelijke belastingen en dit middel uitsluitend inzetten voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners.". In het recente verleden is de OZB al t/m 2016 verhoogd met 3% per jaar om de bouw van de Veste in de Bornsche Maten te kunnen financieren.De sporthal staat er inmiddels, maar eigen-woning bezitters betalen nog steeds de 3% OZB-verhoging die destijds als 'tijdelijk' tot 2016 door Raad en College van Borne is ingevoerd. Dit betekent extra inkomsten vanaf 2016 voor de Gemeente van 3*50000,- = 150.000 euro jaarlijks, wat simpelweg de algemene middelen pot ingaat, en niet wordt gebruikt voor haar oorspronkelijke bestemming. Ook is er vanaf 2017 een extra OZB-verhoging van 2% voor eigen-woningbezitters voor de financiering van de Verbindingsweg ingevoerd. Los van het feit of deze weg er komt of niet, betekent dit, dat er vanaf 2017 al 3*2*50000,- = 300.000 euro op de rekening staat van de Gemeente, zonder dat er enige concrete activiteit is geweest rondom een eventuele aanleg. Conclusie: De Gemeente Borne is erg sterk in het 'tijdelijk' invoeren van extra OZB-verhogingen, maar vergeet als de tijdelijkheid van of de noodzaak voor een extra verhoging er niet (meer) is, deze extra OZB-verhoging stop te zetten.
De politieke betrouwbaarheid van politiek Borne mag dan ook ernstig in twijfel worden genomen. Het is namelijk meer een graaicultuur geworden door de jaren heen dan een dienstverlenende cultuur, waarbij van enige terughoudendheid met het verhogen van gemeentelijke belastingen geen enkele sprake is!
Lichtgeel hesje — 04 okt 2019
"Oude uitspraken van de Raad: We gaan geen OZB-verhoging doen om de begroting sluitend te krijgen", aldus de Wethouder Financiën op 3 september jl. tijdens de informatiebijeenkomst van het College aan de Raad van Borne. Op diezelfde 3 september zegt de waarnemend Burgemeester echter in zijn inleiding het volgende: "Er moet vier miljoen structureel in de begroting worden gevonden om de ontstane TEKORTEN te DEKKEN en om nog wat over te houden voor nieuw beleid. In grote lijnen is het voorstel om voor 2 miljoen te bezuinigen op het sociaal domein, 300.000 op de subsidie aan het Kulturhus, 300.000 op sport, 150.000 op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en nog eens 500.000 op overige zaken, waaronder bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie. Omdat daarmee het bedrag van vier miljoen nog NIET gehaald wordt, stelt het College voor om de OZB met 20 procent te verhogen. We willen de burgers niet belasten, maar aan de andere kant moeten we de begroting KLOPPEND maken", aldus de waarnemend Burgemeester op 3 september jl.. De voorgenomen OZB-verhoging van 24% (inclusief inflatiecorrectie) wordt dus wel degelijk gebruikt om de begroting 2020 sluitend te krijgen. Dit is in strijd met eerdere uitspraken van de Raad zelf hierover, waarmee dus ook niet door diezelfde Raad hiermee kan worden ingestemd. Het is dan ook niet meer dan logisch en billijk, dat de voorgenomen OZB-verhoging voor 2020 hiermee definitief van de baan is, wil de Raad haar eigen uitspraken hierover gestand blijven doen, maar ook 'politiek betrouwbaar' willen overkomen naar de inwoners van Borne.
Lichtgeel hesje — 04 okt 2019
Nog even voor de duidelijkheid: Het kennelijke tekort moet dus worden opgelost binnen het ambtelijk apparaat zelf, en niet via de portemonnee van de burgers van Borne!
Lichtgeel hesje — 04 okt 2019
Voor de geďnteresseerden: Laten we als eigen-woning bezitters niet vergeten dat we vanaf 2017 jaarlijks al structureel 2% OZB-verhoging bovenop de jaarlijkse OZB-heffingen voor een Verbindingsweg betalen, waarvan de eerste schop in de grond nog steeds niet is gezet. Dit betekent omgerekend 2% * 50000,- * 3 jaar = 300.000 euro die bij de Gemeente gewoon op de rekening staat niets te doen.Hoezo OZB-melkkoe? De OZB-enquete die sinds deze week in de lucht is, is qua vraagstelling en opzet slechts te betitelen als sturend van opzet in de (door de Coalitie?) gewenste bezuinigingsrichting. Eén vraag volstaat namelijk in deze enquete: Bent u als eigen-woningbezitter voor of tegen een OZB-verhoging van 24% in 2020?. De uitkomst van deze enquete zal echter linksom of rechtsom door deze Coalitie zo worden uitgelegd, dat de voorgenomen OZB-verhoging er gewoon komt ala Diftar. De oplossing voor het kennelijke tekort zoals aangegeven door dit College, zit hem echter in het 'koud saneren' van de financiële en organisatorische missers in het ambtelijk apparaat (zie ook de eerdere reacties op bezuinigingen 1,2 en 3) en van het 'creatief' omgaan met onder meer reserves en voorzieningen. Deze Raad is echter gekozen door de inwoners van Borne om de belangen van diezelfde inwoners te behartigen, niet om ze financieel "uit te kleden"!
Evelien — 04 okt 2019
Ik vind het een goed initiatief! Ik merk dat ik met name hele veel vragen heb over de bezuinigingen op de jeugdzorg. Maakt het dan nog uit waar ik naar toe ga?
Lichtgeel hesje — 04 okt 2019
Het is in Borne net Den Haag in het klein: 'Svp even tekenen bij het kruisje, en wij melden ons weer bij u als inwoners van Borne als de Gemeenteraadsverkiezingen weer in beeld komen'.
McHak — 04 okt 2019
... het is maar een bezuinigingssuggestie.....
McHak — 04 okt 2019
Heeft u als betrokken burger van Borne zich aangemeld voor het Burgerpanel en u zich ingezet voor 10 prioriteiten om te besparen met de nadruk op 3 en daarnaast 3 investeringen? Heeft u gemerkt dat u mocht kiezen uit een beperkte cq selectieve selectie? Bijvoorbeeld; heeft u zich mogen uitspreken over de fietssnelweg (F35) die onzinnig extra aangelegd mag gaan worden tussen Borne-Almelo, aan de noordzijde van het spoor ( zijde Zenderen) volgens de verengde studie opdracht gefinancierd door de Provincie aan verkeers/ financiën onderzoeker Appel/Cofeng? Tja, dan krijg je doelredenering. Laten we aan IAA landschapsarchitecten de opdracht geven om de F35 zo in te passen dat de Zendersche Esch/ groene poort hier ruimtelijk zo min mogelijk last van heeft, en sociaal/economische er een zo grootmogelijke bijdrage kan gaan ontstaan aan de gemeenschap In de Gemeente Borne, dan komenden Tusveld en Zenderen meer in positie en kijken we meer of onze bestaande infrastructuur nog meer kunnen renderen.
Ron Hartman — 04 okt 2019
De cijfers in het jaarverslag zijn niet oprecht. Ze geven niet de staat van baten en lasten zoals het hoort; zodat ieder het snapt, maar zijn ineengevlochten tot een politieke presentatie met het doel om de lasten voor burgers te verhogen ipv de stofkam door de eigen geldverslindende gebrekkige organisatie te halen. Er is moed voor nodig om de burgers te bekennen dat er wat te verbergen is. Niet in tweegesprekken, maar breed gedeeld. Hier op BorneBoeit. Wie durft? De burgers hebben al veel vragen gesteld onder de artikeltjes Bezuinigen 1,2,3. Nu de antwoorden; gewoon openbaar.
McHak — 04 okt 2019
Nog een Handreiking voor de Raad; Borne heeft meerdere tientallen miljoenen op haar bankboekje staan. Waarvoor? En nog veel belangrijker: Waarom?; sparen is goed, maar kost ons op dit moment vanwege Dragi en dat heeft Rutte in de BBV vrijgemaakt; we mogen kosteloos schulden aangaan. Dat voelt niet goed, maar kijk er nog eens rationeel naar, want daar ligt de oplossing of gebruik ons onbestemde spaarbankboekje, tenzij u de bestemming wel weet; verbindingsweg? (=waarom?); dat kan ook geactiveerd worden (= schuld aan gaan bij de Nederlandse Bank voor 0,00001 procent rente) 24% is burgertje pesten terwijl er creatief zoveel meer kan. Uw College verengt uw zicht; open uw ogen en zie/ kijk.
McHak — 03 okt 2019
Dit geldt natuurlijk ook voor de andere raadsleden uit de coalitie, maar aangezien dat zij bewezen traditioneel volgend zijn, snap ik de verwachting; maar wij laten ons verwonderen; u hebt mijn oprechte aandacht.
Lichtgeel hesje — 03 okt 2019
Lijkt me dan wel een goed idee dat GB90 vóór 9 oktober a.s. ook haar partij-standpunt over de voorgenomen voorstellen bekend maakt (via BorneBoeit?), en hierbij ook meteen aangeeft of dit ook het College c.q. Coalitie-standpunt is. Er zijn al genoeg open podia's en dergelijke geweest in de afgelopen tijd, waarin burgers van Borne vooraf het idee hadden mee te kunnen denken/praten over kwesties, maar hierbij achteraf bedrogen uitkwamen: De Coalitie-standpunten waren namelijk al lang en breed vooraf bepaald. Het ogenschijnlijk "mee mogen denken c.q. praten" is veelal gewoon voor de buhne, zo wijst de praktijk in Borne uit. Wat er allemaal 'speelt' binnen ambtelijk Borne is voor veel burgers al lang duidelijk, mede gezien de reacties hierover op BorneBoeit. Het gaat namelijk niet alleen meer over de begroting 2020, maar ook over de totale financiële huishouding en handel en wandel in ambtelijk Borne in de afgelopen jaren, waar GB90 al jaren als College-partij ook verantwoording voor draagt. Een concrete vraag via BorneBoeit vooraf aan GB90 is dan ook de volgende: Als uit de bijeenkomsten blijkt, dat de inwoners tegen de voorstellen voor 2020 van het College zijn, stemt de Raadspartij GB90 dan tegen de begroting, of is het 'verborgen' doel om inwoners te "overtuigen" van het gelijk van GB90? Het "meenemen" van de uitkomsten van de gesprekken door de GB90 raadsleden bij het bepalen van hun standpunten bij de behandeling van de begroting, is vaag en vrijblijvend. De kernvraag is of de Raadsleden van GB90 zich onafhankelijk van de College-partij GB90 durven op te stellen, en dus ook de begroting 2020 durven af te wijzen, of dat er, als het er op aan komt, toch (veilig) gekozen wordt vanuit deze Raadsleden voor de Coalitie-positie in het College vanwege partij-politieke belangen en agenda's! Duidelijkheid en transparantie in het ambtelijk handelen is waar veel inwoners in Borne namelijk behoefte aan hebben, in plaats van zgn. "overtuigingssessies" over een begroting.

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021