‘Goed gevoel’ na extra bijeenkomst
VOOR- EN TEGENSTANDERS VERBINDINGSWEG KRIJGEN EN NEMEN HET WOORD

‘Goed gevoel’ na extra bijeenkomst

“Ik hoop dat deze avond de mensen het gevoel heeft gegeven dat ze de ruimte krijgen voor hun opmerkingen en hen gegund wordt om goed naar elkaar te luisteren. Ik vind zelf dat die opzet geslaagd is”, zei burgemeester Rob Welten na afloop van de extra bijeenkomst over de Verbindingsweg.

 

De theaterzaal van het Kulturhus was dinsdagavond goed gevuld met belangstellenden die allemaal iets vinden van de weg met spooronderdoorgang die ten westen van Borne gepland staat. Nodig, vond het college omdat er veel ophef ontstaan was bij de meedenkavonden waar het exacte tracé van de weg besproken werd. Ook bij de redacties van de diverse media stroomden de meningen en ingezonden brieven binnen. De bezwaren werden vanuit diverse perspectieven opnieuw voor het voetlicht gebracht in het eerste deel van de avond, waarin vooral de bezoekers aan het woord waren. Dat ging over het algemeen respectvol en rustig, soms geëmotioneerd en scherp.

 

Kritiek

“Het communicatie- en participatietraject verloopt ronduit slecht.” “We hebben een Graestunnel, maar worden met een tunnel in de Verbindingsweg te grazen genomen.” “Verhogen van de OZB is in strijd met de verkiezingsbeloften.” “In 2012 was de meerderheid voor de variant 5b (de weg om Zenderen, red) en in het voorjaar van 2013 kwam men er al weer op terug.” “We leggen een spoortunnel in de Zendersche Es, alsof daar een probleem is.” “Meepraten blijkt een wassen neus.” “Als er een Verbindingsweg komt, los dan eerst het probleem in Zenderen op.” “Weg met dat tracé, terug die OZB!” “Worden wij wel serieus genomen?” “Hebben we nog wel iets te kiezen?” “Er is sprake van een tunnelvisie bij het college.” Een greep uit de opmerkingen en vragen die er uit de zaal kwamen. Voor de pauze waren het vooral de tegenstanders die aan het woord waren.

 

Reactie van wethouder Mulder

Na de koffie nam wethouder Herman Mulder het woord. De Verbindingsweg was onderdeel van de Totaalvisie die in 2014 was vastgesteld. De Raad had unaniem besloten van ‘buiten naar binnen’ te werken om het probleem van de spoorse doorsnijding van Borne op te lossen en te starten met een robuuste tunnel, ook voor vrachtverkeer, in de Verbindingsweg. “Voor mij als wethouder heb ik na de democratische besluitvorming de opdracht die weg te realiseren. Tot nu toe moet ik dat van de Raad zo doen.” De boodschap dat de discussie over terugdraaien van de beslissing om de Verbindingsweg aan te leggen niet met de wethouder gevoerd moet worden maar met de Raad, was helder.

 

Zenderen

De extra verkeersdruk die verwacht wordt in Zenderen heeft de aandacht. “We zijn bezig met een oplossing voor Zenderen, dat loopt parallel.” Over de veel genoemde 5b-variant gaf hij aan dat de weg nog steeds in de plannen opgenomen is, maar de kosten van 34 miljoen de weg niet snel realiseerbaar maken.

 

Molenkamp

De diversie opties voor het tracé van de Verbindingsweg worden uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarbij wordt ook een voorstel gedaan voor de ontsluiting van bedrijventerrein De Molenkamp. Blijkbaar zijn over dat laatste verschillende meningen onder de ondernemers.

 

Voorstanders

Na de uitleg en beantwoording door Mulder namen ook de voorstanders het woord. “Alles wat ik nu hoor was al bekend en dat hadden jullie ook kunnen weten. We doen de hele discussie van twee, drie jaar geleden weer opnieuw. Als we nu geen besluit nemen dan staan we hier over vijf jaar weer.” “Als je nu op de 5b koerst krijg je morgen weer een volle zaal. Als er een goede oplossing voor Zenderen komt en een goede ontsluiting van de Molenkamp, dan denk ik dat Borne hier jaren mee vooruit kan.” “Er is erg veel overlast aan de Prins Bernhardlaan, er moet iets gebeuren. Wat weet ik ook niet meer.” “Destijds heeft een delegatie van BBO, ondernemers en bewoners van de Oldhof juist gekozen voor de Verbindingsweg, omdat de 5b veel te lang zou duren.”

 

En zo liep de avond eigenlijk in alle redelijkheid af. De tegenstanders zijn waarschijnlijk nog steeds tegen en voorstanders nog steeds voor. Maar er werd naar elkaars argumenten geluisterd.

 

'Lastig dossier'

“De toon was netjes, zorgvuldig en respectvol”, vond Rob Welten. “Met alle emoties die er zijn en die ik me ook kan voorstellen.” Wethouder Mulder verdiende volgens hem een compliment voor de wijze waarop hij alleen de zaal te woord stond. “Het is een lastig dossier. Als het gemakkelijk was, dan was er al lang een oplossing. Ik vind dat er iets moet gebeuren, ook als portefeuillehouder veiligheid. We lossen niets op als we niets doen.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Fons Lohuis — 10 mrt 2017
Ik begrijp van Dick Lammertink dat hij al jaren dit dossier volgt als bewoner aan de rondweg en direct belanghebbende van de "knip" in de rondweg. Maar om dit belang en deze betrokkenheid van toepassing te laten zijn op de gemiddelde Bornse burger is iets te simpel. Bovendien is hij als medewerker van een Twentse gemeente geen leek in gemeenteland. Ik ben het met hem eens dat het in deze tijd past om niet gelaten af te wachten maar zelf initiatief te tonen. Dat gebeurt nu ook op grote schaal, weliswaar laat maar nu realiseert men zich pas ten volle wat de directe en concrete gevolgen zijn van deze dreigende besluitvorming. Uit eigen ervaring weet ik dat een gewone burger niet of nauwelijks weet hoe een gemeente werkt, laat staan hoe ingewikkelde besluitvormingsprocedures verlopen. De gewone burger ervaart de overheid als een doolhof.
De raad is helaas ten onrechte meegegaan in het combineren van de veiligheid op het spoor en het proberen op te lossen van een vooral regionaal verkeersprobleem. Door de koppeling van een tunnel en een verbindingsweg over een nieuw tracé heeft men zichzelf in een onmogelijke positie gebracht. Kern van het probleem is dat de verbindingsweg geen enkele oplossing biedt voor verkeersoverlast in het kerkdorp Zenderen dat ook tot de gemeente Borne behoort! Sterker nog , de overlast wordt alleen maar groter. Dat probleem los je niet op met zogenaamde mitigerende (=verzachtende) maatregelen zoals de motie van de raad - door het CDA ingediend - beoogt. Dit wezenlijke punt is door de raad prima uit te leggen en daar heb je geen communicatiebureaus voor nodig. Als men tegelijk met de verbindingsweg ook een structurele en afdoende oplossing voor Zenderen had bedacht - zoals Ron Hartman terecht aanvoert - was er ook geen probleem geweest. Ook dan hadden we ons de extra avond in het Kulturhus kunnen besparen.
Conclusie: wel een tunnel aanleggen voor het vergroten van de spoorveiligheid en toegankelijkheid hulpdiensten, maar besluitvorming over de verbindingsweg combineren met een goede en afdoende oplossing voor Zenderen.
Bert Broekman — 10 mrt 2017
DE VERBINDINGSWEG LOST GEEN PROBLEMEN OP, MAAR VOEGT EEN PROBLEEM TOE

Ik geef toe meneer Lammertink dat ik pas vorig jaar in het openbaar mee denk over de problemen van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid, maar dat houdt niet in dat mijn inbreng dan per definitie niet zou deugen. Het gaat om juiste argumentatie, om beweringen die ergens op steunen. Dus:
vorig jaar drong tot mij door dat de Gemeenteraad en College van BenW veel energie gestoken hebben in het oplossen van Bornse problemen. Ik twijfel niet aan inzet van Gemeenteraad en College van BenW. Dat er na vele jaren van inspanning een Totaalvisie ligt is prijzenswaardig,
Maar ik beperk mij nu tot de verbindingsweg, de ondertunneling en de afsluiting van de Oonksweg.

Ik lees beweringen die ik onjuist vind en geef mijn commentaar. Ik klaag niet ik oordeel. En als ik dan lees "de verbindingsweg verbetert de bereikbaarheid, veiligheid en de leefbaarheid in Borne", dan is het mijn
goed recht om te zeggen dat ik die bewering onjuist vind. Deze weg verbetert alleen de leefbaarheid van de bewoners bij de kruising Oonksweg - Prins Bernhardlaan maar zeker niet mijn bereikbaarheid. Alsde verbindingsweg er ligt en de Oonksweg is afgesloten en ik wil per auto naar het centrum dan moet ik via de Oonksweg, linksaf de Bornerbroeksestraart, over het spoor,dan rechtsaf naar de kruising Azeloseweg naar de Parallelweg, de ovonde via de Stationsweg naar het centrum. Nu kan ik via de Oonksweg, Prins Berhardlaan, rotonde naar het centrum: een stuk korter en veiliger.
De weg past niet op de plek die de Gemeenteraad heeft voorgesteld:
- hij ligt te dicht langs de Oldhof en is een ramp voor de bewoners van de Loodijk.
- hij loopt niet om Borne maar door Borne en
- hij zadelt Zenderen op met een flinke toename van verkeer.
De oplossing is de 5B variant en het argument dat die te duur is, betwijfel ik. Uiteindelijk zou variant 3a nog wel eens duurder kunnen uitvallen.
De wethouder moet nog nadenken over een aansluiting op de Molenkamp, hij weet niet of een verdiepte aanleg financieel mogelijk is en dat het Zenderse probleem niet opgelost is met deze verbindingsweg. Ik kom tot de conclusie dat mede gezien de vele bezwaren deze verbindingsweg bijna niets op lost, maar dat er een probleem is toegevoegd.

ame

Ron Hartman — 10 mrt 2017
Overigens; ik dook nog eens in modelvariant 2020.5 / 11 en denk dat de gewenste (volledige) knip de Bornsche Beeklaan overbelast en de rust van Uw achterburen rond de Vossenbeek, fors aantast. De autochtone Centrum-Bornsen zullen beslist gaan voorkomen dat de Grotestraat en de Europastraat overbelast raakt en volop de Bornsche Beeklaan laten gebruiken. Beter is dus om weer een Totaalvisie te krijgen waarin de vergissing cq de grote verdwijntruc van de rondweg om Zenderen, is weggewerkt. Complex inderdaad, maar oplosbaar.
Ron Hartman — 10 mrt 2017
Dick: Je verhaal klopt, maar dat lost voor Zenderen helaas niets op. Er zal daar een rondweg moeten komen en dat maakt de GVW + Weleveldweg ineens heel duur: plm 22000 + 12000 = 34000 en dat is zelfs duurder dan de optie 5B en vele malen duurder dan de optie 5a en later een stukje b erbij. In de totaalvisie werd de rondweg Oost om Zenderen, die WEL bij de onderzoeken naar de GVW werd gepland, niet meegenomen. Kostbare vergissing...
Dick Lammertink — 10 mrt 2017
Boeiende avond gisteren. Vooral omdat heel wat inwoners in de veronderstelling leefden dat de gemeente niet "gecommuniceerd" zou hebben over de verbindingsweg. Ik vraag mij nog steeds af of deze inwoners ook bereid zijn te kijken naar hun eigen verantwoordlijkheid. Alleen maar zeggen dat de gemeente niet goed gecommuniceerd zou hebben doet de gemeente geen recht maar ook al diegenen niet die de afgelopen jaren zich de moeite hebben getroost om naar inspraakavonden en raadsbijeenkomsten te gaan, die raadsfracties bezocht hebben en op eigen intitiatief fracties van Provinciale Staten hebben benaderd. Ook de gang naar de Raad van State paste in dit traject. Nog los van alle berichtgeving in de media als Tubantia, de Bornsche Courant en niet te vergeten Borne boeit, allemaal informatiebronnen op basis waar bedoelde inwoners op hadden kunnen reageren en richting gemeente hun inbreng hadden kunnen hebben. Niet wachten tot de gemeente bij je komt, maar zelf de regie nemen, is in deze huidige tijd veel meer passend. Om nu op het moment dat de gemeente het trajectontwerp van de GVW voorlegt voor inspraak, zeggen dat je niet door de gemeente bent geInformeer over de GVW met ondertunneling komt op mij over als mosterd na de maaltijd.
Na een langdurig (inspraak-)traject is de raad tot een besluit gekomen over de Totaalvisie. Het college voert dit besluit uit.Het zou toch gek zijn als het college niet het raadsbesluit zou uitvoeren.
Het betreft hier een complex dossier met vele belangen en een historie die ver terug gaat. Natuurlijk kan ik mij voorstellen dat dit besluit tegenstanders kent.
Echter, Als de raad het besluit om de verbindingsweg, inclusief de ondertunneling van het spoor, aan te leggen, zou terugdraaien, dan mag diezelfde raad wel heel wat communcatiebureaus in de arm nemen om dat besluit uit te leggen. Niet alleen aan degenen die de moeite hebben genomen om actief te acteren in het traject van de Totaalvisie, maar ook aan de rest van de inwoners van de gemeente Borne en, niet te vergeten, de buurgemeenten en de provincie. Zonde van het geld dat dan naar die bureaus zou gaan. De Totaalvisie zou dan ook in de prullenmand kunnen. Zitten we over een paar jaar weer in het Kulturhus. Niet doen dus.
Ron Hartman — 10 mrt 2017
De winst van de Burgertop over de GVW, is dat directe inspraak, goede communicatie en participatie, aantoonbare meerwaarde heeft. Immers; de problematiek van Zenderen staat nu echt pas goed op de kaart en het zoeken van oplossingen staat nu centraal. De G1000 Borne in praktijk gebracht met 1 onderwerp; prima!
Borne wil van het Hengelo-Albergen-Almelo verkeer af dat zich ook door de Oonksweg perst om sneller op de A1 te komen en Zenderen wil ook het N verkeer weg en dat maakt het samen optrekken noodzakelijker dan ooit.
Dat kan eigenlijk het best als de Provincie en de Gemeente bereid zijn om beter samen te werken. De oplossing van Borne om via een soort bypass tussen de Provinciale wegen (de weg die die wegen verbindt, ofwel de GVW) zelf te financieren mbv bijdragen van de burgers, kan wellicht toch beter deels in de pot van de Provincie worden gestort en deels in stapsteen 2 die de echte tunnelvrijheid voor de Bornse Burger kan worden.
Ik stel mij even als ‘’de provincie’’ voor met de vraag vanuit Borne-Zenderen om verantwoordelijkheid te nemen voor het N verkeer en dat langs Zenderen Oost te leiden. Beste gemeente Borne zou ik dan denken; Wij hadden een principe afspraak en wel dat de Zuidelijke Randweg, tzt zou aansluiten op de 5B weg langs de snelweg en die zou pas achter Zenderen weer op onze N weg aansluiten. Tbv Albergen maken wij dan ook een rondweg (west) langs Zenderen.
Omdat U een haast illegale bypass hebt aangelegd tussen ‘’onze’’ N wegen die U de GVW noemt, dwingt U ons nu ook om versneld een rondweg door het Weleveld aan te leggen? Op onze kosten? Weet U wel gemeente, dat Zenderen na de aanleg van ‘’onze’’ 5B daardoor midden in een 3 afslag-rotonde (tussen Oost en West) komt te liggen en dat wij dat moeten betalen?
Ziet U het probleem ook? Als Zenderen wat opgelost wil hebben, zal de Provincie voorafgaand aan de GVW duidelijkheid moeten geven aan Borne en Zenderen. Gaat zij tzt (en wel versneld) de 5B alsnog in het verlengde van de ZRW leggen, of is de ZRW via de GVW de eindoplossing voor de Provincie en dan moet de Weleveld rotonde natuurlijk wel in 1 streep met de GVW worden aangelegd.
Na die duidelijkheid kan Borne beslissen om stapsteen 2 (de tunnel onder de Bornerbroeksestraat) wat ruimer uit te voeren, zodat daar niet alleen fietsers en de brandweer langs kunnen als de overwegen te lang gesloten blijven
Fons Lohuis — 10 mrt 2017
Ben het helemaal eens met de portefeuillehouder Veiligheid, burgemeester Rob Welten, dat er aan de veiligheid op het spoor wat moet gebeuren. Die tunnel moet er komen. Maar verbind dat niet aan het oplossen van een regionaal/provinciaal verkeerspro bleem met alle financiele gevolgen voor de burger van Borne vandien.

Nieuwe website Sociaal Hus gelanceerd

Het Sociaal Hus, een samenwerkingsverband van de gemeente Borne, Wijkracht, Kulturhus Borne,...
16-04-2024

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024