Raad steunt protestgroep niet (direct)
MOTIE VVD KOMT VOOR MEERDERHEID TE VROEG

Raad steunt protestgroep niet (direct)

Vooraf aan de raadsvergadering van dinsdagavond riepen de actiegroepen Geen windmolens bij woonwijken en Buren tegen Windmolens de gemeenteraad van Borne op om duidelijk stelling te nemen tegen het plan om twee hoge windturbines bij knooppunt Buren te plaatsen. Een motie, ingediend door de VVD, met die strekking lag ook voor. Daarin werd gepleit voor het steun betuigen aan de bewoners van Borne in hun bezwaren tegen de windmolens en die zorgen over te brengen naar het college en gemeenteraad van Hof van Twente, waar de windturbines gepland zijn.
 

'Steuntje in de rug'

De motie werd gesteund door Borne-Nu, maar de andere fracties wilden er niet aan. “Wij begrijpen de zorgen”, motiveerde Herald Lucas (CDA), “maar het gaat ons niets aan. Het speelt in de Hof van Twente en daar hebben wij niets over te zeggen.” Bovendien dacht hij dat de zorgen van omwonenden wel bekend waren bij de buurgemeente. Indien de formulering aangepast zou kunnen worden in ‘de zorgen ter kennisgeving aannemen’, dan viel er wellicht over de motie te praten. Maar Leo Graafhuis (VVD) wilde de motie niet als zodanig afzwakken. “Dan hadden we gewoon op het plein kunnen staan en was daarmee de kous af. Wat wij vragen is onze inwoners een steuntje in de rug te geven. Daar zijn wij als volksvertegenwoordigers ook voor.”
 

'Te vroeg'

Wethouder Michel Kotteman ontraadde eerder op de avond de motie, omdat hij deze te vroeg vond. “We hebben respect voor de wijze waarop de actiegroepen acteren, maar we hebben ook respect voor de initiatiefnemers, die met een participatietraject bezig zijn. Laat dat proces nu in al zijn facetten uitlopen. Er komt vanzelf een moment dat er een vergunningsaanvraag ligt en dan zal alles aan bod komen; geluidsoverlast, slagschaduw, maar ook alle gezondheidsaspecten.” Een argument waar Mieke Visser (SP) en Mike de Boer (GB90) het mee eens waren. “We gaan nog een heel traject in met wijkuitvoeringsplannen, waarin er volop kansen zijn voor inwoners om in te spreken. Als we de motie steunen gaan we dingen haaks op elkaar doen.”
 

Energievisie

De motie haalde het dus niet. Wel werd de Energievisie unaniem aangenomen. Een ‘kapstok’ waaraan de energietransitie in Borne wordt opgehangen. Allemaal nog redelijk ‘flexibel’ en ‘dynamisch’, zoals dat gaat met een visie. Het venijn zit ‘m ongetwijfeld in de uitwerking. Een uitvoeringsagenda, toetsingskaders en wijkuitvoeringsplannen komen allemaal nog. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Johan Wierda — 03 jun 2021
Fraai speurwerk, heb het afgelopen weekend, met eigen ogen en oren het met name waar kunnen nemen, geen vuiltje aan de lucht.
Deze windmolens zijn monumenten van de 21e eeuw, over een eeuw krijgen ze een ereplaats, de voortschrijdende techniek zal ze achterhalen, daar ben ik heilig van overtuigd.
De "nimby's" zijn alleen maar bang of laten zich bang maken, ze hebben een hoog Facebook gehalte, veel geschreeuw, weinig wol.
We gaan het meemaken!
Paul Cohn — 31 mei 2021
Wie respect heeft “voor de wijze waarop de actiegroepen acteren” ging dit wekend vast niet via de Bornsestraat in Ambt-Delden: want dáár hing de meterslange vuile was buiten, in Twickelse bomen. Bomen die 100 j lang alle luchtverontreiniging van ons verkeer opnamen worden nu als biomassa in kolencentrales geofferd om ons CO2-geweten te sussen. De emissies meet ECN/TNO: https://phyllis.nl/?nr=ECN-M--07-024
Een relatief kleine biomassacentrale als die in Cuijk stoot tot 27 t lood/ j uit. Ongecontroleerd, want we nóémen biomassa ‘schoon’. Wat ECN nog méér meet bij verbranden van afvalhout uit parken en plantsoenen leest u als u gaat naar: https://phyllis.nl/Browse/Standard/ECN-Phyllis#park%20waste%20wood en deze brandstof aanklikt:
wood, park waste wood (#912) (nat) of
wood, park waste wood bio-dry (#1088) (gedroogd)
De Eemscentrale stookt 64.000 ha bos méé www.interessantetijden.nl/2019/04/27/eemshavencentale-rwe-stookt-in-8-jaar-64-000-hectare-bos/
Johan Wierda — 29 mei 2021
@ron, duidelijke argumenten, deze gelden namelijk vrijwel ook voor de Kerkedennen bewoners, althans in mijn ogen.
Als de emotie overheerst verliest de ratio ook in Borne.
Ron Hartman — 29 mei 2021
De bewoners van Azelo horen ze aan de overkant van de snelwegen niet, hebben geen slagschaduwoverlast en als ze de hoogspanningsmasten nu niet zien, zien ze de molens ook bijna niet.
Johan Wierda — 29 mei 2021
@paul, je bedoelt eigenlijk dat we in jouw ogen teveel (nodeloze) verbruiken en dat twee windmolentjes en een enkel zonnepark dat vraagstuk niet oplossen.
De Bornse druppel op de Twente gloeiende plaat?
Voor mij geldt dan ook nog waarom de bewoners van Azelo belasten en niet de Kerkedennen bewoners.
Heb vandaag de omgeving van Stadskanaal verkend, ca. 25 windmolens gezien, zonder lawaai en slagschaduw, 21e eeuwse monumenten van de nieuwe tijd.
Paul Cohn — 29 mei 2021
Ons land verbruikt per persoon 171,8 GJ/j www.statista.com/statistics/701615/primary-energy-consumption-eu-countries/ kampioen in Europa, meer dan Duitsland en zelfs 70 % meer dan Italië, de 2 sterkste economieën van de EU.
Ons land sluit kolen-, onze burlen de kerncentrales. Duitsland kan dat: het wekt al 56% van alle stroom duurzaam op www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2020/net-energy-production-first-half-of-2020.html Ons land:... 8,7 % duurzaam https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_energy_from_renewable_sources_2019_data,15Jan2021.JPG
Borns protest tegen windmolens komt met name van wie bovengemiddeld elektriciteit en aardgas gebruiken en de minste PV-panelen hebben: www.nrc.nl/nieuws/2020/02/21/op-het-eigen-dak-liggen-de-zonnepanelen-het-eerst-a3991271
Het meest consumeren, het minst produceren en ook nog gelijk willen krijgen: hoe verzinnen ze het…
Ron Hartman — 29 mei 2021
De Gemeente Borne kan op eigen grondgebied (tussen het voormakige AZC en het knooppunt Azelo) gewoon 2 molens laten plaatsen die geen overlast toevoegen aan het brullende monster daar dat A1/A35 heet en waar verhuizen voor enkele bewoners een bevrijding zal zijn. Willen is kunnen, maar we gaan domweg liever verder met de Noordpool laten smelten en met mel in de moond te blijven praten door beroeps-uit-de-nek-kletsers. De smoes is dan dat het ook samen kan met Hengelo en langs de Schildsweg. Ook dan blijft er nog een tekort voor de industriestad Hengelo. Borne wil domweg niet de eigen broek ophouden door de grond bij het AZC voor dat doel te verkopen en/of een inwoners cooperatie op te richten. Dan moet je moed en visie hebben. We zitten hier hoog immers?
Johan Wierda — 29 mei 2021
@ron
Twence ia in deze regio opgericht om allerlei vuilnisbelten her en der te vermijden om daarmee allerlei vormen van bodemvervuiling tegen te gaan.
Twence produceert restwarmte, deze warmte onder meer in te zetten voor verwarming van gebouwen lijkt mij volkomen logisch.
Het is verstandig daar voorwaarden aan te verbinden, zoals de heer Hartman al aangeeft.
Het energie vraagstuk lossen we niet op met her en der een windmolen of zonnepark te plaatsen.
Het zijn in mijn ogen druppels op een gloeiende plaat van de klaarblijkelijk schier oneindige behoefte aan energie van onze samenleving.
Ron Hartman — 28 mei 2021
@Mieke: In de wijkuitvoeringsplannen ligt wel heel erg het gevaar op de loer dat HET warmtenet (met hulp-bio-fossiele centrales) van de BV Twence de dominante en opgedrongen factor wordt. Dat betekent dus dat terugdringen van broeikasgas ook voor partijen als de SP en Borne Energie die instemmen, geen prioriteit heeft? en we dankzij het massaler gaan stoken van gekapte bossen, geimporteerd hout en extra vies restafval (reken alleen al even uit hoe vies die transporten zijn met hun stookolie over zee) gekozen worden om maar niet tegen een enkele hoge mast aan te kijken. Natuurlijk moet die voldoende ver af staan (er zijn meer plekken dan bij de Buuren). Die enkele (paar) hoge mast herinnert ons dat energie gemaakt moet worden en de zon maar beperkt schijnt ..... Het is dan maar beter om Russisch gas te nemen dan de bossen op aarde nu maar verder op te stoken. WAT is nou eigenlijk de visie van partijen in Borne op broeikasgas?
Mieke Visser — 27 mei 2021
Dat klopt Johan. We zullen ook als inwoners en overheid samen keuzes moeten maken in de verdere invulling van de energietransitie. Hopelijk krijgt dat verder vorm in de wijk uitvoeringsplannen.
Johan — 26 mei 2021
De gemeenteraad heeft op 20 april ook unaniem een motie aangenomen ter aanscherping van lokaal egendom met daar in citaat:"Meer vertrouwen en steun te geven aan inwoners en burgerinitiatieven die bereid zijn om zich in te
zetten voor het laten slagen van de energietransitie en hier in woord en daad invulling aan te
geven."
Johan Wierda — 26 mei 2021
Nog een citaat uit het NRC artikel van afgelopen zaterdag.
"Alle windmolens moeten blijven. Zolang ze maar niet van staal en kunststof zijn gemaakt. Dan noemen we ze voor straf windturbines en moeten ze opzouten."
Mieke Visser — 26 mei 2021
De gemeenteraad heeft op 20 april jl. bij de bespreking van de Regionale Energie Strategie met een ruime meerderheid een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen tot eendrachtige samenwerking van de Twentse gemeenten bij de plaatsing van windmolens in Twente. De oproep bestaat uit 7 punten, zoals te lezen in de besluitenlijst die gisteren onderdeel was van de vergaderstukken (pag. 4) U kunt dit nalezen op de website van de gemeente Borne. De energievisie bevat een stukje tekst dat daarbij aansluit. Het is dus wel degelijk de bedoeling om de discussie te voeren met de andere Twentse gemeenten en samen een plan te maken. Ondertussen doorlopen initiatieven voor de opwek van zonne- en windenergie een participatietraject, waarin omwonenden en belangstellenden kunnen meepraten. Op het moment dat er daadwerkelijk een vergunning wordt aangevraagd, geldt de gebruikelijke procedure. Het is dus nog afwachten of initiatieven passen in een regionale aanpak.
Ron Hartman — 26 mei 2021
@Johan; Langs de Schildsweg kunnen er veel staan voor Hengelo en Borne samen. Als Borne als zelfstandige gemeente de mogelijke plaats bij het AZC afwijst, zal samen wel wat meer moeten betekenen?
Johan — 26 mei 2021
Correctie: de aanvraag zou gedaan worden door Pure Energie en de Coöperatie Buren Energie. Beide voor een gelijk deel, dus beiden exploiteren 1 windturbine. Aan de exploitatie coöperatie kunnen de bewoners van omliggende gemeenten onder andere de gemeenten Borne en Hof van Twente participeren. (www.burenenergie.org)
De gemeenten en de politiek dienen er ook voor die bewoners te zijn die het initiatief ondersteunen. Valt me erg tegen van de VVD om nu al zo ver voor de muziek uit te lopen en bovendien de verkeerde kant op.
In de onderschreven Energievisie wil Borne 4,4 GWh uit zon opwekken en 17 GWh uit windenergie en/of zon. (pagina 46) Dit is afhankelijk van initiatieven die anderen nemen. Als de politiek deze standpunten nu onderschrijft, moet nu een signaal afgegeven worden, zodat de daad bij het woord gevoegd kan worden. ( ook al is het in de buurgemeente)
Daarnaast zijn er ideeen om op de Westermaat gelijksooortige windturbines te plaatsen. Ik zou maar eens gaan overleggen.....
Lichtgeel hesje — 26 mei 2021
Even tot de kern: een particulier wil samen met een energiebedrijf 2 windmolens neerzetten in een naastgelegen gemeente. De (negatieve) effecten zijn voor rekening van inwoners van Borne, zijnde niet de gemeente waar de windmolens fysiek komen te staan. Wat is er nu zo moeilijk aan als College c.q. Wethouder c.q. deel van de Raad om hier nu een definitief standpunt over in te nemen? Of laat men zich als politiek Borne graag de wet voorschrijven door een andere Gemeente en durft men simpelweg de (inhoudelijke) discussie met het politieke Bestuur van Hof van Twente niet aan, onder het mom van "dit alles speelt bij de buren en gaat ons niets aan"? Als dit namelijk het standpunt is binnen politiek Borne, had ook het hele 'participatietraject' bij de opstart hiervan vanuit de Bornse optiek direct moeten worden afgeschoten....

Inloopbijeenkomst Vloedbeltverbinding

Op woensdag 29 september vindt bij Erve Hondeborg in Zenderen een inloopbijeenkomst plaats over...
15-09-2021

Hengelo ziet af van windmolens op Westermaat

Het college van Hengelo heeft deze week het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie...
09-09-2021

Hennik helpt nieuwe raadslieden te vinden

Maart volgend jaar kiest Borne een nieuwe gemeenteraad. Voor wie denkt dat raadslid zijn...
04-09-2021

Inloopavonden Duurzaamheidsroute A35

Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel of langs het traject N35 / A35, van Nijverdal tot en met...
02-09-2021

Kulturhus en gemeente ‘samen onder één dak’

In 2024, als de aanbouw gereed is, zal de gehele ambtelijke organisatie verhuizen naar het...
31-08-2021

Nieuwe voorzitter Borne-Rheine

Het Partnercomité Borne-Rheine heeft een nieuwe voorzitter. Het is Gertjan Rozendom, de...
28-08-2021