Versnelde procedure pip Elhorst-Vloedbelt
INLOOPBIJEENKOMST 24 JULI EN PLANNEN TER INZAGE

Versnelde procedure pip Elhorst-Vloedbelt

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 18 juli was het plan voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst-Vloedbelt aan de orde als bespreekstuk. Zoals eerder gemeld heeft de Provincie de gemeente Borne buitenspel gezet door een provinciaal inpassingsplan (pip) te starten en daarmee de vaststelling van het bestemmingsplan ter plekke over te nemen van het lokaal bestuur. Zwolle kan daarmee het bestemmingsplan zodanig aanpassen dat de mestverwerkingsinstallatie van Twence er toch kan komen. De Raad van State oordeelde eerder dat het huidige bestemmingsplan de plannen niet toestaat.

 

Niet inpassingsplan ter discussie, maar coördinatiebesluit

Aan de orde in de Provinciale Staten was echter niet het inpassingsplan zelf. Daarover valt pas in december dit jaar een besluit. Wel ter bespreking een zogenaamd ‘coördinatiebesluit’. Gedeputeerde Staten willen de procedure van het inpassingsbesluit samen laten lopen met de procedure voor een omgevingsvergunning, om te voorkomen dat verschillende beroepsprocedures naast elkaar gaan lopen. Bovendien staat voor bezwaarmakers alleen de weg naar de Raad van State nog open en wordt voor de Provincie en Twence op deze manier het risico verkleind op jarenlange procedures.

 

Haast

Er is haast bij de plannen, omdat een noodzakelijke Europese subsidie voor de mestverwaarding eind dit jaar verloopt. Zonder deze SDE-subsidie is een mestverwerkingsinstallatie niet rendabel. Voor 2019 dient er duidelijkheid te zijn, vandaar de ‘snelwegroute’.

 

‘Autoritair en gesloten’ bestuursstijl

In de stukken bij het vergaderpunt werd het coördinatiebesluit volgens de ‘participatieladder’ gekenmerkt als ‘gesloten autoritaire bestuursstijl’. En het was juist dat waar partijen als de SP, PvdA en Partij voor de Dieren tegen ageerden. Dat is toch juist niet de bedoeling, als je burgerparticipatie hoog in het vaandel hebt? De inspraakmogelijkheden worden juist ingeperkt door op deze manier verder te gaan, vond men uit die hoek.

 

Gedeputeerde Traag vond het label ‘autoritair en gesloten’ wat ongelukkig in dit verband. “In de praktijk zijn we juist volop bezig omwonenden te betrekken’. Er waren al veel gesprekken geweest en zouden er nog meer volgen. “We hechten juist heel erg aan participatie.” Een motie van de SP om het coördinatiebesluit in te trekken haalde het niet.

 

Plannen ter inzage en inloopavond 24 juli

Vanaf 9 augustus liggen de diverse stukken fysiek ter inzage in het Provinciehuis. Vanwege de vakantieperiode zijn ze vanaf nu digitaal al in te zien op de website van de provincie Overijssel: http://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage/. Het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan kunt u tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9923.ipTwenceZenderen-on01.

Hier leest u ook hoe zienswijzen kunnen worden ingediend.

 

Voor geïnteresseerden wordt op dinsdag 24 juli bovendien een inloopavond gehouden in het Sindron te Zenderen. Daar worden de plannen toegelicht en kunnen vragen worden gesteld. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Bakker, J — 11 mei 2019
Gooi de stront maar over de schutting in Zenderen

Artikel in TcTubantia zaterdag 11 mei 2019

PvdA stelt vragen over stankoverlast mestvergister

Bewoners in de directe omgeving van de biocentrale op Zenkeldamshoek in Goor ondervinden nog altijd stankoverlast van de mestvergister. De PvdA heeft het college om opheldering gevraagd.

ROB STEENTJES

Voorman Fred Rijkens wil van het college weten hoe het mogelijk is dat er binnen de bestaande vergunning toch sprake kan zijn van ernstige stankoverlast voor de omwonenden. "Is er mogelijk een fout gemaakt bij het toestaan van dit bedrijf (Groen Gas Goor, red.) nu uit de praktijk blijkt dat de overlast veel groter is dan op grond van de aanvraag kon worden ingeschat?"

De wethouder wordt ook gevraagd duidelijkheid te geven over de mogelijkheden tot handhaving. "Is de gemeente, of de instantie die belast is met handhaving, bereid om het bedrijf dwang op te leggen om een eind te maken aan de problemen?"

Eind 2018 kwam de overlast ook al aan bod bij gemeente en provinciale staten. Bewoners van de Goorse wijk Heeckeren klaagden toen over een 'penetrante geur' die in de straten hing. Operationeel manager Menno Wiggers van Groen Gas Goor BV gaf vorig jaar in een reactie aan dat er al aanpassingen waren gedaan om de overlast te beperken.

"Wij denken dat de stank al flink is afgekomen en we zijn nog altijd bezig met het aanbrengen van verbeteringen", vertelt hij nu. "Zo worden er binnenkort luchtwassers geplaatst. Dat heeft echter even geduurd omdat we daar een vergunning voor nodig hadden. Wij doen echt ons uiterste beste de overlast te beperken. Voor ons en ook de gemeente heeft dit topprioriteit."
Mchak — 25 jul 2018
De woordvoerster van de provincie Jorien geeft het probleem goed aan: de boeren hebben hun mestkelders vol.Waarom zitten die vol, Jorrien?Wat is er nodig om minder (25%) mest in Overijssel en met name Twente te hebben? Minder mest.Hoe bereik je dat? Door te beginnen aan de bron ( milieubeheer/Lansink etc); uhm, minder poep=minder uitstoot=minder productie. Ai, minder productie is minder omzet/ welvaart, toch? Hier komt de transitie van Parijs haar klimaatakkoord om de hoek kijken. In de klassieke oude antieke conservatieve economische school, is meer productiviteit beter voor ons. Beter =welvaart. Dat dit ten koste gaat van welzijn (=gezondheid) en indirect welbevinden (=geluk) is bijzaak. Money rules in Zwolle en Twence (= die maar 25% van haar capaciteit nodig heeft om haar kerntaak (=afvalverwerken) uit te voeren i.p.v. 75% afval erbij uit het buitenland in te voeren om haar overcapaciteit rendabel te laten zijn. Een “Moerdijk” brandje hoort dan bij zo’ n afvalbrand, dioxine vergiftigd melk van een mestproducerende koe.Willen we dit nu echt in Zenderen, Twente, Nederland, Europa?
Mchak — 25 jul 2018
Interessant artikel vandaag op RTV Oost.
Bakker, J — 20 jul 2018
Proficiat Zenderen! Nog meer verkeer, stank, ontploffingsgevaar e.d. En dat zo dicht bij de, en in de bebouwde kom. Ja, de ambtenaren van de Provincie weten wel wat goed voor jullie is, toch...?? Lekker autoritair bestuur.

Alsnog openbare procedure Weleveld

Begin volgend jaar komt er alsnog een openbare procedure voor afwijking van het bestemmingsplan...
12-11-2019

Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg

Er gaat weer wat veranderen met de jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekker erkennen dat de...
08-11-2019

Karrenvracht aan moties en amendementen

De gemeente Borne moest voor de meerjarenbegroting een tekort van 2,5 miljoen zien te dekken en...
06-11-2019

Kritische gemeenteraad bij begrotingsbehandeling

De begroting is met meerderheid van stemmen aangenomen. Net als vorig jaar stemde de gehele...
06-11-2019

Gaat de OZB met 20 procent omhoog?

Tijdens het gemeenteraadsverkiezingsdebat in 2018 legden we alle politieke partijen onder andere...
04-11-2019

Een ton minder bezuinigen voor het Kulturhus

Het lijkt erop dat de bezuinigingen voor het Kulturhus een stuk lager gaan uitvallen. In een...
25-10-2019