Karrenvracht aan moties en amendementen
BEGROTING IN GROTE LIJNEN OVEREIND GEBLEVEN

Karrenvracht aan moties en amendementen

De gemeente Borne moest voor de meerjarenbegroting een tekort van 2,5 miljoen zien te dekken en wilde daarnaast voor 1,5 miljoen ruimte zoeken om nieuw beleid te kunnen financieren. Dat resulteerde in een begrotingsvoorstel met flinke bezuinigingsposten, waaronder 2 miljoen in het sociaal domein, 300.000 euro op het Kulturhus, 300.000 euro op sport, 150.000 euro op onderhoud openbare ruimte en 100.000 euro op de gemeentelijke organisatie. Bovendien moest de OZB met twintig procent omhoog. De gemeenteraad moest er dinsdagavond een klap op geven en deed dat ook. Maar niet na een heleboel gemopper en een karrenvracht aan amendementen en moties.

 

OZB

Het belangrijkste amendement, dat door coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu werd ingediend en dus verzekerd was van een meerderheid, betrof het temperen van de OZB-verhoging in 2020 naar 12 procent, waarna het in 2021 alsnog op 20 procent zou uitkomen.

 

Het gat dat hierdoor in 2020 zou ontstaan kon gedekt worden door de implementatie en het digitaal stelsel van de Omgevingswet pas structureel in 2021 in te laten gaan. Er was immers nog budget (200.000 euro) dat nog niet benut was voor dit doel en daar moesten de werkzaamheden voorlopig maar uit betaald worden. De extra investering van 1,3 miljoen voor de herinrichting van het gemeentehuis moest op dit moment geheel vervallen, mede gelet op het feit dat er nog allerlei duurzaamheidseisen aankomen. Verder moest de duurzaamheid coördinator het maar met 50.000 euro minder doen, kon Twence zelf de kosten van een onderzoek naar een energiepark op de Elhorst-Vloedbelt wel voor haar rekening nemen en wat er dan nog aan dekkingsmiddelen nodig was zou voor 2020 incidenteel uit de reservebeleidsontwikkeling genomen moeten worden. Wethouder Herman Mulder vond het voorstel ‘cijfermatig verantwoord’. De oppositie stemde tegen, maar het amendement werd aangenomen.

 

Sociaal domein

Een ander amendement dat het haalde met 16 stemmen voor en 3 tegen was het schrappen van de structurele middelen (110.000 euro) voor het actieprogramma Thuis in Borne voor integratie van statushouders. De redenering daarachter is dat de verwachting is dat er vanuit Den Haag hiervoor vanaf 2021 middelen beschikbaar komen.

 

Over de bezuiniging van 2 miljoen op het sociaal domein en de plannen om dit te behalen was veel te doen. Veel raadsleden hebben vraagtekens bij de haalbaarheid en vertrouwen er niet blind op dat het allemaal voor elkaar komt. Een motie om een raadswerkgroep in te stellen die ‘intensief aan de voorkant wordt betrokken’ bij het proces haalde het met 16 tegen 3 stemmen.

 

Kulturhus

Vooralsnog blijft er een bezuinigingsopgave van 300.000 euro staan. Men maakte zich zorgen over het ondergraven van het Kulturhus-concept als er onderdelen worden weggehaald en bovendien zijn er wat vraagtekens of het wel zo effectief is om de welzijnstaken onder te brengen bij de gemeente. Er werd een motie aangenomen om te onderzoeken wat de beste optie is om te komen tot een werkwijze waarin verschillende organisaties (Welzijn, Wijkracht, Kulturhus, gemeente, etc.) onder één vlag samenwerken. Een soort Borns Zorg/Welzijnteam. Waar zoiets uiteindelijk gelokaliseerd zou moeten worden wordt op voorhand niet vastgelegd.

 

Cultureel erfgoed

Met een heel breed gedragen amendement werd de wegbezuiniging van het potje Monumentenbeleid (13.000 euro) van tafel geveegd. Bovendien wilde men minimaal 20.000 euro beschikbaar stellen voor de restauratie van de Oude Kerk. Daarvoor, en voor alle andere kleinschalige initiatieven op het gebied van erfgoed, wil men een fonds cultureel erfgoed ter hoogte van 75.000 euro incidenteel in 2020. De raad riep het college op om met een voorstel te komen zo’n fonds structureel te maken.

 

Sport

De drie ton bezuiniging op sport blijft staan. Voor het op te richten Bornse Sportbedrijf wil men dat het college gaat onderzoeken of samenwerking met het sportbedrijf Hengelo een optie is. Wethouder Michel Kotteman vond het ‘een lastige’. Hij wilde zich liever eerst richten op het Bornse sportbedrijf en daarna gaan kijken naar mogelijke samenwerking met bijvoorbeeld het sportbedrijf Hengelo of andere partijen. Maar Henk van den Berg (Borne-Nu) was er heel stellig in: “Nee, eerst onderzoek naar Hengelo en dan pas verder met het sportbedrijf Borne.”

 

Infrastructuur

Onder de streep blijft eigenlijk gewoon alles zoals het was. De Verbindingsweg ‘getemporiseerd’, onderzoek naar de consequenties van het MIRT-onderzoek voor de Totaalvisie. De ondertunneling in de Bornerbroeksestraat voor de F35 zou mogelijk versneld aangelegd kunnen worden met gelden die over zijn van de werkzaamheden bij de Deldensestraat. Allemaal niet zo schokkend. De oppositie had de middelen voor de Verbindingsweg bij wijze van spreken al uitgegeven, maar de coalitie houdt de weg voorlopig overeind.

 

Basis op orde

Er moet veel geld besteed worden om de zaken binnen de gemeentehuismuren op orde te krijgen. Ook de gemeenteraad vindt het hard nodig dat er flinke stappen gezet worden om de organisatie te verbeteren. Maar de meerderheid van de raad wil niet afwachtend blijven en met een klankbordgroep van raadsleden van alle fracties een vinger aan de pols houden in het proces.

 

En dan waren er nog een heleboel moties die het niet haalden, zoals een opgelegde beperking van het percentage inhuur bij de gemeente, te lobbyen voor een spoorlijn buiten Borne, het spaarpotje voor de Verbindingsweg vrij te laten vallen, budget voor burgerinitiatieven te schrappen, de verhoging van de leges voor de begraafplaats te beperken en dan natuurlijk de motie van diepe treurnis. We schreven er gisteren al over.

 

Ondanks het dikke pak papier is er goedbeschouwd niet eens zo gek veel veranderd en is het begrotingsvoorstel van het college in grote lijnen overeind gebleven.(AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 07 nov 2019
Onbehagen over het functioneren van de Democratie onstaat als je ziet dat een enkeling de wil doordrukt rond het Gouden sportpaleis van bijna 20 miljoen en daarvoor een meerderheid in achterkamers heeft verworven. Niet in de openbare vergadering en met onderbouwde argumenten! Ook het onbesproken wegmoffelen van de Grondexploitatie. Dat is zo ingewikkeld ingericht en daardoor fraudegevoelig, dat juist daar superscherp toezicht nodig is. Vertrouwelijk - dus zonder democratische controle - mag een keer iemand met de wethouder komen praten.... Verder blijft Democratie nog steeds de beste bestuursvorm. Het zij zo.
Lichtgeel hesje — 07 nov 2019
16 maart 2022 zijn er alweer Gemeenteraadsverkiezingen. Dit lijkt ver weg, maar de tijd gaat snel! Zal rond deze datum dan ook zorg dragen voor een korte samenvatting van de "vruchten" die het 'beleid' van de huidige drie Coalitie-partijen tot deze datum daadwerkelijk heeft opgeleverd (lees: gekost) voor de inwoners van Borne. Hoeft de kiezer in ieder geval niet af te gaan op de 'veelbelovende' Verkiezingsprogramma's 2022 van deze drie partijen. Hieraan laten deze drie Coalitie-partijen zich na de dag van de stemming namelijk toch niets liggen, zoals de praktijk al heeft uitgewezen vanaf 21 maart 2018! Hoop natuurlijk wel op medestanders hierin; samenwerking is immers de basis om zaken tot stand te brengen....
McHak — 07 nov 2019
Dus:

Het CDA is het rentmeesterschap geheel kwijt. Gemeente Belangen 1990 is het lokale belang volledig kwijt. Borne Nu is het Nu ff kwijt ( ik mis Velten in dit geweld?...)

Jos Lansink heeft laten zien dat hij de verbinding geheel weg is geraakt: van groot rentmeesterschap is geen sprake, eerder onmacht of gestuntel. Wat zal dit doen bij de gehoorzame en traditioneel volgzame achterban? Die wordt met Jos ( en vooral de CDA incapabele penningmeester Mulder....) wel op de proef gesteld in hun overtuiging. Ik geloof, maar ben niet achterlijk. Bent u dat als u 50 tot 250 euro uit de zak wordt geklopt zonder vooraan in de kerk te mogen zitten?

Kotteman en wie is ook al weer fractievoorzitter van GB’90? Ik weet het niet. Wat ik wel zie is dat macht corrumpeert; en zijn invloed door ervaring is groot: blijkbaar te groot, want Hij of Gij beheerst Borne.

Van den Berg voelt als volksvertegenwoordiger aan dat het maatschappelijk gevoelig ligt, maar laat zich door macht (Kotteman cq voor gelovigen Lucifer) verleiden. Velten is stil en denkt het zijne zoals hij begon, maar zit nu in een andere positie en zoekt een (uit) weg.

De oppositie doet wat zij behoort te doen, maar is democratisch in minderheid; het gevolg van uw mandaat. De tegenspraak wordt arrogant niet gehoord; dat is politiek maar totaal niet bestuurlijk; ongehoord, onbehoorlijk, onzorgvuldig, onbillijk. Wanbestuur.

De rekening volgt bij de komende verkiezingen.

Voelt u ook al aan sinds 2018 dat het neoliberale directieve (be) wind, wordt overwaait door het dienstverlenende sociale leiderschap? De transitie is gaande.
Christian Sand — 06 nov 2019
Bizarre gang van zaken. Voor de bouw van de Veste is de OZB een aantal jaren achtereen met 3% verhoogd. Uiteindelijke verhoging zal tussen de 6 en de 10% liggen vermoed ik, zonder de werkelijke cijfers erbij te pakken. Voor de verbindingsweg wordt vanaf 2017 tot en met 2020 de OZB jaarlijks met 2% verhoogd, maakt ruim 8% over deze 4 jaren. Nu weer de verhoging van eerst 12% in 2020 en dan nog eens 8% in 2021.
In zeg maar 10 jaar tijd ga je in de Gemeente Borne dus 38% méér OZB betalen. En dan rekenen we de inflatiecorrectie (mag je rekenen met 1% correctie per jaar, maakt nog eens 10%?) nog niet eens mee!
Zonder inwoners lijkt dit bestuur bankroet. Alles wat wordt bedacht moet over de rug van de burgers worden gerealiseerd. Een pas op de plaats maken kent het college kennelijk niet.
Tering naar de nering zetten geldt voor de inwoners van de Gemeente Borne, terwijl het bestuur lijkt te graaien wat het graaien kan.
Ik las eens een mooi verhaal van Robin Hood. Wie wordt dit in Borne??
McHak — 06 nov 2019
In Hellendoorn heeft de Coalitie wel oor voor de oppositie; de omgangsvorm aldaar is geen minachting voor de Raad, maar is er bestuurlijke sensitiviteit. Men voelt aan wat de maatschappij er van vindt.
Ton — 06 nov 2019
Karrevrachten amendementen en moties. En zie wat is het resultaat 0,0. Blazen maar geen body .
Is alles in beeld welke risico's Borne loopt de komende jaren. Het is een schijn vertoning om de ozb in 2 delen te splitsen. Eenst 20%verhoging n 12%en een jaar later 8%.
Dit betekent dat de 8%ook over de 12 % wordt gerekend. Dus wij betalen meer dan 20%.
Wat een wissel truck.
De vraag komt steeds meer naar voren :kan Borne fe zaak nog wel handelen of is een fusie met Hengelo een betere oplossing zo spijtig als het is.
Wanneer zijn de volgende verkiezingen?
Weer beloften doen en na de verkiezingen de beloften in de prullebak gooien.
Raadsleden laat je body eens zien( figuurlijk) en voer meer beleid.
Ron Hartman — 06 nov 2019
Heel schokkend is dat de route van de F35 niet eerst nader onderzocht wordt ivm de alternatief 5 en mogelijk vervallen van de GVW. Wil je ooit een tunnel onder de Azelosestraat overgang (en burgers willen dat), dan is een 1 zijdige afsluiting van de Molenstraat met een damwand en een voor verkeer 2 zijdige Bornerbroeksestraat voor de hand liggend (ook qua kosten). Er is minimaal extra onderzoek nodig, ook al omdat snelfietsers anders 2 keer over moeten steken (Ovonde, langs het station EN bij de Azelosestraat weer naar links, VOOR de dan verdiepte T splitsing) omdat de damwand anders een grote klim nodig maakt. Een fietstunneltje schuin onder de nieuwe overgang van de Deldensestraat kan ook, maar dat geeft weer extra schuivende panelen..uh,... stapstenen.
Erik ten doesschot — 06 nov 2019
Collegepartijen worden hartelijk bedankt voor de rekening van jaarlijks 100 euro extra ozb die jullie mijn gezin toesturen.

Hopenlijk wonen jullie zelf niet in de grootste huizen.

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021