Energie van Borne

Duurzame opwek van energie in Borne

 

5 november 2020 - We staan voor de grote uitdaging om energie te besparen, energie duurzaam op te wekken. Zo willen we de klimaatverandering een halt toeroepen. Ook Borne doet mee. Duurzame energie gaan we zelf opwekken in Borne, dit doen we voor onze eigen gebouwen, maar ook voor de regionale opgave. We werken aan kleinschalig en grootschalig zon op dak, zonnevelden en windenergie. Hoe we dit doen, staat in de Energievisie van Borne. Deze Energievisie wordt in november aangeboden aan het college.

Kansen in kaart gebracht
Voor het onderdeel duurzame opwek in de Energievisie Borne hebben experts de mogelijke kansrijke gebieden voor opwek van zonne-energie en windenergie in kaart gebracht. Er is gekeken vanuit technisch en landschappelijk oogpunt. Op dit moment wordt het toetsingskader voor initiatieven voor opwek door zon of wind uitgewerkt. Dit wordt vastgesteld door het college nadat de Energievisie is vastgesteld.

Input van meedenkers
Begin 2020 is een oproep gedaan aan de samenleving van de gemeente Borne om mee te denken en mee te praten over deze concept-kansenkaarten. Op 11 februari hebben ruim 80 inwoners, belangenverenigingen en ondernemers hun input geleverd. De input van de groep 'meedenkers' wordt meegenomen in de concept Energievisie van Borne.

Inwoners kunnen meepraten
Het college wordt gevraagd de concept Energievisie vrij te geven voor inspraak. Dan kan iedereen meepraten over de Energievisie en specifiek over het aardgasvrij worden van de wijken en dorpen en over hoe Borne haar energie duurzaam lokaal op wil wekken. De kaarten met zoekgebieden (zogenaamde kansenkaarten) zullen dan ook beschikbaar komen voor de samenleving. Evenals de uitgangspunten voor de criteria waar initiatiefnemers rekening mee dienen te houden. Zoals ruimtelijke inpassing in het landschap en de inspanningsverplichting op het gebied van meedoen en meepraten. Uiteindelijk zal de gemeenteraad in het voorjaar een besluit nemen over de Energievisie en over de RES 1.0.

 

DE RES: (VEELGESTELDE) VRAGEN EN ANTWOORDEN

Hoe zit het nu eigenlijk met de Regionale Energie Strategie Twente?

 

Waarom een Regionale Energie Strategie?

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in 2050 met 80 tot 95 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Als tussendoel geldt een reductie van 49 procent in 2030. Het Klimaatakkoord van Parijs is vertaald naar een Nationaal Klimaatakkoord. Onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord is dat alle 30 regio’s in Nederland naar rato aan de nationale doelen moeten bijdragen.

 

Wat legt de RES vast?

De RES legt vast op welke manier - in eerste instantie tot 2030 - wordt bijgedragen aan de nationale doelen middels:

  • opwek van (grootschalige) hernieuwbare elektriciteit op land uit zon en wind en
  • verduurzaming van de gebouwde omgeving (= transitie van warmte uit aardgas naar warmte uit duurzame warmtebronnen).

 

Wat is het doel van de RES?

Het nationale doel voor het opwekken van duurzame elektriciteit is vastgesteld op 49 TWh/jaar op zee en 35 TWh/jaar op land. Twente wil, samen met de gemeenten, waterschappen, de provincie, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners, komen tot een realistische bijdrage in de opwek van 35 TWh/jaar. Als vuistregel is daarbij aangehouden dat Twente streeft naar een bod om ca. 1,5 TWh/jaar op te wekken in 2030. Dit correspondeert met circa 105 - 135 windturbines van 4 MW (210m tiphoogte) of 1.650 - 2.250 hectare zon op dak en zon op veld, of een combinatie van beide.

 

Hoe draagt Borne bij aan de RES?

De afgelopen tijd is door elke gemeente gewerkt aan een potentiële bijdrage. Adviesbureau Witteveen+Bos is ingehuurd om voor Borne kansenkaarten te ontwikkelen voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit uit zon en wind. Hannink landschapsadviseurs heeft als onderlegger voor deze kansenkaarten een ruimtelijke visie aangeleverd. Dit heeft geresulteerd in concept-kansenkaarten met geschikte, onder stringente voorwaarden geschikte én ongeschikte gebieden voor (grootschalige) opwek.

 

Op 11 februari 2020 heeft een participatieavond plaatsgevonden met inwoners van de gemeente Borne. Zo’n 65 ‘meedenkers’ hebben input geleverd voor een toetsingskader waaraan ieder initiatief zou moeten voldoen. Inmiddels ligt er een concept-toetsingskader dat criteria bevat met betrekking tot de ruimtelijke inpassing en met betrekking tot de maatschappelijke en financiële participatie van inwoners. Dit concept-toetsingskader wordt, zodra de beperkingen m.b.t. het coronavirus opgeheven zijn, opnieuw besproken met de meedenkers.

 

Wat is de concept-bijdrage van Borne aan de RES?

De concept-kansenkaarten en het concept-toetsingskader hebben een rol gespeeld in de concept-bijdrage die Borne voornemens is te doen aan de regionale opgave. Daarbij is ook gekeken naar de positie (en oppervlakte) die Borne inneemt in de regio.

 

Dit heeft geresulteerd in een concept-bijdrage van Borne aan de RES van 0,02 TWh/jaar (20 GWh/jaar) aan lokaal op te wekken (grootschalige) duurzame elektriciteit. Hoewel dit in het conceptplan van de RES vrij is vertaald naar 1 windturbine en 9 ha zonnepark, zijn er nog geen concrete initiatieven. Dit kan ook 100 procent wind worden (2 windturbines) of 100 procent zon (ca. 20 ha zonnepark). Dit staat nog open en hangt af van zowel de markt als de samenleving.


De raad zal in september gevraagd worden in te stemmen met de bijdrage van Borne aan de concept RES. Ook zal de raad gevraagd worden haar wensen en bedenkingen met betrekking tot de concept-RES (RES 0.5) te formuleren.

 

Hoe staat het met de Warmtetransitievisie Borne?

In 2050 moeten alle gebouwen (woningen, bedrijfsgebouwen, utiliteit en publiek vastgoed) in Borne omgezet zijn van aardgasverwarming naar een hernieuwbare warmtebron. In de RES wordt gepleit voor realisatie van een regionaal warmte- en biogasnetwerk. Om tot een warmtetransitievisie voor Borne te komen heeft in november 2019, samen met de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente, een eerste analyse plaatsgevonden met experts en stakeholders welke duurzame warmtebronnen technisch beschikbaar zijn voor welke wijken en dorpen in Borne en wanneer zo’n transitie uitgevoerd zou kunnen worden.

 

De omzetting van aardgas naar duurzame vormen van verwarming heeft een enorme impact op huishoudens en ondernemingen in Borne. Een belangrijk uitgangspunt bij de warmtetransitie is dat de omzetting naar een duurzame warmtebron voor bewoners betaalbaar blijft en continuiteit geborgd is. Dit vergt een zorgvuldig informatie- en participatietraject, zowel in de fase van visievorming als in de fase van het concreet met de wijken en dorpen uitwerken van Warmte Uitvoeringsplannen.

 

Zodra de beperkingen m.b.t. het coronavirus versoepeld zijn, wordt een eerste informatie-/participatieavond met wijkraden belegd om inzichtelijk te maken welke alternatieve duurzame warmtebronnen beschikbaar zijn en wat dit voor de wijkbewoners betekent.

 

Opwekken

 

Op zoek naar kansen voor duurzame opwek! Waar liggen binnen de gemeente Borne kansen om duurzame energie op te wekken? En hoe? Daarover lees je meer op deze pagina.

 

Grootschalige opwek duurzame stroom

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en in 2019 vertaald in een nationaal klimaatakkoord. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben afgesproken om in 2030 de CO2 uitstoot (broeikasgas) met 49 procent te terug te brengen, ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. In 2050 moet dit zijn teruggebracht naar minimaal 80-95 procent van 1990. Hiermee hopen we bij te dragen aan het keren van de versnelde opwarming van de aarde .

 

Onderdeel van het nationale klimaatakkoord is dat alle regio’s in Nederland bijdragen aan de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit op land. Regio Twente heeft hierin ook een opgave. Aan alle gemeenten binnen de regio is gevraagd welke potentie zij binnen hun grenzen zien voor het grootschalig opwekken van duurzame stroom uit zon en wind.

 

Kansenkaart
Hoe brengen we dit in Borne in kaart? En hoe betrekken we daar bewoners bij? Met een extern (onafhankelijk) adviesbureau worden eerst kansrijke gebieden voor zon- en windenergie in kaart gebracht op basis van feitelijke informatie. Zijn er bijvoorbeeld natuurgebieden die we (moeten) uitsluiten? Zijn er wettelijke beperkingen waardoor grootschalige opwek op bepaalde locaties niet kan? Ook kan het dat de gemeente bepaalde randvoorwaarden stelt (naast provinciale randvoorwaarden) in bijvoorbeeld de omvang van locaties.

 

Als kansrijke gebieden in beeld zijn gebracht, is het belangrijk een duidelijk toetsingskader te hanteren waaraan ontwikkelinitiatieven moeten voldoen. Zoals de mogelijkheid om als buurtbewoner van een locatie (financieel) te kunnen participeren in een project.

 

Samen
Bij zowel het benoemen van gemeentelijke randvoorwaarden als het toetsingskader voor initiatieven worden inwoners betrokken. Hoe, waar en wanneer? Daarvan word je, naast de gebruikelijke communicatie vanuit de gemeente, op de hoogte gehouden via dit platform.

 

LinksPrikbord

Ik begrijp dat meedenken nog steeds zoals in de vorige eew gebruikelijk, een zaaltje heeft gehuurd op 11 februari. Ik hoor te slecht in zo'n setting en met scoot vanwege een goeie zit manifesteer ik dat, ipv mijn kennis. Wel heb ik al veel suggesties gedaan op BB. Wellicht verzamelen hier en modereren en... Lees meer

24 jan 2020 om 17:15 | reacties (1)

JANUARI 2020 Met een extern (onafhankelijk) adviesbureau worden eerst kansrijke gebieden voor zon- en windenergie in kaart gebracht op basis van feitelijke informatie. www.borneboeit.nl/82283/energie-van-borne/opwekken NOVEMBER 2017 Inzichtelijk maken wat de energiebehoefte van de gemeente is en hoe je toe... Lees meer

08 jan 2020 om 14:19 | reacties (1)