Levendige discussie over begroting verwacht
BEGROTINGSVOORSTEL MET BEZUINIGINGEN EN RUIMTE VOOR NIEUW BELEID

Levendige discussie over begroting verwacht

Vorig jaar werd er door het college van B en W een ‘beleidsarme’ begroting neergelegd. ‘Pas op de plaats’, was het devies. Geen ruimte voor nieuw beleid. Dat was een jaar geleden reden voor een aantal oppositiepartijen om tegen de begroting te stemmen. Nu ligt er weer een begroting voor. Opnieuw een tekort, ernstiger nog dan vorig jaar. Om precies te zijn 2,5 miljoen. Maar nu wel voorstellen om toch aan de slag te gaan met ambities uit het raads- en coalitieprogramma en daar 1,5 miljoen voor te vinden.

 

Prijskaartje

Om de tekorten weg te werken en wat over te houden voor nieuw beleid (zoals de verbouwing van ’t Wooldrik, investeringen in onderwijshuisvesting, duurzaamheid en infrastructuur) stelde het college begin september een pakket met bezuinigingsmaatregelen voor. In grote lijnen is het voorstel om voor 2 miljoen te bezuinigen op het sociaal domein, 300.000 op de subsidie aan het Kulturhus, 300.000 op sport, 150.000 op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en nog eens 500.000 op overige zaken, waaronder bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie. Omdat daarmee het bedrag van vier miljoen nog niet gehaald wordt stelt het college voor om de OZB met 20 procent te verhogen.

 

‘Levendige discussie’

Er volgden diverse politieke bijeenkomsten om nadere informatie te geven over de voorgestelde bezuinigingen en de mogelijke effecten die dat zou kunnen hebben. Het leidde vooralsnog niet tot een ander voorstel. Wethouder Herman Mulder: “We houden een consequente lijn aan. De bijeenkomsten waren bedoeld om de raad in kennis te stellen. De gemeenteraadsleden kregen een bak aan informatie te verwerken. De begrotingsbehandeling is de plek om met alternatieve voorstellen te komen.” Daar zouden dan volgens goed gebruik ook alternatieve dekkingsvoorstellen bij moeten horen.

 

Het lijkt niet helemaal onlogisch te veronderstellen dat voor die dekkingsvoorstellen als eerste gegrepen wordt naar de financiële meevaller uit de septembercirculaire, die vooralsnog aan de algemene reserve is toegevoegd. In ieder geval valt er door de gemeenteraad meer te amenderen dan vorig jaar het geval was en het zou niet verbazen als dat ook gaat gebeuren. “Ik verwacht een levendige discussie”, laat burgemeester Gerard van den Hengel weten. “Het is het hoogtepunt van de democratie. De gemeenteraad heeft budgetrecht.”

 

Moties van wantrouwen?

Achter de schermen wordt door de raad waarschijnlijk al druk overlegd voor welke eventuele amendementen of moties een meerderheid te vinden is. Misschien wel moties van wantrouwen, afkeuring of treurnis. Toon Peters (SP) zinspeelde er al op tijdens het laatste politieke beraad, toen de besparingen op het sociaal domein aan de orde waren. “Hoe denkt de wethouder eigenlijk over zijn eigen verantwoordelijkheid?”, vroeg hij wethouder Martin Velten. Bram Donkers (GrLi/PvdA) was nog uitgesprokener: “Moet u niet de pijp aan Maarten geven?”

 

Uitkomsten BornePanel

Ondertussen zijn ook de resultaten van het BornePanel bekend. 375 mensen namen de moeite de vragenlijst in te vullen en een keuze te maken uit een 23-tal onderwerpen waarop bezuinigd zou kunnen worden. De verbouwing van de publieksbalie in het gemeentehuis kwam daaruit naar voren als de post waarvan de meeste respondenten vonden dat er op bezuinigd kon worden (22,1 procent), gevolgd door de aanleg van de Verbindingsweg (18,5 procent) en modernisering van ’t Wooldrik (9,7 procent). Op het terrein van wmo, jeugdzorg, veiligheid en armoedebestrijding zou juist geïnvesteerd moeten worden, volgens de geënquêteerden. Als tip werd vooral meegegeven dat de gemeente efficiënter zou moeten werken. Er valt wel iets af te dingen op de representativiteit van de enquête en het vergelijken van heel diverse onderwerpen, zonder daarbij bedragen te noemen, maar wellicht geeft het een richting aan waarvan de gemeenteraad vindt dat ze er iets mee kan.

 

Donderdag 17 oktober is er in de raadszaal een informatiebijeenkomst waar de begroting nader wordt uitgelegd. Bij de stukken voor deze bijeenkomst is ook de begroting te vinden. (AJ)

 

Voor meer informatie over de bezuinigingen zie ook ons dossier Bezuinigingen.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
McHak — 19 okt 2019
Ons bestuur is verantwoordelijk dus graag een REKENKAMER!
De rest is emotie.
Onze gekozen volksvertegenwoordigers, genaamd raadsleden, zijn niet alleen volksvertegenwoordigers als raadslid. Als raadslid heeft u een controlerende rol en taak! Voer uw taak uit.
Ron Hartman — 18 okt 2019
@hesje. Herinner je je nog dat onze ovj sportfanaat uit Borne, zich heel sterk maakte voor het gouden sportpaleis? En de oud gedeputeerde sportfanaat die het college via BB opriep om toch vooral de 3 ton bezuiniging op sport te ontzien? Heel duidelijk was de recente toespraak van de beoogd leider van het geprivatiseerde sportbedrijf in de toekomst. Even nuchter he? We hebben 1000 actieve leden van sportverenigingen in Borne. Incl. de voetbal. Trek daar nog de zwemmers af die in het verbeterde zwembad uit fase 1 actief kunnen blijven en slechts voor enkele 100-en gaan we X miljoen overhoop halen. Inderdaad, D66, een nieuw dak met forse isolatie en panelen is vele, vele malen goedkoper. Als DAT geen elitair gedrag en achterkamertjes is? Oh ja; nadat het er op kosten van de burgers (alle) nieuwbouw staat, is het geen publieke zaak meer en loopt de invloed op het sportbedrijf als beach zand tussen de vingers door. Het Aquadroom in Enschede wordt het voorbeeld. Na enkele jaren kan het niet meer uit. De burgers zijn dan al weer gewend aan de hoogste plaats in Nederland inzake gemeentelijke belastingen en dan zoeken we weer wat anders. We blijven gewoon voor goud gaan en de burgers voor gaas.
Ik herhaal wel dat de Raad beter onderbouwd haar best doet dan in vorige jaren, maar duidelijk zichtbaar is dat slechts enkelen echt de dienst uitmaken in het apparaat.
Lichtgeel hesje — 18 okt 2019
Duidelijk is dat (persoonlijke) ambities/wensen en agenda's vanuit het College de boventoon voeren in de begrotingsperikelen. Alles wordt door dit College, al dan niet met onderbouwing, namelijk uit de kast getrokken om die ene zak met geld via de Raad binnen te slepen voor die ene begrotingspost c.q. ambitie. Dat de geschetste huidige tekorten grotendeels zijn ontstaan door mismanagement en het niet 'in control' zijn van diezelfde College-leden in de afgelopen jaren, blijft tot op heden echter volledig onderbelicht. Wel willen de diverse College-leden (incl. de Gemeentesecretaris) allemaal graag de reeds genoemde grote zak met geld, want hiermee gaat alles namelijk beter verlopen in de komende jaren, aldus dit College. Alle hoop is binnen het College hierbij grotendeels gevestigd op de inhuur van externe partijen, waarbij concrete afspraken over de te verlenen dienstverlening en de concreet meetbare resultaten hiervan voor de bedrijfsvoering, voor deze College-leden wel een "vies woord" is. Men vertrouwt er namelijk op dat de andere partij het zo goed mogelijk zal doen. Hoe naief ben je dan als Wethouder c.q. Portefeuillehouder? Het antwoord is: heel naief, omdat de rekening van ontstane tekorten immers gewoon door de bewoners van Borne jaarlijks wordt betaald in de vorm van bezuinigingen en een (absurde) OZB-verhoging van 20+4%. Aan het einde van het begrotingsjaar geef je als College aan de Raad namelijk gewoon weer een stuk papier met wat getallen en een (vage) toelichting hierop, trek je vervolgens een zielig gezicht onder het slaken van de opmerking "we hebben toch zo ons best gedaan dit jaar als College, maar ja, externe factoren hebben we niet in de hand, maar volgend jaar gaat het echt beter hoor", hopende c.q. wetende dat de Raad hierin om partijpolitieke redenen meegaat, en de burgers van Borne vervolgens weer de portemonnee laat trekken.
Het is echter de verantwoordelijkheid van deze Raad als budgetbewaker, om nu eindelijk eens de luchtballon van de financiŽle jaarstukken van de afgelopen jaren eens lek te prikken, alsmede de onduidelijke toelichting gisteravond hoe in Borne met voorzieningen en reserves wordt omgegaan maar eens tot "op het bot" te analyseren. "Wij hebben daar met elkaar regels over afgesproken" is nou niet bepaald een plausibele uitleg te noemen. Kortom, nog voldoende huiswerk te doen voor deze Raad, maar het begin is er in ieder geval (hopelijk...).
Ron Hartman — 18 okt 2019
Heel langzaam aan ontstaat een beeld bij mij dat een hobby voor enkelen in fase 2 van het sportpaleis, simpel geschrapt zou kunnen worden. Geen fatsoenlijk argument hoor dat een bestemmingsplan wijziging zo moeilijk is. Ik sluit me verder aan bij hesje, maar moet nog wel een deel van de stream afkijken waar die vannacht vastliep
Lichtgeel hesje — 18 okt 2019
Mijn (voorzichtige) complimenten voor de kritische en doorvragende opstelling van de Raad gisteravond in de informatiebijeenkomst. Het werd ook wel eens tijd, maar dit terzijde. Dit in tegenstelling tot de wijze van beantwoording van diverse vragen/kanttekeningen van Raadsleden door het College. Ofwel kon er geen antwoord worden gegeven, ofwel werd er een antwoord gegeven wat geen antwoord was op de gestelde vraag, ofwel was het antwoord "dat weten we nu nog niet, maar dat gaan we uitzoeken', ofwel was het antwoord dat het antwoord op de gestelde vraag pas in de loop van volgend jaar kan worden gegeven. Duidelijk is wel geworden, dat dit College is 'vastgeroest' in een bepaalde stramien van werken, in de wijze van het beantwoorden van vragen, en in de wijze van omgaan met de Raad als het gaat om het vaststellen van een begroting. Dit met uitzondering van de Burgemeester, die als 'regisseur' van deze avond dit naar behoren heeft gedaan. De rode draad uit de avond is overduidelijk, dat dit College wel wenst dat er financiŽle middelen (circa 4,3 miljoen euro) ter beschikking worden gesteld aan het College door de Raad, bestaande uit onder meer 1,1 miljoen extra OZB-verhoging (!), maar dat ditzelfde College niet concreet kan aangeven waaraan deze gelden volgend jaar zullen worden besteed, en welke ambitie concreet hoeveel geld vraagt volgend jaar. De financiŽle middelen komen namelijk 'op de plank' te liggen, aldus het College, en pas als er een concrete bestemming voor is, zal aan de Raad worden gevraagd om vrijval van de diverse gelden. De kern van deze begroting is voor dit College dus vooraf 'binnenharken' van gelden via bezuinigingen en een absurde lastenverhoging voor eigen-woningbezitters, maar dat de concrete bestemming en het tijdspad verre van duidelijk zijn. Wel wordt de Raad geacht om op 5 november a.s. "even te tekenen bij het kruisje", wat niet meer is dan een herhaling van de soap van de begrotingsbehandeling van vorig jaar Dit punt vraagt zeker nog speciale aandacht van deze Raad. Wat tenslotte opviel, is dat er geen enkele aandacht is besteed gisteravond aan de absurde OZB-verhoging met 20+4%. Een bewuste keuze van de Raad??
Ron Hartman — 17 okt 2019
Ik ging er van uit dat de balans op orde, buiten beeld zou blijven en schakelde later in. Dank voor het geluid via jullie snelle aktie. Ik zag nog wel een mens met spoorboekjes. Word ik nooit zo blij van.
Wendy van As — 17 okt 2019
Ik zag iemand van Borne Boeit in het beeld voorbij komen, en daarna ging het geluid plots aan. Hartelijk bedankt voor deze snelle actie, zodat ook degenen die niet naar het gemeentehuis kunnen komen, geÔnformeerd worden! Top!
Wendy van As — 17 okt 2019
Ik probeer de live stream van de bijeenkomst te bekijken, maar heb geen geluid. Uiteraard computer getest, alles doet het, maar de stream niet. Nog nooit problemen mee gehad. Nog iemand die hier last van heeft? De gemeente reageert niet via de whatsapp...
Ron Hartman — 17 okt 2019
Hele korte klappen: Er is een verlies ontstaan van 2 miljoen. Vorig jaar? Dit jaar? Vooral door een verkeerde werkwijze in het sociale domein en meer specifiek bij jeugdzorg (volgens de dames van het onderzoeksbureau). Maar het zou ook zomaar heel breed in de totale organisatie kunnen zitten met al z'n onnavolgbare kostenplaatsen. De gemeente maakt daarvoor 2 miljoen vrij uit bezuinigingen die de burgers raken en verhoogt de WOZ en dat levert totaal 2 miljoen op. Volgend jaar dus geen tekort meer na de verbeterde werkwijze?

Mis, die WOZ en vermindering op service aan de burgers is permanent; elk jaar weer. Daarnaast teren de spaarpotten (voorzieningen) nog meer dan 2 miljoen per jaar in. Dan MOET er heel veel mis zijn. DIE cijfermatige analyse heb ik nog niet langs zien komen. WEL dat er ook nog geld moet komen om de basis op orde te krijgen. Ook meer dan een miljoen. Is er geld verdampt? Is er sprake van fraude of een schuld die we niet mogen weten? Daarom blijf ik herhalen dat er EERST een analyse komt en studie naar de jaarrekeningen van de afgelopen jaren. WAT en Waar ging het mis. Welke consequenties trekt de Gemeenteraad als enig Wettelijk opdrachtgever aan de accoountant en dus samen met de accountant daaruit en Hoe gaan we daarna verder. Dus: begroten nu is gokken, waarzeggen, in de glazen bol kijken, draaien of zelfs... oh nee ... misleiden ..... net als invoorgaande jaren?????
Lichtgeel hesje — 17 okt 2019
Deel 3:
Borne Boeit van 12-12-2018: "OVERHEID EN POLITIEK SPORT EN RECREATIE ZORGEN OVER FINANCIERING
Raad akkoord met fase 1 Wooldrik:Dinsdagavond 11 december 2018 werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de financiering van de eerste fase van het Masterplan voor de herontwikkeling van sportpark ít Wooldrik. Het gaat in deze eerste fase alleen nog om de renovatie en de beperkte uitbreiding van het zwembad en de energiebesparende maatregelen in het zwembad en sporthal 2. Totale kosten ongeveer 2,5 miljoen, deels gedekt door bestaande potjes voor vervangingsinvesteringen en andere beschikbare budgetten. Voor het restant van bijna 90.000 euro moet de OZB per 2021 met 1,75 procent omhoog."

U leest het goed. Los van de voorgenomen absurde OZB-verhoging van 24% (= incl. 4% indexering) voor 2020 (en structureel de jaren hierna natuurlijk ook), gaat de eigen-woning bezitter in Borne vanaf 2021 sowieso ook 1.75% extra OZB betalen voor fase 1 Wooldrik!. Het Masterplan Wooldrik fase 2 gaat nog eens minimaal 18 miljoen euro kosten; fase 3 is nog een vraagteken.
Even een kort overzicht over OZB-verhogingen in Borne in de afgelopen jaren:
2016 +3% verhoging voor de Veste,
2017 + 2% verhoging voor de Verbindingsweg,
2020 voorgenomen +24% verhoging voor dekking begrotingstekort,
2021 +1.75% verhoging voor fase 1 Woodrik.

Hoezo de eigen-woningbezitter is GEEN melkkoe voor het realiseren van de ambities en wensen van dit College en deze Raad?! Het is een gotspe, en al helemaal als je als inwoner van Borne het volgende leest op blz 22 in de definitieve versie Begroting 2019-2022 van de Gemeente Borne: "We zullen TERUGHOUDEND zijn met verhoging van gemeentelijke belastingen en dit middel uitsluitend inzetten voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners.". De Gemeente Borne is erg sterk in het 'tijdelijk' invoeren van extra OZB-verhogingen als oplossing voor financiŽle vraagstukken, maar vergeet wel, dat als de tijdelijkheid van of de noodzaak voor een extra verhoging er niet (meer) is, deze extra OZB-verhoging stop te zetten en zo nodig (met terugwerkende kracht) terug te betalen aan de betreffende groep eigen-woning bezitters.
De politieke betrouwbaarheid van dit politiek Borne mag dan ook ernstig in twijfel worden genomen: Het is namelijk door de jaren heen meer een graaicultuur geworden dan een dienstverlenende cultuur, waarbij van enige terughoudendheid met het verhogen van gemeentelijke belastingen allang geen sprake meer is!
Het document 19int07506 geeft op blz. 18 de ambities weer die in de periode 2020-2023 zouden moeten worden gerealiseerd. Op blz 22 in de definitieve versie Begroting 2019-2022 van de Gemeente Borne staat het volgende: "We zullen TERUGHOUDEND zijn met verhoging van gemeentelijke belastingen en dit middel uitsluitend inzetten voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners." Een essentiŽle vraag die door zowel de Raad als dit College moet worden beantwoord is dan ook, om concreet en met feiten onderbouwd aan te geven welke in het document 19int07056 genoemde ambities rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners, maar ook waaruit concreet de terughoudendheid blijkt bij het inzetten van dit middel OZB-verhoging in de afgelopen en nog komende jaren. Of zijn de geschetste ambities en wensen die de club eigen-woningbezitters in Borne in totaal miljoenen aan lastenverzwaring gaan kosten in de komende jaren, soms allemaal partij- c.q. persoonlijke ambities van deze Raadsleden en College-leden, die koste wat kost gerealiseerd dienen te worden??
Hans — 17 okt 2019
De recente enquete was prut, de resultaten daarvan zullen terzijde worden geschoven, de houding van de wetsjouwers is hautain en misplaatst en niet dienend naar de Bornse bevolking. Ze bewijzen alledrie al jarenlang totaal ongeschikt te zijn en alleen het lintjesknippen te beheersen.
Kortom: gemeenteraad, doe er wat aan en zorg ervoor dat deze 3 straks bij hun vertrek gťťn lintje krijgen.
Ron Hartman — 17 okt 2019
@McHak; nee, ik wil niet een persoon ter verantwoording zoeken, maar functies die niet functioneren. Als de functie directeur niet in staat is om een bedrijf in no-time uit de gevarenzone te halen en zelfs naar voorspoed en winst voor de aandeelhouders (dat zijn de burgers), te brengen, dan moet het bestuur ingrijpen. Niet door naar de aandeelhouders te gaan met de vraag of ze even willen bijstorten!
Yvonne — 17 okt 2019
@mchak Dat artikel belooft weinig goeds. Daaruit blijkt dat input ophalen via het bornepanel een loos iets is geweest. Kottterman die met een knipoog aangeeft een paradijs op aarde dat dichtbij komt..... Naar mijn mening erg respectloos naar degene die het geld mag gaan ophoesten. Hopelijk komt het inzicht bij het college en de raad alsnog, maar ik vrees het ergste.
Lichtgeel hesje — 17 okt 2019
Ofwel in het kort: Dit College (en wellicht een deel van deze Raad) is bewust op ramkoers met zowel de Raad als met de inwoners van Borne!
Lichtgeel hesje — 17 okt 2019
Deel 2 van mijn (helaas uitgebreide) bijdrage:
Algemeen geldend is dat het College van B&W de besluiten van de Gemeenteraad uitvoert. Het College is verder Verantwoordelijk voor de FinanciŽn van de Gemeente en de Organisatie. De Raad heeft echter Budgetrecht! Voldoende reden om vanavond eerst maar eens zorgvuldig en uitgebreid stil te staan als Raad bij de jaarstukken van de afgelopen jaren en de ambitie van 4,3 miljoen euro via onder meer de OZB-portemonnee van eigen-woning bezitters in Borne.
De kerntaak van een raadslid is om als gekozen volksvertegenwoordiger een deel van de burgers in zijn gemeente te vertegenwoordigen. De huidige 3 coalitie-partijen (en wellicht ook enkele oppositie-partijen) in Borne denken echter dat dit inhoudt dat partij-politieke ambities en wensen vanuit dit College voorgaan boven de belangen van inwoners. In de drie begrotingsbijeenkomsten is er vanuit de drie partijen namelijk geen enkele kritische noot geslaakt richting het College over bijvoorbeeld het hoe en waarom van het kennelijk tekort. Schandalig, maar ja, het pluche zit nu eenmaal gewoon lekker en je collega-partijleden val je nu eenmaal niet af, toch? Is tenslotte ook niet goed voor je positie en je aanzien binnen de partij, dus dit laat je als Raadslid wel uit je hoofd! Het is echter tijd voor deze Raad om eens goed in de spiegel te kijken en de kerntaak van een Raadslid nog eens goed tot zich door te laten dringen, in plaats van zich onder druk van dit College slaafs en volgzaam op te stellen, zoals ook in 2018 is gebeurd.
Klik de volgende link maar eens aan. De Gemeentesecretaris is niet 'in control' v.w.b. zijn ambtelijk apparaat:
https://www.borneboeit.nl/66740/nieuws/gemeentesecretaris-zet-verbeterplan-in. Het ambtelijk apparaat valt onder de verantwoording van de Gemeentesecretaris, die ook in het artikel overduidelijk aantoont niet 'in control' te zijn voor wat betreft zijn eigen organisatie, maar ook laat zien over geen tot weinig concrete zelfreflectie te beschikken als het gaat over oorzaken voor de geconstateerde problemen. Ter informatie: Deze Gemeentesecretaris zit al vanaf januari 2014 op deze stoel, dus het argument van 'geen tijd gehad om de tekortkomingen binnen het ambtelijk apparaat op te lossen' gaat niet op. Dan de begrotingscijfers: In het staatje bij dit artikel staat bij de Inkomsten een post Overig van 4,1 miljoen euro. Wat houdt dit in? De post Uitkering Gemeentefonds stijgt in 2020 met 6,5 miljoen euro ten opzichte van 2019, Hoe kan dit, omdat in de TC van 17/10/19 andere cijfers worden genoemd? Bij de Uitgaven post Bestuur en Organisatie stijgt deze post circa 1,5 miljoen euro ten opzichte van 2019. Wat houdt dit in? Voor 2019 is het tekort van circa 0,5 miljoen gedekt uit de Reserve. Waarom niet ook voor 2020 een dekking uit de Reserve? In de Uitgaven wordt een post Storting in reserves van 1,1 miljoen euro opgevoerd. Is dit de te verwachten extra inkomsten aan OZB, die circa 1,2 miljoen euro zijn als het College zijn zin krijgt? Aangegeven wordt in het staatje op BB dat er voor 2020 een begrotingstekort is van 3,1 miljoen euro. In alle begrotingsbijeenkomsten wordt continu gesproken over 4,3 miljoen euro. Hoe kan dit? En zo kunnen we nog wel even doorgaanÖ.
Krijgen we een herhaling van de "soap" van vorig jaar (of niet??). De begroting voor 2019 heeft het vorig jaar oktober 2018 maar net gehaald. De drie coalitiepartijen (CDA, GB90 en Borne-Nu) steunden dit College; de overige acht partijen stemden tegen. De begroting voor 2019 is echter aangenomen onder de noemer van een "Eenmalig tekort: Het College legde de Raad in 2018 een programmabegroting voor, die voor 2019 een tekort van 508.000 euro laat zien. Dat gat werd vooral veroorzaakt door hoge uitgaven aan jeugdzorg. De jaren erna vertoont de begroting weer een POSITIEF saldo, aldus het College in 2018. Daarom verzocht het College voor 2019 het EENMALIGE tekort te dekken uit de Reserve Beleidsontwikkeling. Daarmee brengt Borne Ďde basis weer op ordeí. Hier zit geen onduidelijk woord bij. Dit College geeft in 2018 aan de Raad overduidelijk aan, dat er vanaf 2020 geen tekorten meer zijn in de Begroting. Deze uitspraken zijn in 2017 en 2018 overigens ook gedaan door de huidige Wethouder FinanciŽn in diverse media! Nog geen jaar later komt dit College echter met een 'verzoek' aan de inwoners van Borne (via de Raad) om in 2020 even 4.3 miljoen euro op te hoesten voor het kunnen uitvoeren van ambities en wensen uit het Coalitieprogramma en het Raadsprogramma! Hieruit blijkt weer eens dat uitspraken en toezeggingen in de wereld van dit College weinig tot niets voorstellen. Het is nu aan deze Raad om hier eendrachtig het tegendeel van te bewijzen aan de inwoners van Borne! De praktijk zal echter ook dit keer wel weer uitwijzen, dat de drie College-partijen meegaan met dit College vanwege "partij-politieke belangen", en niet het lef hebben om de (financiŽle) belangen van de inwoners van Borne boven deze partij-belangen te stellen. Welkom in de politieke wereld van Borne!!
Gaat een "boeiende" avond worden vanavond (of niet?). Wat er uitspringt is, dat door forse ingrepen en een (absurde) OZB-verhoging van 24% (= incl. indexering 4%), conform de wens van deze Raad een aantal investeringen kunnen worden gedaan. Als deze Raad en dit College en deze Coalitie echter waarde hechten aan de onlangs door henzelf geinitieerde enquete, vallen een aantal van deze wensen echter doodeenvoudig af, gezien de resultaten van deze enquete. Overigens is opvallend dat men zich in de enquete niet heeft kunnen uitspreken over nieuwe schoolgebouwen en de F35. Beide staan wel op het wensenlijstje van de Raad, maar zijn kennelijk (bewust?) niet opgenomen in de enquete. Was de Raad soms bang voor de resultaten van het panel op deze punten? Dit is niet anders te betitelen dan als het bewust willen sturen van de resultaten van de gehouden enquete, maar ook het bewust ontwijken van de meningen van inwoners van Borne over punten die op een wensenlijstje staan. De Raad is hierbij echter vergeten, dat zij zijn gekozen door diezelfde inwoners! In de Tubantia van 23/9/19 staat letterlijk, dat om de nieuwe wensen waar te maken, het College heeft voorgesteld om de OZB met 20% te verhogen. De bevolking mag zich daarover uitspreken in een adviserende peiling. Hiertoe worden namens de Raad 4 vragen gesteld via BornePanel. In de betreffende enquete is echter geen enkele vraag gesteld over de voorgenomen OZB-verhoging. Dit is niet overeenkomstig de strekking van datgene wat op 23/9 is gepubliceerd, wat vreemd is te noemen. De hamvraag is namelijk (bewust?) niet gesteld in deze enquete, te weten: ĎBent u als eigen-woningbezitter vůůr of tegen een OZB-verhoging van 24% (20% plus 4% indexering) in 2020í. Deze enquete heeft dan ook niet voldaan aan de op 23/9 gewekte indruk door de Raad, namelijk dat de burgers zich over de voorgenomen OZB-verhoging zouden mogen uitspreken. De uitkomst van deze enquete zal dan ook ongetwijfeld linksom of rechtsom door (een gedeelte van) de Raad, de Coalitie en het College zo worden uitgelegd, dat de voorgenomen OZB-verhoging er gewoon moet komen, om de kennelijke ambities en wensen te kunnen financieren in de komende jaren. Dit is niet anders te betitelen dan als het (bewust?) voor het lapje houden van de inwoners van Borne, en om de hete brei heen draaien als Raad met betrekking tot de absurde voorgenomen OZB-verhoging van 24%, onder het mom van Ďde burgers hebben toch hierover mogen uitsprekení. Dit zegt veel zo niet alles over de huidige Gemeenteraad en hoe zij meent om te moeten gaan met de mensen door wie zij zijn gekozen. De OZB-melkkoe (dit zijn de eigen-woningbezitters in Borne) is er immers toch voor het realiseren van ambities en wensen uit het Coalitie-akkoord en het Raadsprogramma, of toch niet?? Deze Raad heeft overduidelijk NIET het lef c.q. de vaardigheid om de gehele financiŽle handel en wandel door ambtelijk Borne over de afgelopen en ook komende jaren te beoordelen als budgetbewaker, inclusief de diverse uitspraken van de Wethouder FinanciŽn over sluitende begrotingen en financieel gezond zijn als Gemeente Borne in de komende jaren, en doet dus overduidelijk aan symptoombestrijding, door de bron van een groot deel van de tekorten, namelijk het ambtelijk apparaat, niet aan te willen c.q. durven pakken. Het pluche zit kennelijk zo comfortabel, dat (partij-)politieke agendaīs, ambities en wensen te allen tijde voorgaan boven de belangen en de portemonnee van de melkkoe die eigen-woningbezitter heet! Ik daag de Raad hierbij uit de tering naar de nering te zetten deze absurde drieslag van tafel te vegen. Vervolgens dient de Raad dit College opdracht te geven vanuit haar rol als budgetbewaker om een aangepaste begroting te maken voor 2020, waarin een aantal wensen en ambities van zowel de Raad als het College zijn weggestreept. We hoeven nu eenmaal niet dichter bij het paradijs op aarde te komen, om de woorden van onze Diftar-Wethouder vrij te gebruiken. Laten we maar gewoon met onze beentjes op de grond blijven staan!
McHak — 17 okt 2019
Uit het bericht van ons College vanmorgen in de krant blijkt dat zij zichzelf niet meer kan bijsturen, maar dat de Raad aan zet is.
McHak — 17 okt 2019
SNEURK, goh ben ik ineens wakker; @Ron Heartmen, ik voel dat Gij de gemeentesecretaris ter verantwoording zoekt. Dat is legitiem. Ik zoek hem niet; de schade die Baveld ( zijn voorganger) heeft aangebracht is weergaloos en onoplosbaar op korte termijn. Wees wakker en eerlijk. De schade ligt niet bij Roosjesdom, maar direct en zonder compassie bij ons COLLEGE ( en indirect bij onze RAAD). Zoek daarom niet ambtelijk, maar bestuurlijk. Een onafhankelijke Rekenkamer gaat jouw antwoord geven die je niet wilt horen.SNEURK; toedeuls.zzzzzzz
Ron Hartman — 17 okt 2019
@MacHac. Ik vrees dat je gelijk hebt. De voorzieningen slinken en houden ongeveer gelijke tred met het verwachte verlies op jeugdzorg. DAT is nog te snappen, hoewel een andere werkwijze in een normaal bedrijf onder een andere directeur, in doelmatigheid binnen een halfjaar zou zijn opgelost. Omdat ambtenaren (en niet B&W) die chaotische jaarcijfers voorkoken en de Raad niet zoals wettelijk is bepaald, rechtstreeks met de accountant communiceert, houdt de organisatie in zich, veranderingen tegen. De Raad zou nog wel kunnen kiezen om de aanwezige reserves voor de GVW en ons sportpaleis te laten vrijvallen en daarmee meer tijd kopen voor change. Ik herhaal dat het niet alleen bij jeugdzorg zit en dat eerst een analyse van de afgelopen 3 jaar, helderheid van disfunctioneren moet laten zien. Zucht.
McHak — 17 okt 2019
GAAP!, wat een slaapverwekkend en voorspelbaar gedrag. Levendig zou ik het niet durven noemen. Maar wantrouwen vind ik een heus woord. Oprecht. De bijdrage van ons BurgerPanel is dan misschien niet geheel representatief, maar statistisch.... is het wel een objectieve bron van waarde en invloed. Ik mis nog wel de bijdrage van een onafhankelijke REKENKAMER; dan ben ik pas gerust. GAAP! Zzzzzzzz
Ron Hartman — 16 okt 2019
@hesje. Omdat de exploitatiecijfers uit de voorgaande jaren niet goed geanalyseerd werden, werden er dus dit soort uitspraken gedaan. Nu lijkt opnieuw hetzelfde te gebeuren. De Raad gaat praten over begrotingen voor de toekomst, zonder dat de exploitatie en balans van 2016, 2017 en 2018 echt goed in samenhang met elkaar, helder en eerlijk, geanalyseerd zijn. Je kunt pas na die analyse uit de afgelopen jaren, leren waar het fout ging en waarom. Die analyse leg je aan de Raad voor en die neemt prioriteitsbeslissingen. Daarna ga je extrapoleren vanaf die gescreende voorgaande jaren cijfers. DAT heet begroten.
Ron Hartman — 16 okt 2019
@Wendy van As: het lastige is dat er over begrotingen gesproken gaat worden, zonder dat uit de meerjarenexploitatie rekeningen, eerst vastgesteld wordt uit onderlinge vergelijking of er een tekort, of een gat in de hand is.
Naomi kalsbeek — 16 okt 2019
Als ik geen geld heb verbouw ik de badkamer niet.

Tering naar de nering zetten dus, en niet de bewoners laten bloeden
Henk gerritsen — 16 okt 2019
20% belAstingverhoging?

Vooor die rondweg van niks naar nergens hebben we ook al 10% gehad.

Wat zijn dat voor mensen die raadsleden? Niet uit mijn vriendenkring in ieder gevalūüė¨
Wendy van As — 16 okt 2019
1 ding schiet mij te binnen na het lezen van dit stuk:

Ik herinner mij van een tijd geleden een opmerking van mevrouw Apperloo van de D66 in een politiek beraad. Zij had het over de inzet van het Bornepanel en, net als de redactie van BB, de representativiteit van het onderzoek. Het onderzoek (vergeef mij dat ik het precieze onderwerp niet meer weet!) werd door Kotteman gebruikt om eea op te baseren en het werd gebruikt als argument om iets door te drukken. De opmerking en berekeningen van de mevrouw werden afgewimpeld en als niet relevant beschouwd. Vast omdat het Kotteman niet goed uitkwam dat er iemand is die een wetenschappelijk (!!!) argument/ berekening aandraagt dat liet zien dat het panel en de uitkomsten ervan, niets zeggen. Laat staan dat zo'n peilinkje ook maar iets van betekenis zou kunnen zeggen. Bornse raadsleden: ik verzoek u vriendelijk dit mee te nemen naar de discussie. 375 mensen mogen niet richting geven aan wat er voor HEEEEEEL Borne gaat gebeuren. Mevrouw van de D66: laat u niet ontmoedigen: dat Kotteman geen kennis heeft van statistiek, van de betekenis van uitkomsten van zo'n peiling en het dus afdoet als onzin waar u mee kwam: het geeft aan hoe amateuristisch het is wat ze in het gemeentehuis doen. Want bedenk je 1 ding: wie zitten er in zo'n panel? Zijn dat mensen uit ALLE lagen van de Bornse samenleving? Is iedereen vertegenwoordigd? Ik denk het persoonlijk niet. Laat dat panel achterwege, en laat u zich niet foppen: de inzet van zo'n panel, waarvan de uitslag dan ook nog eens niet gegeneraliseerd kan worden naar de Borne populatie (voor kenners: wegen van de resultaten kan hier niet), is schijn-democratie. De gemeente wil de indruk wekken dat er inspraak is vanuit de samenleving, maar dat is hier FEITELIJK GEZIEN NIET het geval! Ik zal donderdag zeker de bijeenkomst gaan volgen en hoop op goed onderbouwde argumenten van zowel college als de raadsleden. Schuw alstublieft niet om mensen feiten voor te leggen, daar kunnen ze niet onderuit! Succes.
Lichtgeel hesje — 16 okt 2019
Deel 1 van mijn bijdrage: Als inwoner van deze Gemeente doe ik een meer dan dringend beroep op deze door de inwoners van Borne gekozen Gemeenteraad, om nu eindelijk eens de volgende vraag aan de Wethouder FinanciŽn te stellen: Politiek Beraad 16 oktober 2018, punt 4, Begroting 2019-2022 Meningsvorming: "De begroting 2019-2022 is meerjarig structureel sluitend, ondanks een aantal tegenvallers. Dit geeft een vertrouwenwekkend perspectief, ondanks het incidenteel tekort van Ä 508.000 in 2019. De raad wordt voorgesteld om dit tekort te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling. De oplopende tekorten in het sociaal domein zijn reden om aan de raad voor te stellen het budgetneutrale kader van de gemeenteraad los te laten en het tekort met Ä 300.000 te verminderen vanuit het positief begrotingssaldo in de jaren 2020, 2021 en 2022. Met deze voorstellen brengt Borne Ďde basis op ordeí. Het gevolg hiervan is wel dat de financiŽle ruimte voor het zonder meer doorvoeren van de prioriteiten uit het raads- en coalitieakkoord 2018-2022 zeer beperkt is". Het raadsvoorstel met nummer 18int03613 heeft dezelfde strekking, waarbij met name datgene wat onder punt 6 staat vermeld over het budgetneutraal realiseren van de transformatie sociaal domein los te laten; het tekort op het sociaal domein te verlagen met Ä 300.000 (Ä 100.000 in 2020, 2021 en 2022) en dit te dekken uit het begrotingssaldo; voor het resterend tekort de taakstelling concretiseren en dit ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad, meer dan bijzondere aandacht verdient. Uit dit document blijkt dat de VRIJ besteedbare ruimte per 1-1-2019 ruim 2,5 miljoen euro is. De concrete vraag aan de Raad is waar het door dit College genoemde kennelijke huidige tekort van ruim 4 miljoen euro nu ineens vandaan komt, gezien voornoemde uitspraken door de Wethouder FinanciŽn. De indruk is namelijk dat zowel dit College als het ambtelijk apparaat als (een deel van?) deze Raad als budgetbewaker ťn als vertegenwoordiger van de inwoners van Borne, verre van 'in control' zijn als het gaat over het zorgvuldig en adequaat beheren van de financiŽn van deze Gemeente, en de rekening elk jaar maar bij de melkkoe 'burgers' neerleggen.
H. Houtman — 16 okt 2019
Begin nou eens met het (voorlopig) schrappen van de Ďverbindingsíweg. Quick win!
Ron Hartman — 16 okt 2019
We ''gaan voor Goud'' was de brede steun uit de Raad nog maar kort geleden. Toegevoegd werd dat het geld over de plinten klotste.
We gaan voor gaas bij de onmogelijkheid om meerdere financiele jaren en begrotingen overzichtelijk in beeld te krijgen.
Ton HUISKES — 16 okt 2019
De gemeente Borne dient "efficiŽnter" te werken is dus een tip die naar voren komt van BornePanel. Juist is dit zeker. De vraag is nu: hoe? De politieke partijen dienen zorg te dragen voor een efficient beleid van BenW en dienen ook daarbij idieen en plannen bij te dragen hoe het meest efficient kan worden gewerkt in het ambtelijke apparaat, maar ... zijn zij ook in staat dit te doen, daar de leden niet full-time bezig zijn met hun raadswerk.

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracť langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021