Verbindingsweg op losse schroeven?
RONDWEG OM ZENDEREN NOG DICHTERBIJ DOOR UITKOMST MIRT-ONDERZOEK

Verbindingsweg op losse schroeven?

In het verkorte MIRT-onderzoek naar de oplossingen voor de knooppunten Buren en Azelo is specifiek de rondweg om Zenderen (variant 5) opgenomen, als onderdeel van het verbeteren van de doorstroming op het onderliggende wegennetwerk dat de snelwegen kan ontlasten. Definitieve plannen van het geheel aan maatregelen volgen pas later, maar Rijk, Provincie, Regio Twente en betrokken gemeenten hebben vooruitlopend daarop besloten al te starten met een tracéstudie naar een westelijke randweg tussen Almelo en Hengelo.

 

Dat brengt de gewenste rondweg om Zenderen opnieuw een stuk dichter bij realisatie. Het MIRT-onderzoek spreekt over een termijn van vijf tot tien jaar. Mocht die rondweg om Zenderen er inderdaad komen, dan heeft dit gevolgen voor nut en noodzaak van de in voorbereiding zijnde Verbindingsweg langs bedrijventerrein De Molenkamp. Letterlijk staat er in het rapport: “‘Alternatief 5’ zorgt ervoor dat het regionale verkeer niet (meer) via de Verbindingsweg Borne rijdt, zodat de hoeveelheid verkeer op de Verbindingsweg sterk afneemt.”

 

Heroverwegen Verbindingsweg?

Wat betekent dit dan voor die Verbindingsweg? Hét hete hangijzer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en nog steeds een wig tussen coalitie en oppositie.

 

Wethouder Martin Velten: “We moeten het eerst nog even goed bestuderen. In ieder geval wordt de 5-variant nu wel serieus aangepakt. Wat dat betekent voor de Verbindingsweg kan ik nu nog niet zeggen. We gaan bestuderen welke haken en ogen er aan zitten. Het is aan de coalitiepartijen om te bepalen wat de consequenties voor de Verbindingsweg zijn. In feite voert het college alleen uit wat er in het coalitieprogramma staat. Duidelijk was altijd wel dat men de Verbindingsweg zou kunnen heroverwegen als er een voldoende robuust alternatief is. Ik sta open voor discussies daarover en wacht de besluitvorming van de raad af.”

 

Coalitie wil snel onderzoek naar consequenties voor Totaalvisie

Bert Oude Lansink (CDA) spreekt mede namens coalitiepartijen GB90 en Borne-Nu als hij zegt: “We zijn best wel blij verrast dat alle partijen in ieder geval starten met onderzoek naar die westelijke randweg en de neuzen dezelfde richting op staan. Een oplossing voor Zenderen is wat wij raadsbreed wilden en ik denk de hele samenleving. Er is nog wel een hele weg te gaan, maar realisatie is in ieder geval een heel stuk dichterbij.”

 

Over wat dat betekent voor de plannen voor de Verbindingsweg kan Oude Lansink zich nog niet uitlaten. “We hebben het college gevraagd op korte termijn aan te geven wat de consequenties van dit MIRT-rapport zijn voor onze Totaalvisie, waarvan ook de bijvoorbeeld de knip in de N743 en de Verbindingsweg deel uitmaken.” Daarop vooruitlopen wil hij niet. “We moeten politiek bedrijven op basis van de juiste informatie en we hopen dat we dit voor het einde van de maand kunnen krijgen. Daarna gaan we met elkaar in overleg.”

 

Reactie oppositie

Mieke Visser (SP) laat namens de voltallige oppositie (SP, VVD, GrLi/PvdA, Voor Borne en D66) weten eveneens verheugd te zijn over de uitkomsten van het MIRT-onderzoek en de voortvarende start van een tracéstudie naar een westelijke randweg. “Een randweg die ook Zenderen eindelijk bevrijdt van het vele doorgaande verkeer! De oppositie voelt zich door de uitkomsten extra gesterkt in haar al lange tijd ingenomen standpunt dat een westelijke rondweg als de zogenoemde 5 variant, het meest in het belang is van de inwoners van de gemeente Borne. Natuurlijk heeft de oppositie ook kennis genomen van een eerste reactie van de coalitie. Hopelijk zien coalitie en college nu ook in dat het vasthouden aan de Verbindingsweg niet meer realistisch is. De oppositie spreekt de hoop uit dat de gemeenteraad op basis van dit rapport een gelijkluidend standpunt inneemt in het belang van alle inwoners van Borne, die al zo lang op een oplossing wachten!” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
McHak — 06 okt 2019
.....het is maar een besparende, niet bezuinigende of winstgevende suggestie; waar is onze overheid ook al weer voor bedacht in onze Plato democratie?


Dat was niet Marxistisch ( geen foute gedachte! Kunnen we nog wat van leren), ook niet communistisch, deels socialistisch, maar ook niet Neoliberalistisch ( die kent bewezen geen moralistisch kompas, doen goed om op korte termijn onze bedrijfsvoering weer op orde te krijgen, maar is niet toekomstbestendig) . Het CDA was christelijk toekomstbestendig rentmeester, maar is haar touche totaal kwijt met Bruma, zonder Mona; die hebben intern nog een opgave!!!), CU excelleert hierdoor; die doen het echt niet fout! Met name op landbouw ruimen zij puin met Minister Schouten ( complimenten!!!) . D’66 zou mogen excelleren maar door de wegval van Pechtold moeten we ff wachten. GroenLinks behoort te cashen, maar hebben zichzelf buiten spel gezet met een eikeltjespyama. Dan blijft de rest onrustig achter: of het nu partij van de dieren is of de partij van die blonde god; hoe heet die ook al weer? Bijzaak. Net zoals die grijze man die zich zogenaamd in zet voor de baby boomers.
McHak — 06 okt 2019
Minder asfalt?! Daar zou Parijs nou eens blij van worden ( hou vast die gedachte), maar ons College in Borghende niet; die wil meer, meer, MEER! Rupsje nooit genoeg. Edoch, van losse schroeven is geen sprake, ook al zou er een studie voor een klaverblad op knooppunt Azelo of knooppunt Buren in overweging kunnen zijn, ons Bestuur wil het in eigendom en beheer zodat de Bornenaren krom liggen om OZB te betalen voor asfalt. In den beginne, was er geen asfalt. De Romeinen hebben ons geleert om op drukke handelswegen, waar karre sporen ontstonden in het gras, plaveisel aan te brengen; maw asfalt kan een nut hebben. Nu ligt de vraag voor of het asfalt een Nationaal, een Provinciaal, een Regionaal of een Borns lokaal belang dient? De A1 heeft een groot probleem, de A35 ook en daarbij de Provinciale N35 waar onze gedeputeerden 97 miljoen voor vrijmaken. Als de Twentse aorta, het kloppend hart gelegen tussen de boezems van hartklep Buren en Azelo een bypass nodig heeft, dan geeft de Aamaatweg bloed ( die wij als lokale domme boeren 100% tot bloedens toe betalen, met dank aan ons College). Maar bij afslag Borne West is de bypass niet opgelost; we mogen hem verlengen naar knooppunt Azelo; de verbindingsweg 5b is daadwerkelijk een oplossing, zekers als daar toevallig een klaverblad komt (= wat doet dit met die andere snelweg;F35?). Wat ik wil meegeven; je zou als Bornenaar wel heul gek zijn om maar 1euro te betalen aan al deze lokaal overstijgende belangen. Maar ons College wil graag meespelen met de grote jungs, ten koste van U! Even terug in de tijd; op wie heeft u ook al weer gestemd????
Ongemakkelijke vriend — 05 okt 2019
Minder asfalt geeft minder verkeer.
Minder verkeer is meer doorstroming.
Doorstroming is fantastisch zonder auto's, zie fietsen/wandelen.
Lichtgeel hesje — 05 okt 2019
Om het geheugen even op te frissen: Standpunt lijsttrekker Borne-Nu, wethouder Martin Velten over de verbindingsweg begin februari 2018: "Wethouder Martin Velten maakt het als lijsttrekker van Borne-Nu wel erg bont. Hij zegt in de TCT van zaterdag 10 februari: “De aanleg van de verbindingsweg is hard nodig vanuit een oogpunt van veiligheid en ter voorkoming van overlast. Te veel regionaal verkeer wordt nu nog Borne ingezogen. Laten we dat verkeer langs de rand van Borne leiden.” “Laten we ook het verkeersprobleem in Zenderen oplossen. Ook daarvoor moeten we ons hard maken bij de provincie, in combinatie met de verbindingsweg die Borne ontlast.” En nu komt het: “Wat mij stoort, aldus Velten, is de discussie in Zenderen dat de verbindingsweg niet moet doorgaan, omdat daardoor de overlast van verkeer in Zenderen dan zou toenemen. Maar Zenderen heeft nu al een probleem. Ik roep Zenderen op om samen met Borne het lobbytraject richting de provincie op te zetten.”". Is de reactie van deze Wethouder in bovenstaand artikel van 4/10/19 nu een kwestie van 'politiek draaien' of 'gewoon niet ter zake kundig zijn'?
Jannes — 05 okt 2019
Maar wanneer wordt het verkeer in de stroomesch en de Von Bonninghausen aangepakt? Wordt als maar drukker.
Lichtgeel hesje — 05 okt 2019
Een stukje OZB-geschiedenis over Borne: Op blz 22 in de definitieve versie Begroting 2019-2022 van de Gemeente Borne staat het volgende: "We zullen terughoudend zijn met verhoging van gemeentelijke belastingen en dit middel uitsluitend inzetten voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners.". In het recente verleden is de OZB al t/m 2016 verhoogd met 3% per jaar om de bouw van de Veste in de Bornsche Maten te kunnen financieren.De sporthal staat er inmiddels, maar eigen-woning bezitters betalen nog steeds de 3% OZB-verhoging die destijds als 'tijdelijk' tot 2016 door Raad en College van Borne is ingevoerd. Dit betekent extra inkomsten vanaf 2016 voor de Gemeente van 3*50000,- = 150.000 euro jaarlijks, wat simpelweg de algemene middelen pot ingaat, en niet wordt gebruikt voor haar oorspronkelijke bestemming. Ook is er vanaf 2017 een extra OZB-verhoging van 2% voor eigen-woningbezitters voor de financiering van de Verbindingsweg ingevoerd. Los van het feit of deze weg er komt of niet, betekent dit, dat er vanaf 2017 al 3*2*50000,- = 300.000 euro op de rekening staat van de Gemeente, zonder dat er enige concrete activiteit is geweest rondom een eventuele aanleg. Conclusie: De Gemeente Borne is erg sterk in het 'tijdelijk' invoeren van extra OZB-verhogingen, maar vergeet als de tijdelijkheid van of de noodzaak voor een extra verhoging er niet (meer) is, deze extra OZB-verhoging stop te zetten.
De politieke betrouwbaarheid van politiek Borne mag dan ook ernstig in twijfel worden genomen. Het is namelijk meer een graaicultuur geworden door de jaren heen dan een dienstverlenende cultuur, waarbij van enige terughoudendheid met het verhogen van gemeentelijke belastingen geen enkele sprake is!
Ron Hartman — 04 okt 2019
Triest is dat ook het rapport van 2014 al aangaf dat na functioneren van de 5b, de GVW nog maar enige functie zou hebben. Nauwelijks dus. Het werd weggepoetst. Het aardige van de 5b is dat later bij de verbreding van de A1 en de splitsing met de A35 die dan niet meer vlecht, met een simpele fly-over, het verkeer aan het begin van de 5b al naar de A1 kan gaan en de Kluft in Borne vooral het verkeer van Almelo naar Hengelo verwerkt. Jammer van al die tijd, geldverspilling en domheid (ik kan het even niet nalaten, dat laatste) niet persoonlijk bedoeld, maar een peperdure organisatie wel aan te rekenen!
Dinand Stegehuis — 04 okt 2019
Een duidelijke uitkomst van dit Mirt rapport.
Borne, maar met name Zenderen kunnen nu eindelijk op een robuuste, en duurzame manier verlost worden van het verkeersoverlast. Laat dit gemeentebestuur nu eindelijk stoppen met het verspillen van gemeenschapsgeld, en zich inzetten voor de Westelijke randweg, en natuurlijk de rondweg om Zenderen, om al het regionale verkeer af te leiden richting A 1/ A 35.
Ron Hartman — 04 okt 2019
@Ton: heb je de tijd al eens echt gemeten over de Aamaatweg naar de Theresia of via de Oonksweg naar het Dijkhuis of de Stationsstraat? Een lage tunnel bij de Azelosestraat komt wel dichterbij als Borne het al gespaarde GVW geld daar voor gaat bestemmen. Per ambulance is er geen probleem.
Christian Sand — 04 okt 2019
Mooi begin van de maand. Hopelijk nu de verbindingsweg snel laten vallen. Van de OZB-verhoging, die reeds in gang is gezet voor de verbindingsweg, zullen we wel nooit wat terug zien. Gemeenten geven geen geld terug... Hopelijk hebben onze bestuurders lef genoeg om het besluit van de verbindingsweg terug te draaien zodat meer geldverkwisting ons bespaard blijft.
Jan LGJ Morsink — 04 okt 2019
Het is op zijn minst bijzonder dat er (weer) extern moet worden aangegeven dat het op zijn minst twijfelachtig is of ons college van B&W, de meerderheid van de gemeenteraad vasthoudt aan (de luchtbel) verbindingsweg. Ik hoop dat mede door dit MIRT-onderzoek de verantwoordelijke partijen echt bij zinnen komen. Dat men dus gaat kijken naar oplossingen die toekomstbestendig zijn. Regeren is voorzien. Besturen van een gemeente ook. En...het zou van wijsheid getuigen wanneer het vermeende heilige coalitieakkoord eens aan de realiteit van 2019 getoetst wordt.
Ron Hartman — 04 okt 2019
@Ton en Hesje: Die 2% zag ik niet terug in de reserve GVW die gelijk bleef aan eerdere jaren. Gewoon op, weg, verdampt, uitgegeven aan vergaderen met Twickel enzo. Lees goed: De mirt spreekt over de route Almelo-Hengelo door de achtertuin van het AZC en dan valt het verkeer langs de Oonksweg, helemaal weg ipv de bulderweg GVW. Gelukkig af en toe nog een bezoeker aan de Molenkamp zelf ipv een passant naar de A1. Rustig idee?
Fons Lohuis — 04 okt 2019
Geweldig goed nieuws. Dit rapport in opdracht van rijk,provincie en regiogemeenten ( inclusief Borne) bevestigt de uitkomsten van het rapport van RoyalHaskoningDHV uit 2012 in opdracht van de gemeente Borne: Kies voor een structurele oplossing met een zeer breed draagvlak ( Twickel, ondernemers Molenkamp, Dorpsraad Zenderen, wijkraad Olthof, Azelo) - ga voor variant 5b - voor zowel het kerkdorp Borne als het kerkdorp Zenderen ( beide onderdeel van de gemeente Borne). Het is een regionaal probleem en niet lokaal. Kosten zijn voor de provincie Overijssel.
Ton — 04 okt 2019
Even ter aanvulling. Borne west is nog verstoken van een huisarts. Mede door de toename van het treinverkeer zijn de spoorbomen steeds meer gesloten. In de situatie als elke minuut telt is een goede ontsluiting middels een tunnel van levensbelang. Kortom uitstel van een tunnel is bittere noodzaak.
Henk Hoek — 04 okt 2019
Ik hoop dat het huidige college eindelijk eens inziet hoe fout ze zitten met het doordrijven van hun zin, er moet een gemeentelijke verbindingsweg komen. College, laat dit idee nou eens varen en kom terug op aarde en mogelijk wordt deze uitstap u nog eens vergeven bij komende verkiezingen, wie weet zelfs door de inwoners van Zenderen.
Dit MIRT rapport geeft nog maar eens aan hoe hoog de verkeersdrukte in Zenderen door de Provincie WEL wordt beoordeeld. Hoera voor de actiegroep en Zenderen.
Ton — 04 okt 2019
Eens met lichtgeel hesje wat te doen met de extra verhoging ozb nu het project weer wordt opgeschoven?
Weer eens uitstel van de oplossing van de Oonksweg. Het verkeer neemt alleen maar toe.
Komt er een oplossing of schuiven het nogmaals 3 raadsperioden door?
Het is moeilijk om eens een besluit te nemen.
Een voordeel de adviesburo's kunnen de oude plannen in de prullebak gooien en op naar nieuwe uitwerkingen. Zo kom je nooit tot de nodige bezuinigingen. De vraag is hoe lang de toegezegde gelden in stand blijven.
De bewoners van 't Oldhof en Pr Bernhardlaan wachten maar weer af.
Positief is dat er eindelijk wordt gekeken naar een oplossing voor Zenderen. Ik zou zeggen ga nu echt eens aan het werk en zoek een oplossing.
Lichtgeel hesje — 04 okt 2019
Oh ja, en dan ook gelijk even die jaarlijkse 2% extra OZB-verhoging vanaf 2017 terug storten aan de eigen-woningbezitters a.u.b.. Deze heffing is/was namelijk bedoeld voor de financiering van deze weg!
Paul Cohn — 04 okt 2019
…”We moeten politiek bedrijven op basis van de juiste informatie”… Hopelijk bedoelt de heer Oude Lansink daarmee óók luchtkwaliteit en geluid, getoetst aan WETTELIJKE normen en niet door Caubeg-Huijgen VERZONNEN vier-resp.-twee-weken-gemiddelde concentraties NOx en fijnstof.
De door burgers continu gemeten luchtkwaliteit in Borne wordt o.a.gerapporteerd door RIVM op https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
Het geluid op de Twickelerblokweg volgens Provincie Overijssel -die iedereen kan zien op https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1 milieu-geluidhinder - geluidbelasting- lag jaren geleden al 10 dB(A) hoger dan waar College en Raad nu nog steeds van uitgaan. Goedkoop is duurkoop, dames en heren politici.
Ron Hartman — 04 okt 2019
Heel verstandig om de GVW voorbereiding in ieder geval te bevriezen. Niet de GVW, maar een 5B maakt de knip pas echt mogelijk. Het zijn de afgelopen jaren vooral de studies en het gepraat over die GVW geweest die extreme voorbereidingskosten gaven. Alle peperdure externe adviseurs per direct naar huis en de rest aan het werk om alsnog van het Wensink-Zuid de beoogde gasloze wijk te maken, zet zoden aan de dijk. Bezuinigingen? Overbodig als ieder weer gemotiveerd EN goed bestuurd aan het werk gaat. Dapper overigens om hier NU mee te komen, Velten!

Philip en Marijke openen De Eschhof

“Al in 2011 spraken we de wens uit om te komen tot nieuwbouw”, vertelt een trotse...
14-09-2023

Opnieuw vandalisme bij de Mariakapel

Zaterdagmorgen ontdekte de werkgroep Mariakapel dat er gisteravond of vannacht opnieuw ongewenst...
09-09-2023

Overwegstoring aan Bornerbroeksestraat

De spoorwegovergang aan de Bornerbroeksestraat ligt sinds zondagmorgen ongeveer 09.30 uur in...
28-08-2023

Jong Hertme timmert er weer op los

Terwijl de bouwvakkers in onze regio weer van een welverdiende vakantie genieten, wordt er in...
10-08-2023

Bloemenzee op de Pellenhof

Een van de weinige stukjes openbaar groen in Oud Borne lag er het afgelopen half jaar...
29-07-2023

Brandweer rukt groot uit voor brandmelding...

Vrijdagmiddag ontving de brandweer een melding van brand bij woonzorgcentrum Het Dijkhuis. Omdat...
28-07-2023