Zienswijze Elhorst-Vloedbelt houdt opties open
RAAD MORT OVER INHOUD GEMEENTELIJKE REACTIE NAAR DE PROVINCIE

Zienswijze Elhorst-Vloedbelt houdt opties open

Zoals bekend heeft de Provincie Overijssel de touwtjes in handen genomen om te komen tot een mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst-Vloedbelt. Hiertoe heeft zij een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vervaardigd en de gemeente heeft nu tot 19 september de tijd hierop inhoudelijk te reageren. Daartoe stelde het college een zienswijze op, die dinsdagavond tijdens het Politiek Beraad door de raad werd besproken.

 

‘Volstrekt onbegrijpelijk’

Het agendapunt werd ingeleid door een inspreekbeurt van Ed Mossel (foto rechts) namens de actiegroep en de dorpsraad Zenderen, waarin hij de recente ontwikkelingen nog eens de revue liet passeren. “De opvatting van Gedeputeerde Staten was reeds lang bekend bij het gemeentebestuur”, zo zei hij. “Het was dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur tegen beter weten heeft getracht om andere belangen onderdeel uit te laten maken van het PIP, indirect aangevend om bij acceptatie van deze andere belangen mestverwerking in Zenderen te accepteren. Geconcludeerd kan worden dat aan de desbetreffende andere belangen de voorkeur werd gegeven. De Zenderense belangen bleken niet groot genoeg.”

 

Mossel: “Zowel het college als de meerderheid van de gemeenteraad bleken tot deze concessie bereid te zijn en een draai van 180 graden te willen maken… De kiezers zullen deze ommezwaai niet in dank aanvaard hebben.”

 

Daarna was het de beurt aan de raad om inhoudelijk op de voorliggende zienswijze te reageren. Leo Graafhuis (VVD): ‘Het is een ingewikkeld document geworden dat ik wel drie keer heb moeten lezen voordat ik de strekking ervan begreep. Mijn voorstel: breng het terug tot één A-viertje. Dan weten we in elk geval zeker dat het gelezen wordt.”

 

Niet het juiste instrument

Roelof-Jan Naaktgeboren (GB90) vond dat het PIP onzorgvuldig en te snel was gemaakt. “Bovendien vinden wij dat het PIP niet het juiste instrument is om tot besluitvorming te komen. Wij missen de juiste gronden hiervoor.” En zo ging het nog even door.

 

Michel Kotteman, de verantwoordelijk wethouder, gaf in zijn beantwoording aan dat met opzet voor een uitgebreide zienswijze was gekozen en alles werd benoemd. “Anders kun je er later, bij eventuele juridische procedures, niets meer mee”, zo zei hij. Verder beloofde hij de raad de gemaakte opmerkingen ‘mee te zullen nemen’ en zo mogelijk een resumé te zullen toevoegen, waarin de highlights worden beschreven.

 

Op verzoek van Graafhuis wordt het aangepaste document dan dinsdag nog één keer ter goedkeuring aan de raad voorgelegd, waarna het een dag later op de Zwolse burelen zal moeten liggen. Overigens betekent de indiening van de zienswijze niet dat de raad en het college ook daadwerkelijk juridisch ten strijde trekken. De in te dienen zienswijze houdt die mogelijkheid echter wel open. (BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 12 sep 2018
Ach, waar maken wij ons eigenlijk druk om?
Veevoer halen wij spotgoedkoop uit het buitenland, de mest begraven we in ons dooie akkertje .en multinationals en kolencentrales zorgen voor véél goedkopere energie dan mestvergisters.
Ja, stinkendrijk Zwitserland kan het zich permitteren massaal energie uit biogas te produceren: www.erdgas.ch/fileadmin/user_upload/bildarchiv/biogas/Biogas_Einspeisung_d.jpg
Zwitsers hebben er wat voor over om op Almen en in dalen de lucht schoon te houden en zij weten wat ze in Rotterdam betalen voor vervuilende, steeds schaarsere energie uit NIET duurzame bron.
Zwitserland blies in 2017 83 % minder broeikasgas de lucht in dan Nederland ombekommerd doet:
www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/climate/state/data/climate-reporting/most-recent-ghg-inventory.html
Mchak — 12 sep 2018
De minister heeft het al door: de landbouw moet innoveren. Mestverwaarden is een heule dure tijdelijke voorziening: die installatie is zeer onderhoudsgevoelig en niet rendabel voor onze regio gemeenten, terwijl Twence anders beweert. Provincie mag dat nog eens goed tegen het licht houden: daar zijn Kampenaren uitstekend toe in staat ( lees de Blauw Vinger ontstaan uit toebedeelde armoede). Kansloos.

‘De grenzen van beroep op gedrag zijn bereikt’

Het lijkt erop dat er landelijk een avondklok gaat gelden vanaf komend weekend. Het is in ieder...
20-01-2021

Vervolgproces azc onder vergrootglas

Uit de vele, vele vragen van raadsleden tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het...
19-01-2021

Kotteman krijgt motie van treurnis aan de broek

In de ingelaste raadsvergadering van 14 januari werd met meerderheid van stemmen een motie van...
14-01-2021

Uitsluiten biologische varkenshouderij niet...

Het blijkt niet mogelijk te zijn om aparte regels te maken voor biologische varkenshouderijen en...
14-01-2021

Verhuur aan COA blijkt ‘out-of-the-box idee’

De optie om het azc-gebouw in Azelo, tegen eerdere afspraken in, opnieuw aan het COA te verhuren...
13-01-2021

Coronaproof stemmen Tweede Kamer verkiezingen

In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om dat coronaproof te doen is er een aantal...
13-01-2021