Raad dwingt herstart proces flexwoningen af
BESLUIT OVER TERREIN RIDDERSPOORTJE VOORLOPIG VAN TAFEL

Raad dwingt herstart proces flexwoningen af

Met een unaniem gesteund amendement heeft de gemeenteraad het college teruggestuurd naar de tekentafel met betrekking tot het besluit flexwoningen te realiseren op de locatie Ridderspoortje. De gemeenteraad wil dat het college eerst maar eens op een rijtje zet welke locaties in Borne er allemaal op korte termijn mogelijk zijn en een interactief proces start met inwoners en raad, voordat er een afgewogen beslissing genomen wordt over het plaatsen van tijdelijke woningen. Voor 1 april 2023 zou dit proces afgerond moeten zijn. De locatie Ridderspoortje is dus niet van de baan, maar kan mogelijk later in het proces alsnog op tafel liggen.

 

Communicatie en participatie

Alle fracties zijn het er wel over eens dat er snel iets moet gebeuren om de druk op de sociale huurmarkt te verlichten, maar ze vinden dat het college te kort door de bocht ging bij het Ridderspoortje en uit de bocht vloog met gebrekkige communicatie en participatie bij het project.
 

Kritiek

“Echt een verkeerde aanpak”, vond Bert Oude Lansink (Lokaal BHZ). “Flexwoningen zijn goed, maar de manier waarop dit is gegaan maakt het voor ons onmogelijk hiermee in te stemmen” (Roelof Jan Naaktgeboren, GB90). “Duidelijke communicatie is bij zo’n project een absolute voorwaarde” (Bastian Drees, Borne-Nu). “Ik mis de politieke antenne bij dit college en ik word er steeds somberder in” (Leo Graafhuis, VVD). “Tenenkrommend dat we weer niet in staat zijn inwoners bij planvorming te betrekken” (Jan de Vries, GrLi/PvdA).
 

Startnotitie in januari

Het college kon niet anders dan zich de kritiek aantrekken. Wethouder Martin Velten: “Het college beseft dat ze tekort is geschoten in de communicatie en participatie.” Het door de gemeenteraad nu afgedwongen proces had volgens hem wel wat nadelen. “Het kan op meerdere plekken tot onrust leiden en het vraagt veel inzet en capaciteit van de organisatie.” Hij beloofde in januari met een startnotitie te komen. “Zodat we met elkaar het proces helder hebben en de nodige zorgvuldigheid kunnen betrachten.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Dirk — 15 dec 2022
Ik was er niet persoonlijk bij, maar heb de vergadering online gevolgd op 13/12 jl: borne.bestuurlijkeinformatie.nl datum 13 december aanklikken en vergadering terugkijken voor diegenen die e.e.a. nog eens willen terughoren
Ton Huiskes — 15 dec 2022
Tja ... ik heb dit al eerder geschreven: ook hier blijkt de gemeente niet uit te blinken nl. communicatie met omwonenden, mede burgers dus en mijn advies is ook dan dringend: huur een communicatie deskundige in die dit beter kan regelen. Tekort schieten in communicatie en participatie, zoals de wethouder zegt, is mij eerder opgevallen tijdens bijv. de problematiek rond het AZC.

Ook de woorden van de VVD voorzitter zijn m.i. ongepast (zie commentaar van Dirk zonder achternaam), maar ik was er niet bij toen hij dit zei.
Gerard Vos — 14 dec 2022
Ik ben het eens met de kritische houding van Dirk en met de vragen welke hij stelt. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het wordt niet zomaar teruggewonnen. De gemeenteraad had al eerder in kunnen grijpen in deze kwestie. Maar gelet op het unanieme besluit van gisteravond gun ik het gemeentebestuur het voordeel van de twijfel. De buurtbewoners zijn er denk ik heel benieuwd naar, hoe de startnotitie er uit gaat zien welke wethouder Velten toezegde voor januari 2023. En uiteraard zijn we er ook benieuwd naar hoe het toegezegde interactief beraad met inwoners en gemeenteraad gestalte krijgt.
Misschien komt er toch nog een integraal plan van de grond, inclusief terrein Jan Ligthartschool. Met ruimte voor ouderen in de wijk én spoedzoekers. Ik ben voor!
Dirk — 14 dec 2022
Overigens is ook de vraag gisteren (wederom) niet beantwoord door het college waarom het ambtelijk advies over de ongeschiktheid van locatie ridderspoortje door datzelfde college ter zijde is geschoven, ondanks dat deze vraag nu al meermalen is gesteld. Dit leidt tot de veronderstelling dat er een agenda onder dit hele verhaal ligt, die niet publiek mag worden gemaakt (of wel?). Hoe dan ook is het hele verhaal tot op heden niet bepaald bevorderlijk voor vertrouwen in politiek Borne...
Gerard Vos — 14 dec 2022
Het is zeker bemoedigend dat de raad gisteren unaniem koos voor het amendement dat is aangenomen. Dat geeft de burger hoop op een betere aanpak door het College in deze en andere kwesties. Maar zijn we er nu? Ik denk het zeker niet! Het gaat nu pas echt beginnen. We gaan zien hoe het College de buurt(en) nu echt wil gaan betrekken bij het proces. Wil men echt ook het belang van de bewoners mee wegen en luisteren naar hun argumenten? Of blijft het doel: hoe verkoop ik aan de buurt wat ik als College door wil of meen te moeten drukken? En wat wordt verstaan als “de buurt”? Ook dit is een interessante vraag. Het College gaf gisteren aan dat er vooral zorgen zijn over de belasting van het ambtelijk apparaat en voor onrust op meerdere plekken. Wethouder Velten heeft blijkbaar liever de onrust op één plek! Echt College, niemand is tegen spoedzoekers! We zijn echter voor een integrale afweging van belangen! De gemeenteraad ook, dat is verheugend. Maar burgers blijf op uw zaak letten!
Dirk — 14 dec 2022
Toch nog 1 kritische opmerking, gevoed door een uitspraak van de vvd-voorzitter over publiek belang en privaat belang. Deze uitspraak is "uiteindelijk kan het zo zijn dat het publiek belang boven privaat belang gaat". Vraag: is publiek belang lokaal publiek belang of is dit het onverkort uitvoeren van landelijk (lees: kabinets-) belang ala Albergen? Overigens kunnen publieke en private belangen zich op verschillende manieren tot elkaar verhouden, namelijk overeenkomstig, congruent of
strijdig. De vvd-voorzitter neemt met zijn uitspraak kennelijk al een soort van voorschot op een mogelijke laatste vorm zonder enige onderbouwing. Wat mij trouwens ook van het hart moet is, dat pas nadat de buurtbewoners zich actief gingen roeren, raadspartijen in beweging zijn gekomen en ach en wee begonnen te roepen over o.m. gebrekkige communicatie en participatie. Dit reactief reageren op signalen van inwoners zou nu toch wel eens tot het verleden mogen behoren, of is het lerend vermogen zo gering??

Borne ziet geen mogelijkheden voor azc

De gemeente Borne wil zich ook in 2023 en 2024 inzetten voor de grote groep Oekraïense...
02-02-2023

Raad: ‘Flexwoningen voor 15 jaar, punt’

De gemeenteraad kreeg met een bijna unaniem aangenomen amendement de gevraagde zekerheid dat...
31-01-2023

Gemeente start met Duurzaam Wonen Lening

Het college van burgemeester en wethouders wil de Duurzaam Wonen Lening invoeren. De lening moet...
30-01-2023

Flexwonen: vergrootglas op communicatie

Voor de raadsleden is goede communicatie en een helder participatietraject van essentieel belang...
26-01-2023

Start onderzoek mogelijke locaties voor flexwonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie Tijdelijke flexwoningen...
26-01-2023

Ontwerp Vloedbeltverbinding ter inzage

Het ontwerp voor het Provinciaal Inpassingsplan Plan (PIP) Vloedbeltverbinding ligt ter inzage...
25-01-2023