Protocol

Onderzoeksprotocol

 

 • De leden van de kerngroep bepalen, al dan niet met input van derden, voor welk onderwerp nadere onderzoeksjournalistiek wenselijk is.
 • De leden van de kerngroep stellen een onderzoeksteam samen, waarin tenminste twee leden van de kerngroep vertegenwoordigd zijn.
 • Het onderzoeksteam bepaalt de kaders van het onderzoek (wat onderzoeken we wél en wat niet), de doelstelling en formuleert een onderzoeksvraag (en subvragen).
 • Het onderzoeksteam bepaalt de onderzoeksmethode(n), eventuele kosten en de looptijd van het onderzoek.
 • Indien het wenselijk is om de inwoners te raadplegen, worden inclusie- en exclusiecriteria, met redenen omkleed, opgesteld. Ook wordt vooraf bepaald wat de gewenste grootte van de steekproef is.
 • Indien (een deel van) de steekproef kwetsbare groepen bevat (minderjarigen, mensen met een beperking) zal daar extra alert mee omgegaan worden.
 • Tijdens het onderzoek kunnen inhoudelijke experts worden geraadpleegd, de raadpleging gebeurt echter alleen op vrijwillige basis. Er zullen geen betalingen worden gedaan aan deze experts (alleen onkosten, zoals reiskosten).
 • Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen op een veilige digitale omgeving.
 • Indien de data zijn te herleiden tot individuele personen wordt zo goed mogelijk getracht om die koppeling te verwijderen. Concreet betekent dit, dat bij een peiling onder de inwoners bijvoorbeeld de e-mail adressen uit het databestand verwijderd worden. Als er bijvoorbeeld met winkeliers is gesproken, dan wordt niet vermeld met wélke winkeliers.
 • Voorgaand punt is niet relevant voor experts, indien er experts zijn geconsulteerd dan is hun identiteit juist wel relevant en worden die ook vermeld.
 • Participanten en experts hebben te allen tijde het recht hun medewerking in te trekken en hun deelname aan het onderzoek te beëindigen.
 • Het verslag van het onderzoek is waarheidsgetrouw, controleerbaar en zo volledig mogelijk. Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt verwezen naar de bronnen, dat verzamelde data bewaard worden en dat de rapportage compleet is.
 • Eenzijdige en tendentieuze berichtgeving wordt vermeden, ook als de bevindingen van het onderzoek niet aansluiten bij de verwachting, of onwenselijk zijn.
 • Het onderzoeksteam spant zich in om objectief te onderzoeken en te rapporteren, zonder vooropgezette mening of intentie. Belangenverstrengeling wordt vermeden.

 • Bij publicatie van het onderzoek wordt het belang dat met een publicatie is gediend afgewogen tegen de belangen die eventueel door de publicatie worden geschaad.

 


Prikbord

Mijn complimenten aan het BOP voor het opstellen van het rapport over de financiŽle situatie in Borne. Echter: inhoudelijk triest!! Wat gebeurt er nu mee, want dit moet natuurlijk wel een vervolg krijgen. Zou het een keer - in begrijpbare termen, want ik vond het lastig te volgen - aan de bevolking kunnen worden... Lees meer

07 nov 2020 om 20:31 | reacties (0)

Regelmatig wordt de Bornse burger via het Bornepanel naar de mening gevraagd. Maar wat heeft de gemeenteraad hier mee gedaan? Hebben de uitkomsten ook naar iets van invloed gehad? Ik heb zelf het gevoel dat dit niet het geval is. En als er niets mee is gedaan, moet je dit medium dan nog inzetten? Lees meer

20 feb 2020 om 0:22 | reacties (1)

Ik zie de bui al hangen voor het grote project het woolderink . Voor uitziende blik 5 miljoen over de begroting. Daarna jaarlijks structueel veel tekort. Daarna ontroerend goed belasting weer omhoog. Lees meer

18 feb 2020 om 21:29 | reacties (1)