Start werkzaamheden reconstructie Oude Hengeloseweg

20 september 2019

 

Op woensdag 25 september starten de werkzaamheden aan de riolering en de verhardingen aan de Oude Hengeloseweg. Voor meer informatie over onder andere de bereikbaarheid zie Wensink-Zuid/Op de Schop

 

Nieuwsbrief 2 reconstructie Oude Hengeloseweg

14 augustus 2019


Zoals ook al in de eerste Nieuwsbrief (zie het bericht hieronder) werd aangegeven, zullen de nutsbedrijven op 19 augustus van start gaan met hun werkzaamheden in de Oude Hengeloseweg. In Nieuwsbrief 2 -die u hieronder kunt downloaden- treft u meer informatie over de planning van de werkzaamheden en wat het allemaal voor u, als aanwonende, betekent.

 

Download hier Nieuwsbrief 2 (PDF)

 

Koffieochtend 10 oktober

Op donderdag 10 oktober is er weer een koffieochtend in de kantine van het sportcentrum De Wensinkhof, Welemanstraat19.
De koffieochtend is van 10.00 tot ca. 11.30 uur..

 

Programma: plat proat'n
Wist u dat het Nedersaksisch, waartoe het Twents behoort, een taal is die door 3 miljoen mensen gesproken wordt? En wist u dat Wikipedia er ook in het Nedersaksisch is? En hebt u wel eens gehoord van de “Kreenk vuur de Twentse Sproak"?

Marlies Nijhuis is bestuurslid en vertelt ons deze ochtend alles over de inspanningen om het Twents levend te houden en over de bijdrage die wij daaraan misschien kunnen leveren.

Kosten van de koffieochtend: € 2,- voor tweemaal koffie/thee. Vervoer nodig? laat het even weten via mail naar wensinkzuid@gmail.com of bel (074) 266 6841.

Wie zeet oe geerne komm’n!

 

Nieuwsbrief reconstructie Oude Hengeloseweg

2 augustus 2019

 

In week 38/39 (vanaf 16 september) wordt gestart met de werkzaamheden in de Oude Hengeloseweg. Tijdens de uitvoering van het werk wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief wordt bezorgd bij de bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein en wordt gepubliceerd op dit platform. In de nieuwsbrief staat o.a. de laatste stand van zaken m.b.t. werkzaamheden, verkeershinder, gewijzigde bereikbaarheid etc.

Als alles volgens planning verloopt, starten de nutsbedrijven op maandag 19 augustus met het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen (hierover meer in Nieuwsbrief 2). Dan zal er al beperkte verkeershinder zijn. Aannemer NTP start week 38/39 met de herinrichting, mede afhankelijk van de vorderingen van de nutsbedrijven. Vanaf dan zal de Oude Hengeloseweg in fasen geheel afgesloten worden en is er voor de aanwonenden beperkte bereikbaarheid.

Vanaf week 34 worden de bewoners benaderd voor de gesprekken over de afkoppeling van het regenwater van hun woning.

 

Download de Nieuwsbrief hier (PDF)

 

 

Bericht van afstudeerders Lars en Matthijs

26 juli 2019

 

“Het afgelopen half jaar zijn wij druk bezig geweest met het afstudeeronderzoek in de gemeente Borne voor Wensink-Zuid. Wij hebben onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in het klimaatadaptief maken van de wijk Wensink-Zuid voor het project van de rioolvervanging.

 

Gebleken is dat bewoners pas echt geïnteresseerd zijn en betrokken raken zodra er bij hen in de straat veranderingen plaatsvinden. Als de werkzaamheden zich ergens anders in de wijk afspelen is men over het algemeen minder betrokken. Wat ook meespeelt, is dat het project momenteel nog niet loopt, oftewel er is nog niets concreets (zichtbaar) gebeurd. De verwachting is dat op het moment dat de gemeente een concrete datum heeft wanneer zij ergens begint met de werkzaamheden, dat men dan geïnteresseerd raakt en mogelijk betrokken wil worden bij de invulling van hun straat en directe omgeving. Zoals nu gebeurt in de Oude Hengeloseweg. Immers, zonder concrete informatie over wat men kan doen en waar wat gaat gebeuren is er lastig een invulling aan te geven.

 

De concrete informatie heeft ook betekenis op de klimaatadaptieve toepassingen. In Wensink-Zuid is de houding tegenover klimaatadaptatie positief. Bewoners zijn welwillend en bereid tijd en/of geld te investeren in het klimaatadaptief maken van hun huis/tuin. De voorwaarde is wel dat de gemeente hierover duidelijk communiceert, dat wil zeggen: frequent met informatie komt, ook als er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, inhoudelijke informatie verstrekt over welke aanpassingen bewoners zelf kunnen doen en wat dit met zich meebrengt.

 

We hebben met veel plezier gewerkt aan het onderzoek om erachter te komen wat de gemeente kan doen om bewoners van Wensink-Zuid te betrekken bij plannen van de gemeente. Ten slotte willen we u natuurlijk bedanken voor uw tijd om een interview af te nemen!”

 

Lars van Gorp

Matthijs Kooij

 

Management van de Leefomgeving – Van Hall Larenstein te Leeuwarden

 

 

Bijeenkomst voor bewoners Oude Hengeloseweg Van Speijkplein

 

Bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein zijn dinsdag 4 juni uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in het Twickelcollege aan de Welemanstraat, tussen 19.00 en 21.00 uur. Hier kunnen zij de conceptplannen voor de herinrichting van hun straat inzien. Ook zijn voorbeelden aanwezig van materiaal dat wordt toegepast. Medewerkers van het ontwerpteam zijn aanwezig om de plannen toe te lichten.

 

Naast het verbeteren van de riolering wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht, zoals straten, speelterreinen en de groeninrichting. Hiervoor zijn in een werkatelier op 29 maart 2018 wensen en ideeën uit de wijk opgehaald. Ook zijn er twee bijeenkomsten gehouden met een klankbordgroep uit de hele wijk, om de ontwerpen voor de nieuwe inrichting en de materiaalkeuze te bespreken. Dinsdag 4 juni worden de plannen voorgelegd aan de bewoners om deze vervolgens uit te werken in een definitief ontwerp. Het streven is om in september 2019 te starten met de werkzaamheden.

 

Huis-aan-huisgesprek
Na de inloopbijeenkomst wordt het ontwerp afgerond en worden er afspraken gemaakt voor de zogeheten huis-aan-huisgesprekken. Hierbij wordt de situatie op het eigen terrein van de bewoners besproken rond het eventueel afkoppelen van de hemelwaterafvoeren.

 

Bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein worden per brief geïnformeerd over de bijeenkomst op 4 juni.

 

 

 

17 april 2019

Samen op de duofiets, gezellig!!


Zou u best graag af en toe een mooie fietstocht willen maken, maar lukt dat niet meer zelfstandig? Houdt u van fietsen, kunt u dat goed en wilt u daarbij graag gezelschap hebben?

Bij de VVV-balie in het Kulturhus kan men een duofiets huren voor €5,- per dagdeel. Men moet de fiets van te voren reserveren.
Deze prachtige elektrische fiets is bedoeld om iemand mee te nemen die niet meer zelfstandig kan fietsen. Hij/zij zit naast de
bestuurder en bepaalt zelf in welk tempo hij/zij mee wil fietsen. De benen helemaal stil houden kan ook!
De fiets past zelfs op smalle fietspaden, dus is heel geschikt voor een mooie tocht door de omgeving.

 

Het Wijkcomité Wensink Zuid wil het gebruik van de fiets in onze wijk graag stimuleren. Daarom zoeken wij:

- mensen die (na instructie) bereid zijn de fiets te besturen en
- mensen die graag mee willen gaan.

Bestuurders en passagiers bepalen zelf wanneer en hoe vaak ze willen fietsen.

 

Het wijkcomité is van plan een bijeenkomst te organiseren waarbij:
- belangstellenden met elkaar kennis kunnen maken

- u de fiets kunt bekijken,

- u instructie krijgt over het gebruik en de besturing,

- u een proefritje kunt maken (als bestuurder of als passagier)

 

Denkt u: “Dit is misschien iets voor mij”? , meld u dan aan via een mailtje naar wensinkzuid@gmail.com of bel naar 074-2666841 (Siny Boer). Deelname verplicht tot niets. Gewoon doen!

 

Kent u iemand in uw omgeving voor wie dit misschien iets is , geef dit bericht dan aan hem/haar door s.v.p.!

Na aanmelding wordt er (in overleg) een datum voor een bijeenkomst gepland. U wordt opgehaald als u niet zelfstandig kunt komen.

 

25 maart 2019

 

Even voorstellen…

 

“Wij zijn Lars en Matthijs, twee vierdejaars HBO-studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor onze opleiding Management van de leefomgeving voeren wij een afstudeeronderzoek uit in de gemeente Borne. Hoe kan de gemeente bewoners bij projecten betrekken én hierbij de leefbaarheid vergroten? Aanleiding van het onderzoek is de toekomstige rioolvervanging in Wensink Zuid, waarbij de mogelijkheden omtrent klimaatadaptatie worden meegenomen.

 

Voor ons onderzoek gaan wij van april tot en met juni graag met u als wijkbewoner in gesprek om verschillende meningen op te halen. Met de opbrengst uit deze gesprekken schrijven wij een advies aan de gemeente, die hierdoor goed kan inspelen op uw wensen.

 

Wij zijn dan ook benieuwd naar uw mening en komen graag bij u langs! Geïnteresseerd? Mail naar lars.vangorp@hvhl.nl of bel naar 06-41076792.

 

Graag tot snel!”

 

Lars van Gorp

Matthijs Kooij

 

Planning Oude Hengeloseweg

 

Volgens planning gaat de Oude Hengeloseweg dit najaar op de schop. Echter, zoals eind vorig jaar gecommuniceerd op dit platform, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebruik van aardgas. Deze ontwikkelingen maken dat, naast het opnieuw inrichten van Wensink Zuid voor een duurzaam en beter waterbeheer, ook ‘aardgasvrij’ een belangrijke pijler is geworden binnen het project.

 

Het openbreken van de Oude Hengeloseweg biedt niet alleen kansen op het gebied van herinrichting, maar ook voor andere voorzieningen die eventueel nodig zijn ter voorbereiding op een aardgasvrij Wensink Zuid. Het is belangrijk dat de aanleg hiervan gelijktijdig verloopt. Dit om te voorkomen dat een opnieuw aangelegde straat na een tijd weer opengebroken moet worden omdat er, in het kader van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe leidingen moeten worden gelegd.
 

Gevolgen
Daarom wordt overwogen om, voordat de schop in de grond gaat in de Oude Hengelosweg, eerst onderzoek te doen naar de wijze waarop de woningen in Wensink Zuid in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien. Voor de Oude Hengeloseweg zou dit gevolgen hebben voor de planning. Als er daadwerkelijk onderzoek wordt gedaan, betekent dit namelijk dat de uitkomst (wel/niet extra voorzieningen aanleggen) pas in het najaar bekend is. Een eventuele ‘gecombineerde aanleg’ zou dan pas in de zomer of het najaar van 2020 zijn.

 

Extra Onderzoek
De keuze voor extra onderzoek wordt gemaakt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne. Over dit besluit, dat naar verwachting in april wordt genomen, en de verdere planning en ontwikkelingen, wordt u op de hoogte gehouden via dit platform. De bewoners van de Oude Hengeloseweg worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 

Klankbordgroep Wensink-Zuid 7 maart 2019:

 

Concept ontwerp Oude Hengeloseweg

 

Op 7 maart is de klankbordgroep Wensink-Zuid voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Het bouwteam Wensink-Zuid heeft het conceptontwerp van de Oude Hengeloseweg voorgelegd aan de klankbordgroep en besproken.

De verschillende mogelijkheden in materiaal voor de aanleg van de weg zijn besproken en gepresenteerd aan de klankbordgroep. Besproken is waar de voorkeuren liggen van de klankbordgroep. Op basis van de inbreng van de klankbordgroep zijn er tevens enkele wijzigingen gedaan in het ontwerp.

Het aangepaste ontwerp wordt op een later moment tijdens een inloopbijeenkomst aan de direct omwonenden van de Oude Hengeloseweg gepresenteerd. Ook dan is er nog mogelijkheid tot inspraak. Omwonenden worden hier t.z.t. over geïnformeerd.

 

De klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging van bewoners uit de wijk Wensink-Zuid. Suggesties voor of vragen over het ontwerp en/of bevindingen tijdens de uitvoering, kunt u melden bij de klankbordgroep. Dit mag natuurlijk ook bij het Bouwteam Wensink-Zuid. Vragen over uitvoering, fasering, planning, techniek, verkeer en eventuele klachten kunt u stellen aan het Bouwteam Wensink-Zuid.

 

Klankbordgroep Waterbeheer en herinrichting fase A

 

Nieuws van het bouwteam 1 februari 2019

 

Voor het toekomstige waterbeheer in uw wijk is het Bouwteam Wensink Zuid bezig met ontwerp en voorbereiding van de riolering, verhardingen en groenzones van fase A: de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg. Er wordt bekeken hoe het hemelwater zo goed mogelijk opgevangen, opgeslagen en afgevoerd kan worden zonder dat er overlast ontstaat bij hevige stortbuien. In het ontwerp wordt ook naar de grondwaterstanden gekeken.

 

Een aantal bewoners van de wijk heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep ‘Waterbeheer & herinrichting fase A’. Suggesties/vragen van belang voor het ontwerp of bevindingen tijdens de uitvoering kunt u melden bij de klankbordgroep. Dit mag natuurlijk ook bij het Bouwteam Wensink Zuid. Vragen over uitvoering, fasering, planning, techniek, verkeer en eventuele klachten kunt u stellen aan het Bouwteam Wensink Zuid.

 

Leden klankbordgroep 

Als u contact wilt zoeken met de leden van de klankbordgroep kan dat per mail of mondeling als er geen mailadres is vermeld.

 

Voor het ontwerp Oude Hengeloseweg: 

Theo de Wal

theodewal@hotmail.com

Lars van Rijssen

larsvanrijssen@home.nl

Rinne Oost

oost_rinne@hotmail.com

Jan Morsink

jan.morsink@kpnmail.nl

 

Voor het ontwerp Woolderweg:

Marianne van der Berg

hvanderberg@home.nl

Jeroen Wevers
Theo Kupper

t.kupper@home.nl

Wim Menheere

w.menheere1@outlook.com

 

Contact met het Bouwteam Wensink zuid, bij voorkeur per mail: wensinkzuid@borne.nl of middels onze brievenbus bij de ingang van de PLUS supermarkt (Oude Hengeloseweg).

 

 

 

Afronding groenconvenant en erf Kloas-an-de-brug

 

Ooit was het gebied tussen Borne en Hengelo agrarisch, tot genoegen van menig burger die genoot van het open landschap. Toen kwam de A1 en vervolgens bedrijventerrein Westermaat. Bewoners van Wensink-Zuid hebben kritisch meegedacht tijdens die ontwikkelingen. Het resultaat was onder meer een groenconvenant waarin de Coöperatie Plein Westermaat en de gemeente Hengelo toezegden aan de andere partners in het convenant, de inmiddels opgerichte Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid, de Natuur- en Milieuraad, de gemeente Borne en enkele particulieren, dat extra aandacht zou worden besteed aan groen op en rondom Plein Westermaat. Zie afbeelding 1 op PDF bijlage.
 

Erf Kloas-an-de-brug
Wijkcomité en Milieuraad hebben indertijd bezwaar gemaakt tegen de sloop van de historisch waardevolle boerderij Kloas-an-de-brug (zie afbeelding 2 op PDF bijlage). Er zijn serieuze pogingen gedaan door ondernemers om het pand te laten restaureren / te herbouwen en een nieuwe bestemming te geven. Dat bleek niet haalbaar. Toch zijn de inspanningen niet helemaal vergeefs geweest: een deel van het erf blijft groen. Binnen dat groen maakt de nieuwe eigenaar van het erf, Bauhaus, binnenkort (voorjaar 2019) een herinnering aan de voormalige boerderij en schippersherberg (zie afbeeldingen 3 en 4 op PDF bijlage) en aan het agrarisch verleden van het huidige bedrijventerrein. Met de herinrichting van het erf zijn de via het groenconvenant gedane toezeggingen voltooid (afgezien van de onderhoudsplicht).
 

‘Rondjes achterom’
Er is dan weliswaar geen agrarisch landschap meer tussen Hengelo en Borne maar blijkbaar is het gebied voldoende aantrekkelijk door de ruimte en het groen om af en toe vanuit de wijk een aangenaam rondje te lopen. Dat geldt voor het Plein, maar ook voor Campus en De Veldkamp.

Groenconvenant en erf Kloas-an-de-brug (PDF)

 

Waterbeheer en aardgasvrij: dé 2 sporen binnen het project Wensink Zuid

 

Nieuws van het bouwteam 30 december 2018

 

Voor een duurzaam en beter waterbeheer wordt Wensink Zuid opnieuw ingericht. Daar is het project Wensink Zuid mee begonnen. Hoewel dat nog steeds de basis vormt van het project, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebied van het gebruik van aardgas. ‘Wensink Zuid aardgasvrij’ is daarmee het tweede belangrijke spoor dat we zullen (moeten) volgen binnen het project.

 

De komende tijd zal het projectteam via dit wijkplein meer informatie geven over de twee sporen.

 

Lees verder

 

Graven proefsleuven gestart

 

Nieuws van het bouwteam 6 december.

Op diverse plaatsen in de wijk zijn de collega’s van NTP gestart met het graven van proefsleuven. Met name in de Oude Hengeloseweg en Woolderweg.

Dit gebeurt om te kijken waar gas- en waterleidingen, rioolbuizen, rioolaansluitingen exact liggen en van welk materiaal en kwaliteit deze leidingen zijn. De resultaten worden met GPS apparatuur ingemeten. Waterleiding bedrijf Vitens is ook regelmatig aanwezig om hun waterleidingen te beoordelen.De Gasunie zal de exacte locatie van hun gasleiding in de Van Galenstraat uitzetten, hiervoor hoeven geen proefsleuven gegraven te worden.

 

Cogas en gemeente gaan warmtestudie uitvoeren

 

Voor het warmteplan van Wensink-Zuid werkt de gemeente samen met NTP en Cogas. Samen met de gemeente zal Cogas een warmtestudie uitvoeren om uiteindelijk tot de meest optimale en duurzame energieoplossing te komen, waarbij de wijk van warmte en warm water wordt voorzien zonder aardgas.

 

De aanleg van een warmtenet zou hierbij een van de oplossingen kunnen zijn. Een warmtenet is een duurzaam verwarmingssysteem, waarbij woningen en bedrijven worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. Medio 2019 hoopt Cogas de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.

Lees er meer over in het bericht 'Warmtestudie Cogas' onder het kopje Waterbeheer.

 

Verslag en presentatie bijeenkomst 21 november

 

Er waren veel wijkbewoners aanwezig op de informatie- en inspiratieavond op 21 november. Voor degenen die de bijeenkomst hebben gemist, of de presentatie nog eens willen bekijken is hier het verslag te downloaden, evenals de sheets van de presentatie van het bouwteam. Op verzoek is zijn ook de ‘denkplaatjes’ voor verschillende straten digitaal beschikbaar gemaakt.

 

Verslag informatie- en inspiratieavond (PDF)

Presentatie (PDF)

Denkplaatjes (PDF)

 

Verkeerstellingen

 

26 november

Momenteel worden er in de Wensink-Zuid op de Oude Hengeloseweg, Jupiterstraat en Woolderweg verkeerstellingen gedaan met behulp van slangen over de weg. Het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s worden geteld.

 

Hiermee wordt vastgesteld wat de verhouding is tussen het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s. Om een fiets-waterstraat goed te laten functioneren moeten er voldoende fietsers zijn.

 

Brievenbus geplaatst

 

Vrijdag 23 november is bij de ingang van de PLUS supermarkt de brievenbus van het Bouwteam geplaatst.

 

Zoals woensdagavond tijdens de informatie- en inspiratieavond aangegeven is kunnen de bewoners hier de aanmelding voor de klankbordgroep inleveren.

 

Ook doorgeven van naam- en adresgegevens ten behoeve van de keukentafelgesprekken in de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg kunnen hier worden aangeleverd.

 

Uiteraard kan beide ook per mail naar: wensinkzuid@borne.nl

 Prikbord

Gevonden op 16 april aan de Oude Hengeloseweg, nabij de supermarkt: Beige dameshandschoenen met bont gevoerd. Lees meer

16 apr 2019 om 13:46 | reacties (0)

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (1)