Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021
BESTEDING EXTRA MIDDELEN VANUIT RIJK INZICHTELIJK GEMAAKT

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk ontvangen middelen in verband met corona in te zetten om de gevolgen van de pandemie op te vangen. De middelen worden ingezet voor een deel van de werkelijk gemaakte kosten in 2020, de compensatie voor maatschappelijke partijen en een reservering voor nog te maken kosten in het eerste halfjaar van 2021.

 

In totaliteit is er 972.000 euro vanuit het Rijk naar de gemeente Borne toegekomen in verband met corona. Het college heeft uitgesproken dat maximaal het ontvangen bedrag wordt ingezet voor corona, indien mogelijk. “We gaan er nog steeds vanuit dat de kosten volledig gedekt worden door de compensatie uit Den Haag”, zegt wethouder Arno Spekschoor.

 

Kosten in 2020

In 2020 is er 559.000 euro uitgegeven aan corona gerelateerde kosten. Voor het overgrote deel betreft dat kosten voor het voortzetten van de zorg voor hulpbehoevende inwoners (Wmo en Jeugdzorg). Landelijk is afgesproken dat zorgverleners doorbetaald dienen te worden, ondanks het feit dat sommige zorg vanwege corona niet verleend kon worden. Daarnaast zijn onder andere extra kosten gemaakt voor toezicht en handhaving, het coronaproof inrichten van openbare ruimten en ondersteuning van sport en onderwijs. Deze kosten zijn volledig gedekt uit het bedrag dat de gemeente van het Rijk heeft ontvangen voor 2020.

 

Kosten dit jaar

Van de vier ton voor heel 2021 is al een kleine twee ton (183.000 euro) beschikbaar voor een tegemoetkoming -i.v.m. achterblijvende inkomsten- aan het Kulturhus Borne (75.000 euro) en het Bussemakerhuis (13.000 euro), inzet extra handhaving en extra kosten voor Tweede Kamerverkiezingen in maart (25.000 euro en 50.000 euro). Daarnaast moeten middelen beschikbaar blijven voor bijvoorbeeld jeugdactiviteiten en inzet die op basis van signalen uit de samenleving nodig blijkt.

 

In principe is het mogelijk om de middelen uit het Rijk te gebruiken om extra ambtelijke inzet voor corona te compenseren. Afgezien van middelen voor additionele handhaving en juridische expertise (bijvoorbeeld aanpassingen aan de APV) heeft de gemeente Borne er niet voor gekozen om hiervoor de middelen in te zetten en bijvoorbeeld extra capaciteit in te huren, hoewel sommige taken zijn blijven liggen. “Het leek ons niet netjes en gepast”, verklaart Spekschoor. “Onze eerste zorg is om instellingen en zorg te continueren.”

 

Er blijft voor 2021 nu nog 254.000 euro beschikbaar voor nog te maken kosten.

 

Besteding budget

De besteding van de extra middelen voor 2021 is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Periodiek wordt de raad op de hoogte gebracht van de verzoeken om steun uit de samenleving en de keuzes die daarin gemaakt zijn. Daarbij is vooralsnog nog geen beroep op kwijtschelding van huur van gemeentelijk vastgoed. “Er is hier en daar wel sprake van opschorting, maar je ziet toch een grote solidariteit in de samenleving. Leden blijven hun vereniging trouw. Dat is een groot goed in Borne.”

 

“Maar mocht onverhoeds ergens de nood hoog zijn en er geen beroep gedaan kan worden op landelijke regelingen, dan kunnen instellingen zich bij ons melden. We proberen alle voorzieningen in Borne, Hertme en Zenderen zo goed mogelijk overeind te houden, zodat we straks allemaal weer in ons mooie Borne op pad kunnen!”

 

Overigens vallen specifieke regelingen voor ondernemers, zoals de TOZO-regeling, buiten deze corona-compensatie voor gemeenten via het gemeentefonds. Daarvoor is een separate uitkering met gemeenten geregeld. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 12 feb 2021
Hoe verhoudt zich de 88.000 euro (75000 + 13000) tbv culturele sector en de 75000 euro (25000 + 50000) tbv 2e kamerverkiezingen tot de 86963 euro compensatie Borne uit het Overzicht verdeling € 150 mln. in 2021 ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur per gemeente, en hoe verhoudt zich de 75000 euro verkiezingen 2021 tot de 46241 euro compensatie extra kosten verkiezingen 2021 uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020. Wordt hier wellicht 2x (creatief?) gecompenseerd binnen de gemeente Borne of wordt er met middelen "geschoven"??? Weer een puntje voor de besluitnemende Raad....
Lichtgeel hesje — 12 feb 2021
Welgemeende tip voor de Raad, de besteding van de extra middelen voor 2021 is immers uiteindelijk aan de Raad zo valt te lezen: 5% OZB-verlaging voor eigen-woning bezitters! Een procent OZB is immers circa 50.000 euro. Er is nog 254.000 euro beschikbaar, dus 5% verlaging kan prima uit dit bedrag. De eigen-woning bezitters zullen de Raad er ook dankbaar voor zijn. Ook zou het die ene partij in de Coalitie sieren, die het in haar laatste verkiezingsprogramma heeft op over lastenverlichting voor burgers...

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021