SP wil zorgbuurthuis op locatie basisschool ’t Oldhof
ENQUÊTES EN ORIËNTERENDE GESPREKKEN WIJZEN OP DRAAGVLAK EN MOGELIJKHEDEN

SP wil zorgbuurthuis op locatie basisschool ’t Oldhof

Na het definitieve besluit in de gemeenteraad voor de bouw van een nieuwe basisschool in het projectplan ’t Wooldrik, heeft bij de SP Borne het idee postgevat om te onderzoeken of de locatie van de huidige basisschool ’t Oldhof geschikt zou zijn voor een zorgbuurthuis. “Na een oriënterend gesprek bij Welbions, twee enquêtes in de wijken Letterveld en het Oldhof en een gesprek met de wethouder en beleidsambtenaar lijkt de komst van een zorgbuurthuis in Borne een stap dichterbij”, laat de SP Borne weten.

 

Wat is een zorgbuurthuis?

Een zorgbuurthuis is een kleinschalige zorgvoorziening, waar mensen die niet langer thuis kunnen wonen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, met kleinschalige en menswaardige zorg, met behoud van contacten in de buurt en betaalbaar voor iedereen. Waar partners samen kunnen blijven wonen, ook als de één zorg nodig heeft en de ander niet.
 

De landelijke SP heeft eind 2017 een concept Zorgbuurthuis ontwikkeld. Dit concept is tot stand gekomen met medewerking van een groot aantal deskundigen op het gebied van zorg en zorgmanagement, beleid voor wonen en zorg. Inmiddels heeft de SP in meerdere woonplaatsen in Nederland (Venray, Tilburg, Apeldoorn) het initiatief genomen om te komen tot realisatie van zorgbuurthuizen. Het eerste zorgbuurthuis is momenteel in Oss aanbouw.
 

In de Tweede Kamer hebben de fracties van SP en CDA in 2020 al een motie ingediend met concrete voorstellen om de bouw van zorgbuurthuizen versneld van de grond te krijgen. Inmiddels is er – in een overeenkomst van de SP met het Kabinet - geld gereserveerd voor de realisatie van zorgbuurthuizen. Eind 2021 is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg van kracht geworden.
 

Wat heeft de SP Borne tot nu toe gedaan?

Mieke Visser en Toon Peters hebben in januari 2022 een oriënterend gesprek gevoerd bij Welbions met Robert Olde Heuvel, stadsstrateeg. “Uit dit gesprek kwam naar voren dat het concept zorgbuurthuis past in de visie van Welbions en dat men welwillend staat tegenover het idee om dit in Borne te realiseren. Welbions wil nadrukkelijk vanaf het begin worden betrokken in de concrete planvorming in de samenwerking met de gemeente Borne”, melden Visser en Peters.
 

Daarna hebben de SP-afdeling en fractie samen in februari en juni 2022 in twee enquêterondes de mening gevraagd van bewoners in Letterveld en het Oldhof over het concept zelf, de mogelijke locatie en of men er zelf zou willen wonen als de omstandigheden ernaar zijn.
 

“De SP Borne kreeg 102 ingevulde enquêtes terug, waarvan 86 positieve tot zeer enthousiaste reacties en de overige neutraal of niet van toepassing op eigen situatie. Onder de reacties waren 59 bewoners die aangaven zelf in een zorgbuurthuis te willen wonen als hun situatie daartoe aanleiding gaat geven. Enkele bewoners gaven aan het nu al te willen. Daarnaast gaf een enkele bewoner aan bereid te zijn om op een of andere wijze zelf mee te werken aan de totstandkoming van het zorgbuurthuis.”
 

Op 9 september 2022 hebben Toon Peters en Mieke Visser een gesprek gevoerd met wethouder Velten en de senior beleidsambtenaar Ruimtelijke Ordening. “De wethouder gaf aan dat het college welwillend staat tegenover het concept zorgbuurthuis en de suggestie voor de locatie. De basis van dit concept past in de visie van het college. Voor de uitwerking naar de Bornse maat zal het college zeker samenwerking zoeken met Welbions.”
 

Met de resultaten van deze verkenning ziet de SP Borne voldoende draagvlak voor een zorgbuurthuis in Borne met de suggestie voor de locatie ’t Oldhof.
 

“Deze informatie is begin deze week onder de aandacht gebracht van alle raads- en commissieleden met het verzoek deze samen te betrekken bij de discussie over de Woonvisie Borne, ten einde bij de vaststelling het concept zorgbuurthuis in de beleidskaders op te nemen. We zien zelf in de concept-woonvisie daarvoor voldoende aanknopingspunten.”

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Nicole Christenhusz — 30 okt 2022
Helaas als buurtbewoner geen enquete ontvangen.
Zou er nl. voor willen pleiten in te zetten op verjonging in de buurt. Locatie zou zeer geschikt zijn voor zgn. Premie A woningen om starters op de woningmarkt te behouden voor Borne.
Toon Peters — 21 okt 2022
@Dirk en @Joost. In totaal hebben, in februari en juni, 420 adressen in aangesloten gedeelten van de wijk (de hele wijk was te tijdrovend) van ons een enquêtebrief met toelichting en vragen ontvangen. Enkele dagen daarna hebben we die adressen met een aantal leden persoonlijk bezocht. Bewoners konden ook nadien de ingevulde enquête inleveren op een adres in de wijk. Dat is ook gedaan. Zoals in het bericht staat, hebben we 102 ingevulde enquêtes retour ontvangen. Dat is een heel behoorlijke respons. De uitkomsten vinden wij, met de uitkomsten van de gesprekken bij Welbions en met de wethouder, voldoende positief om het onderwerp in de raad bespreekbaar te maken. De complete resultaten van de enquête zijn te zien op de website van SP Borne. Voor meer informatie over de enquête kan altijd een berichtje worden gestuurd met naam en adres naar sp.borne@gmail.com.
Dirk — 21 okt 2022
Wellicht een selectief algoritme gebruikt door de SP, om maar te zwijgen van of deze enquête ook methodisch verantwoord is uitgevoerd met het oog op de validiteit van de uitkomst ???
Joost — 21 okt 2022
Het kan aan mij liggen, maar ik heb geen enquête gezien als buurtbewoner. (Met letterlijk zicht op de school) ik ben zeer benieuwd met welke N gewerkt is met deze enquête. Lijkt met 86 op de 102 een zeer gerichte enquête…
Dirk — 21 okt 2022
Welke 2 enqueterondes???
Ron Hartman — 20 okt 2022
Mooie invulling daar. Jan ligthart qua ligging net beter, maar wellicht kan er onderling nog geruild worden. De kunst is om dit met andere partijen samen te doen en gelijk centraal vanuit de belevingswereld van ouderen en hun mantelzorgers. Een hof voor mantelzorgers en hun knarren? Ook de middleclass oudere. De concepten liggen er. De kunst wordt om de commerciele zorg, beleggers en vooral idiote protocollen buiten de deur te houden. Vind een schaap met 5 poten. Gelijkertijd de valkuil als de bedrijfsmatigheid te weinig aandacht krijgt. Graag bereid tot advies. Succes

Gouden Pieper voor Gerben Besselink

Vrijdag, zaterdag én zondag stond en staat Zenderen vooral in het teken van de nieuwe...
10-12-2023

Ophalen oud papier stopt

Vanaf 1 januari 2024 halen de muziekverenigingen in Borne geen oud papier meer op in de wijken....
07-12-2023

Uitbreiding Scholtenhof opnieuw op de agenda

Op 19 december besluit de gemeenteraad of het wel of niet een verklaring van geen bedenkingen...
01-12-2023

Blijvende herinnering oorlogstijd in Oud Borne

Vanaf nu prijken aan de toegangswegen naar Oud Borne cortenstalen tekstplaten die verwijzen naar...
29-11-2023

Hoe staat het met het warmtenet van Twence?

Afvalverwerker Twence is volop aan het ontwikkelen met een warmtenet, dat in Twente duurzame en...
29-11-2023

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023