College onder vuur over Ridderspoortje
BUURT EN GEMEENTERAAD ROEREN ZICH

College onder vuur over Ridderspoortje

De publieke tribune van de raadszaal puilde dinsdagavond uit met bezorgde omwonenden van locatie ’t Ridderspoortje, waar het college voornemens is om met Welbions 10 flexwoningen te realiseren. De buurt ziet dat niet zitten en ziet het onder andere als een aantasting van het woongenot. Bovendien is men niet te spreken over de manier waarop er met hen is gecommuniceerd.

 

Namens de wijkbewoners somden insprekers Clement Fransen, Nico Evers en Pim Bruggink de talrijke bezwaren op tegen het proces, de locatiekeuze, flexwoningen op zich en de beoogde doelgroepen. Dat er iets moet gebeuren met het terrein, zeker als straks ook basisschool Jan Ligthart verhuist naar ’t Wooldrik, is duidelijk, maar waarom niet – samen met de buurt – een integrale gebiedsontwikkeling met permanente woningen opstellen?
 

Opmerkingen uit de raad

De gemeenteraad – wellicht ook geschrokken van de heftige tegenstand – had eveneens kritiek. Tom Verreussel (D66): “Hoe is er tot deze locatiekeuze gekomen? Welke andere opties zijn er nog?” Wouter Leushuis (CDA): “Zijn er nog mogelijkheden het plan om te zetten in sociale huurwoningen?” Bert Oude Lansink (Lokaal BHZ): “U gaat weer in de fout met de communicatie, net als bij het AZC. Echt slecht!” Leo Graafhuis (VVD): “We geven ruim 3,5 ton weg aan Welbions. Is dat geen ongeoorloofde staatssteun? En heeft Welbions dit wel nodig? Er staan 54 woningen in de verkoop.” Roelof-Jan Naaktgeboren (GB90): “Hoe kunnen we als raad een goede afweging maken als we niet weten hoeveel flexwoningen er nodig zijn en welke locaties allemaal in beeld zijn? En belemmert dit niet de herontwikkeling van het hele gebied?”
 

Woningnood

Wethouder Martin Velten verdedigde het collegebesluit door te wijzen op de aangenomen motie van vorig jaar, waarin de raad opriep grond om niet beschikbaar te stellen aan Welbions voor tijdelijke woningen en de passages in raadsakkoord en coalitieakkoord die eveneens wezen op haast maken met oplossingen voor de woningnood. “Het college krijgt de opdracht en daar zijn we mee aan de gang gegaan. We hebben gekozen voor ’t Ridderspoortje als eerste locatie, omdat we daar relatief snel kunnen bouwen, het dicht bij voorzieningen is en de kosten voor het bouwrijp maken beperkt zijn.” Herontwikkeling van het gebied zou het niet in de weg staan. “Daarvoor zijn uitgebreide studies nodig en dat duurt zeker 10 jaar.”
 

Meer locaties in beeld

Volgens Velten zijn de 10 flexwoningen aan het Ridderspoor minimaal nodig. Meer locaties worden overwogen, maar daar wilde de wethouder in het openbaar nog geen uitspraken over doen. “Er is veel spanning op de huurmarkt. Vandaar dat het Rijk subsidies geeft voor flexibele woonvormen. Borne moet nu bijvoorbeeld dubbel zoveel statushouders huisvesten en dat wordt alleen maar meer. Dat is een verplichting en er is al aangekondigd dat statushouders desnoods in een hotel geplaatst worden en de rekening bij de gemeenten gelegd wordt. Als u zegt ‘wij willen het niet op die locatie’, dan kan het zijn dat ik daarvoor bij de raad terug moet komen. We moeten echt wel wat. U zult toch een keer een beslissing moeten nemen en kunt niet om de hete brij heen blijven draaien.”
 

En dat schoot diverse raadsleden dan weer in het verkeerde keelgat. Marja Zandjans (GrLi/PvdA): “Ik vind dit niet kunnen. We worden voor een voldongen feit geplaatst.” En Leo Graafhuis (VVD): “Dit is geen fijne manier van communiceren. Ik voel me klemgezet.”
 

Communicatie

Over de communicatie moest Velten erkennen dat het anders had gekund. “Er is in het voorjaar in de pers de suggestie gewekt alsof het al een genomen besluit was, maar dat was nog niet zo. Welbions kon pas recentelijk aan de slag met gesprekken. Met de buurt wordt een traject opgestart over een goede inpassing van de plannen, de doelgroepen en over het voorkomen van verloedering. Ik ga ervan uit dat Welbions dit overleg goed kan doen.”
 

Op 13 december staat het plan op de raadsagenda. Of de gemeenteraad dan op de rem gaat trappen is de vraag. Terugnemen van het voorstel wilde de wethouder in ieder geval niet. Wel deed hij een toezegging dat niet de spoedprocedure gevolgd gaat worden en dat de gemeenteraad – in beslotenheid – te horen krijgt welke locaties er nog meer overwogen worden voor het plaatsen van tijdelijke woningen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Michaela — 04 dec 2022
Het is ongelofelijk wat Martin Velten onze buurt voorschoteld. Een wijk die al veel te verduren heeft gehad met de bewoners van het AZC. Elke dag sjokte er hele hordes door de straten. Maar ja daar heeft de wethouder natuurlijk geen last van gehad. In de buurt wonen veel ouderen die graag ruimte willen maken voor jongeren, maar zij kunnen geen kant op in Borne. Het terrein zou zich kunnen lenen voor seniorenwoningen en het stenengebouwtje als buurthuis. Daar is behoefte aan. Niet aan statushouders waar in de buurt geen steun meer voor is. De Bornsche Maten heeft grond genoeg. Laat deze luxe wijk maar eens wat lasten overnenem. Wij hebben vervuilde oude vol met onkruid stoepen, een spoorlijn, zaterdags en zondags de drukte van de sportvelden en al het sluipverkeer over het Ridderspoor. Maar zoals ik al zei,
daar heeft de wethouder lak aan.
Beste Dirk,
Wij zouden als buurtcommissie graag met je in contact komen
Zou je ons een mail willen sturen?
Ridderspoortje@outlook.com
Dank!!
Bart Bergman — 24 nov 2022
Als ik terug denk aan de formatie van deze raad vind ik het geen verrassing dat de arrogantie raadsbreed gedragen is.

Dat is waarschijnlijk een steeds terugkerend patroon de komende tijd.
Het zal vermoedelijk het bos worden voor de bewoners .
Het is een landelijke trend.

En straks weer huilie huilie doen over de reacties van het gepeupel want ze menen het zo goed met het plebs.
Toch???.
Ton Huiskes — 24 nov 2022
Hierop heb al eerder gewezen. De gebrekkige communicatie van B&W - misschien eens een keer een deskundige inhuren die dat gaat uitvoeren: eerst zaken op order stellen met Welbion en daarna zaken op orde stellen met de omwonenden van het Ridderspoor. Dit kan toch niet zo moeilijk zijn, toch?
Gerard Vos — 24 nov 2022
Helemaal mee eens Bart: deze wethouder gedroeg zich zeer arrogant tijdens het politiek beraad! Maar hij sprak daar wel namens het hele College van B en W! Het onzalige plan en de wijze van daarover communiceren wordt door het College gedragen. Gelukkig kwam er naast de kritiek uit de buurt, ook kritiek van verschillende raadsleden met degelijke argumenten. Er zal binnen de politieke partijen flink over worden gesproken in de komende weken. Van belang is nu wat de voltallige gemeenteraad met dit plan gaat doen op 13 december. Wordt het meer van hetzelfde? Of wordt inderdaad ten halve gekeerd om verdere dwaling te voorkomen? Wordt de buurt serieus genomen en komt er een aangepast plan, of wordt de buurt weer het bos in gestuurd. We gaan het zien!
Bart Bergman — 24 nov 2022
De arrogantie van de beroepspoliticus.
Walgelijk.
Jeroen — 23 nov 2022
College van B&W;
* Is onderstaand bericht niet een veel beter plan voor de invulling van het plan Ridderspoortje/ Jan Ligthart?
* Ook de realisering van seniorenwoningen op korte termijn wordt door de rijksoverheid gewenst.
* Volgens het kabinet moeten vanaf nu tot 2030, dus binnen 8 jaar, 290.000 kleinere woningen voor seniorenwoningen gerealiseerd worden. Gisteravond wisten wethouder Velten en een ambtenaar te vertellen dat het minimaal 8 jaar duurt aan procedures etc. voordat met de bouw van (huur)woningen kan worden gestart. Dat is toch vreemd.
Wellicht is het verstandig het huidige plan ter realisering van de Flexwoningen terug te trekken en in samenspraak met de buurt toch eens goed na te denken over een een juiste en acceptabele invulling van het plan Ridderspoortje / Jan Ligthart. Vervolgens kan er dan een juist en verstandig besluit te nemen met voldoende draagvlak .
Jeroen — 23 nov 2022
Ik citeer hierbij het bericht;
"Het kabinet wil ouderen overhalen om te verhuizen naar kleinere woningen die beter aangepast zijn aan hun leeftijd. Tot 2030 moeten er voor deze doelgroep 290.000 woningen worden gebouwd.
Deze zogenoemde nultredenwoningen hebben geen drempels of trappen en liggen aan senoirenhofjes waar veel sociaal contact mogellijk is,

Leeftijdsbestendig wonen wordt steeds urgenter de komende jaren. Nju zijn er nog 3,5 miljoen Nederlanders boven de 65, dat worden er 4,8 miljoen in 2040."
Jeroen — 23 nov 2022
Na het politieke beraad van gisteravond kunnen we concluderen dat wethouder Velten vastbesloten is het plan om 10 flexwoningen op het Ridderspoortje te realiseren door te zetten. Dit ondanks de vele opmerkingen en kritiek vanuit de raad, waarbij o.a, werd verzocht het plan voorlopig in te trekken en in samenspraak met de buurtbewoners te werken aan een acceptabele invulling van het plan Ridderspoortje.
Velten gaf aan dat door dwang van de rijksoverheid op korte termijn flexwoningen voor spoedzoekers in Borne moeten worden gerealiseerd, Vandaag verscheen er op NPO teletekst echter een bericht waarmee vele bewoners van onze wijk het eens zullen zijn onder de kop "Het Kabinet wil meer seniorenwoningen""
Ron Hartman — 23 nov 2022
@Nico Evers: uit je reactie begrijp ik dat in een eerste gesprek in Augustus, men wel op de hoogte werd gebracht van alternatieve lokaties en de buurt niet is teruggerapporteerd? Ik herken dit. Niet zo mooi! Als je transparantie eist van anderen moet je dat zelf zeker zijn. Zelfs de Raadsleden mogen geen geheimhoudingsplicht accepteren zonder dat Raadsbreed te bekrachtigen. Waarom informeert men de buurt niet volledig? Er zijn betere plekken EN het plan dient de toekomst na de oorlog van Poetin, helder te schetsen EN een gebiedsvisie inkl de Jan Ligthart te bevatten. Op deze wijze wordt de tweedeling door de Bornse Maten en Borne West, onnodig bevorderd. In Borne weten altijd weer een klein aantal mensen hoe de hazen lopen. Hardnekkig en de bom onder bestuurlijke vernieuwing
Emil — 23 nov 2022
Wethouder Velten verwijt de Raad dat zij om de hete brij blijft draaien, dit terwijl de wethouder dat zelf ook consequent doet.
Hij zette zich zelf meermaals klem en probeerde met diverse venijnige stellingen en uitspraken de omwonenden en de raad te kakken te zetten. Ondermeer door de buurtbewoners als hobbyisten neer te zetten, als naďevelingen en als onkundig te beschouwen. Terwijl de wethouder zelf goed acht om eerst via de pers te communiceren, dan er vanuit gaat dat Welbions wel de communicatie zou kunnen overnemen (hoezo slager keurt zijn eigen vlees) en dan ook nog eens geen openheid van zaken geeft.

De Wethouder probeert middel financiële chantage (u wordt de rekening gepresenteerd voor de opvang van de statushouders, of als wij nu vertragen krijgen wij geen subsidies) de druk er op te houden en geeft aan dat terug niet kan want alles herontwikkelen kost te veel tijd. Alleen wel jammer dat hij dan het aanbod van de wijk om mee werken met inbreng dan afwijst…
Dirk — 23 nov 2022
Wat typisch aan politiek op alle niveaus is, is dat de partij van de betreffende Wethouder in dit geval zich afzijdig houdt van welke discussie dan ook, als ware het dat men de eigen wethouder niet wil afvallen. Het gaat hier om Borne-Nu in dit geval, die slechts summier meedeed in wat algemeenheden, maar waarbij elk woord van mogelijke kritiek op haar eigen wethouder ontbrak. We hebben iets soortgelijks meegemaakt bij de invoering van diftar, waarbij GB90 haar toenmalige wethouder vast in het zadel hield. Als dit de wijze van beleidsvorming is in Borne de komende jaren, kunnen we als inwoners onze lol nog op.....
nico evers — 23 nov 2022
Omwonenden zijn op 24 augustus 2022 door wethouder Velten en zijn beleidsmedewerker in het allereerste gesprek geinformeerd over mogelijke alternatieven. Waarom werd daar gisterenavond zo geheimzinnig over gedaan?
WAT WORDT HIER VERZWEGEN?
citaat van Frits Pril, na de vuurwerkramp Enschede
gerard vos — 23 nov 2022
Inderdaad wethouder Velten: de communicatie had anders gekund. Ook gisteravond tijdens het politiek beraad. De buurt keek u in groten getale op de vingers, vragen werden gesteld, suggesties werden gedaan. U wimpelde alles af en luisterde nauwelijks. De buurt wil dit plan van u en het college niet meneer Velten! Dat had u al veel eerder kunnen vernemen als u serieus uw oor te luister had gelegd in de buurt. Maar nee, het College zat met een probleem, bedacht een plan en dropte dit via de krant. Nu mag de raad er zijn fiat aan geven en krijgt Welbions de taak om de communicatie rond de uitvoering van het plan ter hand te nemen. Meneer Velten, u zet raad en buurt voor het blok. Het was wijs geweest als u het plan had teruggenomen en enig gevoel had getoond voor de aangedragen oplossing om tot een integrale aanpak te komen, inclusief terrein Jan Ligthart. Maar zo zei u: dat zorgt voor vertraging en kost extra geld. Dat zal zo zijn, maar komt vooral door uw aanpak. De raad is nu aan zet!..
Dirk — 23 nov 2022
En dan hebben we nu de hamvraag voor de Raad: ga je als Raad achter cq voor je inwoners staan ( door wie je ook gekozen bent), of volg je de (op veel punten oduidelijke) Rijks-agenda van de Wethouder/College? Dat mogelijke andere aanvullende locaties nu niet openbaar worden gemaakt leidt bij velen al tot de nodige vraagtekens, omdat dit zwaar de indruk wekt dat het College iets heeft te verbergen cq wil voorkomen dat er soortgelijke reacties als rondom het ridderspoortje vanuit die andere locaties zullen komen. Dit zegt veel zo niet alles over de politieke antenne van dit College, die behoorlijk verstoord blijkt te zijn; alles staat immers in het teken van het (slaafs) opvolgen van Rijksinstructies, zonder dat.men de cojones heeft om hier op een slimme (lees: voor inwoners verantwoorde) wijze mee om te gaan. Subsidies en andere vergoedingen voeren echter de boventoon binnen het College, aldus het Beraad van 22 november. De betreffende inwoners hebben het dan ook maar gewoon te slikken

Nieuwe website Sociaal Hus gelanceerd

Het Sociaal Hus, een samenwerkingsverband van de gemeente Borne, Wijkracht, Kulturhus Borne,...
16-04-2024

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024