Commotie om RES-bod Borne
TOTALE BIJDRAGE VALT SLECHT IN ENSCHEDE, VERDELING ZON/WIND VERRASSING IN BORNE

Commotie om RES-bod Borne

De Energiestrategie Twente (RES Twente) ligt sinds half april in concept op tafel. Daarin het bod van alle gemeenten samen om bij te dragen aan de doelen van het Klimaatakkoord, waarbij onder andere in 2030 in totaal 1,5 TWh (1500 GWh) aan elektriciteit duurzaam opgewekt moet gaan worden in de regio Twente, door middel van voornamelijk zonnepanelen en windturbines. Borne heeft aangedragen daarvan 20 GWh voor haar rekening te willen nemen door voor 3GWh grootschalig zon op daken te realiseren en voor de overige 17 GWh aan zonneparken en of windmolens te denken. In de concept RES Twente is dat vertaald naar 9 hectare zonneparken en 1 windturbine.

 

Kritiek

In Enschede heeft dat bod verbazing opgeroepen bij coalitiepartij Burgerbelangen Enschede. De partij vindt de bijdrage van Borne (en ook van Hengelo, Hof van Twente en Twenterand) maar magertjes en teleurstellend. Burgerbelangen is zelfs van mening dat de provincie maar in moet grijpen om de onbalans recht te trekken. Tegelijkertijd roept het bod van 1 windmolen en 9 hectare zonnevelden in Borne vraagtekens op. Hoe dan en waar dan? Wanneer is dat besloten en waren we niet nog in gesprek met de samenleving over dit soort keuzes?

 

Verbazing

Om met dat laatste te beginnen: blijkbaar komt de verdeling zon/wind in het rapport ook bij de gemeente Borne als een verrassing. Projectleider Marcel Wielinga ziet het eigenlijk voor het eerst als hij erop gewezen wordt. “We willen actief sturen op zon op dak en voor de rest kun je denken aan windturbines of zonneparken, of een combinatie van beide. Wat ons betreft is dat nog vrij en hangt het ook af van de markt en het draagvlak in de samenleving. Kennelijk hebben de opstellers van het rapport het wat concreter willen maken en het vertaald naar 1 windmolen en 9 hectare zonneparken. Wij hebben niet aangegeven dat het zo zou moeten.” Tot op heden zijn er in Borne kansenkaarten en een toetsingskader vastgesteld voor windmolens en zonneparken in het buitengebied. De gemeenteraad spreekt er in september nog over en ook de inwoners mogen er nog wat van vinden. Concrete initiatieven zijn er nog niet.

 

‘Middenmoter’

Over het totaal van 20 GWh als bijdrage van Borne zegt Wielinga: “We zijn uitgegaan van het oppervlakte van Borne. Dat is ook een valide argument, want windmolens en zonneparken hebben juist een weerslag op de ruimte. Borne is nu eenmaal een kleine gemeente en als je het naar rato van oppervlakte bekijkt zijn wij met ons bod een goede middenmoter.” Wethouder Michel Kotteman vult aan: “We hebben als Borne maar een klein buitengebied met een kwetsbaar coulisselandschap. Dit bod is haalbaar, realistisch en passend bij Borne.”

 

‘Niet zo chique’

Kotteman is niet blij met de opmerkingen van Burgerbelangen Enschede. “Het is niet zo chique om elkaar de maat te nemen. Iedereen heeft naar eer en geweten gekeken wat mogelijk was. Bovendien hoort er nuance en uitleg bij. Het is bijvoorbeeld zo dat een mogelijk zonnepark op de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen niet gaat meetellen bij de bijdrage van Borne, maar naar rato verdeeld wordt over de aandeelhoudende gemeenten van Twence.” De wethouder merkt het getouwtrek binnen Twente. “Ik probeer me daar afzijdig van te houden.” Het bod van Twente wordt samengevoegd met dat van andere regio’s en het zou kunnen dat er nog een tandje bij moet. “Dan gaan we weer met elkaar in gesprek.” (AJ)

 

Het concept Energiestrategie Twente is hier in te zien.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 20 mei 2020
Als Holle Bolle Gijs niet genoeg duurzaam voedsel weet te vinden zou hij ook op dieet kunnen gaan. Dit gejeremieer doet denken aan de krekel en de mier: www.youtube.com/watch?v=SuJAVnp887A
Ron Hartman — 19 mei 2020
Kent u de technische kennis en kunde van de beide kartrekkers? Nul.
De reacties van niet weters op de samenleving die juist hier veel kennis uitwisselden? We lieten een rapport maken, maar weten er eigenlijk geen raad mee.
De RES wordt een ramp, waarbij juist de overheid afwentelt op de samenleving door zelf te opteren voor aansluiting op warmtenetten voor haar lekke gebouwen in plaats van die te isoleren. Warmtenet? dat is toch de vuilverbranding? Klopt deels; dat wordt alleen fors aangevuld met bomen-gestookte zg bio-massa centrales. Kaalslag ten top.
Lichtgeel hesje — 19 mei 2020
Uit het feit dat er al sinds half april een Energiestrategie Twente (RES Twente) in concept op tafel ligt, kan alleen maar de conclusie worden getrokken dat een inhoudelijke inbreng op dit thema door de inwoners van Borne kennelijk niet nodig is c.q. op prijs wordt gesteld door politiek Borne. Een gemiste kans derhalve om het al zo broze vertrouwen in de handel en wandel door ditzelfde politiek Borne weer iets te laten groeien....
Ernst Janssen — 19 mei 2020
Wat jammer is is dat de inhoudelijke discussie in de raad nog moet plaatsvinden, zowel over het soort van energie, de hoeveelheid alsook over wie zal dat betalen. Dat dan nog los van de locale initiatieven. D66 vindt het huidige voorstel veel te mager en slecht, zeg maar niet, onderbouwd. Als wij in ons milieu, dus in onze gezondheid en die van ons nageslacht duurzaam willen investeren dan zullen wij nu, samen met onze inwoners, die inhoudelijke discussie moeten voeren.

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021