DE VERBINDINGSWEG VERBINDT NIET
Op dinsdag 3 oktober a.s. stelt de Gemeenteraad van Borne het tracé van de veelbesproken Verbindingsweg vast. Daarna zal het plan verder worden uitgewerkt.
Het tracé in het plan van het College loopt langs het industrieterrein De Molenkamp en krijgt de gewenste spoorweg­ onderdoorgang, MAAR gaat niet om Zenderen heen. Het College lost daarmee een verkeersprobleem in Borne op, maar laat de inwoners van Zenderen opnieuw zitten met de verkeersoverlast en overmatige uitstoot van uitlaatgassen in het centrum van het dorp.
Ondernemers van De Molenkamp vrezen een terugloop van de bedrijfsactiviteiten, omdat voor hun bedrijventerrein in het tracé geen directe aansluiting op de Verbindingsweg is voorzien.
Alle politieke partijen zijn het eens over de noodzaak de verkeersveiligheid in de gemeente Borne te verbeteren, zoals genoemd in de Totaalvisie. Dat betekent dus ook de verkeersveiligheid in Zenderen en Hertme. In 2012 is al in een rapport van Haskoning vastgesteld dat de verkeersdrukte op de doorgaande verkeersroute in Zenderen leidt tot een verslechtering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het voorgestelde tracé van de Verbindingsweg leidt tot een extra verkeerstoename van 8% in Zenderen, zo gaf de wethouder op 12 september jl. toe.
De Dorpsraad van Zenderen en de oppositiepartijen ­ waaronder de SP­ hebben zich keer op keer uitgesproken tegen het voorgenomen tracé van de Verbindingsweg en alternatieven aangedragen, zoals het naar voren halen van de 5b variant. De Dorpsraad heeft de zogenoemde Ter Keurst variant voorgelegd. De 5b variant, die met een veel grotere boog om Borne EN om Zenderen heen loopt heeft een groot draagvlak onder de bevolking. Zo heeft bijvoorbeeld de Burgertop G1000 er ook al voor gepleit dat de 5b variant een of ciële status krijgt.
Deze maand zal nog een verslag verschijnen over de zogenoemde “mitigerende (verzachtende) maatregelen”.
Op de informatieavond in Zenderen hebben de aanwezigen al kunnen vaststellen dat deze maatregelen niet werkelijk tot een oplossing van de verkeersproblemen zullen bijdragen.
Kortom, het College blijft ondanks een groot gebrek aan draagvlak vasthouden aan het eigen plan.
Daarom roepen wij u als inwoners van Zenderen op om massaal in Zenderen publiekelijk aan straten en ramen en in tuinen zichtbaar te maken dat de Verbindingsweg Zenderen niet verbindt. De Dorpsraad steunt deze actie.
De SP neemt het initiatief en roept andere oppositiepartijen ook op deze actie te steunen.
START MET ONS DEZE ACTIE OP MAANDAG 25 SEPTEMBER
16.00 uur ter hoogte van de rotonde Zenderen.
zie ook www.borne.sp.nl - dossier Verbindingsweg

Ron Hartman

Eigenlijk ben ik verbijsterd door de reactie van de Dorpsraad van Zenderen: De belangen van Zenderen zijn heel helder; Verkeer (grotendeels; pas op, maak geen spookstad dus laat de huidige N weg ook een functie houden); die N weg is ook veel te duur om zomaar af te stoten) buiten Zenderen om. Nu pleiten voor de ter Keursvariant geeft de Bornse burger geen enkel perspectief meer op een tunnel IN het dorp. Daarnaast wordt de GVW dan een drukke hoofdweg, waar alle verkeer samenbalt (tzt komt het andere -Hengelose deel van ter Keurs Bandweg er nog bij) en de variant 5 A of B kunnen we vergeten. Wij hebben gepleit om Zenderen te ontzien. Waar blijft nu de solidariteit naar de Bornsen en hun tunnelwens IN het dorp? Aan die drukke tunnel in de GVW heeft de Bornse inwoner zelf helemaal niets. Een tijdelijke en minimale kosten-GVW langs de Molenkamp, met aansluiting maar zonder tunnel en een verhuisde overweg (geeft ook minder dan die 8% toename in Zenderen); prima, maar maak die variant 5 nu niet onmogelijk door je pleidooi om de ter Keursvariant te laten onderzoeken; dat is nl precies wat de regenten willen. Dream on; die N 743 tot Jasmin Garden is veel te kostbaar om te sluiten en te vervangen door nieuw asfalt aan te leggen aan de Noordkant van de Beneluxlaan tot de Albergerweg. Smalle GVW langs de Molenkamp: prima, maar vol voor de varianten 5 of desnoods variant 4 gaan MOET eerst verder worden uitgewerkt.

Ron Hartman

@Semmekrot: Draai het maar om. Je pleit domweg voor de uitvoering van de Noordelijke bandweg, die zorgvuldig door de onderzoekers (Coffeng ea) buiten beschouwing is gelaten, waar ze wel de 5B betrokken bij hun conclusies. Ik vind het een smerig spel (achterkamertjes) en een ordentelijke democratie onwaardig. En passant negeer je ook nog de belangen van de ondernemers op de Molenkamp. De aanleg van de 5A (later, bij teveel geld, de 5B) hoeft niet perse een tunnel te krijgen en de GVW hoeft helemaal niet (of een klein straatje zonder tunnel) als de 5 wordt gemaakt. Hoezo, 2 tunnels? Wij willen er WEL 1 en snel in Borne zelf.

Henk Semmekrot

Hoe je het ook wendt of keert: om het probleem Zenderen op te lossen zul je er omheen moeten! Links om of rechts om. Waar wij voor pleiten, is, dat er eens eerst een gedegen onderzoek komt naar de oostelijke omleiding. Is dat mogelijk? Als het niet kan....dan weten we dat! De 5B heeft ook heel veel nadelige gevolgen voor de natuur: de Kleine Doorbraak, grondwerving van boeren en van Twence, en ....ook een tunnel (een tweede!!) onder het spoor door! We wachten al zo lang en de bewoners van de Hoofdstraat en zeer zeker ook die van de Albergerweg zijn al dat ronkende, stinkende, optrekkende verkeer meer dan zat!

Paul Cohn

Linksom of rechtsom, verdiept of bovengronds, 30, 60, 70, 80 of zelfs 130 km/uur, ver-van-mijn-bed of tot aan mijn bedrijfsdeur, rondweg of randweg: elk compromis is aanvaardbaar mits een slapende gemeenteraad maar niet akkoord gaat met een rótweg:
een weg waarvan B&W noch gemeenteraad -het hoogste gezag in elke gemeente- willens en wetens de invloed op de leefbaarheid lieten onderzoeken vóór het tracé wordt vastgesteld.

De Voorzieningenrechter vonniste hierover in een proces van Milieudefensie tegen de Staat op 7 september 2017:
…5.1. verbiedt de Staat met onmiddellijk ingang na de betekening van dit vonnis elke maatregel te (doen) treffen waarvan in de visie van het RIVM statistisch verwacht moet worden dat deze tot voortgaande dan wel hernieuwde overschrijding van de grenswaarden voor NO2 en PM10 zal leiden;

Ron Hartman

De Totaalvisie? Dat klinkt goed! Totaal nog wel. Daar zal vast hard aan gewerkt zijn en haast te moeilijk om te snappen voor burgers en Raadsleden?
Dat klopt. Het is onbegrijpelijk dat zo'n belangrijk document waar VISIE haast met eerbied wordt uitgesproken, slechts 1 A4 tje groot is en van geen enkele onderbouwing of begroting wordt voorzien. Oh ja; in die TOTAALvisie is in elk geval Zenderen volledig ''vergeten'' en hoe we ooit een tunnel IN het dorp krijgen? De fietsers mogen op 2 onder de BB straat.... en dan heel lang niets

Ron Hartman

De ter Keurs variant, is onderdeel van de Noordelijke Bandweg, maar dan het linkse deel tussen de GVW/Molenkamp rotonde en de Albergerweg. Het is onvoorstelbaar dat iemand uit Zenderen DAAR voor pleit; dwars door het Weleveld en het maakt dan beslist tzt ook de verbinding naar de Beneluxlaan bovenlangs de Stroom-Esch mogelijk. De 5B is dan een verloren optie
En .... de Provincie schrijft die vele, vele kilometers in goede staat zijnde huidige (rond)N-weg (en liefst tot Jasmingarden zomaar af om een 10 tal Bornsche Maten starters te plezieren?? Vergeet het.

Daarom actie voor: Snelle aanleg van de 5B en geld voor 1 tunnel (meer is er niet) in te zetten voor een tunnel nabij het station! Een smalle straatweg langs de Molenkamp (met aftakking) is voldoende om de andere helft van het verkeer dat nog maar via de PB laan zal gaan (Mulder), over dat weggetje te leiden.
22 sep 2017 om 16:42 | SP Borne | Reageer op dit bericht | Aantal reacties (6)