Gaat de OZB met 20 procent omhoog?
ONGETWIJFELD ONDERWERP VAN GESPREK TIJDENS ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Gaat de OZB met 20 procent omhoog?

Tijdens het gemeenteraadsverkiezingsdebat in 2018 legden we alle politieke partijen onder andere de volgende stelling voor: ‘Als de OZB verhoogd moet worden om de verbouwing van sporthal ’t Wooldrik te bekostigen, dan moet dat maar.’ Met uitzondering van GB90 antwoordden alle partijen met ‘nee’ of twijfelden op z’n minst. Maar dat was verkiezingstijd en tijden veranderen. Nu ligt er een begrotingsvoorstel op tafel met een verhoging van de OZB (onroerende zaakbelasting) van 20 procent. Niet alleen om de verbouwing van het sportcomplex te kunnen financieren, maar ook voor het realiseren van andere ambities, zoals op het vlak van onderwijshuisvesting en infrastructuur.

 

Er is geen geld voor al die mooie plannen. Sterker nog: er zijn forse bezuinigingen nodig om het gat in de begroting te dichten. En als je dan toch nog wat nieuws wilt, dan blijft er niets anders over dan de inkomsten te vergroten, zo is de redenering. De gemeenteraad discussieert er dinsdag over en die OZB-verhoging zal zeker niet onbesproken blijven. Het is immers een behoorlijk percentage en het onderwerp ligt altijd gevoelig.

 

Wat betekent 20 procent verhoging OZB?

Een huiseigenaar met een woning die een waarde van drie ton heeft zal 95 euro per jaar meer moeten gaan betalen. Ook eigenaren van niet-woningen, zoals verenigingen en bedrijven zullen een hogere OZB-aanslag in de brievenbus krijgen.

 

Is Borne een dure gemeente?

De OZB is één van de componenten die de woonlasten bepalen. Andere heffingen zijn bijvoorbeeld afvalstoffen- en rioolheffing. In Borne zijn de woonlasten relatief hoog. “We behoren bij de top vijf van de provincie Overijssel”, zei wethouder Herman Mulder onlangs. Overigens zijn er verschillende lijstjes in omloop en is vergelijking moeilijk. Een kwestie die ook landelijk de aandacht heeft en waarvan men vindt dat het allemaal wat beter inzichtelijk zou moeten zijn.

 

Is 20 procent verhoging veel?

De afgelopen jaren is regelmatig de OZB verhoogd. Een aantal jaren werd de OZB in Borne met 3 procent verhoogd om de bouw van De Veste mogelijk te maken. Van 2017 tot 2020 werd tot een verhoging van 2 procent besloten om de Verbindingsweg te bekostigen. Daarnaast is er jaarlijks een inflatiecorrectie. Twintig procent verhoging is behoorlijk fors. Borne staat daar overigens niet alleen in. Ook in bijvoorbeeld Haaksbergen en Nijverdal staan verhogingen van 25 procent op stapel. Bij meer gemeenten in het land is de financiële situatie penibel, met name door oplopende tekorten in het sociaal domein. Veel andere mogelijkheden dan de OZB te verhogen om de inkomsten te vergroten hebben gemeenten niet.

 

Mag dat zomaar?

Vanuit Den Haag zijn er richtlijnen via de zogenaamde ‘macronorm’, de maximale jaarlijkse stijging van de ozb-opbrengsten van alle gemeenten samen. Voor 2019 was dat 4 procent. Maar de hele norm functioneert niet goed, want het zegt niets over wat er in individuele gemeenten gebeurt. Het systeem wordt waarschijnlijk volgend jaar vervangen door een ‘benchmark-systeem’. Gemeenten zijn nu vrij om aan de OZB-knop te draaien.

 

Waarvoor mag de gemeente de OZB-inkomsten gebruiken?

Het college koppelt de OZB-verhoging nadrukkelijk aan het nieuwe beleid en de ambities van de gemeenteraad. Formeel bestaat die koppeling niet. Anders dan bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing vloeien de inkomsten van de OZB naar de algemene middelen. Dat is ook zo voor andere lokale belastingen als de hondenbelasting en de toeristenbelasting. Beide laatstgenoemde heffingen kent de gemeente Borne overigens niet (meer).

 

Wat gaat de gemeenteraad doen?

Dat wordt nog spannend. De OZB is altijd een moeilijk onderwerp. Over de 2 procent van de Verbindingsweg is al een hartig woordje gesproken. Je zou verwachten dat die 20 procent dan helemaal een dingetje wordt. Maar de noden zijn hoog en de ambities zijn groot. Wat zijn de alternatieven? De Algemene Beschouwingen dinsdagavond beloven in ieder geval ‘levendig’ te worden. (AJ/FL)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ton — 06 nov 2019
De uiteindelijke resultaten van de grondexploitaties volgen over een paar jaren. De vraag is wat de ontwikkelingen van het stikstof en de pfas gevolgen hebben op de grondexploitaties.
Toch is een lange termijn visie van essentieel belang om het financieel in Borne op de rij te krijgen en niet van die hap snap besluiten.
Ook is het van belang de jaarrekeningcijfers tijdig voorhanden te hebben om een beter beleid te ontwikkelen. Een meerjarenvisie is de basis voor een gedegen financieel beleid.
Steeds van die extreme belastingverhogingen kunnen mogelijke nieuwe inwoners doen afschrikken om zich in Borne te vestigen.
McHak — 06 nov 2019
Voor het eerst in mijn leven heb ik via de webcam dit Bestuur even gevolgd. Ik kreeg het gevoel alsof ik 50 jaar terug ging in de tijd; de omgangsvorm is belangrijker dan de inhoud. Het onderlinge respect en fatsoen is zo hoog, dat het uiten van een kritische vraag danwel het doorvragen zodat je echt lastig wordt, geschuwd wordt. De inhoud lijkt ondergeschikt. Dit hoort natuurlijk bij een Dorpsvisie 2030 die gaat voor behoud, maar ik ben....laat ik het fatsoenlijk formuleren.....niet geschokt, ook niet tot treurnis beroert of teleurgesteld, maar.... als burger niet gehoord door mijn volksvertegenwoordigers.

Wat maakt u bang?
Ron Hartman — 05 nov 2019
Jammer genoeg vertrouwelijk, dus verder buiten waarneming, maar wordt de grondexploitatie nader onderzocht. DAAR zit de angel.
Lichtgeel hesje — 05 nov 2019
Met zijn 2e termijn heeft de fractievoorzitter van Borne-Nu zich in de kaart laten kijken: Een enquete die nota bene door de Raad (dus ook Borne-Nu) is geinitieerd, wordt nu even weggezet als niet relevant en hier geen boodschap aan hebben, want "ik heb ook andere mensen gesproken die wel voor OZB verhoging zijn". Hoe subjectief kun je het maken! Hiermee zet Borne-Nu zich niet alleen neer als politiek onbetrouwbaar, maar ook als volledig lak hebben aan het eigen Verkiezingsprogramma 2018, om de Coalitie maar in het zadel te houden!
Lichtgeel hesje — 05 nov 2019
De drie Coalitie-partijen hebben hun begrotingspact in 'bloed' geschreven is wel duidelijk. De rest van de Raad is niet bij machte dan wel laat zich wegblazen door deze drie dan wel door drie Wethouders die met een "flatgebouw voor het hoofd" de bezuinigingsmissie/geldophaalmissie koste wat kost willen doordrukken. Inderdaad dus een herhaling van de soap van vorig jaar; Politieke beloftes blijken weinig tot niets waard te zijn, zo blijkt maar weer eens! In plaats van met elkaar in debat te gaan, is het als Raad verstandiger de drie Wethouders en de Waarnemend Burgemeester het vuur na aan de schenen te leggen over hun plannen en de zin/onzin hiervan. Dit vereist echter kennis, kunde en lef. Voor 1 Coalitiepartij (Borne-Nu) geldt in ieder geval dat men zijn eigen Verkiezingsprogramma 2018 over het zo laag mogelijk houden van de lasten voor de burgers eens goed moet lezen, ipv 12% OZB-verhoging in 2020 en 8% in 2021 voor te stellen, naast de reeds geplande +1.75% in 2021. Schande!
Wendy van As — 05 nov 2019
Gedurfde, maar terechte zet van de D66 meneer: een wethouder minder. Enschede heeft 156000 inwoners en heeft 5 wethouders. Borne heeft zo'n 25000 en heeft er maar liefst 3. Dat staat totaal niet in verhouding. Dat je een coalitie akkoord hebt met 3 partijen, moet niet automatisch ook betekenen dat er dan 3 wethouders moeten komen. Wanneer dit college valt, en na verkiezingen een coalitie van 7 partijen komt, komen er dan 7 wethouders?! Nee toch (hopelijk!). Dit is zeker ruim een ton aan bezuinigingen per jaar die je kan behalen door gewoon weer terug te gaan naar 2 wethouders.
Ron Hartman — 05 nov 2019
In alle Ernst: Een ambtelijk bedrijf met zoveel inkomsten dat er in slaagt om een organisatorische puinhoop te maken en pure wanprestatie te leveren naar haar klanten/burgers en daarna met de pet rond gaat zonder zelf de janboel op te ruimen, gaat gewoon door....
Dankzij een Raadsmeerderheid die wel mekkert over enkele 10 duizenden in de begrotingen, maar de vele miljoenen miskleunen niet durft te benoemen. Shocking
Lichtgeel hesje — 05 nov 2019
GB zet in op de ontwikkeling om de inwoners te betrekken bij de democratische besluitvorming. Bij nieuwe plannen kunnen inwoners vanaf het begin meedenken en meedoen. Niet pas inspreken als alles al geregeld is. Of het nu over sport-voorzieningen, straatverlichting of onderwijs gaat, de Bornse inwoners worden er actief bij betrokken. Bij Borne-Nu geldt dat het gemeente-bestuur is er voor de inwoners en niet andersom, Dit houdt in dat bij maken van beleid rekening wordt gehouden met belang van de inwoners; dat beleid communicatief en transparant is; dat gemeentelijke dienstverlening goed toegankelijk, vraaggericht en betaalbaar is; dat lasten voor de burger zo laag mogelijk worden gehouden(!); minder dure externe onderzoeken en dus zelf knopen doorhakken; op professionele wijze fondsen werven. Het voorgaande is een weergave van de tekst uit de Verkiezingsprogramma's 2018 van GB90 en Borne-Nu. Het is nu aan deze 2 Coalitie-partijen om vandaag deze verkiezingsbeloftes eens waar te maken.
Ernst Janssen — 05 nov 2019
Ik zou zeggen, luister en/of kijk vanavond even mee.
D66 stelt dan het volgende:
Dit college, met instemming van de coalitie:
Spelen niet alleen voor en Sinterklaas en Kerstman, door leuke dingen te willen realiseren, maar wentelen de lasten daarvan af (lees Extra ruim 1 milj. OZB per.jr.) ten koste van het inkomen van alle inwoners van onze gemeente. (andermans geld) Gaat u dat even zo uitleggen aan uw burgers???

Christian Sand — 05 nov 2019
#redactie
U stelt in dit artikel 'Van 2017 tot 2020 werd tot een verhoging van 2 procent besloten om de Verbindingsweg te bekostigen.' Dit wekt de indruk dat de totale verhoging van de OZB 2% is geweest in de periode van 2017 tot 2020. Deze 2% betreft echter een jaarlijkse verhoging die voor het eerst in is gezet in 2017 en voor het laatst ingezet zou worden in 2020. In totaal hebben we het dus over een OZB-verhoging van ietsjes meer dan 8%! (Ziet de burger hier nog iets van terug?)

@Ton
De problemen van de verkeersdoorstroming in Zenderen zijn van provinciale aard. Als inwoner van Zenderen ben ik blij met de oplossing die uit het MIRT van vorige maand is gekomen. Een structurele oplossing, georganiseerd door de Provincie, lijkt in de maak d.m.v. de nieuw aan te leggen westelijke randweg. Deze westelijke randweg zal zowel de Oonksweg (dus ook de wijk t Oldhof), de Prins Bernardlaan en Zenderen fors of volledig ontlasten van het doorgaande verkeer.
Ron Hartman — 05 nov 2019
@Ton: Je roept de gemeenteraad op om verder te kijken dan 4 jaar? Dan vraag je teveel. Zij verwachten heldere input van het ambtelijk apparaat en in vertrouwen wordt dat gevolgd. Ik ben al maanden bezig om de jaarrekeningen en de begrotingen helder te krijgen. (zie discussieforum bij de knop Bezuinigingen) Inzicht in de miljoenenschuifpartijen? Niet dus! Raadsleden ook niet is mijn overtuiging. Hoe dat komt? Teveel ambtenaren die niets anders te doen hebben dan onnavolgbare dikke bijbels schrijven. Het is echt ongelooflijk!
Ton — 05 nov 2019
Als particulier moet je ook de tering naar de nering zetten. Geen geld geen investeringen. Dat zal onderhand ook voor de gemeente moeten gelden. Vooruitlopend op diverse investeringen is de ozb de laatste jaren steeds verhoogd. En wat gebeurt er? Er gebeurt niets. De verbindingsweg komt er de eerste jaren niet. Verkeerstechnische maatregelen zoals tunnels worden maar opgeschoven. Straten en groenvoorziening staat er belabberd bij. Kortom wanneer wordt er eens een beleid gevoerd? Steeds nieuwe investeringen bedenken is geen kunst. Maar uitvoeren is ook een kunst. Het mes zetten in de voorzieningen is ook geen kunst. Als je iets opzet dan moet je ook realiseren dat daaraan kosten zijn verbonden. Ik vraag mij af of het probleem Zenderen nog wordt aangepakt. ‘s morgens en ‘s middags een groot probleem. Ook vraag ik mij af of Borne de komende jaren de investeringen zoals de Bornsche Maten, de sportvelden etc qua onderhoud wel kan bekostigen. Ook de komende investeringen moeten worden voorzien van een onderhoudsparagraaf zodat je weet welke kosten de komende jaren op je afkomt. Kortom gemeenteraad kijk eens verder dan 4 jaren en is het niet nodig om de ozb met deze extreme percentages te verhogen.
Lichtgeel hesje — 05 nov 2019
Vraag: Zit de agenda voor de Begrotingbespreking te bekijken voor vandaag. Waarom is er geen schorsing c.q. bedenkperiode na de 2e reactie van het College?? Of wil het College c.q. de Coalitie meteen 'doordrukken' na deze 2e reactie??
Lichtgeel hesje — 05 nov 2019
Op basis van document 19int07514 blz. 39 'ontwikkeling tarieven' is de indexering van ook de OZB 2,2% en GEEN 1%, zoals door de Wethouder Financin op 29/10 in het Politiek Beraad is aangegeven. De bedragen in het staatje moeten dus nog eens met 2,2% indexering worden verhoogd!! In 2021 komt bovenop de voorgenomen 20% nog eens 1.75% voor financiering van het zwembad en 't Wooldrik. Rupsje nooit genoeg is dan ook een mooie bijnaam voor dit College (en deze Raad??).
Hans van Hasselt — 05 nov 2019
Ozb

Het college dat hier zit is duidelijk geen fan van het kabinet. Rutte beloofde ons dat we er allemaal op vooruit zouden gaan. Daar heeft dit college maling aan en wil daar graag een stokje voor steken. Door de OZB met 20 % te verhogen. Alleen de suggestie om de ozb met 20% te verhogen getuigt van minachting voor de burger. De midden groepen in onze samenleving krijgen hier weer de rekening gepresenteerd. Want de minima en bijstandsgerechtigde krijgen kwijtschelding en de hogere inkomens vinden het vervelend maar eten er geen boterham minder om. Maar de middeninkomens en de gepensioneerde met een klein pensioen worden geslachtofferd. Zij moeten de tering naar de nering zetten en worden door dit voorstel veroordeeld tot water en brood. Nu er bij de gemeente tekorte dreigen moet de Bornse burger maar bloeden. Eerst word ons diftar in de maag gesplist waarbij ingezet word op minder afval in plaats van betere afvalscheiding. Nu de OZB verhogen met 20 % en nog maar niet te spreken over de te verwachtte kosten van klimaat maatregelen die binnen kort genomen moeten worden. Het word tijd dat de gemeente hun ambitie niveau naar beneden bijsteld en meer oog heeft voor de financiel positie van zijn bewoners.
Lichtgeel hesje — 05 nov 2019
Uit document 19int07170 blijkt dat de aangekondigde bezuinigingsronde over 3 jaar wordt uitgesmeerd (2020-2022)! Het College wil daarentegen wel alvast de OZB vanaf 2020 met 20% excl. indexering verhogen. Deze verhoging werkt de komende jaren echter structureel door, dus ook als de bestemming van deze (absurde) heffing al lang is gerealiseerd of is komen te vervallen. Dit geldt ook voor eerdere OZB-verhogingen. Jaarlijks 'ontvangt' de Gemeente circa 5 miljoen aan OZB-heffing! Hieruit blijkt weer eens, dat de eigen-woning bezitter niet meer is voor dit College (en deze Raad?) dan een melkkoe, om de ambtelijke Ambities en wensen te (kunnen) financieren (zie document 19int07170)! Hopelijk ziet de Raad dit op 5/11 ook zo, en wordt deze onzinnige gewijzigde begroting 2020-2023, die grotendeels is gebaseerd op de financiering van Ambities en Wensen, teruggefloten, mede gezien de documenten 18int03613 en 18int03620, waarin sprake is van een positief saldo de komende jaren.
Lichtgeel hesje — 05 nov 2019
De Raad wordt verzocht om het document Begroting Borne 2020-2023 nr 19int07514 hfst. 4.1.3.1 OZB eens goed te bestuderen voor vandaag, met name de een na laatste alinea::"Als de gemiddelde waarde op de vastgoedmarkt stijgt, leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van het OZB-tarief". "Ook leidt de hoogte van het tarief tot de opbrengst die met de begroting is vastgesteld". 2 Vragen: 1) waarop is de voorgenomen 20% verhoging c.q. 1.1 miljoen jaarlijkse opbrengst gebaseerd? 2) waarom is/wordt het bestaande OZB-tarief niet verlaagd? De gemiddelde vastgoedwaarde is immers behoorlijk gestegen in de afgelopen jaren. Of is de OZB inderdaad niet meer of minder dan een melkkoe voor de Gemeente om Ambities en Wensen te kunnen financieren, maar durft men dit als politiek Borne niet aan de inwoners (lees: kiezers) te vertellen, uit angst het pluche te moeten verlaten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen???
Lichtgeel hesje — 05 nov 2019
Op 23/10/19 zegt de Wethouder Financin, dat de door dit College voorgenomen OZB-verhoging uitsluitend mag worden ingezet voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van de inwoners van Borne. Het is echter zeer de vraag of dit feitelijk wel het geval is. Er is dus sprake van oneigenlijke argumenten door dit College om geld voor ambities en wensen uit het Raads- en Coalitieakkoord binnen te halen. Deze oneigenlijke argumentatie wordt versterkt door de volgende uitspraak van diezelfde Wethouder op 3/9 jl.: "Oude uitspraken van de Raad: We gaan geen OZB-verhoging doen om de begroting sluitend te krijgen.". Op diezelfde 3/9 zegt de waarnemend Burgemeester echter in zijn inleiding het volgende: "Er moet vier miljoen structureel in de begroting worden gevonden om de ontstane tekorten te dekken en om nog wat over te houden voor nieuw beleid. We willen de burgers niet belasten, maar aan de andere kant moeten we de begroting kloppend maken".. Rara hoe zit dit??
Lichtgeel hesje — 05 nov 2019
Krijgen we een herhaling van de "soap" van vorig jaar (of niet??). De begroting voor dit jaar (2019) heeft het vorig jaar oktober 2018 maar net gehaald. De drie coalitiepartijen (CDA, GB90 en Borne-Nu) steunden dit College; de overige acht partijen stemden tegen. De begroting voor 2019 is echter aangenomen onder de noemer van een "Eenmalig tekort: Het College legde de Raad in 2018 een programmabegroting voor, die voor 2019 een tekort van 508.000 euro laat zien. Dat gat werd vooral veroorzaakt door hoge uitgaven aan jeugdzorg. De jaren erna vertoont de begroting weer een POSITIEF saldo, aldus het College in 2018. Daarom verzocht het College voor 2019 het EENMALIGE tekort te dekken uit de Reserve Beleidsontwikkeling. Daarmee brengt Borne de basis weer op orde. Hier zit geen onduidelijk woord bij. Dit College geeft in 2018 aan de Raad overduidelijk aan, dat er vanaf 2020 geen tekorten meer zijn in de Begroting!
Ron Hartman — 04 nov 2019
De tering naar de nering zetten is alleen voor burgers van toepassing? Een gouden sportpaleis in deze tijd is een veel te grote broek voor de slechts 1000 actieve sporters inclusief de voetballers die buiten de gouden kap blijven. Het zwembad zou al mooi zijn om open te houden. Kijk toch in hoeveel gemeenten de zwembaden sluiten? Daarnaast zwemt de ambtelijke organisatie in personeel dat steeds dikkere rapporten tikt. Dat fenomeen ontstaat als er geen direct serieus werk is, of als je zaken moet verhullen. Burgers bedienen met dagelijks op orde houden van de publieke omgeving zou nog steeds de hoofdtaak moeten zijn, ipv weer een last leggen bij de middeninkomens die de eindjes steeds moeilijker aan elkaar moet knopen! Toegegeven, van de zeventig miljoen euro die Borne uitgeeft is maar ongeveer de helft voor bezuinigingen vatbaar. Maar doe dat dan ook ipv simpel weer meer uit te geven en de burgers uit te melken. Die tabel van de OZB? Kijk even naar de aanslag vorig jaar! U schrikt!

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021