Een ton minder bezuinigen voor het Kulturhus
AMBTELIJK ADVIES NA OVERLEG MET KULTURHUS

Een ton minder bezuinigen voor het Kulturhus

Het lijkt erop dat de bezuinigingen voor het Kulturhus een stuk lager gaan uitvallen. In een ambtelijk memo, dat dinsdag 29 oktober bij het politiek beraad besproken zal worden, wordt gesteld dat er maximaal 2 ton bezuinigd kan worden. Dit advies is een uitkomst van gesprekken tussen de gemeente en de directie van het Kulturhus.

 

De reden van het advies voor verlaging is het in stand houden van het Kulturhusconcept. “Op basis van de gesprekken is geconcludeerd dat 3 ton bezuinigen niet haalbaar is, omdat daarmee het bestaansrecht van het Kulturhus dreigt te vervallen.” De directie van het Kulturhus heeft vanaf het eerste moment al aangegeven dat 3 ton niet haalbaar zou zijn om de huiskamerfunctie in stand te houden. “Desondanks zijn wij open de gesprekken ingegaan”, aldus directeur Frank Droste. “We begrijpen dat er bezuinigd moet worden en willen meewerken, maar wel met een realiseerbaar bedrag.”

 

Welzijnstaken afstoten

Het voorstel dat er nu ligt is om de welzijnstaken weg te halen bij het Kulturhus. Volgens beide partijen is welzijn geen noodzakelijk onderdeel om uitgevoerd te laten worden door het Kulturhus. Welzijnstaken is een van de vele onderdelen die het Kulturhus moet uitvoeren. Verder vallen onder andere de VVV, de bibliotheek, de muziekschool en het theater onder deze taken, maar ook het gebouw is een grote kostenpost. De directie krijgt van de gemeente 1,6 miljoen om deze taken te realiseren. “De bibliotheek en muziek zijn hier niet weg te denken, dat zijn belangrijke bouwstenen van dit Kulturhus”, aldus Droste.

 

Welzijn (waaronder jongerenwerk, vrijwilligersbureau en wijkcoördinatie) levert qua opbrengsten 1.000 euro op, terwijl de personeelskosten ruim 170.000 euro zijn (217.000 inclusief overhead). Door de welzijnstaak weg te halen kan er volgens beide partijen worden bezuinigd op de subsidie voor het Kulturhus, zonder dat het concept en de huiskamerfunctie wegvalt. Frictiekosten zouden voorkomen kunnen worden door het huidige personeel in dienst te laten komen bij de gemeente.

 

Bezuinigen op VVV

De kosten voor de VVV, die 10,5 duizend euro oplevert aan inkomsten, worden op dit moment gedeeld door de gemeente en het Kulturhus. Er wordt gekeken of dat geheel ondergebracht kan worden bij stichting Beleef Boeiend Borne, waarbij er een ruimte gehuurd wordt bij het Kulturhus om de baliefunctie vorm te geven. Met welk budget het eventueel naar de andere stichting zou kunnen gaan is niet duidelijk.

 

Voorwaarden

De directie van het Kulturhus geeft aan dat het wil meewerken aan een realisatie van de bezuinigingen van twee ton, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Volgens haar kan het alleen als het in kleine stappen, verdeeld over meerdere jaren, wordt gedaan. Ook moet er duidelijkheid komen over de herindeling van de leeggekomen ruimtes en moet de gemeente de frictiekosten die erbij komen kijken opvangen of overnemen. Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, denkt ze dat het niet mogelijk is de visie en het bedrijfsvoeringmodel voort te zetten. Net als de ambtenaren geeft de directie aan bang te zijn dat de functie als huiskamer gevaar loopt.

 

Bij de subsidie die het Kulturhus krijgt, zit ook een deel huur. Het Kulturhus betaalt aan de gemeente ruim 575 duizend euro. Aan verhuurinkomsten ontvangt het 178 duizend euro. Het verschil van bijna 4 ton wordt gedekt uit de subsidie van de gemeente. Bezuiniging is alleen mogelijk door taken weg te halen bij het Kulturhus. Volgens de ambtenaren dient de gemeente in dit geval wel een andere huurder te vinden voor de ruimtes die leeg komen te staan.
 

De kosten van het Kulturhus zijn vooral personeelskosten, ruim 1 miljoen euro, waarbij ruim 2,5 ton overheadkosten zijn, een deel van het budget dat de organisatie aan de eigen organisatie betaalt.

 

Opbrengsten vergroten

Naast bezuinigingen is er in de gesprekken ook ingegaan op het vergroten van de inkomsten. Het onderhoud van de parkeergarage is daar een onderdeel van. De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Het Kulturhus kan als huurder onderdelen uitvoeren, zoals de schoonmaak. De verwachting is dat daarmee besparingen te bereiken zijn. Een tweede optie is het instellen van abonnementstarieven voor werknemers van het Kulturhus, de gemeente Borne en TriviumMeulenbeltZorg, aangezien vooral zij gebruik lijken te maken van de parkeergarage.

 

Ook wordt gedacht aan de optie om ambtenaren te huisvesten in leegkomende ruimtes in het Kulturhus. Zo wordt een deel van het gebouw ingezet door de gemeente zelf.

 

In de memo wordt verder aangegeven dat de bezuinigingen ook ergens anders zouden kunnen komen te liggen. “De drie ton hoeft niet alleen ten laste te komen van het Kulturhus, maar er zal breder gekeken worden binnen het taakveld Cultuur en vrije tijd/maatschappelijke participatie.” Dit zou betekenen dat er op andere culturele activiteiten in totaal nog een ton bezuinigd moet worden, als de taakstelling van 3 ton in de begroting blijft staan. Dat wordt, gezien de huidige kostenverdeling op cultureel gebied, een lastige opgave. Er gaat op dit moment ruim 50 duizend euro naar museum Bussemakershuis en een paar duizend euro naar verschillende evenementen en stichtingen (PDF). (BB)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 04 nov 2019
De Raad wordt verzocht om het document Begroting Borne 2020-2023 nr 19int07514 hfst. 4.1.3.1 OZB eens goed te bestuderen voor morgenavond, met name de een na laatste alinea::"Als de gemiddelde waarde op de vastgoedmarkt stijgt, leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van het OZB-tarief". "Ook leidt de hoogte van het tarief tot de opbrengst die met de begroting is vastgesteld". 2 Vragen: 1) waarop is de voorgenomen 20% verhoging c.q. 1.1 miljoen jaarlijkse opbrengst gebaseerd? 2) waarom is/wordt het bestaande OZB-tarief niet verlaagd? De gemiddelde vastgoedwaarde is immers behoorlijk gestegen in de afgelopen jaren. Of is de OZB inderdaad niet meer of minder dan een melkkoe voor de Gemeente om Ambities en Wensen te kunnen financieren, maar durft men dit als politiek Borne niet aan de inwoners (lees: kiezers) te vertellen, uit angst het pluche te moeten verlaten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen???
Lichtgeel hesje — 03 nov 2019
Uit document 19int07170 blijkt dat de aangekondigde bezuinigingsronde over 3 jaar wordt uitgesmeerd (2020-2022)! Het College wil daarentegen wel alvast de OZB vanaf 2020 met 20% excl. indexering verhogen. Deze verhoging werkt de komende jaren echter structureel door, dus ook als de bestemming van deze (absurde) heffing al lang is gerealiseerd of is komen te vervallen. Dit geldt ook voor eerdere OZB-verhogingen. Jaarlijks 'ontvangt' de Gemeente circa 5 miljoen aan OZB-heffing! Hieruit blijkt weer eens, dat de eigen-woning bezitter niet meer is voor dit College (en deze Raad?) dan een melkkoe, om de ambtelijke Ambities en wensen te (kunnen) financieren (zie document 19int07170)! Hopelijk ziet de Raad dit op 5/11 ook zo, en wordt deze onzinnige gewijzigde begroting 2020-2023, die grotendeels is gebaseerd op de financiering van Ambities en Wensen, teruggefloten, mede gezien de documenten 18int03613 en 18int03620, waarin sprake is van een positief saldo de komende jaren.
Lichtgeel hesje — 30 okt 2019
Los van de voorgenomen absurde OZB-verhoging van 20% (= excl. indexering) voor 2020 (en structureel de jaren hierna natuurlijk ook)), gaat de eigen-woning bezitter in Borne vanaf 2021 sowieso ook 1,75% extra OZB betalen voor fase 1 Wooldrik!. Het Masterplan Wooldrik fase 2 gaat nog eens minimaal 18 miljoen euro kosten; fase 3 is nog een vraagteken.

Even een kort overzicht over OZB-verhogingen in Borne in de afgelopen jaren:

2016 +3% verhoging voor de Veste,

2017 + 2% verhoging voor de Verbindingsweg,

2020 voorgenomen +20% verhoging voor dekking begrotingstekort,

2021 +1.75% verhoging voor fase 1 Wooldrik.

Hoezo, de eigen-woningbezitter in Borne is GEEN melkkoe!
Lichtgeel hesje — 30 okt 2019
BB 11/9/19: OZB-verhoging gekoppeld aan raadsprogramma, met bijvoorbeeld ít Wooldrik, onderhuisvesting en zaken als de verlenging van de F35. Dat hebben we gekoppeld aan de verhoging van de OZB met 20 procent, aldus de Wethouder FinanciŽn.Ē BC 23/10/19: "Voor nieuwe investeringen (sportpark ít Wooldrik, onderwijs, infrastructuur, bewonersinitiatieven en duurzaamheid) stelt het college voor de OZB met ingang van volgend jaar met 1,2 miljoen euro te verhogen." Voor de duidelijkheid: De Raad beslist dus over deze absurde verhoging, en niet het College c.q. de Coalitie. Opvallend en onbegrijpelijk des te meer, dat er Raadsleden zijn in Borne, die niet begrijpen dat een OZB verhoging van 20% plus inflatiecorrectie toch echt structureel doorwerkt voor eigen-woning bezitters op de lange termijn en niet een eenmalig iets is. Eenmaal hiermee ingestemd door de Raad, betekent dit voor eigen-woning bezitters, dat deze absurde verhoging van 20% tot in lengte van jaren als heffing mag worden betaald boven op toekomstige verhogingen, ook als deze Raad en dit College al lang zijn vertrokken. Instemming met dit graai-voorstel door de Raad, betekent dan ook niets anders, dan dat op diezelfde lange termijn eigen-woning bezitters als melkkoe structureel in de portemonnee worden gepakt door deze Raad, voor politieke wensen en ambities, waar een groot deel van de inwoners niets aan heeft. Dit laatste is echter wel de grondslag voor het heffen van OZB volgens blz. 2 van het Raadsakkoord 2018-2022! De Raad blijft ook om de hete brei heen breien: geen enkele vraag wordt gesteld aan het College over uitspraken van de Wethouder FinanciŽn over de jaarstukken van de Gemeente per 31-12-2017 en 31-12-2018, welke een reserve laten zien van circa 40 miljoen per 31-12-2017 en circa 37 miljoen per 31-12-2018. Diezelfde verantwoordelijke Wethouder zegt bovendien in een interview in 2017 dat de reserve pakweg 30 miljoen bedraagt (dit blijkt dus eind 2017 40 miljoen te zijn) en er de KOMENDE jaren sprake is van een sluitende begroting en dat Borne financieel gezond is!
Ron Hartman — 30 okt 2019
Ik heb de cijfers ook op het discussieforum gezet
Ron Hartman — 29 okt 2019
@hesje: ik heb het met de getallen van vorig en komend jaar onderbouwd op mijn Facebook pagina. (gewoon onder mijn eigen naam). Dat zou hier te lang kunnen worden. Ik ben benieuwd naar je reactie.
Lichtgeel hesje — 29 okt 2019
Het structurele tekort is 2,5 miljoen. Er wordt voor 3,2 miljoen bezuinigd. Blijft over om te besteden voor ambities/investeringen voor 2020 een bedrag van 7 ton. De ambities/investeringen door de Coalitie zijn op 1 na niet financieel gespecificeerd, dus de gestelde 1,5 miljoen inclusief Coalitie-ambities is een slag in de lucht door dit College. Blijft over de ambities/investeringen uit het Raadsakkoord. De 7 ton moet voldoende zijn voor deze Raad om een aantal wensen/investeringen uit het Raadsakkoord voor volgend jaar te kunnen invullen, is namelijk een kwestie van keuzes maken. Kortom: de absurde (structurele) OZB-verhoging van 24% is niet nodig en kan van tafel! Voor de liefhebbers: bron van deze gegevens is Raadsvoorstel 19int07506 vanaf blz. 10.
Bartjens — 29 okt 2019
@Lichtgeel hesje: ik vraag het vriendelijk en 1 x omdat je uiteindelijk zelf bepaalt. Wil je je teksten eens lezen op een GSM/Smartfone/Iphone? De meeste mensen gebruiken dat. Daarna een Ipad. Dat ken net. Je schiet je doel voorbij
Lichtgeel hesje — 29 okt 2019
Na het lezen van memo 19int07450 (Voorgenomen bezuiniging Kulturhus), is het advies aan de Raad om in het Politiek Beraad van 29/10 de volgende vragen te stellen aan de Portefeuillehouder: 1) Gesteld wordt dat bij een bezuiniging van 300.000 ipv 200.000 euro het Kulturhus zal ophouden te bestaan. Waar is dit op gebaseerd?; 2) Uit brief 19ink12198 van het Kulturhus stelt het bestuur hiervan, dat een bezuiniging van 300.000 op den duur juist meer geld gaan kosten dan besparingen opleveren voor de gemeente. Waar is dit op gebaseerd, mede gezien het feit dat meer dan 60% van de inkomsten subsidies zijn?; 3) In memo 19int07450 wordt gesteld dat het Kulturhus zelf jaarlijks een bedrag van rond de 821.000 euro aan eigen inkomsten genereert. De Directieverslagen van 2016, 2017 en 2018 laten gerealiseerde inkomsten zien die beduidend lager zijn (circa 100.000-140.000 euro). Ook de begrote inkomsten voor 2019 zijn circa 80.000 euro lager dan de aangegeven jaarlijkse 821.000 euro. Waarop is de uitspraak in dit memo dan gebaseerd? Kortom: er moet wellicht nog eens goed naar de financiŽle cijfers van het Kulturhus van de afgelopen jaren worden gekeken. Als er zo op het eerste oog zo gemakkelijk (en onjuist?) over cijfers wordt gesproken in het memo 19int07450 ten opzichte van de jaarlijkse Directieverslagen, verdient dit namelijk zeker aandacht vanuit de Raad.
Lichtgeel hesje — 29 okt 2019
Uit de jaarverslagen 2017 en 2018 blijkt dat het Kulturhus grotendeels (meer dan 60%) draait op subsidie-inkomsten vanuit diverse potjes. In BB van 25/10/19 staat: "Het voorstel dat er nu ligt is om de welzijnstaken weg te halen bij het Kulturhus. Volgens BEIDE partijen is welzijn geen noodzakelijk onderdeel om uitgevoerd te laten worden door het Kulturhus. ". Dit uitgangspunt staat echter haaks op hetgeen in het Directieverslag 2018 staat vermeld; " Het Kulturhus is de plek waar steeds meer verbindingen worden gelegd die de kanteling in de WMO, Arbeidsparticipatiewet en de Jeugdzorg nodig acht. Dit ontstaat niet vanzelf maar moet worden aangejaagd en gefaciliteerd en daar heeft het Kulturhus een belangrijke rol in.". Desondanks willen beide partijen de welzijnstaken weghalen bij het Kulturhus, wat vreemd is, gezien de uitgangspunten hierover in het financieel jaarverslag 2018. Bij het Kulturhus werken 37 betaalde krachten (ongeveer 20 Fte). Meer dan 60% van de (subsidie-) inkomsten zijn personeelskosten (ruim 60.000 euro per FTE). Tenslotte wekt de opmerking in het jaarverslag 2018 "De bedrijfsvoering wordt zo efficiŽnt mogelijk uitgevoerd" verbazing, gezien de uitspraak door de Directeur in de TC op 1/6/19 dat "Een Kulturhus ook de eigen broek dient op te kunnen houden", d.w.z. dient zichzelf te kunnen bedruipen. Het Kulturhus draait echter grotendeels op subsidie-inkomsten uit diverse potjes, dus is de vraag wat de waarde is van de uitspraak door de Directeur in juni over "de eigen broek dienen op te houden als Kulturhus".
Ron Hartman — 28 okt 2019
@hesje. Het financiŽle verslag 2018 van het Kulturhus geeft een totaal omzet (inkomsten incl. Huursom) van 2,5 miljoen. 750.000 zijn eigen inkomsten. Vooral uit het theater??? De bib en de muziekschool betalen dan samen de hoofdprijs. Uitgaande, dat welzijn verdwijnt. Juist welzijn zou een pijler moeten zijn toch?
Lichtgeel hesje — 27 okt 2019
In een interview met de Directeur van het Kulturhus door de TC op 10/8/19 zegt de Directeur het volgende: " Maar een Kulturhus dient ook de eigen broek te kunnen ophouden, dus is een goede bedrijfsvoering essentieel. Het streven is daar de juiste balans in te vinden.". De betekenis van eigen broek ophouden = zichzelf kunnen bedruipen. Waarom dan subsidie door de Gemeente?
Ron Hartman — 26 okt 2019
Terug naar de huiskamer van Borne. Bibliotheek, muziekschool en theater, ofwel (alleen) kultur in 1 huis. Hoe kun je duidelijker aantonen dat die te grote broek de jeugd op straat zou brengen met veel meer jeugdhulp (kosten) dan in vergelijkbaar kleine gemeenten. Maak dat Grutje in de kelder en kies voor jeugd van de straat. Meer subsidie dus voor de jeugdhulp IN huis en andere, betere afspraken.
Lichtgeel hesje — 26 okt 2019
Misschien ook nog de moeite van het uitzoeken door de Raad waard: artikel BB 25/10/19 heeft het over een subsidie aan het Kulturhus van 1,6 miljoen. In de TC van 18/9/19 staat in een interview met de Directeur van het Kulturhus echter een subsidie van 1,186 miljoen vermeld (verschil van bijna 5 ton). De vraag is dan ook: hoe hoog is nu eigenlijk de subsidie aan het Kulturhus? Los hiervan blijkt consultancy kennelijk ook een (gesubsidieerde) taak te zijn van het Kulturhus. In de TC van 1/6/19 staat een artikel met als kop: "Baas van Kulturhus Borne heeft evenknie Haaksbergen doorgelicht". Wellicht heeft dit plaatsgevonden op 'verzoek' van de vorige Burgemeester, maar het leidt wel tot het plaatsen van vraagtekens bij het reilen en zeilen van het Kulturhus.
Ron Hartman — 26 okt 2019
@iconenmensje: Daal neer (scroll naar beneden) en dan zeej't
Lichtgeel hesje — 26 okt 2019
@MC Ron hesje: Dank voor uw inhoudelijke reactie. Ben wel benieuwd wat u allemaal van de gang van zaken vindt binnen de Gemeente Borne. Vriendelijke groet, 1 van de 'haantjes'
Mc Ron hesje — 26 okt 2019
Beste heren, mag ik even mijn persoonlijke mening geven? "Wat n verschrikkelijk gezwam weer van jullie drieŽn.!!🤨🤔" In het begin las ik jullie commentaren nog wel eens, maar zo zachtjes aan begint het wel erg overdadig te worden... tjonge jonge wat n boel gebral en getoeter kramen jullie uit met z'n drieŽn. Het lijkt wel n haantjesstrijd om de meeste interessant doenigerige teksten..🤨🤔. Jammer want jullie zeggen soms best zinnige dingen, maar op deze manier leest niemand het meer! Je zit hier niet in de 2e kamer waar zoveel mogelijk tekst en ingewikkeld gedoe indruk maakt (wees bli j😊) dus gebruik normale woorden en zinnen en schijf in Boornse taal!
Lichtgeel hesje — 26 okt 2019
BB 25/10/19: "De directie van het Kulturhus geeft aan dat het wil meewerken aan een realisatie van de bezuinigingen van twee ton, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan". Dit is kennelijk de begrotingssystematiek in Borne, namelijk handjeklap net zoals vroeger op de veemarkt. Vanaf het begin is door dit College een bezuiniging gesteld voor het Kulturhus van 3 ton, naar men mag aannemen met een redelijke dosis 'gezond verstand'. Bij dit gezonde verstand mogen nu de nodige twijfels worden gezet, gezien het resultaat van -1 ton bezuinigen via achterkamertjespolitiek. Te zot voor woorden! Duidelijk is in ieder geval wel het vestzak-broekzak verdienmodel van zowel de Gemeente als het Kulturhus, waarbij opvangen of overnemen van de zgn. frictiekosten maar ook het structureel subsidiŽren van een verschil van bijna 4 ton voor te betalen huur aan de Gemeente uit de subsidiepot van diezelfde Gemeente, eveneens te zot voor woorden is. Is de vraag al eens gesteld door de Raad of het Kulturhus uberhaupt financieel levensvatbaar is zonder een miljoenen-subsidie door de Gemeente? Maak of het Kulturhus volledig zelfstandig zonder subsidie (men mag/moet zichzelf dus volledig bedruipen), of hang het Kulturhus volledig onder de Gemeente. De halfslachtige constructie die er nu is, heeft grotendeels alleen bestaansrecht door het heen en weer schuiven van financiŽle middelen tussen het Kulturhus en de Gemeente.
Er is echter nog een mogelijke oplossing voor een groot deel van de kennelijke huidige tekorten: Teletekst van 24/10/19: 'Het COA is op zoek naar nieuwe asielzoekerscentra. Sluitende centra wordt gevraagd om het contract alsnog te verlengen'. Eind 2018 gaf de gemeenteraad van Borne goedkeuring om gebouwen en gronden aan de Bornerbroeksestraat, waar nu het AZC gevestigd is, aan te kopen van het COA, tegen een bedrag van 900.000 euro. De overdracht zal uiterlijk 1 april 2020 plaatsvinden. De redenering achter de aankoop is de zekerheid dat het COA niet opnieuw het asielzoekerscentrum in gebruik kan nemen, ook niet als (internationale) omstandigheden capaciteitsuitbreiding noodzakelijk zouden maken. In oktober 2018 kwam de gemeente Borne voor een verrassing te staan toen het voormalige internaat in Azelo toch weer in gebruik genomen werd door het COA, ondanks dat er eerder besloten was dat het gebouw niet meer nodig was. Er was nog steeds een geldende bestuursovereenkomst en feitelijk kon de gemeente de heringebruikname niet tegenhouden. Die overeenkomst loopt op 23 december 2019 af. Met het COA is overeengekomen dat het onroerend goed na sluiting van het AZC aan de gemeente wordt overgedragen. De hamvraag is nu: wat is er door de portefeuillehouder van de Gemeente Borne contractueel vastgelegd hierover. Als er niets is vastgelegd, is dit voldoende reden om afscheid te nemen van de verantwoordelijke Wethouder hiervoor vanwege verzaking. Als de overdracht wel is vastgelegd, kan de Gemeente ofwel voet bij stuk houden inzake de overdracht per 1/4/2020, ofwel een schadeloosstelling vorderen van het COA ter hoogte van het aankoopbedrag van 9 ton (plus bijkomende kosten) vanwege 'contractbreuk'. Het College wordt verzocht dit te regelen vůůr 5 november a.s., zodat de absurde OZB-verhoging ook om deze reden van tafel kan!
In de week van Borne van 23/10/19 zegt de Wethouder FinanciŽn, dat de door dit College voorgenomen OZB-verhoging met 24% (= incl. indexatie) uitsluitend mag worden ingezet voor ontwikkelingen die RECHTSTREEKS ten goede komen aan een groot deel van de inwoners van Borne. Als voorbeelden worden genoemd: 't Wooldrik, vervanging van 2 scholen, verkeersinfrastructuur, inwonersinitiatieven en duurzaamheid. Los van de uitermate vage omschrijving van deze voorbeelden, is het nog maar zeer de vraag of deze RECHTSTREEKS ten goede komen aan een GROOT deel van de inwoners van Borne. Er kan dus zo maar eens sprake zijn van oneigenlijke argumenten door dit College om middelen binnen te halen, zodat ambities en wensen uit het Raads- en Coalitieakkoord koste wat kost kunnen worden uitgevoerd in 2020.
Deze oneigenlijke argumentatie wordt versterkt door het volgende citaat van diezelfde Wethouder FinanciŽn in de informatiebijeenkomst van het College naar de Raad op 3 september jl.: "Oude uitspraken van de Raad: We gaan geen OZB-verhoging doen om de begroting sluitend te krijgen.". Op diezelfde 3 september zegt de waarnemend Burgemeester echter in zijn inleiding het volgende: "Er moet vier miljoen structureel in de begroting worden gevonden om de ontstane TEKORTEN te DEKKEN en om nog wat over te houden voor nieuw beleid. In grote lijnen is het voorstel om voor 2 miljoen te bezuinigen op het sociaal domein, 300.000 op de subsidie aan het Kulturhus, 300.000 op sport, 150.000 op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en nog eens 500.000 op overige zaken, waaronder bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie. Omdat DAARMEE het bedrag van vier miljoen nog NIET gehaald wordt, stelt het College voor om de OZB met 20 procent te verhogen. "We willen de burgers niet belasten, maar aan de andere kant moeten we de begroting KLOPPEND maken", aldus de waarnemend Burgemeester op 3 september jl.. De voorgenomen OZB-verhoging van 24% (inclusief indexering) wordt dus WEL degelijk gebruikt om de begroting 2020 SLUITEND te krijgen. Dit is in strijd met zowel de uitspraak door de Wethouder FinanciŽn in Week van Borne van 23/10/19 hierover, als met eerdere uitspraken van de Raad zelf hierover, waarmee dus ook niet door diezelfde Raad met deze absurde verhoging kan worden ingestemd. Het is dan ook niet meer dan logisch en billijk, dat de voorgenomen OZB-verhoging voor 2020 hiermee definitief van de baan is, wil de Raad haar eigen uitspraken hierover gestand blijven doen, maar ook 'politiek betrouwbaar' wil overkomen naar de inwoners van Borne.
Ron Hartman — 26 okt 2019
Sorry McHak, maar voor een sociaal centrum, heb je een bevlogen circus directeur nodig. Frank is de hotelier. Niets mis mee, maar dat is de facilitair manager die het Welzijn aan de enkele huurder overliet, zonder dompteur te worden,dus stel ik voor alle menskracht die Borne sociaal en leefbaar moet houden, erin te plaatsen. Met een klein hokje boven de parkeergarage erbij. Voor de schrijvers van halve A4tjes. En nee, hier zit geen eerbied bij naar non functioneren
McHak — 26 okt 2019
Hahaha, niet zo vrij mensen; enige eerbied mag worden verwacht om serieuze bijdragen te leveren. Frank heeft mijnsinziens bewezen dat het Kulturhus, dat als gebouw, een voor beeld is in NL, dus een goed vertrekpunt is, en een heul belangerijk uitgangspunt is om strategisch notie van te nemen; dat Frank en zijn team ( Frank kan het niet alleen; dus zijn team is bewezen excellent!!!) het Kulturhus laat functioneren, is gaaf! Dat kun je ook wegbezuinigen. Een keuze. Penny wise, pound .....de Raad mag kiezen.
Ron Hartman — 26 okt 2019
Oh, nog stiekem een 2e half A4 tje: overdag de parkeergarage voor de ambtelijke autoís (grappige naam?) en in de avond en nacht een deel van de ondergrondse voor het Grut. De Grutjes spelonk. Assesment in praktijk, met orthopedagogen (brrr) in de schijnwerpers ipv achter het toetsenbord. Wauw! De laatste verbouwing van het gemeentelijke Kulturhus vastgoed heeft natuurlijk een energielabel B opgeleverd, dus nog even isloleren dat dak en onder de zonnepanelen. Eigenlijk de enige manier om de Gemeente nog te redden na al het geld wat over de balk werd gesmeten de laatste 10 jaar. Kan dit even verder uitgewerkt worden. Ok, 6 a 4 tjes dan. MAX.
Ron Hartman — 25 okt 2019
Het beeld laat me niet los dat alle met welzijn, jeugd, ouderen etc. belaste ambtenaren, in het Kulturhus gaan werken. Natuurlijk flexibel en veel in de avonden en weekeinden. Open en toegankelijk. Het huidige gemeentehuis verkopen en bv de (minder) beleidsambtenaren die halve A4tjes schrijven in een kleiner gebouwtje. Het theater voor de Raadsvergaderingen en verder voor commercieel gebruik. We kunnen dan de OZB afschaffen en de effectiviteit van jeugdhulp neemt met sprongen toe. Idem voor de ouderen die nergens anders kunnen kruisjassen of hartenjagen. Ik zou een half A4 tje zomaar kunnen schrijven.....

Ookdatnog — 25 okt 2019
1 miljoen personeelskosten, waarvan 217.000 overhead?!! Moet ik m nog inkoppen of gaat de gemeente dat zelf doen?!

Pak dat ambtelijke geneuzel eens aan ipv allerlei voorzieningen te gaan verschuiven... de ambtenaren die zich daarmee bezig houden kun je ook afscheid van nemen. Wat een ongekende aanfluiting onze gemeente.
Ron Hartman — 25 okt 2019
Hahahaha, ja, ze hebben de good wies in'n achteroet. Ik ben verbijsterd! Eerst maar ff nadenekn
Marion — 25 okt 2019
Ron Hartman waar zit je?ūüėÄ
Dit is toch vestzak broekzak!

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021