Inloopbijeenkomst Europastraat

 

2 juli 2021 - Maandag 5 juli is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar het concept ontwerp voor de herinrichting van de Europastraat wordt gedeeld met geïnteresseerden. Tussen 17.00 en 20.00 uur is het bouwteam in de raadzaal aanwezig om het ontwerp toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

 

Lees verder
 

 

Definitief ontwerp herinrichting fase 1A

 

21 juni 2021 - Het definitieve ontwerp van de herinrichting fase 1A (Piet Heinstraat, Evertzenstraat, Dorus Rijkersstraat en Groene Long) is hier te downloaden (PDF)

 

Het is bijna zover. Er wordt gestart met de uitvoering van de herinrichting van de wegen Piet Heinstraat, Evertzenstraat en Dorus Rijkerstraat. Door deze herinrichting wordt het hemelwater van de woningen die aan deze straten liggen, afgevoerd richting de Groene Long. De Groene Long komt uit in het nieuwe retentiegebied aan de Woolderweg (voormalige MAVO-locatie).

 

Herinrichting straten en ‘Groene Long’

Als omwonende heeft u in april 2020 via een enquête kunnen reageren met uw wensen omtrent de inrichting. Mede aan de hand van uw reacties is een voorlopig ontwerp gemaakt door architectenbureau Te Kiefte. Dit ontwerp is digitaal via de website van Wensink-Zuid op BorneBoeit aan u gepresenteerd. Alle reacties zijn verzameld in een reactienota die ook op BorneBoeit is geplaatst. Alle reacties bij elkaar hebben tot aanpassingen in het definitieve ontwerp geleid. U kunt dit definitieve ontwerp hier bekijken.

 

Ontwerp retentiegebied (voormalige MAVO-locatie)

Het ontwerp voor het retentiegebied heeft de afgelopen tijd ook verder vorm gekregen. Voor dit ontwerp geldt ook dat het projectteam dit normaliter persoonlijk aan wijkbewoners zou presenteren. Ook dit ontwerp vindt u in dezelfde presentatie. U kunt hierop reageren. Doe dat wel voor 5 juli aanstaande, daarna worden alle reacties verwerkt in een reactienota. En natuurlijk plaatsen we die reactienota ook weer op deze website. In die reactienota wordt geschreven wat er met uw opmerking is gedaan.

 

Planning
Op dit moment zijn de nutsbedrijven nog druk aan de slag met het vervangen van ondergrondse kabels en leidingen. Wanneer deze werkzaamheden in de Piet Heinstraat klaar zijn, kan gestart worden met de herinrichting van de straat. NTP zal u verder informeren over de planning van de herinrichtingswerkzaamheden.

 

Tijdens de werkzaamheden zal er alvast wat grond verplaatst worden bij het retentiegebied. De definitieve inrichting van dit gebied vindt echter aan het eind van dit jaar plaats, nadat alle inspraakreacties verwerkt zijn.

 

Meepraten over plannen zonne- en windenergie van Hengelo

 

10 juni 2021 - Het college van B&W in Hengelo heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

 

Digitale bijeenkomsten

De gemeente Hengelo wil graag weten wat de Hengeloërs, maar ook de inwoners van de buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten. Onderzoeksbureau Bosch & van Rijn geeft in twee digitale bijeenkomsten uitleg over het onderzoek in de zoekgebieden.

 

Maandag 21 juni van 20:30 tot en met 22:00 uur; digitale bijeenkomst over zonne-energie

Donderdag 24 juni van 19:30 tot en met 21:00 uur; digitale bijeenkomst over windenergie

Meer informatie: www.hengelo.nl/nieuwe-energie

 

Karavaan van de Nieuwe Energie in Wensink-Zuid

Daarnaast komt de Karavaan van de Nieuwe Energie vanaf 25 juni op zes verschillende locaties in de buurt van de zoekgebieden te staan. Op 25 juni staat de Karavaan van 16.30 uur tot 19.45 uur op de parkeerplaats bij basisschool De Wheele in Wensink-Zuid. Daar kunt u in gesprek gaan over duurzame energie, uw vragen stellen en uw mening geven. Vanwege de corona-maatregelen moet u zich uiterlijk 24 uur van tevoren voor een tijdslot aanmelden als u langs wilt komen. Opgeven voor de Karavaan van de Nieuwe Energie? Dat kan hier.

 

Duurzaamheidsroute A35

Tijdens de Karavaan van de Nieuwe Energie sluit Rijkswaterstaat aan om al uw vragen over de duurzaamheidsroute A35 te beantwoorden. Het gaat hier om grootschalige zonne-opwek langs de rijkswegen. Reserveer een tijdslot bij onze collega’s van Rijkswaterstaat als u hier vragen over heeft. Reserveren kan hier.

 

Reacties op ontwerp Piet Heinstraat, Evertzenstraat, Dorus Rijkerstraat, groene long en retentiegebied

 

26 maart 2021 - De komende jaren wordt Wensink-Zuid klimaat adaptief ingericht. De Oude Hengelosestraat is inmiddels op deze wijze ingericht. Dit jaar en volgend jaar zijn de Piet Heinstraat, Evertzenstraat en Dorus Rijkerstraat, de aangrenzende groene long en het retentiegebied (locatie voormalige MAVO) aan de beurt. Gezien de maatregelen rondom het coronavirus is dit ontwerp niet gepresenteerd tijdens een informatieavond, maar geplaatst op dit platform.

Omwonenden en betrokkenen zijn uitgenodigd om uiterlijk 22 februari te reageren op het ontwerp. Deze reacties zijn samengevat in een 'reactienota' en dienen als input voor het daadwerkelijke ontwerp. Met dit ontwerp gaan we de komende tijd aan de slag. Naar verwachting wordt dit in mei voorgelegd aan de wijkbewoners. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen, wordt nog bekeken hoe.

Verdere informatie hierover volgt.

De reactienota is hier in te zien.

 

Ontwerp groene long en zijwegen Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat

 

4 februari 2021 - De komende tijd wordt gestart met de zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Door deze herinrichting kan hemelwater straks worden afgevoerd richting de groene long en het nieuwe retentiegebied. Tevens wordt de parkeerdruk in deze straten aangepakt.

 

Ontwerp
Omwonenden hebben in april op een enquête kunnen reageren. Bijna de helft van de aangeschreven adressen heeft gereageerd. Mede aan de hand daarvan is een voorlopig ontwerp gemaakt door architectenbureau Te Kiefte. Dit ontwerp is verwerkt in een presentatie:

 

Presentatie (PDF)

Voorlopig ontwerp (PDF)

 

Reacties op het ontwerp mogen worden gestuurd naar wensinkzuid@borne.nl tot 22 februari 2021. De reacties worden verwerkt in een reactienota die rond eind februari, begin maart op dit platform wordt geplaatst.

 

Planning
Vooruitlopend op het definitieve ontwerp, gaat waterbedrijf Vitens aan de slag met de waterleiding in het gebied van de groene long. Vitens communiceert hierover rechtstreeks met omwonenden.

Rond eind maart, begin april wordt het definitieve ontwerp verwacht. Hierin wordt ook de daadwerkelijke maatvoering en materiaalkeuze opgenomen. Hierbij wordt de klankbordgroep Wensink-Zuid betrokken. Dit ontwerp wordt ook via dit platform gedeeld.

 

Woont u aan de Piet Heinstraat, Evertzenstraat of Dorus Rijkerstraat en wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Aanmelden kan via wensinkzuid@borne.nl.

 

Ook het ontwerp voor de voormalige MAVO-locatie zal de komende periode verder vorm krijgen.

 

Wensink-Zuid heeft twijfels bij warmtenet

 

21 januari 2021 - Voor de wijk Wensink-Zuid wordt een warmtenet kansrijk geacht om de wijk aardgasvrij te maken. Bewoners van de wijk hebben daar echter grote twijfels bij. In een zienswijze op de onlangs gepresenteerde Energievisie reageert de wijkvereniging op het voornemen. Om te beginnen vindt men dat ‘van het aardgas af’ een doel op zich lijkt, maar dit niet zou moeten zijn. Het grote doel is immers in 2050 een CO2-neutraal Borne en de vraag is of een warmtenet daaraan wel een bijdrage is...

 

Lees verder

 

Binnenkort niet meer betalen voor veilige verwijdering aardgasaansluiting

 

27 november 2020 - Steeds meer woningeigenaren willen een duurzame warmtevoorziening en besluiten zelfstandig van het aardgas af te gaan. Bij huishoudens die geen aardgas meer gebruiken, moet de gasaansluiting onder andere vanwege veiligheidsredenen volledig worden verwijderd. Netbeheerders zijn verplicht de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting door te berekenen. Minister Wiebes komt inwoners nu tegemoet: binnenkort hoef je niet meer te betalen voor een veilige verwijdering van je aardgasaansluiting.

 

Veilig verwijderen
Uit onderzoek van Kiwa blijkt dat verzegelen van de aansluiting -een tijdelijke afsluiting- op termijn niet veilig is. Voor de consument is dit nu een kosteloze oplossing. Bij wie definitief van het aardgas af wil, wordt de volledige aansluiting verwijderd. Volgens de minister is volledige verwijdering van de aansluiting de enige manier om een woning aardgasloos te maken.

 

Steeds meer mensen zonder aardgas
De netbeheerders mogen de kosten voor het volledig verwijderen van de gasaansluiting nu gaan verrekenen in het aansluittarief gas. Dit betekent dat de kosten voor het aardgasloos maken van woningen worden betaald door consumenten die aan het gasnet verbonden blijven. Nu is het aantal consumenten dat zelfstandig van het aardgas af gaat nog beperkt, maar die aantallen lopen de komende jaren op.

 

Vanaf 1 maart 2021
In februari 2020 heeft de Tweede Kamer het wijzigingsvoorstel op de Gaswet aangenomen om de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting te verdelen. Consumenten die van het gas af gaan zouden dan de helft van de kosten betalen. De andere helft van de kosten mochten de netbeheerders verrekenen in het periodieke aansluittarief gas. Het nieuwe besluit van de minister zorgt ervoor dat niet de helft, maar de volledige kosten worden verrekend in het periodieke aansluittarief gas. De procedure voor de aanpassing van de Gaswet volgens de 50/50-regeling loopt al. Deze wordt aangepast. De regeling moet nog door een aantal wettelijke procedures. Naar verwachting hoeven consumenten die vanaf 1 maart 2021 hun gasaansluiting laten verwijderen niet meer een apart eenmalig tarief te betalen voor de verwijdering van hun gasaansluiting.

 

De Energievisie van Borne geeft richting

 

25 november 2020 - Ook de gemeente Borne zet de stap naar verduurzaming van haar energiebehoefte. Vanuit onze gemeente dragen we bij aan de opgave die we in de regio Twente invullen richting het Nationaal Klimaatakkoord. In Borne doen we dat door energie te besparen, door onze woningen straks duurzaam te verwarmen en door onze energie duurzaam op te wekken. Hoe we dit willen doen, staat in de Energievisie van Borne.

 

Inspraakperiode

Dinsdag 24 november is het college akkoord gegaan om de Energievisie van Borne vrij te geven voor inspraak. Vanaf 10 december 2020 tot 20 januari 2021 geldt de gebruikelijke inspraakprocedure. Daarover leest u binnenkort meer in de Week van Borne. U kunt de Energievisie hier al doorbladeren.

 

Meedoen is belangrijk

De gemeenteraad heeft gevraagd om een Energievisie voor Borne, waarin Borne zich uitspreekt voor een CO2-neutrale samenleving in 2050 en waarin de route beschreven wordt hoe we dit met elkaar gaan doen. Aan deze eerste Energievisie van Borne is de afgelopen twee jaar, in een dynamisch samenspel met het traject voor de RES-Twente, door vele stakeholders gewerkt. Beleidsadviseurs van de gemeente, Waterschap Vechtstromen, woningcorporatie Welbions, Twence, Cogas, Enexis, LTO, de landgoederen Twickel en Weleveld, Borne Energie, Borne Duurzaam de Bundeling Bornse Ondernemers, Duurzaam Thuis Twente en vooral wijkraden en geïnteresseerde bewoners hebben bijgedragen aan deze visie.

 

Trots

Michel Kotteman, wethouder duurzaamheid is trots: ‘Het meepraten en meedoen van bewoners is heel belangrijk in de energietransitie. Wij zijn trots dat onze Energievisie gezamenlijk tot stand is gekomen en we geloven in de maatschappelijke en technisch-financiële uitvoerbaarheid ervan.’

 

 

Nog ruim €185.000,- beschikbaar voor inwoners Borne

 

20 november 2020 - Sinds de start van Poen voor Groen hebben meer dan 250 woningeigenaren in de gemeente €50,- teruggekregen. Dat gebeurde na de aanschaf van energiebesparende producten en het uploaden van de kassabon op poenvoorgroen.nl. Borne organiseert de campagne, samen met zes andere Twentse gemeenten, met geld uit de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Zo stimuleert de gemeente inwoners eenvoudige energiebesparende maatregelen te nemen in en om hun woning. Er zit nog ruim €185.000,- in de pot: dat betekent dat nog zo’n 3.700 inwoners van de actie kunnen profiteren.

 

De resultaten zijn boven verwachting, zeker omdat de actie eigenlijk nog maar net begonnen is. Een belangrijk aandeel in het succes van Poen voor Groen vormen de plaatselijke winkeliers. Zij zorgen dat mensen dichtbij huis de benodigde producten kunnen kopen en geven eventueel advies over de meest geschikte oplossing. Bijkomend voordeel is dat de winkeliers meeprofiteren van de subsidie die de gemeenten krijgt. In Borne doen Electro-Sounds, Plentyparts, Weghorst installatiebedrijf en Praxis mee.

 

Wethouder Kotteman op de fiets

Michel Kotteman, wethouder duurzaamheid van de gemeente Borne, is speciaal naar Electro-Sounds gefietst voor energiebesparende lampen. ‘Een lamp in mijn woonkamer was kapot, dus ik ben op de fiets gestapt naar de winkel. Ik heb meteen meer lampen meegenomen. De kassabon heb ik meegenomen en geupload op poenvoorgroen.nl. Dat scheelt me direct geld en ik bespaar energie!’.

 

Doe ook mee!

De actie loopt tot 31 maart, tenzij het beschikbare subsidiegeld eerder is uitgekeerd. Op www.poenvoorgroen.nl is meer informatie te vinden. Hier staan ook de actievoorwaarden, de in aanmerking komende producten en de deelnemende bedrijven. Dus meld u aan op poenvoorgroen.nl, koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel, dien de kassabon in op de site en krijg na goedkeuring het aankoopbedrag tot maximaal 50 euro terug op uw bankrekening!

 

Voortgang project Waterbeheer Wensink Zuid

17 november 2020

 

Op de pagina Waterbeheer wordt een update gegeven over de voortgang van het project Waterbeheer. Hierin komen de (her)inrichting van de Piet Heinstraat / Evertzenstraat / Dorus Rijkerstraat en de groene long aan de orde, alsmede de sloop van de Mavo Maris Stella en de herinrichting van de locatie en het retentiegebied.

Lees meer...

 

Beste bezoekers van onze koffieochtenden

31 augustus 2020

Het wijkcomité had al besloten om in september weer voorzichtig te starten met het organiseren van koffieochtenden in de Wensinkhof, uiteraard met in acht neming van de coronaregels. Maar het aantal besmettingen nam weer toe en daarmee het risico om ermee in aanraking te komen. Premier Rutte kondigde onlangs in een persconferentie opnieuw beperkende maatregelen af.

Wij vinden het daarom op dit moment niet verstandig om bij elkaar te komen, hoe gezellig we dat ook zouden vinden. Wij, ouderen, moeten extra voorzichtig zijn!

Als de situatie zich ten goede keert, komen we zeker weer in actie en hoort u van ons. Wij wensen u het allerbeste en vooral een goede gezondheid!

Hartelijke groet,

namens het wijkcomité:

Siny Boer

 

Sloop voormalige mavo-locatie

17 augustus 2020

In de week van 17 augustus wordt gestart met de sloop van de voormalige mavo-locatie aan de Woolderweg 108. Het gaat vooralsnog alleen om de sloop van het voormalige schoolgebouw, het gymlokaal blijft in ieder geval nog tot 2021 behouden.

 

Volgens wettelijke voorschriften en veiligheidsvoorwaarden wordt begonnen met de sanering van asbest en het afvoeren van grond. Vanaf week 36 (31 augustus) wordt met de daadwerkelijke sloop van het gebouw gestart, met uitzondering van een kelder en schoorsteen. Deze krijgen in het nieuw aan te leggen retentiegebied een nieuwe functie als permanent vleermuisverblijf. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Borne uitgevoerd door Maathuis Braakhuis Sloopwerken.

 

Voortgang project Waterbeheer Wensink Zuid
Naast de sloop van de voormalige mavo-locatie, wordt de komende tijd ook verder gegaan met de herinrichting van de zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Hemelwater kan door de herinrichting worden afgevoerd richting de groene long en het retentiegebied. Afhankelijk van de maatregelen rondom het coronavirus, worden de gemaakte ontwerpen gepresenteerd.

 

Retentiegebied
Voor de ontwikkeling van het retentiegebied hoopt het projectteam iets te kunnen organiseren om ideeën van wijkbewoners te verzamelen. Hierover volgt later meer informatie.

 

Afbeelding in de tekst: In vogelvlucht een voorbeeldimpressie van het te ontwikkelen retentiegebied vanaf het zuiden met centraal de vleermuiskelder en vleermuistoren

 

Herinrichting komt met aanpak groene long in nieuwe fase

11 mei 2020

 

De eerste uitvoeringsfase van het project Waterbeheer Wensink Zuid is bijna gereed. De Oude Hengeloseweg heeft een heel ander aanzicht gekregen. Nieuwe bomen en beplanting maken het beeld straks compleet. De komende periode wordt ook de laatste hand gelegd aan het Van Speijkplein en de aanzet van de groene long, de groene verbindingszone die van de Oude Hengeloseweg naar de Woolderweg loopt, tussen de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat.

 

Het plan is nu verder te gaan met de groene long, de verbinding naar het toekomstige retentiegebied op de MAVO-locatie en de zijwegen hiervan (Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat). Lees meer...

 

Geslaagde informatieavond over zonnepanelen.

17 december 2019

Circa 80 mensen bezochten maandag 16 december de informatieavond over collectief
zonnepanelen aankopen voor Wensink-Zuid in het Twickelcollege aan de Welemanstraat.
 

Het buurtteam-Wensink-Zuid/energietransitie, bestaande uit Frans Spekschate, Dave Poort, Michel Oldenhof en Rinne Oost had de avond georganiseerd en uitstekend voorbereid. Zij werden bijgestaan door buurtbegeleider Miranda Scheffer die veel ervaring heeft op dit gebied. Rinne Oost presenteerde de resultaten van het onderzoek naar de beste panelen en de beste leveranciers. Bij dat onderzoek werd gelet op kwaliteit, garantie, leveringstijd, betrouwbaarheid, prijs en collectiviteitskorting.
Anzon BV, gevestigd aan de Oosterveldsingel in Hengelo, bleek het beste te voldoen aan de gestelde criteria. Na de presentatie vulden 36 mensen meteen al het inventariseringsformulier in.


Interesse voor gesprek of offerte?

Wijkbewoners die ook interesse hebben en een gesprek of offerte willen aanvragen kunnen zich melden door hun gegevens achter te laten op de website. Doe dit vóór 5 januari via
https://www.anzon.nl/collectief/wensink-zuid. Op deze website staat ook alle informatie over dit zonnepanelenplan.

Na aanmelding neemt Anzon contact met u op om een huisbezoek te plannen. Dit zal plaats vinden in januari en ongeveer een half uur duren. Er wordt gekeken naar het gewenste aantal panelen, het energieverbruik en de installatiedetails.

Bij akkoord ontvangt u een opdrachtbevestiging. Nadat u deze heeft ondertekend en teruggestuurd, ontvangt u, uiterlijk twee weken voor de installatie, een installatieplan met datum. De installatie zal collectief plaats vinden vanaf 1 maart 2020. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het hele project voltooid worden in juni of juli.

Als u gebruik wilt maken van de collectiviteitskorting moet u uiterlijk 31 januari 2020 een definitief contract hebben gesloten met Anzon.

 

Start werkzaamheden reconstructie Oude Hengeloseweg

20 september 2019

 

Op woensdag 25 september starten de werkzaamheden aan de riolering en de verhardingen aan de Oude Hengeloseweg. Voor meer informatie over onder andere de bereikbaarheid zie Wensink-Zuid/Op de Schop

 

Nieuwsbrief 2 reconstructie Oude Hengeloseweg

14 augustus 2019


Zoals ook al in de eerste Nieuwsbrief (zie het bericht hieronder) werd aangegeven, zullen de nutsbedrijven op 19 augustus van start gaan met hun werkzaamheden in de Oude Hengeloseweg. In Nieuwsbrief 2 -die u hieronder kunt downloaden- treft u meer informatie over de planning van de werkzaamheden en wat het allemaal voor u, als aanwonende, betekent.

 

Download hier Nieuwsbrief 2 (PDF)

 

Nieuwsbrief reconstructie Oude Hengeloseweg

2 augustus 2019

 

In week 38/39 (vanaf 16 september) wordt gestart met de werkzaamheden in de Oude Hengeloseweg. Tijdens de uitvoering van het werk wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief wordt bezorgd bij de bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein en wordt gepubliceerd op dit platform. In de nieuwsbrief staat o.a. de laatste stand van zaken m.b.t. werkzaamheden, verkeershinder, gewijzigde bereikbaarheid etc.

Als alles volgens planning verloopt, starten de nutsbedrijven op maandag 19 augustus met het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen (hierover meer in Nieuwsbrief 2). Dan zal er al beperkte verkeershinder zijn. Aannemer NTP start week 38/39 met de herinrichting, mede afhankelijk van de vorderingen van de nutsbedrijven. Vanaf dan zal de Oude Hengeloseweg in fasen geheel afgesloten worden en is er voor de aanwonenden beperkte bereikbaarheid.

Vanaf week 34 worden de bewoners benaderd voor de gesprekken over de afkoppeling van het regenwater van hun woning.

 

Download de Nieuwsbrief hier (PDF)

 

 

Bericht van afstudeerders Lars en Matthijs

26 juli 2019

 

“Het afgelopen half jaar zijn wij druk bezig geweest met het afstudeeronderzoek in de gemeente Borne voor Wensink-Zuid. Wij hebben onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in het klimaatadaptief maken van de wijk Wensink-Zuid voor het project van de rioolvervanging.

 

Gebleken is dat bewoners pas echt geïnteresseerd zijn en betrokken raken zodra er bij hen in de straat veranderingen plaatsvinden. Als de werkzaamheden zich ergens anders in de wijk afspelen is men over het algemeen minder betrokken. Wat ook meespeelt, is dat het project momenteel nog niet loopt, oftewel er is nog niets concreets (zichtbaar) gebeurd. De verwachting is dat op het moment dat de gemeente een concrete datum heeft wanneer zij ergens begint met de werkzaamheden, dat men dan geïnteresseerd raakt en mogelijk betrokken wil worden bij de invulling van hun straat en directe omgeving. Zoals nu gebeurt in de Oude Hengeloseweg. Immers, zonder concrete informatie over wat men kan doen en waar wat gaat gebeuren is er lastig een invulling aan te geven.

 

De concrete informatie heeft ook betekenis op de klimaatadaptieve toepassingen. In Wensink-Zuid is de houding tegenover klimaatadaptatie positief. Bewoners zijn welwillend en bereid tijd en/of geld te investeren in het klimaatadaptief maken van hun huis/tuin. De voorwaarde is wel dat de gemeente hierover duidelijk communiceert, dat wil zeggen: frequent met informatie komt, ook als er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, inhoudelijke informatie verstrekt over welke aanpassingen bewoners zelf kunnen doen en wat dit met zich meebrengt.

 

We hebben met veel plezier gewerkt aan het onderzoek om erachter te komen wat de gemeente kan doen om bewoners van Wensink-Zuid te betrekken bij plannen van de gemeente. Ten slotte willen we u natuurlijk bedanken voor uw tijd om een interview af te nemen!”

 

Lars van Gorp

Matthijs Kooij

 

Management van de Leefomgeving – Van Hall Larenstein te Leeuwarden

 

 

17 april 2019

Samen op de duofiets, gezellig!!


Zou u best graag af en toe een mooie fietstocht willen maken, maar lukt dat niet meer zelfstandig? Houdt u van fietsen, kunt u dat goed en wilt u daarbij graag gezelschap hebben?

Bij de VVV-balie in het Kulturhus kan men een duofiets huren voor €5,- per dagdeel. Men moet de fiets van te voren reserveren.
Deze prachtige elektrische fiets is bedoeld om iemand mee te nemen die niet meer zelfstandig kan fietsen. Hij/zij zit naast de
bestuurder en bepaalt zelf in welk tempo hij/zij mee wil fietsen. De benen helemaal stil houden kan ook!
De fiets past zelfs op smalle fietspaden, dus is heel geschikt voor een mooie tocht door de omgeving.

 

Het Wijkcomité Wensink Zuid wil het gebruik van de fiets in onze wijk graag stimuleren. Daarom zoeken wij:

- mensen die (na instructie) bereid zijn de fiets te besturen en
- mensen die graag mee willen gaan.

Bestuurders en passagiers bepalen zelf wanneer en hoe vaak ze willen fietsen.

 

Het wijkcomité is van plan een bijeenkomst te organiseren waarbij:
- belangstellenden met elkaar kennis kunnen maken

- u de fiets kunt bekijken,

- u instructie krijgt over het gebruik en de besturing,

- u een proefritje kunt maken (als bestuurder of als passagier)

 

Denkt u: “Dit is misschien iets voor mij”? , meld u dan aan via een mailtje naar wensinkzuid@gmail.com of bel naar 074-2666841 (Siny Boer). Deelname verplicht tot niets. Gewoon doen!

 

Kent u iemand in uw omgeving voor wie dit misschien iets is , geef dit bericht dan aan hem/haar door s.v.p.!

Na aanmelding wordt er (in overleg) een datum voor een bijeenkomst gepland. U wordt opgehaald als u niet zelfstandig kunt komen.

 

Bijeenkomst voor bewoners Oude Hengeloseweg Van Speijkplein

 

Bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein zijn dinsdag 4 juni uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in het Twickelcollege aan de Welemanstraat, tussen 19.00 en 21.00 uur. Hier kunnen zij de conceptplannen voor de herinrichting van hun straat inzien. Ook zijn voorbeelden aanwezig van materiaal dat wordt toegepast. Medewerkers van het ontwerpteam zijn aanwezig om de plannen toe te lichten.

 

Naast het verbeteren van de riolering wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht, zoals straten, speelterreinen en de groeninrichting. Hiervoor zijn in een werkatelier op 29 maart 2018 wensen en ideeën uit de wijk opgehaald. Ook zijn er twee bijeenkomsten gehouden met een klankbordgroep uit de hele wijk, om de ontwerpen voor de nieuwe inrichting en de materiaalkeuze te bespreken. Dinsdag 4 juni worden de plannen voorgelegd aan de bewoners om deze vervolgens uit te werken in een definitief ontwerp. Het streven is om in september 2019 te starten met de werkzaamheden.

 

Huis-aan-huisgesprek
Na de inloopbijeenkomst wordt het ontwerp afgerond en worden er afspraken gemaakt voor de zogeheten huis-aan-huisgesprekken. Hierbij wordt de situatie op het eigen terrein van de bewoners besproken rond het eventueel afkoppelen van de hemelwaterafvoeren.

 

Bewoners van de Oude Hengeloseweg en het Van Speijkplein worden per brief geïnformeerd over de bijeenkomst op 4 juni.

 

 

 

25 maart 2019

 

Even voorstellen…

 

“Wij zijn Lars en Matthijs, twee vierdejaars HBO-studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor onze opleiding Management van de leefomgeving voeren wij een afstudeeronderzoek uit in de gemeente Borne. Hoe kan de gemeente bewoners bij projecten betrekken én hierbij de leefbaarheid vergroten? Aanleiding van het onderzoek is de toekomstige rioolvervanging in Wensink Zuid, waarbij de mogelijkheden omtrent klimaatadaptatie worden meegenomen.

 

Voor ons onderzoek gaan wij van april tot en met juni graag met u als wijkbewoner in gesprek om verschillende meningen op te halen. Met de opbrengst uit deze gesprekken schrijven wij een advies aan de gemeente, die hierdoor goed kan inspelen op uw wensen.

 

Wij zijn dan ook benieuwd naar uw mening en komen graag bij u langs! Geïnteresseerd? Mail naar lars.vangorp@hvhl.nl of bel naar 06-41076792.

 

Graag tot snel!”

 

Lars van Gorp

Matthijs Kooij

 

Planning Oude Hengeloseweg

 

Volgens planning gaat de Oude Hengeloseweg dit najaar op de schop. Echter, zoals eind vorig jaar gecommuniceerd op dit platform, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebruik van aardgas. Deze ontwikkelingen maken dat, naast het opnieuw inrichten van Wensink Zuid voor een duurzaam en beter waterbeheer, ook ‘aardgasvrij’ een belangrijke pijler is geworden binnen het project.

 

Het openbreken van de Oude Hengeloseweg biedt niet alleen kansen op het gebied van herinrichting, maar ook voor andere voorzieningen die eventueel nodig zijn ter voorbereiding op een aardgasvrij Wensink Zuid. Het is belangrijk dat de aanleg hiervan gelijktijdig verloopt. Dit om te voorkomen dat een opnieuw aangelegde straat na een tijd weer opengebroken moet worden omdat er, in het kader van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe leidingen moeten worden gelegd.
 

Gevolgen
Daarom wordt overwogen om, voordat de schop in de grond gaat in de Oude Hengelosweg, eerst onderzoek te doen naar de wijze waarop de woningen in Wensink Zuid in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien. Voor de Oude Hengeloseweg zou dit gevolgen hebben voor de planning. Als er daadwerkelijk onderzoek wordt gedaan, betekent dit namelijk dat de uitkomst (wel/niet extra voorzieningen aanleggen) pas in het najaar bekend is. Een eventuele ‘gecombineerde aanleg’ zou dan pas in de zomer of het najaar van 2020 zijn.

 

Extra Onderzoek
De keuze voor extra onderzoek wordt gemaakt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne. Over dit besluit, dat naar verwachting in april wordt genomen, en de verdere planning en ontwikkelingen, wordt u op de hoogte gehouden via dit platform. De bewoners van de Oude Hengeloseweg worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 

Klankbordgroep Wensink-Zuid 7 maart 2019:

 

Concept ontwerp Oude Hengeloseweg

 

Op 7 maart is de klankbordgroep Wensink-Zuid voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Het bouwteam Wensink-Zuid heeft het conceptontwerp van de Oude Hengeloseweg voorgelegd aan de klankbordgroep en besproken.

De verschillende mogelijkheden in materiaal voor de aanleg van de weg zijn besproken en gepresenteerd aan de klankbordgroep. Besproken is waar de voorkeuren liggen van de klankbordgroep. Op basis van de inbreng van de klankbordgroep zijn er tevens enkele wijzigingen gedaan in het ontwerp.

Het aangepaste ontwerp wordt op een later moment tijdens een inloopbijeenkomst aan de direct omwonenden van de Oude Hengeloseweg gepresenteerd. Ook dan is er nog mogelijkheid tot inspraak. Omwonenden worden hier t.z.t. over geïnformeerd.

 

De klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging van bewoners uit de wijk Wensink-Zuid. Suggesties voor of vragen over het ontwerp en/of bevindingen tijdens de uitvoering, kunt u melden bij de klankbordgroep. Dit mag natuurlijk ook bij het Bouwteam Wensink-Zuid. Vragen over uitvoering, fasering, planning, techniek, verkeer en eventuele klachten kunt u stellen aan het Bouwteam Wensink-Zuid.

 

Klankbordgroep Waterbeheer en herinrichting fase A

 

Nieuws van het bouwteam 1 februari 2019

 

Voor het toekomstige waterbeheer in uw wijk is het Bouwteam Wensink Zuid bezig met ontwerp en voorbereiding van de riolering, verhardingen en groenzones van fase A: de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg. Er wordt bekeken hoe het hemelwater zo goed mogelijk opgevangen, opgeslagen en afgevoerd kan worden zonder dat er overlast ontstaat bij hevige stortbuien. In het ontwerp wordt ook naar de grondwaterstanden gekeken.

 

Een aantal bewoners van de wijk heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep ‘Waterbeheer & herinrichting fase A’. Suggesties/vragen van belang voor het ontwerp of bevindingen tijdens de uitvoering kunt u melden bij de klankbordgroep. Dit mag natuurlijk ook bij het Bouwteam Wensink Zuid. Vragen over uitvoering, fasering, planning, techniek, verkeer en eventuele klachten kunt u stellen aan het Bouwteam Wensink Zuid.

 

Leden klankbordgroep 

Als u contact wilt zoeken met de leden van de klankbordgroep kan dat per mail of mondeling als er geen mailadres is vermeld.

 

Voor het ontwerp Oude Hengeloseweg: 

Theo de Wal

theodewal@hotmail.com

Lars van Rijssen

larsvanrijssen@home.nl

Rinne Oost

oost_rinne@hotmail.com

Jan Morsink

jan.morsink@kpnmail.nl

 

Voor het ontwerp Woolderweg:

Marianne van der Berg

hvanderberg@home.nl

Jeroen Wevers
Theo Kupper

t.kupper@home.nl

Wim Menheere

w.menheere1@outlook.com

 

Contact met het Bouwteam Wensink zuid, bij voorkeur per mail: wensinkzuid@borne.nl of middels onze brievenbus bij de ingang van de PLUS supermarkt (Oude Hengeloseweg).

 

 

 

Afronding groenconvenant en erf Kloas-an-de-brug

 

Ooit was het gebied tussen Borne en Hengelo agrarisch, tot genoegen van menig burger die genoot van het open landschap. Toen kwam de A1 en vervolgens bedrijventerrein Westermaat. Bewoners van Wensink-Zuid hebben kritisch meegedacht tijdens die ontwikkelingen. Het resultaat was onder meer een groenconvenant waarin de Coöperatie Plein Westermaat en de gemeente Hengelo toezegden aan de andere partners in het convenant, de inmiddels opgerichte Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid, de Natuur- en Milieuraad, de gemeente Borne en enkele particulieren, dat extra aandacht zou worden besteed aan groen op en rondom Plein Westermaat. Zie afbeelding 1 op PDF bijlage.
 

Erf Kloas-an-de-brug
Wijkcomité en Milieuraad hebben indertijd bezwaar gemaakt tegen de sloop van de historisch waardevolle boerderij Kloas-an-de-brug (zie afbeelding 2 op PDF bijlage). Er zijn serieuze pogingen gedaan door ondernemers om het pand te laten restaureren / te herbouwen en een nieuwe bestemming te geven. Dat bleek niet haalbaar. Toch zijn de inspanningen niet helemaal vergeefs geweest: een deel van het erf blijft groen. Binnen dat groen maakt de nieuwe eigenaar van het erf, Bauhaus, binnenkort (voorjaar 2019) een herinnering aan de voormalige boerderij en schippersherberg (zie afbeeldingen 3 en 4 op PDF bijlage) en aan het agrarisch verleden van het huidige bedrijventerrein. Met de herinrichting van het erf zijn de via het groenconvenant gedane toezeggingen voltooid (afgezien van de onderhoudsplicht).
 

‘Rondjes achterom’
Er is dan weliswaar geen agrarisch landschap meer tussen Hengelo en Borne maar blijkbaar is het gebied voldoende aantrekkelijk door de ruimte en het groen om af en toe vanuit de wijk een aangenaam rondje te lopen. Dat geldt voor het Plein, maar ook voor Campus en De Veldkamp.

Groenconvenant en erf Kloas-an-de-brug (PDF)

 

Waterbeheer en aardgasvrij: dé 2 sporen binnen het project Wensink Zuid

 

Nieuws van het bouwteam 30 december 2018

 

Voor een duurzaam en beter waterbeheer wordt Wensink Zuid opnieuw ingericht. Daar is het project Wensink Zuid mee begonnen. Hoewel dat nog steeds de basis vormt van het project, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebied van het gebruik van aardgas. ‘Wensink Zuid aardgasvrij’ is daarmee het tweede belangrijke spoor dat we zullen (moeten) volgen binnen het project.

 

De komende tijd zal het projectteam via dit wijkplein meer informatie geven over de twee sporen.

 

Lees verder

 

Graven proefsleuven gestart

 

Nieuws van het bouwteam 6 december.

Op diverse plaatsen in de wijk zijn de collega’s van NTP gestart met het graven van proefsleuven. Met name in de Oude Hengeloseweg en Woolderweg.

Dit gebeurt om te kijken waar gas- en waterleidingen, rioolbuizen, rioolaansluitingen exact liggen en van welk materiaal en kwaliteit deze leidingen zijn. De resultaten worden met GPS apparatuur ingemeten. Waterleiding bedrijf Vitens is ook regelmatig aanwezig om hun waterleidingen te beoordelen.De Gasunie zal de exacte locatie van hun gasleiding in de Van Galenstraat uitzetten, hiervoor hoeven geen proefsleuven gegraven te worden.

 

Cogas en gemeente gaan warmtestudie uitvoeren

 

Voor het warmteplan van Wensink-Zuid werkt de gemeente samen met NTP en Cogas. Samen met de gemeente zal Cogas een warmtestudie uitvoeren om uiteindelijk tot de meest optimale en duurzame energieoplossing te komen, waarbij de wijk van warmte en warm water wordt voorzien zonder aardgas.

 

De aanleg van een warmtenet zou hierbij een van de oplossingen kunnen zijn. Een warmtenet is een duurzaam verwarmingssysteem, waarbij woningen en bedrijven worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. Medio 2019 hoopt Cogas de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.

Lees er meer over in het bericht 'Warmtestudie Cogas' onder het kopje Waterbeheer.

 

Verslag en presentatie bijeenkomst 21 november

 

Er waren veel wijkbewoners aanwezig op de informatie- en inspiratieavond op 21 november. Voor degenen die de bijeenkomst hebben gemist, of de presentatie nog eens willen bekijken is hier het verslag te downloaden, evenals de sheets van de presentatie van het bouwteam. Op verzoek is zijn ook de ‘denkplaatjes’ voor verschillende straten digitaal beschikbaar gemaakt.

 

Verslag informatie- en inspiratieavond (PDF)

Presentatie (PDF)

Denkplaatjes (PDF)

 

Verkeerstellingen

 

26 november

Momenteel worden er in de Wensink-Zuid op de Oude Hengeloseweg, Jupiterstraat en Woolderweg verkeerstellingen gedaan met behulp van slangen over de weg. Het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s worden geteld.

 

Hiermee wordt vastgesteld wat de verhouding is tussen het aantal fietsers, auto’s en vrachtauto’s. Om een fiets-waterstraat goed te laten functioneren moeten er voldoende fietsers zijn.

 

Brievenbus geplaatst

 

Vrijdag 23 november is bij de ingang van de PLUS supermarkt de brievenbus van het Bouwteam geplaatst.

 

Zoals woensdagavond tijdens de informatie- en inspiratieavond aangegeven is kunnen de bewoners hier de aanmelding voor de klankbordgroep inleveren.

 

Ook doorgeven van naam- en adresgegevens ten behoeve van de keukentafelgesprekken in de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg kunnen hier worden aangeleverd.

 

Uiteraard kan beide ook per mail naar: wensinkzuid@borne.nl

 Prikbord

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (1)