Vervolgproces azc onder vergrootglas
SCEPSIS BIJ RAAD EN IN AZELO

Vervolgproces azc onder vergrootglas

Uit de vele, vele vragen van raadsleden tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het vertrouwen in een goed en zorgvuldig vervolgproces om tot een nieuwe invulling van het azc-terrein in Azelo te komen niet helemaal aanwezig is. Wethouder Michel Kotteman moest meerdere malen de verzekering geven dat de gemeenteraad bij iedere stap zou worden meegenomen. “U kunt het allemaal op de voet volgen”, verzekerde hij.

 

Terug naar eind 2019

Het procesvoorstel dat er nu ligt is dat er wordt teruggegaan in het proces, grofweg tot eind 2019. Dat was het moment dat men dacht dat het scenario van Beschermd Wonen het meest kansrijk was en waarop alle inspanningen werden gericht. Het bleek allemaal niet zo uit te pakken, vervolgens kwam het idee van opnieuw asielzoekers onderbrengen uit de hoge hoed en dat werd met veel kabaal, het verhaal is bekend, door raad en omwonenden weer afgeschoten.

 

Terug dus naar eind 2019 en weer opnieuw kijken naar wat er eventueel mogelijk is: zorg en/of maatschappelijk, natuur en/of agrarisch landgebruik, wonen en andere kleinschalige initiatieven, hotelfunctie voor arbeidsmigranten, energietransitie/zon en wind
- beschermd wonen of Asselo (scenario waar de omwonenden een voorkeur voor hebben).

 

'Bestemming 'maatschappelijk' groot risico'

Eind 2019 was zo’n beetje ook het moment waarop de gesprekspartners in Azelo min of meer werden achtergelaten, zo bleek uit de inspreekreactie van Wim Jansen van Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo (foto in tekst). “Tot eind 2019 hadden we heel vaak en heel goed contact. In december dat jaar werden we geconfronteerd met Beschermd Wonen en vanaf dat moment is er alleen nog maar met ons gecommuniceerd over het uitstel van levering van het gebouw door het COA aan de gemeente.”

 

De bedoeling is nu dat omwonenden zitting zullen nemen in een werkgroep, die de diverse scenario’s gaat beoordelen en een advies gaat uitbrengen over wat het voorkeursscenario zou moeten zijn. Jansen moest echter op een vraag van Mieke Visser (SP) bekennen niet al te goede ervaringen te hebben met ‘werkgroepen’ van de gemeente. “Eerst moet die onzalige bestemming ‘maatschappelijk’ eraf. Van daaruit willen we graag meewerken.”

 

'Alle scenario's open'

De gemeenschap in Azelo is beducht voor die bestemming, omdat het diverse invullingen mogelijk maakt, waar men in de omgeving niet op zit te wachten. Het liefst wil men ‘rust’, dus geen grootschalige ontwikkelingen en niet veel extra verkeersbewegingen. Verschillende scenario’s (bijvoorbeeld een arbeidsmigrantenhotel) zouden niet gewenst zijn. Jansen pleitte ervoor om per direct een bestemmingsplanwijziging naar ‘agrarisch’ in gang te zetten en het eventueel later maar weer aan te passen. Maar het college wil alle opties voorlopig open houden. Kotteman: “Ik doe wat de raad mij opdraagt: we lopen alle scenario’s weer langs.”

 

Het zou allemaal moeten uitmonden in een breed gedragen voorkeursscenario, waarbinnen dan vervolgens allerlei initiatieven nader kunnen worden bekeken. Er zouden inmiddels al weer meer belangstellenden voor het azc zijn. Voor de zomer kon er eventueel uitsluitsel zijn, maar raad en college lijken in ieder geval eensgezind in de opvatting dat ‘kwaliteit voor snelheid’ dient te gaan. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Johan Wierda — 20 jan 2021
Dag Ron,
Met alle respect, je verlaagt het niveau van de discussie, dat noem ik respectloos!
Ik bedoel, personen die jij via dit medium aanspreekt, die een publieke functie hebben vervuld, die aangesteld zijn door de Gemeenteraad als non valeur wegzetten, dat noem ik volslagen respectloos.
Wat mij betreft beëindig ik deze discussie, nogmaals met alle respect voor jouw opvattingen.
Ron Hartman — 20 jan 2021
Dat is respectloos, maar goed. Je bedoelt de kleine Doorbraak die wat aangepast moet worden? Dat gaat net zo makkelijk als de grote Doorbraak kunstmatig tot stand kwam (die er totaal geen last van krijgt) en pas heel langzaam aan een soort natuurlijke uitstraling kreeg dankzij bakken subsidie. Ook toen al was bekend dat er ooit een regionale weg zou moeten komen. Verder wijs ik je op de wethouder financien van Deventer die het daar niet redde en hier een stapje hoger, onbekwame vrinden binnenhaalde. Dat was geen liberale actie, maar puur socialistisch. Enfin; ik merk dat jij het weglekken van miljoenen aan externen, net zo lief ziet als het voor die lekkende miljoenen, aanstellen van deskundige ambtenaren? Verder moet je mijn bijdragen nog maar even herlezen. Ik sluit af.
Johan Wierda — 20 jan 2021
Dag Ron,
Met alle respect, welke bedoel je?
Ron Hartman — 20 jan 2021
Johan; waarom ga je niet echt in op mijn opmerkingen?
Johan Wierda — 20 jan 2021
Dag Ron,
Een enigszins verlate reactie, heb gelukkig ook andere zaken die mij bezig houden.
Terugkomend op je vraag over de uurtarieven van de "huurlingen", het is de markt die de prijs bepaald, verordonneerd door de overheid die is uitgekleed vanwege de overheersende liberale mores die al zeker 20 jaar het beleid bepaalt in dit mooie land, dus ook in Borne. Daar komt nog bij dat Borne klaarblijk geen aantrekkelijke werkgever meer is, anders zou er geen personeelstekort zijn.
De aanstelling van de huurlingen wordt bekrachtigd door de betreffende vak wethouder en dan geldt wie betaalt, die bepaalt, ofwel u vraagt wij draaien en dit allemaal marktconform.
Om het over de rondweg langs Zenderen maar niet te hebben, er is ooit een gedachtengang geweest de rondweg noirdelijk langs het spoor te leggen, maar ja dat ging dan ten koste van de Essen en de ijsbaan. Het toenmalige college durfde het niet aan deze gedachtengang te ontwikkelen tot een serieus voorstel.
Het werd in de kiem gesmoord door de harde CDA kern uit Zenderen, met als gevolg dat er nu nog wordt geemmerd over het tracé.
Waarbij de nieuw ontwikkelde natuur van de Doorbraak en het Tusveld als niet relevant ter zijde wordt geschoven, door wie ook al weer?
Wie het antwoord weet mag het zeggen!
Ron Hartman — 20 jan 2021
Johan; waarom is er zoveel externe deskundigheid nodig tegen ongehoord hoge woekerprijzen? Waarom werken zij vaak domweg het politiek gewenste antwoord en tegen elke prijs uit zoals bij het GVW/stapstenenonderzoek in 2014? Ja, er stond in een paar regels verscholen dat de GVW overbodig was als ooit de weg om Zenderen heen zou komen, maar je moest wel heel hard zoeken naar dat tekstje. Ik denk dat vooral rond de eeuwwisseling, teveel het idee groeide dat de Politiek/B&W het voortouw moest nemen en kwamen er erg veel niet vakgerichte mensen binnen. Ik wil geen namen noemen, maar het maatschappelijk werk en leraar gehalte was hoog in die tijd. Ik memoreerde eerder het wippen van de civiel ingenieur als directeur gemeentewerken. In de brand, uit de brand, bleek daarna bij zijn opvolger (van)uit de brand, in de brand. Waarom drukt ieder die hoofdoorzaak van het gemis aan eigen deskundigheid weg?
Johan Wierda — 20 jan 2021
Dag Ron,
Als je onder kwaliteit, deskundigheid verstaat zijn we het eens.
Anderzijds heb ik een stil vermoeden, weet het haast wel zeker, dat er lager ingeschaalde ambtenaren zijn onder schaal 10, die over voldoende inzicht beschikken.
Echter zoals ook elders bij de overheid worden zij overvleugeld door van elders ingevlogen deskundigen die niet op de hoogte zijn van de Bornse mores, danwel deze gemakshalve als niet relevant terzijde schuiven.
Daar moeten we het mee doen in het "arme" Borne.
Ron Hartman — 20 jan 2021
Johan; ga je niet heel snel voorbij de kwaliteit van het ambtenarenapparaat?
Johan Wierda — 20 jan 2021
Dag Ron,
Met veel respect voor Pieter Omtzigt, ook hij zou inderdaad in Borne geen deuk in een pakje boter schoppen. De figuur Omtzigt ontberen wij in Borne, de oppositie is machteloos in woord en daad. Borne wordt geregeerd door het “groot” CDA, de afsplitsingen GB’90 en Borne Nu, zijn varianten, vergelijkbaar met de Corona varianten, uiteindelijk zingen ze, zoals blijkt alle drie hetzelfde lied en houden ze daarmee de gelederen gesloten voor een andere toon en melodie, nog even los van de tekst.
Ron Hartman — 20 jan 2021
@Johan; Dualisme is een onvoorstelbaar fenomeen in Borne. Pieter Omtzigt zou het hier net zo moeilijk hebben als landelijk. Het systeem hier is verrot sinds de laatste Directeur gemeentewerken werd gewipt en er mensen zonder relevante kennis, maar met de juiste politieke achtergrond werden verwelkomd. Elders mislukt, hier verwelkomd, want dan valt er lekker onderling te ritselen. Geld zat; de burger betaalt gewoon. De kennis en kunde in het apparaat is het grootste probleem.
Johan Wierda — 20 jan 2021
Beste Ernst Huppeldepup,
Ik volg de gemeenteraad tamelijk nauwgezet, het is de Gemeenteraad die controleert en besluit, dat er op dit moment coalitie zit die het college rugdekking geeft is inderdaad waar.
De oppositie slaagt er echter ook niet in “een deuk in een halfzacht pakje boter” te schoppen.
Wellicht zegt dat ook iets over de kracht van de oppositie, die, te pas en te onpas de “botte bijl” hanteert en voor het overige klaarblijkelijk onvoldoende steekhoudende argumenten aandraagt om de coalitie van gedachten te doen veranderen.
Ron Hartman — 20 jan 2021
@Johan. Het is niet zozeer of het Vloedbelttraject pal door de tuin van het oude AZC zou gaan, maar meer dat (zorg)bewoners daar de weg tegen zouden kunnen houden of fors vertragen. Die weg maakt wel Zenderen rustig EN maakt de knip bij de maten mogelijk!
Ernst — 20 jan 2021
Johan,
Ik denk dat het goed is dat je de openbare vergaderingen volgt. Het is namelijk niet ? de gemeenteraad? maar de door onze gekozen coalitie die, ondanks alles, dit bestuur in het zadel blijft houden. Wederom wilden de VVD en D66 een motie van wantrouwen indienen maar die werd niet gesteund door de coalitie dus werd het een motie van diepe treurnis door die beide partijen ingediend. Maar ja, ook Borne krijgt een college dat door haar inwoners zelf is gekozen. Misschien een idee voor over ruim 1 jaar?
Lichtgeel hesje — 20 jan 2021
Vraagje: Is de eigendomsakte nu inmiddels al eens een keer ingeschreven in het register, of hebben we nog steeds een "twee" eigenaren, namelijk Gemeente en COA???
Mark — 20 jan 2021
Die omwonenden zijn van het soort dat alles wil tegenhouden. De vraag is, of je met bewonersparticipatie tot een levensvatbare oplossing komt. En o ja: als je rust wilt en niet te veel verkeersbewegingen, dan moet je niet naast de A1 gaan wonen.
Steohan — 20 jan 2021
Kotteman en voltallig bestuur gewoon wegsturen. Vervolgens samen gaan met gemeente Hof van Twente. Daardoor ontstaat een nieuwe situatie en is alles weer mogelijk.
Lichtgeel hesje — 20 jan 2021
Wanneer trekt de burgemeester deze kwestie eens naar zichzelf toe? Er is simpelweg geen enkel vertrouwen tussen de bewoners van Azelo en de portefeuillehouder, dus dit blijft doormodderen tot aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Duidelijk is wel dat deze Raad niet de guts heeft om deze Wethouder weg te sturen, waarmee zij zichzelf ook meteen (onbedoeld?) onderdeel maakt van het probleem. Het is net de landelijke politiek: je verkloot de boel als portefeuillehouder willens en wetens volledig en komt er vanwege politieke spelletjes nog mee weg ook....
Johan Wierda — 20 jan 2021
Een inmiddels beschamende vertoning, een wethouder die overal mee wegkomt. Een gemeenteraad die het laat gebeuren, de burger die voor de zoveelste keer weer mag betalen, in mijn ogen het resultaat van uren, dagen maanden overleg.
Ondertussen gebeurt er werkelijk niets, zowel de rechtstreeks gekozen gemeenteraadsleden en het college ontberen elk gevoel voor urgentie en slagvaardigheid en blijven elkaar bestoken in de vorm van "wij maaien het gras dan blijft alkes zoals het was".
Ondertussen de welwillende omwonenden in de waan laten dat er wellicht nieuwe woonvoorzieningen mogelijk zijn, voorzover mij bekend laat regelgeving inzake de ruimtelijke ordening dit niet toe vanwege de nabije aanwezigheid van de A1/A35.
In hoeverre dit kleine stukje grond een rol speelt bij de aanleg van de toekomstige rondweg is mij een raadsel
Indien dit het geval zou zijn, dan is de provincie wellicht de meest gerede partij voor de aankoop van het AZC terrein.
Ben benieuwd wat de volgende aflevering van de Bornse soapserie ons brengt.
Ron Hartman — 20 jan 2021
Als je alle kosten en tijdsbeslag rekent, zijn we met de heilloze GVW meer dan 7 miljoen armer geworden en geen meter opgeschoten. Slopen van het AZC scheelt 450.000 euro per jaar (excl. onvoorzien, die altijd dreigende post in de ambtelijke wereld) aan zinloze tijdelijke bewoning door een leegstandsboer en stoken voor de kat z'n k. Slopen, royaal uitkopen van enkelen en snel handelen. ...... maakt eindelijk die verbinding om Zenderen heen mogelijk omdat de grond voor het traject al voor een heel groot deel eigendom is. Gaan we stoken voor ??? Of doorpakken?
Ron Hartman — 19 jan 2021
Veel hangt natuurlijk af van de trace keuze van de Vloedbeltverbindingsweg. Gaat die langs het spoor en is grondaankoop van particulieren nodig, of verkoopt de gemeente Borne de grond van het voormalig AZC voor die provinciale weg en aan energie ontwikkelaars? Daar past geen of een zeer beperkte individuele woonfunctie bij. Woonvormen zet je niet naast of tussen (snel)wegen toch.....?

Borns Bijtje voor Roelof-Jan Naaktgeboren

Roelof-Jan Naaktgeboren ontving dinsdagavond een Borns Bijtje uit handen van burgemeester Jan...
26-09-2023

Mantelzorgers kunnen overstappen naar Wijkracht

De dienstverlening van het failliete SIZ Twente (Stichting Informele Zorg) is per 1 augustus...
26-09-2023

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023

Wat is de opbrengst van de Bornse Dromen Dagen?

Van 25 mei tot 11 juni vonden de Bornse Dromen Dagen plaats. Een participatietraject in het...
21-09-2023