Investeren in organisatie en huisvesting gemeente
VOORSTEL ONDER ANDERE TWEEHOOFDIGE DIRECTIE

Investeren in organisatie en huisvesting gemeente

De ‘basis moet op orde’ in het gemeentehuis. Een conclusie die vorig jaar werd getrokken door een extern bureau. De interne bedrijfsvoering liet te wensen over en processen en informatiestromen zouden niet onder controle zijn. Er werd nog een extern bureau ingeschakeld die ongeveer hetzelfde constateerde en er werd een plan van aanpak geschreven om de zaken op orde te krijgen. Onderdeel daarvan is het aanstellen van een tijdelijke externe programmamanager.

 

Deze programmamanager Jos van Dillen is inmiddels zes weken aan het werk in Borne en rapporteerde donderdagavond zijn bevindingen tot nu toe aan de gemeenteraad. Hij had onder andere geconstateerd dat er veel projecten gestart worden, maar dat een goede prioritering ontbreekt. Er veel onrust is binnen de organisatie en er behoefte bestaat aan duidelijkheid met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met als gevolg ook dat men soms ‘op de verkeerde stoel gaat zitten’. Er moeten goede werkafspraken en spelregels opgesteld worden in het kader van het ambtelijk bestuurlijk samenspel.

 

Directeur bedrijfsvoering naast gemeentesecretaris

Dat betekent onder meer dat er een heroriëntatie moet komen op het managementteam. Met dat proces is inmiddels een aanvang gemaakt. In het plan van aanpak was het idee gelanceerd dat er een externe ‘kwartiermaker’ zou moeten komen om de bedrijfsvoering weer ‘in control’ te krijgen. Van Dillen was daar echter niet zo’n voorstander van. “Er is al behoorlijk wat onrust in de organisatie en er is behoefte aan een vast aanspreekpunt, waar men ook een relatie mee op kan bouwen.” Hij stelde voor om in plaats daarvan een directeur bedrijfsvoering aan te stellen, naast de gemeentesecretaris. Een tweehoofdige directie dus. “Het huidige takenpakket van de gemeentesecretaris is te groot en je moet mensen dingen laten doen waar ze ook echt goed in zijn.”

 

Kosten om de basis op orde te krijgen

Om het hele proces van organisatieverandering te doorlopen is in 2020 1,6 miljoen euro incidenteel nodig en in 2021 nog 2,5 ton. De ‘basis op orde’ vergt in 2020 5 ton en het jaar daarop nog eens 2,5 ton. Daarnaast is er apart voor het sociaal domein een verandertraject nodig (3 ton) en om de ICT op orde te krijgen nog eens 850.000 euro incidenteel en structureel 340.000 per jaar. Vanaf volgend jaar ook nog structurele kosten voor de implementatie van de Omgevingswet: 120.000 per jaar. Overigens is er ook een taakstelling van een ton op de gemeentelijke organisatie. Waar dat precies bezuinigd gaat worden is onderwerp van gesprek met de medezeggenschapraad.

 

Forse investeringen in gemeentehuis

En dan moet er nog het nodige veranderd worden aan het gemeentehuis. Om te beginnen de herinrichting van het gemeentehuis, structureel ongeveer een ton per jaar. Maar er komen nog veel hogere kosten aan, waarschuwde gemeentesecretaris Gertjan Rozendom. “Het gemeentehuis is 32 jaar oud. Over een paar jaar moeten we voldoen aan label C en over tien jaar geldt de eis van label A voor overheidsgebouwen. We weten dat we daarvoor de komende jaren fors moeten investeren.” Allemaal nog niet in de huidige begroting opgenomen, maar wel iets om voor de nabije toekomst rekening mee te houden dus. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 24 okt 2019
Teletekst van 24/10/19: 'Het COA is op zoek naar nieuwe asielzoekerscentra. Sluitende centra wordt gevraagd om het contract alsnog te verlengen'. Eind 2018 gaf de gemeenteraad van Borne goedkeuring om gebouwen en gronden aan de Bornerbroeksestraat, waar nu het AZC gevestigd is, aan te kopen van het COA, tegen een bedrag van 900.000 euro. De overdracht zal uiterlijk 1 april 2020 plaatsvinden. De redenering achter de aankoop is de zekerheid dat het COA niet opnieuw het asielzoekerscentrum in gebruik kan nemen, ook niet als (internationale) omstandigheden capaciteitsuitbreiding noodzakelijk zouden maken. In oktober 2018 kwam de gemeente Borne voor een verrassing te staan toen het voormalige internaat in Azelo toch weer in gebruik genomen werd door het COA, ondanks dat er eerder besloten was dat het gebouw niet meer nodig was. Er was nog steeds een geldende bestuursovereenkomst en feitelijk kon de gemeente de heringebruikname niet tegenhouden. Die overeenkomst loopt op 23 december 2019 af. Met het COA is overeengekomen dat het onroerend goed na sluiting van het AZC aan de gemeente wordt overgedragen. De hamvraag is nu: wat is er door de portefeuillehouder van de Gemeente Borne contractueel vastgelegd hierover. Als er niets is vastgelegd, is dit voldoende reden om afscheid te nemen van de verantwoordelijke Wethouder hiervoor vanwege verzaking. Als de overdracht wel is vastgelegd, kan de Gemeente ofwel voet bij stuk houden inzake de overdracht per 1/4/2020, ofwel een schadeloosstelling vorderen van het COA ter hoogte van het aankoopbedrag van 9 ton (plus bijkomende kosten) vanwege 'contractbreuk'. Het College wordt verzocht dit te regelen vóór 5 november a.s., zodat de absurde OZB-verhoging ook om deze reden van tafel kan!
Lichtgeel hesje — 24 okt 2019
In de week van Borne van 23/10/19 zegt de Wethouder Financiën, dat de door dit College voorgenomen OZB-verhoging met 24% (= incl. indexatie) uitsluitend mag worden ingezet voor ontwikkelingen die RECHTSTREEKS ten goede komen aan een groot deel van de inwoners van Borne. Als voorbeelden worden genoemd: 't Wooldrik, vervanging van 2 scholen, verkeersinfrastructuur, inwonersinitiatieven en duurzaamheid. Los van de uitermate vage omschrijving van deze voorbeelden, is het nog maar zeer de vraag of deze RECHTSTREEKS ten goede komen aan een GROOT deel van de inwoners van Borne. Er kan dus zo maar eens sprake zijn van oneigenlijke argumenten door dit College om middelen binnen te halen, zodat ambities en wensen uit het Raads- en Coalitieakkoord koste wat kost kunnen worden uitgevoerd in 2020.
Deze oneigenlijke argumentatie wordt versterkt door het volgende citaat van diezelfde Wethouder Financiën in de informatiebijeenkomst van het College naar de Raad op 3 september jl.: "Oude uitspraken van de Raad: We gaan geen OZB-verhoging doen om de begroting sluitend te krijgen.". Op diezelfde 3 september zegt de waarnemend Burgemeester echter in zijn inleiding het volgende: "Er moet vier miljoen structureel in de begroting worden gevonden om de ontstane TEKORTEN te DEKKEN en om nog wat over te houden voor nieuw beleid. In grote lijnen is het voorstel om voor 2 miljoen te bezuinigen op het sociaal domein, 300.000 op de subsidie aan het Kulturhus, 300.000 op sport, 150.000 op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en nog eens 500.000 op overige zaken, waaronder bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie. Omdat DAARMEE het bedrag van vier miljoen nog NIET gehaald wordt, stelt het College voor om de OZB met 20 procent te verhogen. "We willen de burgers niet belasten, maar aan de andere kant moeten we de begroting KLOPPEND maken", aldus de waarnemend Burgemeester op 3 september jl.. De voorgenomen OZB-verhoging van 24% (inclusief indexering) wordt dus WEL degelijk gebruikt om de begroting 2020 SLUITEND te krijgen. Dit is in strijd met zowel de uitspraak door de Wethouder Financiën in Week van Borne van 23/10/19 hierover, als met eerdere uitspraken van de Raad zelf hierover, waarmee dus ook niet door diezelfde Raad met deze absurde verhoging kan worden ingestemd. Het is dan ook niet meer dan logisch en billijk, dat de voorgenomen OZB-verhoging voor 2020 hiermee definitief van de baan is, wil de Raad haar eigen uitspraken hierover gestand blijven doen, maar ook 'politiek betrouwbaar' wil overkomen naar de inwoners van Borne.
Ron Hartman — 23 okt 2019
@hesje. Scroll helemaal naar beneden. Iemand heeft een leuke cent ‘verdiend’. De jaarcijfers over meerdere jaren zijn onnavolgbaar.
Lichtgeel hesje — 23 okt 2019
http://www.rtvborne.nl/borne-pakt-het-gemeentehuis-aan/nieuws/item?959566

Uit dit artikel van 10/5/17 blijkt dat het gemeentehuis in 2017 al label B i.p.v. C heeft. Ook is men in juni 2017 al begonnen met arbo-technische aanpassingen en kost de volledige "aanpassing" van het gemeentehuis in 2017 680.000 euro. Rara, wat klopt er niet aan het verhaal van de Gemeentesecretaris in het artikel in BB van 18/10/19, waarin wordt gesproken over label C(!) op dit moment, en waarin zit het verschil tussen de 680.000 euro die de volledige aanpassing 2 jaar terug ging kosten, en de 2,1 miljoen die dit College in het politiek beraad op 12/9/19 hiervoor vraagt aan de Raad? Betekent dit dat er tussen 2017 en 2020 niets is gedaan aan het gemeentehuis, en zo ja: waarom niet??
Ron Hartman — 22 okt 2019
@hesje en mchak: De laatste bijdragen en het artikel zelf, geven me steeds meer indruk wat er loos is. In het artikel wordt geduid op verkeerde stoelen. De vraag lijkt me idd wat de verwachtingen nou precies zijn. De burger schiet op de Raad en Wethouders die kennelijk zelf de productiechef van hun afdelingen moeten zijn. Nou werkt het wel zo in de politiek dat als jouw portefeuille steken laat vallen, je de politieke strop krijgt, maar in dit geval is het hele huis in verwarring. B&W vergadering; ik maak een beeld. Voorbereid door de gemeentesecretaris en diens beleidsambtenaren, ligt een stapel voorleggers. De meeste om de vink te zetten dat het besproken is in de vergadering. Een paar geven meer discussie. Hoe zou het doel dat bereikt moet worden nou de organisatie ingaan? Neemt elke wethouder dit afzonderlijk onder de arm naar het ''eigen'' portefeuille gebied? of... neemt de Gemeentesecretaris alles onder arm en gaat overdrachten doen met managers, sub-managers, of....?? Wat doen de anderen dan nog? Wat zou de echte reden zijn geweest dat de Directeur Gemeentewerken, ooit ontslagen is en de functie opgeheven? Er was toen tenminste nog een scheiding en loerend, zelfs wantrouwend volgen? DAT is wellicht toch beter in de scheiding de machten?
Lichtgeel hesje — 22 okt 2019
TC van 22/10/19: De Wethouder Sociaal Domein verbaast zich over het systeem van na-facturering door zorgaanbieders over een periode van 5 jaar. Misschien moet deze Wethouder zich meer verbazen over het feit dat er kennelijk geen enkele regie aanwezig is binnen het ambtelijk apparaat als het gaat om toezicht en controle op het crediteurenbeheer. Dit essentiële toezicht en controle zijn zaken die niet goed tussen de oortjes zitten bij deze Wethouder. Ook als afnemer van diensten dien je namelijk altijd een goed zicht te hebben op nog te betalen rekeningen. Je vervolgens verbazen over de (toegestane) werkwijze van leveranciers, is dan ook alleen maar te betitelen als niet 'in control' zijn. Niet alleen de jeugdconsulenten moeten naar buiten, zoals de Wethouder aangeeft in het artikel; deze Wethouder moet zelf ook naar buiten, maar dan definitief, vanwege ongeschiktheid m.b.t. het financieel beheer van middelen.
Ron Hartman — 21 okt 2019
@McHak: Lastige zaak om aan het verleden te blijven linken. Dat levert te lange verhalen. Beter is om de toekomst te bekijken met een knipoog, maar wel met een belangrijke les. Het ambtelijk bedrijf dient te produceren. Daar dienen deskundige mensen te werken, die wij ter voorkoming van eigen richting, laten controleren uit de door de bevolking gemachtigden. (De Raadsleden). Deze kiezen een aantal Wethouders (zakencollege zou mooier zijn?) met aantoonbare capaciteiten en kunde, die het dagelijks bestuur vormen onder voorzitterschap van de Burgemeester, die de Integriteit van het geheel bewaakt. Macht verblindt of zelfs corrumpeert vaker dan ieder lief is. Daarom is het zo mooi dat macht niet te lang wordt uitgeoefend en middels verkiezingen de wisseling van de wacht scherp houdt. Met andere - dwingende- ogen wordt dan weer naar de ambtelijke organisatie gekeken. Eigenlijk zou een Wethouder niet langer dan 2 periodes moeten functioneren. beter voor ieder, ook voor de Wethouders zelf?
McHak — 21 okt 2019
Interessant: Brekelmans als archivarische bron van het huidige kwaad: die was toch ook lid van een Bornsche College? Ik mis hierin een samenhang! Graag uitleg, voordat wij dit bestuur opheffen. Het geboden alternatief van Hengelo geeft nog minder perspectief, maar ook daarin heb ik een verwonderend luisterend oor!!!!
Yup — 20 okt 2019
@Hans: In de basis op orde, zijn eenmalige kosten begroot. Ik meen 1,6 miljoen. Als daarmee nou afvloeiingskosten worden bedoeld, is er wellicht meer draagvlak om 1 malig daarvoor een OZB toeslag te vragen?
Hans — 20 okt 2019
Misschien moet het oude plan om samen te gaan mey Hengelo maar weer eens ter tafel komen. Twee gemeentes waar de onkunde van het bestuur afdruipt, zoude wellicht samen uit de as kunnen herrijzen met een totaal nieuw en jong bestuur waarin geen plaats meer is voor roestige figuren
Lichtgeel hesje — 19 okt 2019
@Bartjens: De jeugd is overigens hierbij van harte uitgenodigd om hun zegje over de gang van zaken binnen ambtelijk Borne ook te doen. Dit geldt natuurlijk ook voor de oudere medemens (voor zover dat al niet wordt gedaan....)
Ron Hartman — 19 okt 2019
@hesje: Dit is humor, waarvoor dank. Dat het fout ging vanaf Brekelmans die klooiers zoals Baveld binnenhaalde en waar Rozendom van leerde hoe het -niet- moest, is archiefwerk. De jongeren willen dat het nu snel wordt opgelost en gewoon door de goeie man/vrouw op de goeie plaats. Rozendom is wel uiterst behendig in de regeltjes om de verjongende niet kenners van hen die tot B&W groeiden te helpen als secretaris. Daar mag ie verder gaan lijkt me, maar wel met een directeur uitvoering die gewoon ieder aan het werk zet en zorgt dat ze vereiste kennis zelf bijleren. Gewoon als ieder andere werkende, in het weekeinde of op een avond toch? Of mensen aanneemt die dat WEL kunnen. Zelfs heilige ambtenaren moeten gewoon voldoen aan minimum eisen.
Lichtgeel hesje — 19 okt 2019
@Bartjens: Ben in ieder geval verheugd dat U het wel hebt gelezen. Korte samenvatting: Er zijn grote vraagtekens te zetten bij de onderbouwing door het College voor de bedragen voor de genoemde verbetertrajecten; er zijn grote vraagtekens te zetten bij de geschiktheid van deze Gemeentesecretaris om deze verbetertrajecten door te voeren binnen het ambtelijk apparaat!
Bartjens — 19 okt 2019
@lichtgeelhesje. U schrijft (goed!) voor heel weinig ouwe mensen die nog dikke boeken lezen. De jeugd wil in heel korte tijd weten waar het over gaat. Een SMS-je is max 2 regels lang. Neem de jeugd wel mee anders zal er niets veranderen.
Lichtgeel hesje — 19 okt 2019
Om het hele proces van organisatieverandering te doorlopen is in 2020 1,6 miljoen euro incidenteel nodig en in 2021 nog 2,5 ton. De ‘basis op orde’ vergt in 2020 5 ton en het jaar daarop nog eens 2,5 ton. Vraag: Wat is nu exact het verschil tussen 'het doorlopen van het hele proces van organisatieverandering' en 'basis op orde'.
De onderstaande tekst komt uit BB van 25 juni 2019: "Het college van Burgemeester en Wethouders moet nog maar weer eens terug naar de tekentafel als het gaat om het plan om in de gemeentelijke organisatie de boel op orde te krijgen. Een tijdje terug was er door een extern bureau geoordeeld dat het in de gemeentelijke organisatie ontbrak aan professionaliteit. Aanleiding was het continu te laat aanleveren van de jaarrekening, maar dat bleek vooral een symptoom van onderliggende problematiek, waarbij het draaide om budgetverantwoordelijkheid en ook het ontbreken van adequate systemen om goede verantwoording af te leggen over publieke middelen. Geen malse kritiek en er werden forse maatregelen aangekondigd. Er werd nog een extern bureau ingeschakeld en nu ligt er een ‘Programmaplan Organisatie, toekomstgericht met de basis op orde’. Een lange titel voor een ingewikkeld plan, voor de liefhebbers hier te downloaden. Kosten: in ieder geval meer dan een miljoen. De gemeenteraad had er de nodige vraagtekens bij tijdens het Politiek Beraad op 25 juni.". Vraag: wat is de relatie tussen dit rapport met bijbehorend kostenplaatje en de (kostbare) invalshoek van 17-10-2019? Op 25 juni 2019 was namelijk eerst nog sprake van een gevraagd budget van 6 ton door het College, wat gaande de vergadering echter 1 tot 1,25 miljoen bleek te moeten zijn. Cijfermatig is dit College inderdaad niet sterk onderlegd, zo blijkt weer eens. Over de 250.000 euro voor 2021 is op 25 juni 2019 met geen woord gesproken door het College. Ook was er ‘slechts’ 250.000 euro nodig volgens de Burgemeester ‘om met het ambtelijk apparaat stevig aan de slag te gaan’.Ook hier is door het College op 25 juni 2019 met geen woord gesproken over de 250.000 euro voor 2021. Het begint er dan ook aardig op te lijken dat dit College alvast aan het voorsorteren is voor budgetoverschrijdingen in de komende jaren voor trajecten, die normaal gesproken een doorlooptijd hebben van maximaal een jaar, dus budgetjaar 2020. Met dit alles is wel duidelijk geworden, dat de huidige Gemeentesecretaris niet berekend is op zijn klus om circa 125(!) medewerkers Indirect aan te sturen. Dit wordt indirect ook bevestigd met de uitspraak 'je moet mensen dingen laten doen waar ze ook echt goed in zijn'. Een tweehoofdige directie op 125 medewerkers, waar ook nog een leidinggevende tussenlaag aanwezig is, is echter zwaar 'over the top' en symptoombestrijding. BB van 9/10/2018: "Geen gemakkelijke dinsdagavond voor gemeentesecretaris Gertjan Rozendom. Tegenover een kritische gemeenteraad presenteerde hij zijn plannen om de gemeentelijke organisatie op orde te brengen. Aanleiding was een kritisch rapport over de totstandkoming van de jaarrekening 2017. Opnieuw te laat, het proces kon beter. Maar belangrijker: de te late oplevering blijkt eigenlijk ook vooral een symptoom van een dieperliggend probleem. De organisatie zou de processen en informatiestromen niet onder controle hebben. En daar moet je wat mee. Zo snel mogelijk." In hetzelfde artikel van 9/10/2018 staat echter ook: "Dat gaat de gemeente niet alleen doen. Er worden externen ingevlogen om de nodige expertise in te brengen. Uit de gemeenteraad vooral vragen in de richting van ‘Hoe dan?’, ‘Wanneer dan?’ en ‘Hoe zorg je voor blijvend resultaat?’ Vragen die pas over enkele weken beantwoord zullen worden. De raad zal het zeker kritisch volgen. Henk van den Berg (Borne-Nu): “We wachten het plan van aanpak af. Dit is echt het moment om tot de bodem te gaan. Laten we zorgen dat die organisatie op orde komt.”.
We zijn nu een jaar verder en er blijkt weinig tot niets aantoonbaar te zijn gebeurd door de Gemeentesecretaris: Geen plan van aanpak en geen verbeterslagen. Op 18/10/2019 blijkt immers dat de basis nog steeds niet op orde is, net zoals een jaar geleden en de jaren hiervoor! Gaat deze Raad zich hier nu eindelijk eens serieus in verdiepen, of wordt de pinpas weer gepakt en krijgt dit College c.q. deze Gemeentesecretaris carte-blanche om deze heilloze weg verder te vervolgen. De enige en juiste oplossing zit hem namelijk niet in alweer een bak geld er tegen aangooien en 'moar kieken woar het eindigt'. De oplossing is namelijk afscheid nemen van deze Gemeentesecretaris, om vervolgens 1 manager aan te nemen, die wel in staat is om een relatief kleine groep van 125 mensen indirect en effectief aan te sturen, en die ook gewend en gewoon is om te denken in systemen en structuren, maar dit ook kan overbrengen op de laag leidinggevenden onder deze functie. De veronderstelde noodzaak tot het pamperen van dit huidige ambtelijk apparaat via allerlei verbetertrajecten, leidt namelijk al enige jaren aantoonbaar niet tot een structurele verbetering van de ambtelijke organisatie van de Gemeente Borne, maar jaagt alleen de inwoners van Borne maar op (extra) kosten.
McHak — 19 okt 2019
Ja, de schade herstellen die Baveld heeft aangebracht kan Rozendom niet alleen. Die opgave kan niemand alleen oplossen; daarvoor gaat het vergelijk met het bedrijfsleven mank. In het bestuursrecht ligt dit heel veel meer complexer; altijd grappig om liberaal geroeptoeter te horen, maar niet weten hoe complex het is. Daarom is in het bestuursrecht het College verantwoordelijk, en niet de gemeentesecretaris cq de Mandataris; maar die is altijd de zondebok; lekker makkelijk. De Mandataris neemt echter niet het uitvoerende besluit. Dat doet het College. Zij zijn immers bij wet het Bevoegd Gezag, namens de Raad. Dus zij moeten met hun dikke vergoeding, en hun bevoegdheid, verantwoordelijkheid nemen. Doen zij dit niet, zoals in deze, dan moet de Raad ze ter verantwoording roepen en met moties of amendementen dwingen; dan is er GEZAG.
Ruud Steltenpool — 19 okt 2019
"om de ICT op orde te krijgen nog eens 850.000 euro incidenteel en structureel 340.000 per jaar."

Ik ken de ICT van Borne niet, maar wellicht staan applicaties nog te veel centraal (is bij veel organisaties zo). Als het volgende interessant klinkt:
"This is the book your Systems Integrator and your Application Software vendor don't want you to read. Enterprise IT (Information Technology) is a $3.8 trillion per year industry worldwide. Most of it is waste." nodig me dan uit voor een bak koffie en je krijgt een gratis uur kennis (over principes en standaarden, niet over producten en diensten van leveranciers) die zal beginnen met het datacentricmanifesto.
Ron Hartman — 19 okt 2019
@Max: de huidige hoofdrolspelers hebben uitgerekend in die tijd, geleerd hoe je met veel beleidsambtenaren, romans kunt schrijven. Deze worden in rekening gebracht bij de burgerij tegen enige OZB vergoeding. De rest van de ambtenarij wachtte dan vaak tot de Romans uitgevoerd moesten worden, maar net een paar jaar daarvoor ontsloegen ze de directeur gemeentewerken. De Romans lagen op ieders bureau, dat wel! Gelukkig wordt die fout nu na 15 jaar wat duidelijker en wordt de Raad de romans zat. Je leest je suf
Max de Mooij Sr. — 18 okt 2019
In november 2005 heeft het toenmalige college het traject "BORNE, trek in de schoorsteen" geïnitieerd. Met mooie doelstellingen om van beheersorganisatie via ontwerporganisatie naar een ontwikkelorganisatie te komen. Met onderdelen als maatjasje, door-ontwikkelen van projectmatig werken, personeelsbeleid, strategisch opleidingsplan (met o.a. zogeheten "vijf in de klok"meetings), kwetsbaarheid indammen, bestuurlijk / ambtelijke pendel en de staat van Borne (o.a. vergroten van Vergroting transparantie en voorspelbaarheid i.r.t.raad, publiek en bedrijfsvoering d.m.v. geleidelijk aan ontwikkelen van kengetallen en prestatie-criteria en aansluiting zoeken bij “de staat van de gemeente, VGS.
Ik vraag me af of dit ambitieuze programma ooit echt van de grond gekomen is in 2006. Mocht er interesse voor bestaan, dan stuur ik met genoegen de betreffende Powerpoint naar het gemeentehuis Ook een door mij begin 2006 uitgewerkt concept om dit plan om te zetten in concrete acties heb ik nog beschikbaar voor Jos van Dillen. Scheelt hem wat werk en de gemeente wat geld. Ik hoor het wel ;-).
Ookdatnog — 18 okt 2019
@Ron Ik hoop het ook. Praktijk leert echter dat ambtenaren nog nét niet zalig zijn verklaard bij indiensttreding en daarmee bijna onschendbaar zijn en dat per saldo de personele kosten alleen maar hoger worden ten nadele van andere budgetten.

Ik hoop dus dat disfunctionerende ambtenaren snel in beeld (en uit beeld) zijn.

Het vanaf de ontwerptafel al foeilelijke gemeentehuis is inderdaad aan en opknapbeurt toe, maar hoe dát een verrassing kon zijn?
Ron Hartman — 18 okt 2019
@Ookdatnog: Hopelijk biedt de gemeente namens de burgers van Borne een hoog salaris voor de beste mens op die plaats van 2e directeur en laat hem kort ingewerkt worden door de programmamanager en Rozendom. Uitvoering op feiten, snelheid en kwaliteit, dus zonder politiek, zal beslist minder kosten. Er zijn zeker nog mensen die dat kunnen en no-nonsens
Ookdatnog — 18 okt 2019
Zit een enorme bubs goedbetaalde ambtenaren en dan heeft de gemeente een miljoenen verslindend "verbeterplan" nodig?!

Wat een amateurisme
Paul Cohn — 18 okt 2019
..."Over een paar jaar moeten we voldoen aan label C en over tien jaar geldt de eis van label A voor overheidsgebouwen"...
Hehe, eindelijk antwoord op mijn vraag waarom op het dak van het gemeentehuis in Borne zoveel airco's staan en in de hal al jaar en dag een keurig ingelijst "A-label" voor dit gebouw prijkt...
Ook hier gewoon boerenbedrog dus!
Ron Hartman — 18 okt 2019
GertJan: Van harte gefeliciteerd met deze erkenning. De mededirecteur ''uitvoering'' die mensen naar betere prestatie of de laan uitstuurt, zal snel een goeie teamsfeer maken en de wil om voor Goud te gaan. De Melbuuln van 2020 om de medailles uit te reiken?

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021