7 september 2017, alea iacta est, de Voorzieningenrechter in Den Haag:
5.1.
gebiedt de Staat om binnen twee weken na de betekening van dit vonnis te beginnen om alles te (laten) doen wat nodig is om op de kortst mogelijke termijn daadwerkelijk tot vaststelling te komen van een luchtkwaliteitsplan als bedoeld in de Richtlijn, en bepaalt dat dat plan zodanige maatregelen dient te bevatten dat voorspelbaar en aantoonbaar aan de grenswaarden voor NO2 en PM10 zal worden voldaan op de kortst mogelijke termijn;

5.2.
gebiedt de Staat om vooruitlopend op een luchtkwaliteitsplan binnen twee weken na de betekening van dit vonnis alle locaties in Nederland te identificeren waar op basis van de RIVM-inzichten nog sprake is of zal zijn van (te verwachten) overschrijdingen van de grenswaarden voor NO2 en PM10;
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…

14 dagen later, 21 september 2017:
Het plan om de A1 te verbreden tussen Apeldoorn en Azelo werd voorzien van een wettelijk verplichte milieu effect rapportage. Maar de onafhankelijke Commissie MER, die dergelijke rapportages beoordeelt, is er niet tevreden over. Zo is er niet onderzocht hoe de geluidsoverlast van de A1 voor omwonenden kan worden teruggebracht.
Stiller, schoner, trager
Uit het rapport blijkt wel dat de huidige geluidbelasting langs de A1 erg hoog is en dat door dit project steeds meer mensen last krijgen van het geluid. Dat kan beperkt worden door bijvoorbeeld het toepassen van stiller asfalt (dubbellaags ZOAB) en het plaatsen van extra geluidschermen of -wallen. Ook het verlagen van de maximum snelheid is een optie. Dat heeft bovendien effect op de verkeersveiligheid en de luchtverontreiniging.
De Commissie MER adviseert de minister daarom om eerst het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten over verbreding.
www.destentor.nl/…/commissie-wil-onderzoek-naar-100-km-u-o…/
Alea iacta est: de teerling is geworpen…
Voorrang voor welzijn, gezondheid en milieu
Ik dank Milieudefensie voor haar jarenlang volharden en hoop dat gemeente Borne en Provincie Overijssel schone eieren voor hun geld zullen kiezen alvorens ook Borne-West wordt opgezadeld met nóg een weg waarvan de MER-commissie zal zeggen ..."dat de huidige geluidbelasting langs het tracé van de Verbindingsweg te hoog is en dat ook door dát project nóg meer mensen last krijgen van het geluid"...

Alea iacta est: de teerling is geworpen http://jeffreyhill.typepad.com/…/6a00d8341d417153ef01bb0876…

Paul Cohn

En mochten enkele "andersdenkende" politici dit nog steeds niet geloven, de Voorzieningenrechter onder 5.3.
verbiedt de Staat met onmiddellijk ingang na de betekening van dit vonnis elke maatregel te (doen) treffen waarvan in de visie van het RIVM statistisch verwacht moet worden dat deze tot voortgaande dan wel hernieuwde overschrijding van de grenswaarden voor NO2 en PM10 zal leiden;
22 sep 2017 om 14:56 | Paul Cohn | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (1)