Bezuinigen: deel 3
TWEE MILJOEN BESPAREN OP SOCIAAL DOMEIN DOOR ‘ANDERS WERKEN’

Bezuinigen: deel 3

De financiële problemen van de gemeente Borne zijn voor een belangrijk deel ontstaan door tekorten in het sociaal domein, zoals dat bij veel gemeenten het geval is. Niet onlogisch om te veronderstellen dat op dat gebied dan ook de grootste bijdragen aan de bezuinigingsopgave verwacht worden. Maar liefst twee miljoen moet er gevonden worden op het terrein van wmo en jeugdzorg. En dat kan, zonder de kwaliteit aan te tasten, zegt organisatiebureau Bascole dat zich verdiepte in de gang van zaken in Borne.

 

Context-gedreven

‘Simpelweg’ door anders te gaan werken. In plaats van ‘systeem-gedreven’ naar ‘context-gedreven’. De consulenten moeten meer naar buiten, goed kijken naar de situatie van degene die hulp vraagt en de focus leggen op oplossingen die er op lange termijn voor zorgen dat mensen weer op eigen benen kunnen staan. Dat zou duurdere zorg kunnen voorkomen en de cliënt uiteindelijk beter helpen. De organisatie achter de consulenten moet zodanig ingericht worden dat ze er ook de ruimte voor krijgen, niet onnodig veel tijd kwijt zijn aan administratieve systemen en managers moeten zich aan de nieuwe werkwijze conformeren. Twee miljoen zou dat kunnen opleveren, plus of min een miljoen.

 

Roer omgooien

Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn: kwaliteit blijven leveren, geen pijnlijke keuzes en doen wat je eigenlijk toch al van plan was (cliënt centraal, maatwerk, meer kijken wat men zelf kan, etc.). “Hoe realistisch is dat?”, vroeg Arthur Lammers (Borne-Nu). “Hebben we al die jaren zoveel geld over de balk gegooid?” En Bram Donkers (GrLI/PvdA): “Ik zit met verbazing te luisteren. De Transformatieagenda heb ik toen gelezen als een poging om naar een context-gedreven organisatie te gaan. We hebben alle ruimte gegeven en nu horen we dat de mensen tot een soort administratieve medewerkers zijn verworden, waardoor er zulke tekorten zijn ontstaan?”

 

Wethouder Martin Velten kon alleen maar beamen dat de intenties er altijd wel zijn geweest. “Maar we zitten gewoon in een systeem-gedreven organisatie.” Te veel met ‘rechtmatigheid’ bezig en te weinig met ‘doelmatigheid’. Het zit er bij de overheid een beetje ingebakken. Zomaar het roer omgooien gaat natuurlijk niet lukken. Daarvoor heb je een adviesbureau nodig (datzelfde Bascole) die de organisatie gaat coachen en trainen. En er moet een gebruikersvriendelijker administratief systeem komen. “Vallen die kosten dan onder het traject de Basis op Orde (om de gemeente organisatie meer ‘in control’ te krijgen)”, vroeg Bram Donkers hoopvol. Nee. Die kosten moet je van de mogelijke besparingen aftrekken.

 

De wethouder heeft er ‘alle vertrouwen’ in dat het gaat lukken om twee miljoen op deze manier te besparen. Er waren wat twijfels te horen bij diverse raadsleden, maar veel keuze hebben ze eigenlijk niet.

 

Knoppen van het minimabeleid

Een beetje anders lag het met Werk en Inkomen. De taakstelling is niet zo groot, ‘slechts’ twee ton, maar er lagen concrete keuzes voor in het minimabeleid, dat de gemeente jaarlijks een miljoen kost en waarbij door de gemeente zelfstandig ‘aan de knoppen gedraaid’ kan worden. Bijvoorbeeld door de inkomensgrens te verlagen van 120 procent van het minimum inkomen naar 110 of 100. De gemeenteraad mag een richting aangeven tijdens de Algemene Beschouwingen en dan gaat het college het invullen.

 

Op 8 oktober wordt er verder gesproken over de uitdagingen in het sociaal domein tijdens het Politiek Beraad. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 05 okt 2019
Gemiddeld maakt de OZB voor gemeenten 40,7 procent uit van de totale heffingen. De OZB heffing heeft geen specifiek bestedingsdoel en kan dus overal voor gebruikt worden. Een korte berekening over 2019 geeft een OZB opbrengst voor de gemeente Borne van circa 5,25 miljoen euro positief , ofwel circa 230 euro per inwoner (bron: CBS). Concreet betekent dit dat er 5,25 miljoen euro vrij besteedbaar is (geweest) voor deze Raad en dit College! Het kennelijke tekort over 2019-2020 is ruim 4 miljoen. Als je als Gemeente 5,25 miljoen euro aan OZB heffing binnen krijgt, maar je presteert het evengoed een kennelijk tekort te creëren van ruim 4 miljoen (wat voor een groot deel ook nog eens bestaat uit geopperde ambities en wensen vanuit het College en de Raad!), doe je als ambtelijk apparaat financieel gezien iets niet goed, om het nog maar voorzichtig uit te drukken.
Lichtgeel hesje — 05 okt 2019
Een stukje OZB-geschiedenis over Borne: Op blz 22 in de definitieve versie Begroting 2019-2022 van de Gemeente Borne staat het volgende: "We zullen terughoudend zijn met verhoging van gemeentelijke belastingen en dit middel uitsluitend inzetten voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners.". In het recente verleden is de OZB al t/m 2016 verhoogd met 3% per jaar om de bouw van de Veste in de Bornsche Maten te kunnen financieren.De sporthal staat er inmiddels, maar eigen-woning bezitters betalen nog steeds de 3% OZB-verhoging die destijds als 'tijdelijk' tot 2016 door Raad en College van Borne is ingevoerd. Dit betekent extra inkomsten vanaf 2016 voor de Gemeente van 3*50000,- = 150.000 euro jaarlijks, wat simpelweg de algemene middelen pot ingaat, en niet wordt gebruikt voor haar oorspronkelijke bestemming. Ook is er vanaf 2017 een extra OZB-verhoging van 2% voor eigen-woningbezitters voor de financiering van de Verbindingsweg ingevoerd. Los van het feit of deze weg er komt of niet, betekent dit, dat er vanaf 2017 al 3*2*50000,- = 300.000 euro op de rekening staat van de Gemeente, zonder dat er enige concrete activiteit is geweest rondom een eventuele aanleg. Conclusie: De Gemeente Borne is erg sterk in het 'tijdelijk' invoeren van extra OZB-verhogingen, maar vergeet als de tijdelijkheid van of de noodzaak voor een extra verhoging er niet (meer) is, deze extra OZB-verhoging stop te zetten.
De politieke betrouwbaarheid van politiek Borne mag dan ook ernstig in twijfel worden genomen. Het is namelijk meer een graaicultuur geworden door de jaren heen dan een dienstverlenende cultuur, waarbij van enige terughoudendheid met het verhogen van gemeentelijke belastingen geen enkele sprake is!
Lichtgeel hesje — 04 okt 2019
"Oude uitspraken van de Raad: We gaan geen OZB-verhoging doen om de begroting sluitend te krijgen", aldus de Wethouder Financiën op 3 september jl. tijdens de informatiebijeenkomst van het College aan de Raad van Borne. Op diezelfde 3 september zegt de waarnemend Burgemeester echter in zijn inleiding het volgende: "Er moet vier miljoen structureel in de begroting worden gevonden om de ontstane TEKORTEN te DEKKEN en om nog wat over te houden voor nieuw beleid. In grote lijnen is het voorstel om voor 2 miljoen te bezuinigen op het sociaal domein, 300.000 op de subsidie aan het Kulturhus, 300.000 op sport, 150.000 op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en nog eens 500.000 op overige zaken, waaronder bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie. Omdat daarmee het bedrag van vier miljoen nog NIET gehaald wordt, stelt het College voor om de OZB met 20 procent te verhogen. We willen de burgers niet belasten, maar aan de andere kant moeten we de begroting KLOPPEND maken", aldus de waarnemend Burgemeester op 3 september jl.. De voorgenomen OZB-verhoging van 24% (inclusief inflatiecorrectie) wordt dus wel degelijk gebruikt om de begroting 2020 sluitend te krijgen. Dit is in strijd met eerdere uitspraken van de Raad zelf hierover, waarmee dus ook niet door diezelfde Raad hiermee kan worden ingestemd. Het is dan ook niet meer dan logisch en billijk, dat de voorgenomen OZB-verhoging voor 2020 hiermee definitief van de baan is, wil de Raad haar eigen uitspraken hierover gestand blijven doen, maar ook 'politiek betrouwbaar' willen overkomen naar de inwoners van Borne.
Lichtgeel hesje — 02 okt 2019
En weer een nieuwe bijzonderheid inzake de tekorten in het Sociaal Domein: In de Boardletter van de accountant van de Gemeente Borne (google: 6,Boardletter 2018 Borne) staat op pagina 14 dat de Gemeente Borne periodieke analyses uitvoert om de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de lasten jeugd en WMO te waarborgen. De conclusie van de accountant is dan ook dat de interne beheersing betreffende /jeugdhulp en maatschappelijke, onder andere vanwege deze periodieke analyses, toereikend is. Uit de presentatie van Barscole aan de Raad op 26/9/19 blijkt in het kort uit de opnameregistratie van het Politiek Beraad vanaf minuut 40:00, dat er nog mogelijke rekeningen vanaf 2015(!) kunnen worden gedeclareerd door zorgaanbieders, en dat de Gemeente Borne hier (systeemtechnisch) GEEN zicht op heeft. Er wordt dan ook al weer gesproken over verbeteren van het systeem, met alle kosten die dit met zich mee brengt. Dit is op z'n minst vreemd te noemen, als in de Boardletter 2018 staat vermeld, dat de Gemeente Borne periodieke analyses uitvoert om de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de lasten jeugd en WMO te waarborgen, en dat de interne beheersing betreffende /jeugdhulp en maatschappelijke, onder andere vanwege deze periodieke analyses, toereikend is. Als dit namelijk zo is, is er altijd systeemtechnisch zicht op mogelijke nog te betalen declaraties van zorgaanbieders, ook met terugwerkende kracht vanaf 2015. Een systeem werkt of een systeem werkt niet; in ieder geval strookt de constatering in de Boardletter over periodieke analyses in het Sociaal Domein niet met de constatering door Barscole over inzicht in mogelijke declaraties. Alweer een mooie opgave voor de Raad richting het College.
McHak — 02 okt 2019
Het ministerie van BZK dringt al jaren aan op integriteit. We hebben met Keurs al een BING rapport aan de kont, dat iets zegt over Keurs, maar zoals de familie al aangeeft veel meer zegt over de bestuurscultuur in Borne. Heeft dit College de Eed afgelegd bij de vertegenwoordiger van de Kroon? (= BurgeMeister; de vaandeldrager van moreliteit namens ons koningshuis; ja, dit raakt WA) of hebben zij een VOG tav hun politieke ambt? Onze golfclubje nabij Hertme geeft een inkijk. Ik ga voor een Rekenkamer opdracht tav rechtmatigheid, deels doelmatigheid en in mindere mate doelgerichtheid. Een mooie raadsopgave.
Ron Hartman — 01 okt 2019
In de officiele jaarstukken en mits die echt door ervaren accountant(s) zijn opgesteld, dient alle vrijval en verplaatsingen via de W/V terug te vinden zijn in de balans. Eerder melde ik de scherpzinnige Slotman, die zag dat een balanspost vrijviel (verdween uit de reserve) die kennelijk dubbel als kost werd tegengeboekt en als foutje werd weggewimpeld. Niets meer van gehoord!!! Dat is echt ongehoord. Ook zal de accountant puntige, maar heel begrijpelijke toelichting moeten geven. Het lijkt of alles uit de kast wordt getrokken om het eigen functioneren en te hoge kosten te verhullen? Voor de kosten van de externen, kan het bestaande personeel betaald worden. Je toont daarmee aan geen grip te hebben en te werken als Sinterklaas. De Panel-Burger wordt alleen de keus gelaten door EN meer betalen EN minder service. Dat het apparaat zou moeten bezuinigen? Die keus is niet mogelijk gemaakt.
Lichtgeel hesje — 01 okt 2019
Om een gat in de conceptbegroting 2019 van de gemeente Borne weg te werken heeft het College in 2018 een half miljoen aan de reserve onttrokken. Dat gebeurt eenmalig, benadrukt het College. Op deze wijze is de begroting volgens de Wethouder Financiën meerjarig sluitend. Niettemin is de ruimte voor nieuw beleid volgens het College niet beperkt, maar uiterst beperkt. Dat zou vooral te maken hebben met de ook in Borne ‘forse financiële inspanning op met name de Jeugdzorg’. Het tekort is voor een belangrijk deel tevens het gevolg van naar het oordeel van het College noodzakelijke reparaties in de begroting op het gebied van investeringen en onderhoud van rioleringen en de doorberekening van rente. Daarnaast moet Borne op diverse afdeling investeren in extra ambtenaren en specifieke knowhow op een aantal beleidsterreinen. Het College laat de Raad weten 2019 als een overgangsjaar te zien. Vanaf 2020 is er weer ruimte voor nieuwe Ambities uit het Raads- en Coalitieakkoord, aldus het College. Wat het College er in 2018 alleen niet bij heeft verteld is, dat de financiering hiervan in 2020 voor een groot deel via de portemonnee van eigen-woning bezitters gaat plaatsvinden met een (structurele) OZB-verhoging van (minimaal) 24%, als gevolg van 2,.5 miljoen ambities College en 1,5 miljoen ambities Raad! Het lijkt me verstandiger dat er door dit College eerst eens transparant en begrijpelijk uitleg wordt gegeven aan de Raad over de jaarstukken vanaf 2015, in plaats van de begroting 2020 er 'even' door te willen jassen! Een analyse hiervan laat namelijk zien dat er behoorlijk met (grote) bedragen van 'links naar rechts' wordt geschoven in de afgelopen jaren zonder enige transparante en begrijpelijke uitleg c.q. toelichting, waarbij ook de uitspraken door de Wethouder Financiën in de afgelopen jaren over eenmalige tekorten, sluitende begrotingen en financieel gezond zijn als Gemeente, ook zeer zeker nadere aandacht vanuit de Raad verdienen.
Lichtgeel hesje — 01 okt 2019
@McHak: Volgens de begroting 2019-2022 is het berekend EMU saldo in 2018 +941.000, 2018 +3.961.000, 2020 +3.092.000, 2021 +2.549.000 en in 2022 +1,593000. Bekijk de financiële handel en wandel in Borne ook nog maar even via deze link http://www.leoverhoef.nl/dossiers/borne.html. Maakt een hoop duidelijk.
@Ron: Vreemde gang van zaken inderdaad. En dit gebeurt dus met instemming van de Raad?? Krijg een flash-back ineens met de Diftar-enquete. Alles is kennelijk geoorloofd om zaken er doorheen te drukken. De Raad staat erbij en kijkt ernaar....
McHak — 30 sep 2019
Ik haak weer even aan voor verduidelijking;
Een weerstandsvermogen van meer dan 3! Is dit op de schaal van NARIS? Dan zijn we schatrijk. Hoe is onze EMU?

Een onleesbare verantwoording in dikke rapporten; onze Burgervader is verantwoordelijk voor Good Governance; dat geeft transparante en heldere verantwoording cq de billen bloot. Regie Welten had dus een uitdaging en nu onze ad interim!

Borne was de 5 na duurste gemeente van Twente, maar onze College heeft hogere ambities en gaat voor de 1e plaats....; de toekomstige verbindingsweg kost ons dus alvast 2% OZB, de Rijks/Regionale en een heel klein deel lokaal belanghebbende AAmaatweg kostte ons al 4x2% cq 100% aan de lat, toch?

Dat zwembad ligt op 6km in Hengelo of op 4 km in Delden; t Woolderik als sportcomplex heeft intern concurrentie gekregen van de Veste, of betaald Hengelo mee en gaat het Weusthagpark dicht? Dacht het niet.

F35? Een giller. Er liggen al 2 dubbelzijdige fietspaden aan weerskanten van het spoor; een rode kwast verf er over en klaar.

Tja, iedere wethouder wil zijn parade paardje, zolang de Raad het toelaat cq zolang de Bornenaar betaald.
Ron Hartman — 30 sep 2019
Ik haak nu af tot de volgende Raadsvergadering is geweest. Waarom? Het ronduit onfatsoenlijke vragenlijstje van Bornepanel, waar je 10 keuzes MOET maken over hoe je wilt hangen (de gemeente niet dus), op straffe van de volgende 3 vragen niet te mogen zien. Schandalig! Gestaakt dus.
Lichtgeel hesje — 30 sep 2019
En nu we toch bezig zijn: Op 14 juni 2016 is door het College en de Raad gesproken over een
geactualiseerde visie op de dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente Borne. Hierbij is ondersteuning verleend door Bascole. Het documentnummer is 16int01896. Na het lezen van dit document rijst de vraag waarom Bascole in 2019-2020 weer naar binnen is gehaald door het College, of is het tussen 2016 en 2019-2020 alleen bij woorden en niet bij daden gebleven door College en Raad??
Lichtgeel hesje — 30 sep 2019
Onderwerp: Aanvullende informatie n.a.v. vragen proces Keuzes voor Borne d.d. 24 september 2019: Bestuurlijke vernieuwing, Regisserende gemeente en Serviceloket/dienstverlening is in de meerjarenbegroting 2019-2022 voor in totaal 2,5 miljoen incidenteel en 1,72 miljoen structureel (indicatief) opgenomen. Dit college c.q. ambtelijk apparaat zorgt wel erg goed voor zichzelf in de komende jaren. Mismanagement waarvoor de inwoners van Borne gewoon mogen opdraaien. Raad doe hier iets aan en pak uw verantwoordelijkheid als budgetbewaker en belangenbehartiger van de inwoners van Borne, en laat partijpolitiek eens achterwege!
Lichtgeel hesje — 30 sep 2019
En nog maar eentje voor de Raad: uitspraak door de Wethouder Financiën op 20/9/18: "Gelukkig kunnen wij als gemeente de tekorten incidenteel uit reserves dekken. We zijn een financieel gezonde gemeente. Je moet het ook niet dramatischer maken dan het is. Niet het negatieve saldo van 2 miljoen euro domineert de discussie -„dat is geen enkel probleem want er zijn voldoende reserves". Uitspraak van Wethouder Kotteman en Wethouder MUlder op 29/11/2018 (2 maanden later dus): "De woonlasten in de gemeente Borne zijn relatief hoog. “We behoren bij de top 5 van Overijssel”, geeft wethouder Herman Mulder toe. Daarbij wilde hij nog wel even melden dat de rioolheffing in Borne juist bovengemiddeld laag is en als je het landelijk bekeek, dan viel het allemaal nog wel mee. Er wordt in het persgesprek woensdagmorgen een beetje schouderophalend op gereageerd. “Ach, we hebben hier wel een gigantische hoeveelheid mooie voorzieningen”, klinkt het vergoelijkend. De Veste wordt genoemd, het Kulturhus, een zwembad en een goede wegenstructuur. Tja en dat moet wel betaald worden. “Door de gemeenschap”, zoals wethouder Kotteman ook al aangaf in het Politiek Beraad dinsdagavond op de vraag hoe de plannen voor ’t Wooldrik gefinancierd moeten worden. Aangezien de spaarpotjes zo goed als leeg zijn resteert nog het draaien aan de knoppen van bijvoorbeeld de OZB.". Wie deze tegenstrijdigheid van 'financieel gezond in september 2018' naar 'de spaarpotjes zijn zo goed als leeg in november 2018', d.w.z. in een tijdsbestek van 2 maanden begrijpt, mag het uitleggen. De Raad wellicht?? Laten we als inwoners ook niet vergeten dat we vanaf 2017 jaarlijks al structureel 2% OZB-verhoging bovenop de jaarlijkse OZB-heffingen voor een Verbindingsweg betalen, waarvan de eerste schop in de grond nog steeds niet is gezet,.Dit betekent omgerekend 2% * 50000,- * 3 jaar = 300.000 euro die bij de Gemeente gewoon op de rekening staat niets te doen.Hoezo OZB-melkkoe?
Ron Hartman — 30 sep 2019
De nieuwe agenda voor morgen gezien? 1 bijlage leest boeiend; het rapport van Bascole. Verder ben ik uit het verleden, heel veel lijvige stukken gewend, maar om de ellenlange verhalen, verhalen, verhalen, goed te lezen en ook nog begrijpen, heb je het over 60 urige werkweken voor Raadsleden. Niet alleen bij dit onderwerp, maar overal tot nu toe, in elke vergadering. Terug naar de kern: Jaarcijfers, begroting ernaast en de afwijkingen puntig toelichten geeft meer inzicht in de totale organisatie en haar (sterk te verbeteren) werkwijze. Dan kun je pas toe met 20 uur Raadswerk per week (want zoveel tijd vraagt het, of je moet burgers vragen om advies en bijstand) als je de verantwoordelijkheid strikt neemt.
Lichtgeel hesje — 30 sep 2019
Algemeen geldend is dat het College van B&W de besluiten van de Gemeenteraad uitvoert. Het College voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit (medebewind). Voorbeelden daarvan zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand en de Wet milieubeheer. Het College is verder Verantwoordelijk voor de Financiën van de Gemeente en de Organisatie. Voldoende reden om maar eens een extra Raadsvergadering voor in te lasten lijkt me, gezien de jaarstukken van de afgelopen jaren en de ambitie van 4,3 miljoen euro via onder meer de OZB-portemonnee van eigen-woning bezitters in Borne.
Ron Hartman — 30 sep 2019
@hesje. Vergeleken met die bevindingen, is het huidige financiele plaatje, een echte ramp. Probleem is dat diverse Raadsleden me vertelden dat ze vertrouwen op heldere en vooral , eerlijke informatie en van complexe cijfers, niets, helemaal niets weten, maar dat ieder dat onder de pet houdt. De meesten hebben geen notie van financiele bedrijfsinformatie en richten zich op de ideologische kant. Vervelend, maar knalhard blijft dat de Directie het bedrijf excellent moet leiden tot meerwaarde voor de burgers. B&W is namens de Raad aangesteld om dagelijks het toezicht te houden op alles, maar de Raad is eindverantwoordelijk voor ALLES. Ik herken vaak dat bij een kwestie die wat lastig ligt, de Wethouder begint met: Uw Raad heeft op xx-xx-xxxx besloten om dat te willen en het is mislukt, dus moet U het nu oplossen, want U besloot (op onvolledige info). Moeilijk hoor, maar niet te laat, als er per direct volledige openheid en leesbare totaal cijfers komen (dus hele korte toelichtingen op de Balans en de Verlies/Winst rekening). Het is echt een gewoon bedrijf, dat ons geld optimaal, zorgvuldig en beheerst moet inzetten, ipv maar raak te roepen dat er voor goud wordt gegaaan; U gaat voor gaas.
Lichtgeel hesje — 30 sep 2019
Voor alle geinteresseerde medeburgers, en natuurlijk ook voor de Raad van Borne: Klik onderstaande link aan en er wordt veel duidelijk over hoe de jaarrekeningen in de afgelopen jaren in Borne zijn opgesteld. Een schrale troost: dit speelt kennelijk in heel Nederland, met medeweten van Gemeenteraden en Accountants.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/borne.html

Stof genoeg voor de Raad om over na te denken, maar ook een ingelaste Raadsvergadering zeker meer dan waard zou je denken!
Ron Hartman — 29 sep 2019
@Yvonne; De ambtelijke organisatie heeft hele andere -ook comfortzone- belangen. Zij bepaalt 90% en de politiek - hijgend achter de feiten - de rest.
Lichtgeel hesje — 29 sep 2019
De kerntaak van een raadslid is om als gekozen volksvertegenwoordiger een deel van de burgers in zijn gemeente te vertegenwoordigen. De huidige 3 coalitie-partijen (en wellicht ook enkele oppositie-partijen) in Borne denken dat dit inhoudt dat partij-politieke ambities en wensen vanuit dit College voorgaan boven de belangen van inwoners. In de drie begrotingsbijeenkomsten is er vanuit de drie partijen namelijk geen enkele kritische noot geslaakt richting het College over bijvoorbeeld het hoe en waarom van het kennelijk tekort. Schande, maar ja, het pluche zit nu eenmaal gewoon lekker kennelijk en je collega partijleden val je nu eenmaal niet af toch? Is tenslotte slecht voor je positie en je aanzien binnen de partij, dus dit laat je als Raadslid wel uit je hoofd! Het is tijd voor deze Raad om eens in de spiegel te kijken en de kerntaak van een Raadslid nog eens goed tot zich door te laten dringen, in plaats van zich onder druk van dit College slaafs en volgzaam op te stellen.
Christian Sand — 29 sep 2019
Respect voor de vaste reageerders hier.
De financiële balans van de gemeente uitpluizen is niet mijn ding. Daarom fijn dat anderen dit kunnen en doen. Vaak hele lappen tekst die (vrees ik) de meeste mensen niet zullen lezen. Ik vermoed dat de Gemeente er blij mee is, dat de meeste inwoners het wanbeleid aan zich voorbij laten gaan omdat ze er geen kaas van hebben gegeten of dat het niet genoeg boeit... Iedereen blijft lekker zitten waar ze zitten, en de burger betaald uiteindelijk toch wel...
De coalitie heeft elkaar toezeggingen gedaan om zo iedere partij hun eigen belang te kunnen laten prevaleren. Dit wordt uiteindelijk onder de noemer 'democratie' geplaatst en zo zal men zeggen dat verhoging van de OZB gerechtvaardigd is. Immers, de keuzes van de kiezer worden uitgevoerd. Zo hebben ze altijd wel een woordje klaar om hun eigen standpunten te handhaven.
Eerlijkheid duurt het langst. Het zou de wethouders, coalitie (of een partij uit de coalitie) sieren openlijk toe te geven dat er zaken verkeerd gaan en zijn gegaan. Toon ballen, en ga deze financiële kwestie binnen de gemeenteraad oplossen in plaats van het eigen onvermogen af te schuiven op de OZB betalende inwoners van de Gemeente Borne.
Yvonne — 29 sep 2019
Hesje, als ik de cijfers goed heb begrepen zou deze bezuiniging niet nodig zijn. Dat er elders zoveel bezuinigd moet worden komt volgens mij vooral omdat ze zover aan nieuwe projecten willen uitgeven. Nadeel van meerdere partijen in een bestuur? 3 grote projecten op korte termijn is in mijn ogen niet realistisch (wooldrik, f35 en rondweg). Maar vermoedelijk wil elke partij een ander project en kunnen ze niet kiezen.....
Lichtgeel hesje — 29 sep 2019
Voor de mensen die geinteresseerd zijn in cijfers:
Of een gemeente in staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de middelen en mogelijkheden die een gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen. In 2017 was de weerstandsratio van Borne 3,39, d.w.z. er is 3,39 keer zoveel vermogen aanwezig binnen de Gemeente om onverwachte niet begrote tekorten op te vangen dan benodigd; in 2019 was de weerstandsratio 3,30. Conclusie: in 2019 verkeert Borne in een goede financiële positie en zijn de middelen aanwezig om niet begrote tekorten op te vangen. Waarom dan 4,3 miljoen euro bezuinigen in 2020 (en de hierop volgende jaren?) zou dan ook zeggen als inwoner van Borne? Het idee begint dan ook te ontstaan, dat de Gemeente Borne zich armer voordoet dan zij in werkelijkheid is. Het antwoord op deze vraag ligt bij het College!
Ron Hartman — 29 sep 2019
@hesje: We moeten helder proaten. Liek voor 'n bek. Het duidelijkst is op blz. 36 van de jaarstukken 2018 versie 7 juni van de auditcommissie te zien waar het ontspoorde. NU pas kan ik ook de euforie plaatsen toen er de stemming was van: ''het water klotst over de plinten''. Van de begrote inkomsten daar, werd eerst netjes 46 miljoen begroot. (in lijn met voorgaande jaren). Ineens werd halverwege de rit, de begroting (en de uitgaven per direct) aangepast tot zomaar 12 miljoen meer inkomsten. Met grote scheppen het geld uit de kluis, want het water(geld) stroomt over alles heen was de blijde bodschap. De ontnuchtering kwam, toen bleeek dat er 49 miljoen ''echt'' binnenkwam. Maar 3 miljoen meer, ipv 12 miljoen meer. Jammer dat alle geld al kwistig was uitgegeven. En nu? Op de blaren zitten, want ik heb zelfs geen biertje mee gehad van die verkwistingen en wil dan ook niet bijdragen aan het herstel van de kater door WOZ extra te betalen. Ieder betaalt z'n eigen feest. Toch?
Lichtgeel hesje — 29 sep 2019
Krijgen we een herhaling van de "soap" van vorig jaar (of niet??). De begroting voor dit jaar (2019) heeft het vorig jaar oktober 2018 maar net gehaald. De drie coalitiepartijen (CDA, GB90 en Borne-Nu) steunden dit College; de overige acht partijen stemden tegen. De begroting voor 2019 is echter aangenomen onder de noemer van een "Eenmalig tekort: Het College legde de Raad in 2018 een programmabegroting voor, die voor 2019 een tekort van 508.000 euro laat zien. Dat gat werd vooral veroorzaakt door hoge uitgaven aan jeugdzorg. De jaren erna vertoont de begroting weer een POSITIEF saldo, aldus het College in 2018. Daarom verzocht het College voor 2019 het EENMALIGE tekort te dekken uit de Reserve Beleidsontwikkeling. Daarmee brengt Borne ‘de basis weer op orde’. Hier zit geen onduidelijk woord bij. Dit College geeft in 2018 aan de Raad overduidelijk aan, dat er vanaf 2020 geen tekorten
meer zijn in de Begroting. Deze uitspraken zijn in 2017 en 2018 overigens ook gedaan door de verantwoordelijke Wethouder Financiën in diverse media! Nog geen jaar later komt dit College echter met een 'verzoek' aan de inwoners van Borne (via de Raad) om in 2020 even 4.3 miljoen euro op te hoesten voor het kunnen uitvoeren van ambities en wensen uit het Coalitieprogramma en het Raadsprogramma! Hieruit blijkt weer eens dat uitspraken en toezeggingen in de wereld van dit College van Borne weinig tot niets voorstellen. Het is nu aan deze Raad om hier eendrachtig het tegendeel van te bewijzen aan de inwoners van Borne! De praktijk zal echter ook dit keer wel weer uitwijzen, dat de drie College-partijen meegaan met dit College vanwege "politieke belangen", en niet het lef hebben om de (financiële) belangen van de inwoners van Borne boven deze partij-belangen te stellen. Welkom in de politieke wereld van Borne!!
McHak — 29 sep 2019
Burgerpanel, met verwijten vragen wij het College zich niet aan de Raad te verantwoorden, ook al hebt u gelijk.Gelijk maakt immers niet gelukkig. Ratio vs emotie. Politiek wordt altijd gekozen voor de emotie, terwijl bestuurlijk geacht wordt te kiezen voor ratio. Maar welke bestuurder heeft nog intellect?

Emotie regeert Social media; 24%/ 100 EURo ieder jaar weer voor wat? Dat is emotie! Gekkenwerk. Totaal los van de trappert. Net zoals de voedselbank.

Bezuiniging 3 leest het volk niet meer, maar een kleine groep rationelen; incl de wethouder die zijn knopen telt, en er weer mee wegkomt. Of is de Raad ook emotioneel...............
Ron Hartman — 29 sep 2019
Laatste beeld na lange studies. De organisatie is totaal ontspoord in 2018. De jeugdzorg als minste probleem, dat ook een kwestie is van deskundiger leiding. Waanzin ten top met op vele plaatsen, idiote overschrijdingen tov de eerdere begrotingen. Die overschrijdingen zijn makkelijk te vinden. Hoe het allemaal in de reserveringen werd verrommeld, kan zelfs de accountant nog niet verklaren schat ik. Veel ingrepen door gewiekste mensen schat ik. Zelf zou ik daar ook nog een weekje op moeten studeren om dat precies te kunnen duiden, maar wie zit daar eigenlijk op te wachten? 1 ding is duidelijk. De burgers vragen om extra bijdragen en minder genot, is een gotspe. Gewoon de bezem door de organisatie! Begroten kan pas na de kritische behandeling van de jaarrekening 2018.
Ron Hartman — 28 sep 2019
@Yvonne. Een aangenomen klus wordt alleen duurder als er tijdens de uitvoering, meer gevraagd wordt dan afgesproken. Het gaat mij om het deskundige team, met een minimum aan leiders en deskundig personeel dat zich net als in elk ander bedrijf, gewoon door dagelijks doelmatig werk moet bewijzen. Zomaar 2 miljoen kunnen besparen is een rake opmerking tijdens de presentatie. Verder is het correct dat de term burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing beter zou moeten kunnen worden uitgewerkt dan hier onder een artikeltje. Ik vind de hoeveelheid vrijwilligerstijd, nu ook wel voldoende en zal het verder laten bij mijn conclusie. Al in 2018 is te zien in de jaarrekening (ik noem maar een enkel voorbeeld van vele) op blz. 26 dat begroot werd tbv P4 Borne Werkt, een bedrag van 2 miljoen. Halverwege 2018 begroot naar 2,7 miljoen en uiteindelijk werd in 2018 3,3 miljoen uitgegeven. Als burgers zo met het geld omgaan, komt de gemeente niet te hulp, maar krijgt U een verwijt. Ja, ik verwijt!
Yvonne — 28 sep 2019
Ik snap McHack wel. Lange reacties met te veel feiten lezen de meeste mensen niet.

Ron, deel vaak je mening maar nu even niet. Er is volgens mij niets mis met de meeste ambtenaren. Ze willen er gewoon ook het beste van maken.
En het bedrijf van het kruispunt wil gewoon winst maken. Dus die extra uren en toeslagen heeft de gemeente direct of indirect echt wel betaald.
Ron Hartman — 28 sep 2019
De burger snapt het niet meer? Denk terug aan de boorklus deze zomer. Sterke planning, net voldoende kundige mensen aan het werk en iemand die alles, maar dan ook alles in de gaten houdt. Uitvoerder/opzichter. Zou als het niet goed werd gestuurd, een adviesbureau die alleen maar wat nieuwe trucjes aanleert in lange praatsessies, echt helpen? Idem bij het kruispunt wat onder extreme weersomstandigheden werd gemaakt. Weer of geen weer? Planning is planning en dan werken we maar s nachts. Bij de gemeente? De baan moet leuk, leuk, leuk zijn, veel cursussen en sympoisiabezoek en op tijd naar huis. En idd, we werken safe, dus toetsen op recht- ipv doelmatigheid. En dan heel veel kapiteins op dat schip. Niet dat ze aan het roer gaan staan, dat doet er maar 1 (in deeltijd) en die krijgt van al die kapiteins, commando's. Oh nee, bij de ambtenarij is hun titel vaak generaal. Kapitein is te min en natuurlijk; daar zijn er ook teveel van.
Lichtgeel hesje — 28 sep 2019
@qMcHak; we zijn als inwoners "afhankelijk" van het inzicht, kennis en kunde van deze Raad als het om begrotingen gaat (ook die uit de afgelopen jaren). Ik mis nog steeds de kernvragen van deze Raad aan dit College over onder meer "verdwenen" reserves uit 2017 en 2018, over uitspraken van de Wethouder Financiën in 2017 en 2018 over sluitende begrotingen en financieel gezond zijn als Gemeente in de komende jaren, en wat de noodzaak is voor het koste wat kost willen uitvoeren van de ambities en wensen uit het Coalitieprogramma en Raadsprogramma. Eén ding is wel duidelijk geworden in de afgelopen sessies: aan de ene kant moet er volgens het College bezuinigd worden binnen diverse domeinen; aan de andere kant vliegen wel de adviesbureaus naar binnen als het aan dit College ligt (kosten minimaal 1 tot 2 miljoen euro), om mismanagement en ondoordachte keuzes van dit College in de afgelopen jaren 'op te lossen'. De financiering van dit ambtelijk falen via onder meer een absurde OZB verhoging komt uiteraard als vanzelfsprekend (weer) bij de inwoners van Borne te liggen, niet alleen in 2020, maar ook in de jaren hierna! Een gemakkelijkere melkkoe die niet tegenspreekt is er immers niet te vinden. De ambities en wensen van dit College (en deze Raad?') gaan natuurlijk altijd voor, want dit is zo belangrijk voor de inwoners (cynisch bedoeld). Het hoe, wat en waarom wordt echter niet (transparant) uitgelegd door dit College. Zowel de Raad als de inwoners worden simpelweg voor een voldongen feit gesteld. Wij als College hebben een financieel tekort geconstateerd over 2019 en 2020, dus wilt u hier als Raad even tekenen bij het kruisje. Een enquete over de naderende OZB/verhoging van 24% die overigens ook gewoon doortelt in de OZB heffingen voor de komende jaren, is niet het middel voor deze Raad om mede hierop haar standpunt in te nemen over deze verhoging. Los van de nog niet bekende vragen, die ongetwijfeld enige suggestieve lading zullen herbergen, met als rode draad ´Als u tegen een OZB verhoging bent dan kunnen we als Gemeente dit en dit niet meer doen voor u´, mag toch aangenomen worden dat er voldoende kennis maar ook lef aanwezig is binnen deze Raad, om als budgetbewaker dit College te dwingen de consequenties van haar mismanagement op alle fronten zelf in eigen huis op te lossen en niet via de portemonnee van onder meer eigen woning bezitters! Dan maar de ambities en wensen als College en Raad financieel bijstellen, in plaats van mismanagement en niet ´in control´zijn van dit College te belonen door als Raad mee te gaan in deze begrotingssoap! p.s. Wellicht is het als Raad een idee om de 4 vragen uit de enquete vanuit transparantie te publiceren op bijvoorbeeld BorneBoeit. Scheelt misschien weer wat reacties, hoewel dit College (en een deel van deze Raad) vanuit de Diftar enquete in 2018 hebben aangetoond, zich weinig tot niets van de uitkomst van een enquete aan te trekken, dan wel een volledig eigen uitleg van percentages en vraagstellingen er op na houden!
McHak — 28 sep 2019
@Ron & L hesje; jullie bevindingen zijn zorgwekkend, maar de gemeenschap volgt dit niet; te moeilijk. En als het te moeilijk word, dan gelooft men het wel; de gemeente is toch niet te vertrouwen, dus we betalen maar de geheven belasting. De gemeenschap is kudde volk, ja knikkers, joa joa, het zal Mien tijd wa duren. Een ervaren bestuurder weet dit; en daarvan is in deze sprake.

Ik vraag mij af wat we kunnen doen om het volk dat traditioneel via de Bornse dorpsvisie 2030 behoudend is te vragen wat haar ambitie is als zij 24%/ €100,- ieder jaar weer aan de lat wordt gelegd door haar bestuur? Wetende dat meer dan 10% van haar gelederen valt onder het armoedebeleid en dit niet kan betalen. De bewindvoerders van hen weten het antwoord al. Nu de vraag aan de veel verdieners die import Bornenaren zijn in de Bornse Maten; waar wordt u bang van?
Ron Hartman — 27 sep 2019
@hesje. Heel veel dank. Juist die pagina’s geven veel pikante info zag ik al.Ik ga maar eens een nieuw pak papier kopen om het te printen, want ook hier moet je door veel verhalen (ervoor en na) heen
Lichtgeel hesje — 27 sep 2019
@Ron: 2017 balans: google balans 2017 gemeente borne: jaarstukken 2017 aanklikken, blz. 144
2018 balans: google concept balans 2018 gemeente borne: versie audit commissie 7 juni 2019 aanklikken, blz. 150
Ron Hartman — 27 sep 2019
Wie weet waar de balans van 2017 en de concept balans van 2018 zijn te vinden? (dus niet de winst/verliesrekening, wat er wel bij mag tbv de tegenrekeningen). Op de balans zie je nl hoe de reserves zijn opgebouwd; voor welke onder-handen projecten en voor toekomstige projecten. Het is zonder de toelichting op de bedragen, onmogelijk te zien waarom sinds maart, ineens in juni vastgesteld werd dat geen 7 miljoen aan reserves vermindert in 4 jaar, maar ineens 12 miljoen. Zijn die 5 miljoen meer vrijval nodig terwijl ook nog eens de WOZ al als inkomsten zijn voorzien? Speculaties genoeg door te weinig info. Graag een tip.
Lichtgeel hesje — 27 sep 2019
Nog een "onbesproken" punt in de begrotingsvergaderingen: welke en hoeveel ESF-subsidie(s) vraagt het College aan voor haar plannen Basis op Orde en Bascole. Het zijn immers beide organisatieveranderingstrajecten die subsidiabel (kunnen) zijn. Uitsluitsel hierover vóór de eerstkomende vergadering op 8 oktober a.s. is meer dan wenselijk voor deze Raad, om zodoende een meer afgewogen besluit te kunnen nemen over de ambities en wensen uit zowel het Collegeprogramma als uit het Raadsprogramma dan op dit moment het geval is.
Lichtgeel hesje — 27 sep 2019
een paar opmerkingen/aanvullingen: BorneBoeit 27/9/2018 over de begroting 2019: citaat: "16 oktober 2018 debatteert de gemeenteraad over de begroting 2019 en discussieert dan over de gevolgen voor bestaand beleid en nieuwe ambities. Mulder (Wethouder Financiën) tenslotte: “Gelukkig kunnen wij als gemeente de tekorten incidenteel uit reserves dekken. We zijn een financieel gezonde gemeente. Je moet het ook niet dramatischer maken dan het is.”": Tubantia 20/9/2018: "Niet het negatieve saldo van 2 miljoen euro domineert de discussie -„dat is geen enkel probleem want er zijn voldoende reserves”, aldus wethouder Herman Mulder-, wél het feit dat de jaarrekening zo moeizaam tot stand kwam.": einde citaat. In de afgelopen 3 bijeenkomsten is geen enkele vraag gesteld vanuit de Raad over de uitspraken van de Wethouder Financiën in 2017 en 2018 dat Borne een sluitende begroting heeft en financieel gezond is in de komende jaren! Rust op deze vraag een taboe, is de Raad deze vraag simpelweg 'vergeten', of komt deze vraag nog?
Naast een extern bureau voor het College-project 'Basis op Orde' (kosten (minimaal) 1,25 miljoen euro!) komt er nu als het aan de Wethouder Sociaal Domein ligt nog een bureau naar binnen (kosten onbekend). Contextgedreven werken is nu ineens het toverwoord: Contextgedreven werken betekent in het kort, dat een ambtenaar bij een hulpvraag niet meer kan uitgaan van wat hij/zij er zelf van vindt, maar zich in de hulpvrager moet gaan verplaatsen en zodoende het "probleem" samen met de hulpvrager moet oplossen in plaats van voor de hulpvrager. Aangegeven wordt dat de medewerkers die dit aangaat, 'coaching en begeleiding' nodig hebben, om dit ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Echter, uit een interview door de Gemeentesecretaris met de Tubantia op 20/9/2018 (!) blijkt het volgende: "Zo blijkt uit de evaluatie dat Borne betere afspraken met de accountant moet maken, dat de interne bedrijfsvoering forse verbetering behoeft, dat binnen de gemeente geen goede kwaliteitscontrole plaatshad op de aanlevering van stukken richting de accountant en dat bekeken moet worden of de gemeente wel de juiste kwaliteit medewerkers in huis heeft. „Dat laatste valt te verklaren”, meent Rozendom. „Tussen 2010 en 2016 is fors op personeel bezuinigd, nu zit er een jong team dat weinig historisch besef heeft en nauwelijks gebruik maakt van documentatie die in eerdere jaren al was aangeleverd. Dat is een groeiproces.”". Uit de bijeenkomst van gisteren blijkt dat dit groeiproces kennelijk om onbekende redenen is gestagneerd in 2019, en er nu x euro nodig is om dit proces vlot te trekken.De vraag is alleen of dit onder de "bezielende" leiding moet gebeuren van de huidige Gemeentesecretaris en de huidige Wethouder Sociaal Domein. Beide hebben geen kans gezien het proces vanuit hun verantwoordelijkheden (tijdig) te sturen c.q. bij te sturen, waarbij de Wethouder in 1 van zijn reacties ook nog even laat vallen "de zin van het terugkijken naar oorzaken" niet te zien en liever vooruit te willen kijken. Hiermee geeft deze Wethouder zichzelf een brevet van onvermogen tot zelfreflectie op zijn eigen functioneren als beleidsverantwoordelijke Wethouder in dit proces. De Gemeentesecretaris mag worden aangerekend niet (tijdig) te hebben gestuurd op de vereiste kwaliteiten van de betrokken medewerkers. Het simpelweg naar binnen willen halen van (weer) een (duur) adviesbureau is te gemakkelijk en ook te voorbarig:Krijg als verantwoordelijk management voor dit deel van het Sociaal Domein eerst maar eens inzicht in het volgende: Wat hebben we aan medewerkers op alle niveaus in huis (kwalitatief en kwantitatief); Hoeveel medewerkers en functies zijn er nodig om de vereiste dienstverlening aan de burgers naar behoren te kunnen verrichten; Aan welke functie-eisen/kwalificaties moeten deze medewerkers voldoen om dit ook te kunnen blijven doen; Ontwikkel op korte termijn een deugdelijk in-, door- en uitstroombeleid voor medewerkers, met onderliggende persoonlijke ontwikkelings- en opleidingsprogramma's. Doelstelling van dit alles is de juiste medewerker op korte termijn op de juiste plek/functie neer te zetten, om zodoende een adequate, optimale en qua kosten beheersbare dienstverlening als Gemeente aan haar burgers te kunnen garanderen, alsmede de interne organisatie beter te stroomlijnen dan nu het geval is. Coachen en begeleiden van medewerkers is namelijk alleen zinvol voor de juiste medewerker met de juiste kwalificaties op de juiste plek! Een grote betrokkenheid van medewerkers bij het werkveld is geen criterium; het gaat om het resultaat van hun activiteiten! Overigens is het geen wonder dat het College voorstelt de OZB met (minimaal) 24% te verhogen. Uit de presentatie van gisteravond blijkt dat zorgverleners nog declaraties voor zorgverlening met terugwerkende kracht 5 jaar (dus vanaf 2015) kunnen indienen bij de Gemeente. De verantwoordelijke Wethouder kan geen inzicht geven wat het bedrag is wat vanaf 2015 nog (eventueel) betaald zou moeten worden! Er is GEEN interne controle in het ambtenarenapparaat op de opvolging van ingediende facturen c.q. nog te verwachten facturen! Wederom een brevet van onvermogen van zowel deze Wethouder als van de Wethouder Financiën,die zich dit ook mag aanrekenen vanuit zijn taakveld Financiën. Conclusie is dat Borne op dit moment een College heeft dat wel continu vooruit wil kijken, maar het vertikt om verantwoording te nemen voor financieel mismanagement op diverse terreinen in de afgelopen jaren, hoewel overduidelijk is dat men niet 'in control' is als College. Het standpunt c.q. mantra van dit College is en blijft echter, dat men onder het mom van het in stand willen houden van het voorzieningenniveau, het stroomlijnen van de interne organisatie en meer van dit soort uitspraken, van mening is en blijft, dat de inwoners van Borne de portemonnee moeten (blijven) trekken. Inwoners van Borne zijn dus overduidelijk de melkkoe voor het mismanagement van dit College, nu en in de komende jaren. In het bedrijfsleven worden functionarissen die zich schuldig maken aan mismanagement gewoon weggestuurd. Zie hier ook het verschil tussen de wereld waarin het geld wordt verdiend, en de wereld waarin het geld, zonder enige controle hierop kennelijk, (onbeperkt) kan worden uitgegeven. De hoop is gevestigd op deze Raad om het College ter verantwoording te roepen als budgetbewaker!
Lucas — 27 sep 2019
De sheet zegt me niet zoveel omdat ik de ondertiteling mis... waar ik me meer zorgen om maak is dat één en ander erg financieel gedreven lijkt te zijn, terwijl we het hier over een heel kwetsbare doelgroep hebben. Ik zie trouwens grote verschillen bij de inzet van de wijkteams, is daar een verklaring voor? En de cijfers bij ‘reclassering’ staat op ‘geen data’. Moet dat dan niet gewoon 0 zijn?
McHak — 27 sep 2019
Basis op orde is Bestuur op orde. Wakker? Het ligt niet meer bij de ambtenarij, als het daar al lag. De Franse Revolutie vond plaats bij de bestorming van de Bastille. Dat wij de Bascole nodig hebben is juist. Een goede investering: kost geld, maar levert meer op! Er is creativiteit binnen gehaald en verdient zich terug; maar wel veel zeggend van de schade die dit bestuur heeft aan gebracht aan de creativiteit van haar ambtenarij. Ik zou mij niet schamen, maar rood schamen.
McHak — 27 sep 2019
Auw, @Ron.
Ron Hartman — 27 sep 2019
Citaat: zomaar het roer omgooien? Ja, hoe minder managers, hoe makkelijker dat lukt. Geen 9 tot kwart voor 4 baan, maar verantwoordelijk voor het geheel. Neem een voorbeeld aan Pier; hij redde Pro rail met veel zwier. Niet door z’n status of titel, maar door het mes in onzin te zetten. Aan het eind van de begroting, het terugdraaien van bedenkelijke boekingen in de balans en het schrappen van veel meer onzin, gaan we nog meemaken dat de WOZ omlaag kan. Dat is heel goed om de voedselbank voor middeninkomens te ontzien.
McHak — 27 sep 2019
Grappig.

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021