Ondersteuning voor evenementen en voor BorneBoeit
MOTIES EN AMENDEMENTEN ALS AANSCHERPING VAN EEN BELEIDSARME BEGROTING

Ondersteuning voor evenementen en voor BorneBoeit

Een begroting met een ‘pas op de plaats’. Eerst afmaken waarmee begonnen is en behoedzaam omgaan met nieuwe projecten, vanwege de onzekere (financiële) toekomst. Vooralsnog geen plannen om te bezuinigen, ondanks het dreigende ‘ravijn’ in 2026 als het Rijk minder budget naar de gemeenten dreigt toe te kennen. Dat is wat er voorlag in de gemeenteraad dinsdagavond. En wat kun je daar dan over zeggen als gemeenteraad? Niet zo veel eigenlijk.
 

Het ravijn

Zorgen waren er alom over 2026 en verder. De meerjarenbegroting laat vanaf dan een tekort zien. Moet daar dan niet nu al op voorgesorteerd worden, vroegen meerdere fracties. Wethouder David Vermorken legde nogmaals uit dat de gemeente Borne de lijn volgt van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en, in afwijking van wat gebruikelijk is, de voorspelde tekorten in de begroting ook laat zien. “Nu al ingrijpen is niet verantwoord. We verwachten begin 2024 meer duidelijkheid te hebben en zullen dan het gesprek gaan voeren over wat ons te doen staat.”
 

Het was voldoende voor de gemeenteraad om nu in te stemmen met de meerjarenbegroting. Wel waren er wat moties en amendementen om nog wat extra aanscherpingen in het beleid af te dwingen.
 

Bomen, bestaanszekerheid en benutten woningvoorraad

GrLi/PvdA bracht het bomenbeleid weer onder de aandacht. ‘Voor iedere inwoner een boom’, dat was het adagio al drie jaar geleden, maar hoe stond het er eigenlijk mee? Met de toezegging van wethouder Vermorken dat er snel een memo komt over de wat er tot nu toe al gedaan is en wat er nog aankomt werd de motie om een plan af te dwingen echter ingetrokken.
 

GB90 diende drie moties in. Een ervan ging over het ruimer interpreteren van mogelijkheden om mensen in armoede te ondersteunen. Karin Scholten (GB90): “We willen geen extra budget, maar dat de regels voor ondersteuning ruimer geïnterpreteerd worden. Soms hebben mensen iets anders nodig dan een bijdrage kunnen ontvangen voor ‘sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten’ en/of ‘culturele voorstellingen.’” Volgens wethouder Martin Velten werd er nu al maatwerk toegepast, maar desondanks werd de motie met ruime meerderheid aangenomen.
 

Een andere motie van GB90 vroeg om onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande 
woningvoorraad in Borne beter te benutten door bijvoorbeeld woningen te splitsen of bewoning van bijgebouwen of bedrijfsgebouwen mogelijk te maken. Ook die motie haalde het met meerderheid van stemmen.
 

Evenementen

Zowel VVD als GB90 braken een lans voor de evenementen in de gemeente, die door stijgende kosten en al jaren ongeïndexeerde subsidies in het nauw komen. De een door meer geld (25.000 euro) en de ander door te pleiten voor het verkennen van ruimere mogelijkheden om in de avonduren activiteiten te organiseren. “Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden”, zei portefeuillehouder Jan Pierik. In de loop van volgend jaar wordt het huidige subsidiebeleid geëvalueerd en worden er gesprekken gevoerd met ‘stakeholders’. VVD en GB90 vonden de situatie echter urgent en hielden hun wensen in stand, die vervolgens door een meerderheid van de gemeenteraad werden gesteund. Leo Graafhuis (VVD): “Het doel is om het geld op de plank te hebben liggen, zodat het meteen kan worden uitgekeerd als het kan.”
 

Brede steun voor BorneBoeit

En dan het ‘hoofgerecht’ van de avond, althans het onderwerp waarover de meeste woorden werden gesproken: ondersteuning van BorneBoeit. D66 en VVD kwamen met een amendement voor financiële ondersteuning, vanwege de onzekerheden waarmee de lokale media-instelling wordt geconfronteerd. In Den Haag heeft men bedacht dat lokale journalistiek beter bediend zou zijn als het in handen komt van grotere streekomroepen. In het geval van Twente bij bijvoorbeeld 1Twente in Enschede. Het zou betekenen dat BorneBoeit haar licentie automatisch verliest en daarmee de middelen die daarvoor door het Rijk in het gemeentefonds gestort worden. Dat zwaard van Damocles maakt het onmogelijk om verantwoord investeringen voor de toekomst te doen. De gemeenteraad besloot unaniem dat BorneBoeit in ieder geval de komende twee jaar extra middelen krijgt om door te ontwikkelen en de toekomst veilig te stellen. Wethouder Martin Velten zegde vervolgens toe om in de loop van volgend jaar met een ‘wat als’ scenarioanalyse te komen, gezien de onduidelijkheden die er nog altijd zijn rondom de invoering van de nieuwe Mediawet. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024