Flexwonen Ridderspoortje in volgende fase
4 WONINGEN IN BESTAANDE GEBOUW, 6 WONINGEN LANGS RIDDERSPOOR

Flexwonen Ridderspoortje in volgende fase

Het college heeft besloten de locatie van ’t Ridderspoortje aan de Azelosestraat voor 15 jaar beschikbaar te stellen aan Welbions voor het realiseren van 10 tijdelijke woningen, vier in het bestaande gebouw van de voormalige peuterspeelzaal en zes nieuwe flexwoningen langs het Ridderspoor. Omwonenden, het bestuur van de naastgelegen basisschool Jan Ligthart en de woningcorporatie zijn inmiddels ingelicht over de details.

 

Subsidie

De bedoeling is de grond in een erfpachtconstructie te verpachten aan Welbions voor een bedrag van iets meer dan 140.000 euro, over de looptijd van 15 jaar, maar tegelijkertijd de subsidie vanuit het Rijk voor de stimulering van flexwonen voor hetzelfde bedrag aan Welbions als subsidie te verstrekken. Daarvoor moet Welbions wel eerst nog aantonen dat het anders niet rendabel te krijgen is.
 

Verlichten druk op woningmarkt

Het gaat om tijdelijke, grondgebonden woningen in de sociale huur sector. “Het zijn hele nette rijtjeswoningen”, vindt wethouder Martin Velten. “Nadrukkelijk bedoeld voor meerdere doelgroepen. Niet alleen statushouders, maar ook andere spoedzoekers. Ervaring leert dat statushouders vaker grote gezinnen hebben en daardoor meer aangewezen zijn op de bestaande huurvoorraad.” Tijdelijke woningen worden gezien als een goede en snelle manier om de druk op de woningmarkt te verlichten.
 

Mitsen en maren

In principe zouden de woningen er in de loop van volgend jaar kunnen staan, maar er zitten nog wel wat mitsen en maren aan. Zoals gezegd moet Welbions nog een goede berekening aanleveren ten behoeve van de subsidie en daarnaast moet de gemeenteraad er nog akkoord op geven. “De grond staat op dit moment voor 0 euro in de boeken. Het heeft daarom geen invloed op de begroting.” Wel zijn de kosten voor het bouwrijp maken – 96.000 euro – voor de gemeente. “Maar dat zou je ook kunnen zien als eerste kosten voor de herontwikkeling van het hele gebied. Dat is aan de orde als de Jan Ligthartschool verhuist naar ’t Wooldrik.” De gemeenteraad besluit naar verwachting in december of het met de voorliggende plannen akkoord kan gaan.
 

Gemeente en Welbions zullen een communicatietraject starten. “De buurt blijft nauw betrokken”, verzekert Velten. “Er blijft ook een gewone bestemmingsplanprocedure van toepassing. Dat is wel een verkorte procedure in het geval van flexwoningen, maar de omwonenden krijgen nog ruimschoots de gelegenheid voor het indienen van zienswijzen.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Piet — 19 nov 2022
Ik woon hier al meer dan 40 jaar heel prettig en hoopte dat het zo zou blijven.

Zodoende hebben wij ons huis 2 jaar geleden levensbestendig laten maken door het realiseren van een mooie aanbouw, weliswaar ook met een forse hypotheek.

We hebben op deze wijze enorm geïnvesteerd in onze (woon)toekomst.

Helaas vrezen wij, met ons vele wijkgenoten, dat dit prettige leven in gevaar komt door de voorgenomen plannen tot (ver)bouw van onze gemeente!!

Het Ridderspoor zal namelijk wat opzet zó ingrijpend veranderen dat dit wel gevolgen zal gaan krijgen voor ons woongenot.

Er is bij vele bewoners die wij spreken een grote mate van ongenoegen, zeker ook wat de uitblijvende communicatie vanuit de gemeente betreft. En dit al zo lang!

Hoewel de gemeente bij diverse gelegenheden, en op diverse wijze, krampachtig vasthoudt aan haar mythe dat dit wél zo zou zijn, is dit aantoonbaar onjuist!

Zelfs als direct omwonenden worden wij genegeerd, beter: geschoffeerd.
Hans van Hasselt — 18 nov 2022
Nu is Welbions in beeld voor flex woningen doch eerder waren er al vergevorderde gesprekken met een project ontwikkelaar met goedkeuring van wethouder Velten. Maar ja er waren volgens de wethouder andere belangen in het spel dus werd de project ontwikkelaar vriendelijk bedankt voor de moeite. Nu probeert de wethouder het onderhands aan Welbions te gunnen. Het is aan de raad om daar een stokje voor te steken want er zijn meer gegadigde dus een openbare aanbesteding lijkt me voor de hand liggend.
Marcel — 15 nov 2022
Communicatie is altijd een probleem dus waarom zou het hier anders zijn. Ik kan onderstaande reacties alleen maar steunen, wat er nu gebeurd met de voorlopige plannen lijkt nergens op tijdelijke bewoning leverd alleen maar ellende en rotzooi op. Zie Tubantia 11 November Almelo, structurele overlast in veel Almelose wijken. Dan blijf ik bij de vraag waarom geen volledig plan voor de hele oppervlakte met woningen waar bewoners, jong en oud weer 40 jaar kunnen wonen en ik neem aan dat er wel ontwikkelaars zijn die dit kunnen en willen invullen en niet alleen Welbions.
B&W Borne ga met de buurt in overleg, we willen dat Borne het fijnste dorp blijft om te wonen.
Dirk — 13 nov 2022
En de diverse raadspartijen hullen zich in volledige stilte rond dit onderwerp (zoals gebruikelijk)...
Johnny — 12 nov 2022
Ik wil hierbij ook graag mijn ongenoegen uiten over hoe de gemeente omgaat met zijn bewoners over het “Ridderspoortje”
Schijnbaar heeft men nog niet genoeg geleerd hoe het met het AZC in Azelo is gegaan.
Als bewoner aan het Ridderspoor ben ik en velen met mij aan deze straat het niet eens wat en hoe dit zo gebeurd.
Al vele jaren is de gemeente bezig om de Jan Lighartschool naar een andere locatie te krijgen,is het dan ook niet logisch om een plan te maken voor als de school weg is?of slapen de “beleidsmakers” van de gemeente hier.
Dit zou toch een perfecte plek kunnen zijn voor woningen of een appartement.Ook een “knarrenhof”voor ouderen zou hier op zijn plaats zijn.
Maar om sier te maken als gemeente voor “de Bornsche Maten”schoor je natuurlijk beter in Twente,hier zou je ook prima flexwoningen in kunnen passen.
Gerard — 11 nov 2022
Graag wil ik aangeven de suggestie van Jan van harte te ondersteunen: gebruik het vrijkomende terrein voor de bouw van seniorenwoningen, als er al gebouwd moet worden! Die suggestie is al eerder gedaan en wordt zoals ik hoor ook gedeeld door andere buurtbewoners. De wijk vergrijst, mensen willen graag in hun vertrouwde buurt blijven wonen, ze kunnen nu geen kant op waardoor doorstroming stagneert. Ouderen verhuizen soms noodgedwongen naar elders, met alle verdriet en vervreemding die daarbij komt kijken. Flexwoningen zijn ook nodig, zeker! Maar die ondoordacht en zonder goede samenspraak droppen op willekeurig gekozen vrije plekken, doet geen recht aan de mensen die er inderdaad al 30 tot 40 jaren wonen. Hun belang zien, is ook een taak voor de bestuurders! Voor flexwoningen is er stellig plek in Borne, maar dan wel graag in goede samenhang en goed overleg gekozen.
Jeroen — 10 nov 2022
'omwonenden zijn inmiddels ingelicht over de details".
"De buurt blijft nauw betrokken" aldus Velten.
Ik als omwonende ben door niemand van B&W ingelicht en nog nergens door B&W bij betrokken.
We moeten alles via de media vernemen.
De Bornse politiek sluit zich naadloos aan bij de landelijke politiek, waarbij het vertrouwen van het gros van de Nederlandse bevolking tot het dieptepunt is gedaald. De flexwoningen wordt de buurt gewoon door de strot gedrukt door deze gekozen "volksvertegenwoordigers". En dan vragen de Bornse Politici zich in een artikel in TC Tubantia ook nog af waarom het vertrouwen in hen zo laag is onder de burgers !!! Wat een wanvertoning.
José — 10 nov 2022
Mochten de plannen doorgaan, wat ik niet hoop, wordt het openbaar groen in onze wijk nog schaarser. Dit is een ontwikkeling die ook de gemeente niet moet willen. Het verschil met de nieuwbouwwijken wordt steeds groter. Het aanzien van de wijk en de entree van Borne zullen niet fraaier worden door hier flexwoningen te realiseren. Gemeente Borne bezint eer ge begint met dit onzalige plan! Denk wat ruimer en wacht met het invullen van dat kleine stukje grond tot de school verdwenen is en er iets moois neergezet kan worden.
Jan — 10 nov 2022
Graag wil ik als buurtbewoner mijn ongenoegen uiten over het plan welke nu is voorgesteld als opvulling van het terrein Ridderspoortje/Jan-Ligthart. Los van de communicatie omtrent het plan, welke te wensen over laat, is er sprake van een verkeerde invulling van het terrein!
Kijkende naar de populatie welke in de woningen wonen rondom het terrein, dan zijn dit veelal ouderen welke hier al ruim 30/40 jaar wonen. Deze mensen wonen hier al vele jaren met veel plezier en velen willen ook erg graag in deze buurt blijven wonen. Helaas is dit niet mogelijk doordat er geen seniorenwoningen/appartementen aanwezig zijn wat maakt dat ze moeten verhuizen naar elders. Laat er nu een prachtig groot perceel beschikbaar komen wat maakt dat veel van deze ouderen kunnen oversteken naar de overkant om hun intrek te doen in nieuwbouw op het terrein van het ridderspoortje en de Jan-Ligthart! De vele woningen rondom komen hierdoor vrij en in de verkoop. Dit maakt de doorstroming weer op gang, win/win.
Hendrik — 10 nov 2022
Doorgaan met ideeën of initiatieven welke op voorhand geen bijdrage zullen of kunnen leveren aan het "verlichten van de druk op de woningmarkt".. gedoemd om te mislukken. Verspilde moeite en verkeerde focus, gemeente Borne.
Gerard Vos — 10 nov 2022
In het artikel over deze kwestie verzekert wethouder Velten: “ de buurt blijft nauw betrokken”. Voor zover ik het kan overzien is de buurt nooit formeel door de gemeente ergens bij betrokken. Het is niet eens duidelijk wat de gemeente in deze als buurt ziet. De wijze waarop gemeente en Welbions communiceren in deze verdient bepaald niet de schoonheidsprijs. Lees alle reacties hieronder maar. Er is verwarring, onduidelijkheid en ongenoegen. Ik las ook: gemeente en Welbions zullen een communicatietraject starten. Ik ben er heel benieuwd naar hoe dit traject eruit gaat zien en wat het op gaat leveren voor “de buurt”. Gelukkig is er een aantal buurtbewoners die via de bewonerscommissie de vingers aan de pols houden Ik dank hen voor hun inzet en wens hen kracht en wijsheid.
In onderstaande vier reacties is een reactie namens de Buurtcommissie 't Reuvelkamp - Letterveld opgenomen. De reactie is in vieren gedeeld vanwege het feit dat deze zo uitgebreid is. Lees de artikelen goed voor een totaalbeeld!

Protest buurt tegen voorgenomen flexwoningen op ’t Ridderspoortje

Exact een jaar geleden, op 9 november 2021, heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om “op korte termijn grond om niet aan te bieden aan woningcorporatie Welbions voor het realiseren van tijdelijke woonruimtes voor een periode van maximaal 15 jaar”.
Tegen een ambtelijk advies in nam vervolgens het College op 22 maart van dit jaar het besluit om de locatie ’t Ridderspoortje hiervoor aan te wijzen (TC Tubantia 24 maart).
Salliant detail; bij een eerder haalbaarheidsonderzoek door de gemeente werd ‘t Ridderspoortje voor dit doel ongeschikt geacht, en lag de focus op het voormalige politiebureau aan de H. Dunantstraat, en op de locatie van (voorheen) Eega aan de Oude Almeloseweg. Deze beide laatstgenoemde preferred locaties werden het vervolgens, om fianciële redenen, niet…
De bewering van B&W in een artikel in TC Tubantia van 12 mei dat ’t Ridderspoortje, na onderzoek als geschikt naar voren is gekomen, is dan ook onjuist. En de belofte van B&W dat omwonenden tijdig vooraf ingelicht zouden worden, bleek een loze.
Daarom heeft de buurt in augustus zélf het initiatief genomen, en contact gezocht met zowel wethouder Velten, de ambtenarij, Welbions, alsook met de diverse politieke partijen in de Bornse raad.
Die zoektocht naar wat er nu precies gaande is, in welk stadium dit plan zich bevindt, hoe veel en hoe lang de beoogde flexwoningen er komen te staan, en wáár precies, leverde de afgelopen maanden vooral geen eensluidende antwoorden op. Eerder meer vragen.
Op een flyer-actie in de omliggende straten in de wijk kwamen gelijk al 79 verontruste reacties terug, en dat aantal loopt nog op.
In het politiek beraad van 22 november a.s. wordt het voorstel d.d. 25 oktober van B&W besproken om Welbions de grond in erfpacht te geven (à € 140.632,-), en deze erfpachtcanon voor hetzelfde bedrag aan Welbions te subsidiëren, zodat Welbions feitelijk om niet van de locatie gebruik kan maken.
Dit echter wél onder voorbehoud dat Welbions aantoont dat dit flexwoningenproject voor haar een onrendabele investering is. (sic!). Daarnaast is het voorstel van B&W om de rijks-subsidie van € 120.000 (het plan behelst 10 flexwoningen x € 12.000) ‘door te verlenen’ aan Welbions. Tenslotte wil B&W de kosten voor het bouwrijp maken en voor plankosten, € 96.000, voor eigen rekening nemen. In de gemeenteraadsvergadering van 13 december zal tenslotte blijken of de raad het voorstel steunt.
De buurtbewoners, overigens niet blind voor de actuele problemen op de woningmarkt, menen niettemin dat een cluster van flexwoningen voor ‘uitstromers uit de zorg, spoedzoekers, statushouders, etc, op ’t Ridderspoortje (en wie zegt ook niet straks op naastgelegen grondstuk van de Jan Ligthartschool?), om vele redenen volstrekt ongewenst en onverantwoord is.
Wat de buurt betreft is de race daarom nog niet gelopen. Verdere reacties verzamelt zij graag op ridderspoortje@outlook.com
Elmo — 07 nov 2022
Hoezo communicatie?????
volgens mij is het allemaal al stiekem besloten. Wij als omwonenden hebben van de gemeente nog niets concreets gehoord.
Deze wijk heeft belang bij levensloopbestendige huizen. Veel bewoners willen graag hun vaak te grote huis inruilen voor een kleinere. Ze wonen al vaak meer dan 40 jaar in deze wijk en willen het liefst ook hier blijven wonen. Waarom niet in de Bornse Maten of in de Stroomesch een "tijdelijke" plek creëren voor deze woningen? Plek genoeg.
Ik denk dat we bericht van de gemeente krijgen als ze de grond aan het bouwrijp maken zijn.
Gelukkig zijn enkele medebewoners van deze wijk inmiddels al actie aan het ondernemen, waarvoor dank.
Herman — 04 nov 2022
Ongeveer een maand geleden las ik op Borne Boeit een item over het vertrouwen in de Bornse politiek.
Dit had een punt bereikt tot ver onder minimum.
Het college had geen idee wat hier de oorzaak van kon zijn. Allerlei argumenten van elders werden aangehaald. Bijv dit is de landelijke tendens.

Zie hier geacht college: communicatie, transparantie maar vooral eerlijkheid daar gaat het om.
Emil — 04 nov 2022
@Chris,

Deze rechtstreekse communicatie, maar ook via andere wegen (bijvoorbeeld inloopmiddagen) is door meerdere wijkbewoners zeker geprobeerd.

Helaas staat onze gemeente nogal op een afstand van haar bevolking, wat al meermaals uit verschillende situaties is gebleken. Het is vooral stuitend dat de wijk zelf achter zijn info aan moet, of via social media moet horen wat de raad haar plannen zijn.

Als er verkiezingen zijn en komen, kan ik wel willekeurige pamfletten in mijn bus krijgen. (Maar ja dan gaat het over persoonlijk gewin). Waarom dan niet als er een voornemen is om een grote aanpassing te doen binnen de wijk?

Stuur gewoon een brochure rond in de wijk met wat het voornemen is, hoe kan u als wijk meedenken, waar kan je bezwaren/ ideeën kenbaar maken enz.

Dit vergt weinig inspanning en moeite, maar heeft wel groots positief effect in gebaar en bericht.
Ineke — 04 nov 2022
Hierbij mijn reactie over het communiceren van de gemeente stiekum met de bewoners van het Reuvenkamp.
De aanwonende bewoners van het Ridderspoortje hebben de eerste brief ontvangen op 21 okt 2022 van de beleidsmedewerker van de gemeente Borne .Dat eigenlijk veel te laat is en er al contact was geweest met de heer Velten door een paar bewoners.
Weet de gemeente wel dat het hierbij om meer gaat dan de aanwonende bewoners maar om heel Reuvenkamp en dat het de hele wijk betreft die op de hoogte gehouden wil worden.En daarom mijn opmerking gemeente stiekum,maar ja zo gaat het tegenwoordig bewoners zo weinig mogelijk inlichten wat niet weet wat niet deert
En over het duurzaam bouwen deze woningen staan 15 jaar Duurzaam!!!
Waarom komen er geen gewone woningen. Bij de flexwoningen moet de grond ook bouwrijp worden gemaakt en over 15 jaar weer investeren.
Wij zitten niet te wachten op de problemen van deze toekomstige bewoners in een rustige wijk en afbreuk doet aan het aanzien van het Reuvenkamp.IK woon al meer als 43 jaar in deze fijne en nette wijk.
Chris — 04 nov 2022
Nou, en wie van deze boze reageerders (dus niet alle) heeft met haar of zijn reactie(s) nou contact gezocht met de betreffende wethouder?
Volgens mij heb je dan uiteindelijk veel meer kans inhoudelijke antwoorden te krijgen dan de Bornse inwoners te voorzien van deze boze reacties, die inhoudelijk ook niet veel verder komen dan suggestieve en ongenuanceerde aannames.
Wil je dus iets weten, vraag het desbetreffende persoon.
Ik ben graag trots op ons dorp en onze dorpelingen; meestal ben ik dat ook.
Dirk — 04 nov 2022
In Borne is de bestuurlijke handelswijze niet zozeer welke maatschappelijke voorziening wilt u graag in uw buurt, (deze vraag houdt namelijk in dat het antwoord ook 'geen' kan zijn), maar wordt het gewoon door de strot geduwd onder de noemer van schijn-inspraak en het structureel ontzien van de zogenaamde voorbeeldwijk Bornse Maten in dit soort kwesties. Zullen wel veel ambtenaren op alle niveaus wonen ( aanname)....
Britt — 04 nov 2022
Goh, vindt deze "discussie" ook on Borne plaats ... het lijkt wel haast Albergen.
Inclusieve samenleving. Noaberschap. Verwijten over gebrekkige communicatie (geloof ik overigens direct!!! Is nl. geen uitzondering) maar uiteindelijk is de voorziening gewoon niet gewenst door de buurt. Standpunt is duidelijk. Daarvoor zijn zogenaamd gewichtige woorden als 'gotspe' echt niet nodig.

Ik ben wel voor een soort keuzemenu PER WIJK. Welke maatschappelijk voorziening wilt u graag in uw buurt. Jeugdzorg? Statushouders? Gevangenis? Padelbaan? Skateboardbaantje? Jeugdhonk? Verslavingsopvang? Psychiatrie? Woonwagen standplaatsen? Etc.
Dirk — 04 nov 2022
Definitie van spoedzoeker: asielzoeker met een verblijfsvergunning, woningzoekende door huisuitzetting en gedwongen verkoop, tijdelijke herhuisvesting door herstructurering van de woning, economisch daklozen, woningzoekende door echtscheiding en andere verbroken relatie, ex-gedetineerde. Kan mij bij de eerste doelgroep nog iets voorstellen; de resterende doelgroepen horen onder het reguliere woningaanbod van Welbions te vallen en niet met valse voorwendselen onder een (sneaky) een-tweetje tussen een wethouder en een woningbouwvereniging. Dit heeft niets met not in my backyard te maken, maar hier wordt een misplaatste vorm van bedrijfsvoering door een woningbouwvereniging aangejaagd door een college (en een Raad?) onder valse voorwendselen. De omwonenden hebben het allemaal maar gewoon te slikken, want wij van wc-eend weten natuurlijk wel wat goed voor Borne is. (ofwel wat goed is voor de eigen PR-machine cq het eigen imago). En de Raad staat erbij en kijkt ernaar, zoals gewoonlijk...
Sven — 03 nov 2022
Schandalig, eerst zou het alleen voor status houders bedoeld zijn. Maar door de grote van deze gezinnen past dat niet in een rijwoning? Maar wel op het voormalig AZC? Alsof die kamers niet veel kleiner zijn? Dus gaan we nu een spoed locatie inzetten voor “ gewone” huurders van welbions? Laat welbions lekker gaan bouwen in de Bornsche Maten, grond zat en nauwelijks een sociale woning te vinden? Misschien wonen de “kar trekkers” zelf in de rijkelui buurt en associëren ze de status houder nog steeds met een asielzoeker??

Wel raar dat we op zo’n schaarde plek opeens woningen gaan bouwen terwijl het in Borne geregeld ontbreekt aan fatsoenlijke parken. Blijkbaar is de wil van een corporatie groter dan de burger en zolang we met ons allen maar blijven betalen voor de ambities van het B&W
Dirk — 03 nov 2022
Ben overigens benieuwd naar het standpunt van de diverse raadsleden cq partijen. Zou me niets verbazen dat tegenstemmen meteen als het ware einde politieke ' carrière' betekent, dus de uitkomst van het overleg met deze raad kunnen we alvast invullen....
michaela — 03 nov 2022
Welke communicatie.
Wat een leugen. Geen communicatie nul punt nul.

Deze wijk heeft al genoeg asielzoekers over zich heen gehad in de laatste 25 jaar!

Bornsche Maten nog niks. Grond genoeg daar.

Kunnen er hier in de buurt eens wat huizen gebouwd worden voor ouderen.

En statushouders zijn niet alleen grote gezinnen, maar veelal alleenstaande mannen! Dus we kunnen al raden wat er komt en wat dat met de waarde van onze huizen gaat doen.

Dirk — 03 nov 2022
Omwonenden zijn inmiddels ingelicht over de details???? Weet van niks, dus deze uitspraak is een gotspe en tekent de arrogante en zich nergens wat van aantrekken werkwijze van deze wethouder. Zal ongetwijfeld een hoop zienswijzen opleveren, die vanzelfsprekend onder het mom van het is zo nodig allemaal worden afgewezen. Wij van wc-eend weten het immers wel beter dan die domme omwonenden....
Michel — 03 nov 2022
Als in onderstaande reactie op vragen aan het rvo wordt gedoeld op het gebrekkig geformuleerde briefje van een aantal buurtbewoners, dan zou ik graag zien dat de gemeente zelf ook een direct kanaal openstelt.

https://borne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/b812c3e5-4db5-459a-9cf6-1735498fe22a?documentId=af43c44e-d715-46f9-98de-f5a3bc11e6a7
Michel — 03 nov 2022
Hebben de gemeente en Welbions ook de benodigde stikstof vergunningen al binnen?

En ik begrijp niet waarom buurtbewoners niet goed uitgelegd krijgen wat/waar dan precies "langs de ridderspoor" inhoudt.. Zullen toch vast al ergens tekeningen zijn?
Emil — 03 nov 2022
Ik vraag mij wel af wie volgens de gemeente en Welbions de buurt is.
Wij wonen op de Anemoon en vanuit de genoemde partijen is 0 communicatie naar ons geweest. Wel bv over de bornebroeksestraat, maar over het ridderspoortje helemaal niks.

Ik denk dat communicatie in deze, zeker voor draagkracht om alles te realiseren, erg belangrijk en ook fatsoenlijk is.

Gemiste kans dames en heren van de gemeente en Welbions.

Twence en buurt willen natuur op de vuilstort...

Door alle nieuws over de nieuwe mestverwaardingsinstallatie en de aanleg van een groot zonnepark...
29-09-2023

Wie doet er mee aan belevingsronde door Borne?

Van 2 tot en met 7 oktober is het de Week van de toegankelijkheid. In Borne organiseert de...
28-09-2023

Philip en Marijke openen De Eschhof

“Al in 2011 spraken we de wens uit om te komen tot nieuwbouw”, vertelt een trotse...
14-09-2023

Opnieuw vandalisme bij de Mariakapel

Zaterdagmorgen ontdekte de werkgroep Mariakapel dat er gisteravond of vannacht opnieuw ongewenst...
09-09-2023

Overwegstoring aan Bornerbroeksestraat

De spoorwegovergang aan de Bornerbroeksestraat ligt sinds zondagmorgen ongeveer 09.30 uur in...
28-08-2023

Jong Hertme timmert er weer op los

Terwijl de bouwvakkers in onze regio weer van een welverdiende vakantie genieten, wordt er in...
10-08-2023