Rioolvernieuwing Theresiastraat: 11 t/m 25 juli

 

5 juli 2022 - De gemeente Borne heeft het riool geïnspecteerd in de Theresiastraat in verband met de verzakkingen in de straat. Gebleken is dat een stuk van het riool vervangen moeten worden. In opdracht van gemeente Borne gaat NTP deze werkzaamheden uitvoeren vanaf maandag 11 juli a.s.

 

Volledig afgesloten: auto’s elders parkeren

Tijdens deze werkzaamheden is de Theresiastraat tussen de Oude Hengeloseweg en de Ruyterstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. NTP start maandag 11 juli met deze werkzaamheden en dit zal maximaal 2 weken gaan duren. Op de tekening ziet u welk gedeelte NTP aan werk is (we noemen dit het werkvlak). Dit deel is volledig afgesloten. Uw auto’(s) moet u dus maandag 11 juli vanaf 07:00 uur elders parkeren en NIET op uw oprit.

 

Vragen? Neem contact op

De werkzaamheden bij u in de straat kunnen tot overlast leiden, helaas is dit

niet altijd te voorkomen. Hopelijk heeft u hiervoor begrip; NTP zal natuurlijk de overlast tot minimum beperken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dick Veldman van NTP via telefoonnummer 06-20343191 tussen 07:30 en 16:30 uur.

 

 

Start aanleg Avontureneiland

 

28 juni 2022 - Deze week start de gemeente met de aanleg van het Avontureneiland aan de Woolderweg. De gymzaal is inmiddels gesloopt en nu wordt het gebied nog gebruikt voor opslag van materiaal voor de inrichting en aanleg van de rest van de wijk. Het opslagdepot zal dus langzaamaan worden omgetoverd tot retentiegebied/speelgebied. Eind maart liet de gemeente weten dat de inrichting van het gebied aan de Woolderweg voor de bouwvak gereed is. Die planning staat nog. NTP, de uitvoerder in dit werk, zal aanwonenden laten weten of ze overlast kunnen verwachten. Dat doen ze per brief. Op de hekken die nu rondom het gebied staan, hangt een afbeelding van het voorlopig ontwerp van het gebied. U kunt dit ontwerp ook hier inzien. Momenteel wordt nu nog een aanvulling gemaakt op het definitieve ontwerp voor als het gaat om de groeninrichting en het deel waar de gymzaal stond.

 

Reconstructie Evertzenstraat gestart

 

10 januari 2022 - Er wordt gestaag verder gewerkt aan het klimaatadaptief maken van de wijk Wensink-Zuid. Eerder al werden onder andere de Oude Hengeloseweg heringericht als fietswaterstraat en een start gemaakt met de aanleg van een groene long.

 

Inmiddels is het project aangeland bij de Evertzenstraat. Maandag 10 januari is NTP begonnen met de werkzaamheden die bestaan uit het opbreken van de bestaande verharding, het vervangen van de riolering en het aanbrengen van nieuwe verharding. Daarnaast wordt bewoners gevraagd medewerking te verlenen aan het afkoppelen van het regenwater, zodat dit niet meer via de regenpijpen op de riolering wordt geloosd. De bedoeling daarvan is om het rioolstelsel te ontlasten en het schone regenwater separaat af te voeren dan wel in droge tijden vast te houden in de wijk.

 

De Evertzenstraat is gedurende de werkzaamheden, die in fases worden uitgevoerd, afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners kunnen zich voor vragen en opmerkingen tussen 07.30 en 16.30 uur wenden tot Jorn Smeenk van NTP, telefoon 06-2352 5915.

 

Reacties op ontwerp retentiegebied

 

3 december 2021 - De komende jaren wordt Wensink-Zuid klimaat-adaptief ingericht: klaar voor hete zomers en dikke regenbuien. Een van de projecten in de wijk is de inrichting van een water-retentiegebied op de locatie van de voormalige MAVO aan de Woolderweg. Daarvoor is een ontwerp gemaakt dat voorgelegd is aan de klankbordgroep en daarna de website van Wensink Zuid op Borneboeit.nl aan de wijkbewoners. Zij konden deze zomer een reactie op het ontwerp geven. Inmiddels zijn alle reacties verwerkt en vastgelegd in een reactienota.

 

Reactienota en het vervolg

In de reactienota die u hier kunt inzien staat te lezen op welke manier aandacht is voor de reacties van wijkbewoners. De volgende stap is dat het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hierin worden de reacties vanuit de reactienota betrokken. Er is al met een deel van de voorbereiding begonnen en in 2022 zal het gebied worden aangelegd. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het projectteam wensink-zuid@borne.nl

 

Herinrichting Fase 1 (Piet Heinstraat, Evertzenstraat, Dorus Rijkersstraat en Groene Long)

 

18 juni 2021 - Link naar de presentatie (PDF)

 

Reacties op ontwerp Piet Heinstraat, Evertzenstraat, Dorus Rijkerstraat, groene long en retentiegebied

 

26 maart 2021 - De komende jaren wordt Wensink-Zuid klimaat adaptief ingericht. De Oude Hengelosestraat is inmiddels op deze wijze ingericht. Dit jaar en volgend jaar zijn de Piet Heinstraat, Evertzenstraat en Dorus Rijkerstraat, de aangrenzende groene long en het retentiegebied (locatie voormalige MAVO) aan de beurt. Gezien de maatregelen rondom het coronavirus is dit ontwerp niet gepresenteerd tijdens een informatieavond, maar geplaatst op dit platform.

Omwonenden en betrokkenen zijn uitgenodigd om uiterlijk 22 februari te reageren op het ontwerp. Deze reacties zijn samengevat in een 'reactienota' en dienen als input voor het daadwerkelijke ontwerp. Met dit ontwerp gaan we de komende tijd aan de slag. Naar verwachting wordt dit in mei voorgelegd aan de wijkbewoners. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen, wordt nog bekeken hoe.

Verdere informatie hierover volgt.

De reactienota is hier in te zien.

 

Ontwerp groene long en zijwegen Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat

 

4 februari 2021 - De komende tijd wordt gestart met de zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Door deze herinrichting kan hemelwater straks worden afgevoerd richting de groene long en het nieuwe retentiegebied. Tevens wordt de parkeerdruk in deze straten aangepakt.

 

Ontwerp
Omwonenden hebben in april op een enquête kunnen reageren. Bijna de helft van de aangeschreven adressen heeft gereageerd. Mede aan de hand daarvan is een voorlopig ontwerp gemaakt door architectenbureau Te Kiefte. Dit ontwerp is verwerkt in een presentatie:

 

Presentatie (PDF)

Voorlopig ontwerp (PDF)

 

Reacties op het ontwerp mogen worden gestuurd naar wensinkzuid@borne.nl tot 22 februari 2021. De reacties worden verwerkt in een reactienota die rond eind februari, begin maart op dit platform wordt geplaatst.

 

Planning
Vooruitlopend op het definitieve ontwerp, gaat waterbedrijf Vitens aan de slag met de waterleiding in het gebied van de groene long. Vitens communiceert hierover rechtstreeks met omwonenden.

Rond eind maart, begin april wordt het definitieve ontwerp verwacht. Hierin wordt ook de daadwerkelijke maatvoering en materiaalkeuze opgenomen. Hierbij wordt de klankbordgroep Wensink-Zuid betrokken. Dit ontwerp wordt ook via dit platform gedeeld.

 

Woont u aan de Piet Heinstraat, Evertzenstraat of Dorus Rijkerstraat en wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Aanmelden kan via wensinkzuid@borne.nl.

 

Ook het ontwerp voor de voormalige MAVO-locatie zal de komende periode verder vorm krijgen.

 

Voortgang project Waterbeheer Wensink Zuid - november

 

Fase 1A, (her)inrichting Piet Heinstraat / Evertzenstraat / Dorus Rijkerstraat en groene long

17 november 2020 - De komende tijd wordt verder gegaan met de herinrichting van de zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Hemelwater kan door de herinrichting worden afgevoerd richting de groene long en het retentiegebied (Fase 1C). Tevens wordt de parkeerdruk in deze straten aangepakt.

 

Ontwerp
In verband met het coronavirus hebben aan- en omwonenden hierover in april, aan de hand van werktekeningen, een vragenlijst ontvangen. Bijna de helft van de 138 aangeschreven adressen heeft gereageerd. Het bouwteam heeft de reacties verwerkt in een concept-ontwerp. Inzage van het ontwerp, en de communicatie hierover, volgt op korte termijn, conform de dan geldende richtlijnen rondom het coronavirus.

 

Kabels en leidingen
Met de netwerkbeheerders is overlegd over de noodzaak tot het vervangen van kabels en leidingen. De plannen hiervoor zijn gedeeld met het bouwteam. Net als in de eerdere fasen zullen deze vervangingswerkzaamheden plaatsvinden vóór alle andere werkzaamheden. De netwerkbeheerders communiceren hierover rechtstreeks met de bewoners.

 

Bomen

In verband met van de voortgang van de werkzaamheden, is reeds een kapvergunning aangevraagd. Hierin zijn alle bomen binnen de werkgrens meegenomen. Echter, in samenhang met fase 1C, wordt nog een groenplan opgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke bomen gekapt dienen te worden, welke bomen blijven staan en welke verplaatst kunnen worden. Daarnaast is er in de straten, groene long en het retentiegebied ruimte voor extra bomen en groen.

Het is dus nog niet duidelijk óf en wélke bomen daadwerkelijk gekapt kunnen worden. De vergunning is puur alvast aangevraagd om het werkproces niet te vertragen.

 

Fase 1B, Sloop Mavo Maris Stella

Op de onderdelen waar een nieuwe functie/bestemming voor komt na, is het schoolgebouw van Maris Stella gesloopt. In het ontwerp van fase 1C wordt de nieuwe functie/bestemming verder uitgewerkt. Zo blijven de kelder, de schoorsteen en het trappenhuis staan voor de huisvesting van vleermuizen in het gebied.
 

De gymzaal staat op de planning om volgend jaar te worden gesloopt.

 

Fase 1C, Herinrichting Mavo locatie / retentiegebied

De herinrichting van het terrein wordt uitgewerkt door architectenbureau Te Kiefte. De buurt wordt hierbij betrokken. Over hoe en wanneer volgt binnenkort meer informatie.

Kiefte. De buurt wordt hierbij betrokken. Over hoe en wanneer volgt binnenkort meer informatie.

 

Klankbordgroep Waterbeheer en herinrichting fase A

Nieuws van het bouwteam

 

2 februari 2019 - Voor het toekomstige waterbeheer in uw wijk is het Bouwteam Wensink Zuid bezig met ontwerp en voorbereiding van de riolering, verhardingen en groenzones van fase A: de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg. Er wordt bekeken hoe het hemelwater zo goed mogelijk opgevangen, opgeslagen en afgevoerd kan worden zonder dat er overlast ontstaat bij hevige stortbuien. In het ontwerp wordt ook naar de grondwaterstanden gekeken.

 

Een aantal bewoners van de wijk heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep ‘Waterbeheer & herinrichting fase A’. Suggesties/vragen van belang voor het ontwerp of bevindingen tijdens de uitvoering kunt u melden bij de klankbordgroep. Dit mag natuurlijk ook bij het Bouwteam Wensink Zuid. Vragen over uitvoering, fasering, planning, techniek, verkeer en eventuele klachten kunt u stellen aan het Bouwteam Wensink Zuid.

 

Leden klankbordgroep 

Als u contact wilt zoeken met de leden van de klankbordgroep kan dat per mail of mondeling als er geen mailadres is vermeld.

 

Voor het ontwerp Oude Hengeloseweg: 

Theo de Wal

theodewal@hotmail.com

Lars van Rijssen

larsvanrijssen@home.nl

Rinne Oost

oost_rinne@hotmail.com

Jan Morsink

jan.morsink@kpnmail.nl

 

Voor het ontwerp Woolderweg:

Marianne van der Berg

hvanderberg@home.nl

Jeroen Wevers
Theo Kupper

t.kupper@home.nl

Wim Menheere

w.menheere1@outlook.com

 

Contact met het Bouwteam Wensink zuid, bij voorkeur per mail: wensinkzuid@borne.nl of middels onze brievenbus bij de ingang van de PLUS supermarkt (Oude Hengeloseweg).

 

 

 

Waterbeheer en verduurzamen: dé 2 sporen binnen het project Wensink Zuid

 

30 december 2018 - Voor een duurzaam en beter waterbeheer wordt Wensink Zuid opnieuw ingericht. Daar is het project Wensink Zuid mee begonnen. Hoewel dat nog steeds de basis vormt van het project, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebied van het gebruik van aardgas. ‘Wensink Zuid aardgasvrij’ is daarmee het tweede belangrijke spoor dat we zullen (moeten) volgen binnen het project.

 

Omdat we als project- en bouwteam begrijpen dat dit verwarrend kan zijn voor bewoners, gaan we hier de komende tijd uitgebreid op in op dit wijkplein. Voorop staat dat het belangrijk is om beide sporen gelijktijdig te laten lopen/ uiteen te zetten. Zo willen we bijvoorbeeld voorkomen dat een opnieuw aangelegde straat na een tijd weer opengebroken moet worden omdat er, in het kader van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe leidingen moeten worden gelegd.

 

Daarom is dit de tijd én kans om van Wensink Zuid de eerste bestaande, aardgasvrije wijk in Borne te maken. Dit klinkt wellicht spannend, maar het biedt vooral kansen voor de wijk. Om dit voor u te verduidelijken en zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn we druk bezig om alles voor u op een rijtje te zetten. Daarnaast volgen ook de landelijke ontwikkelingen en besluiten elkaar in hoog tempo op.

 

In het nieuwe jaar komen we hier zoals gezegd uitgebreid op terug.

 

Klankbordgroep

Na de informatieavond van woensdag 21 november, hebben zich een flink aantal mensen aangemeld voor de klankbordgroep voor de herinrichting van de wijk (in het kader van waterbeheer). De klankbordgroep komt op 7 januari voor de eerste keer bij elkaar.

 

Voor het aardgasvrij maken van de wijk (zoals hierboven beschreven, het ‘tweede spoor’ van het project), worden tevens wijkbewoners gezocht die actief mee willen denken in een klankbordgroep. U als wijkbewoner kent de lokale situatie, en juist deze kennis is onmisbaar als het gaat om planvorming! Dus wilt u hierover meedenken, meldt u dan aan via wensinkzuid@borne.nl.

 

wensinkzuid@borne.nl is het emailadres voor het project Wensink Zuid. Naast het aanmelden voor een klankbordgroep (waterbeheer of aardgasvrij) kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen.

 

MEER OVER WATERBEHEER

MEER OVER VERDUURZAMEN

 

Op de schop

 

28 augustus 2018 - De gemeente Borne gaat aan de slag met het waterbeheer in Wensink-Zuid. Tijdens (zomerse) buien komt er in de wijk namelijk regelmatig waterhinder en wateroverlast voor door regenval. Om dit tegen te gaan, wordt onder andere de riolering aangepakt.

 

Samen aan de slag
Om te zorgen voor een prettige en duurzame leefomgeving gaat de gemeente samen met bewoners, bedrijven en instellingen aan de slag. Daarbij is aandacht voor onder andere sociale binding en veiligheid in de wijk. Want niet alleen het waterbeheer wordt aangepakt, de gehele openbare ruimte (zoals speel- en parkeerterreinen, straatinrichting en groenvoorzieningen) gaat op de schop.

 

Klimaatadaptieve wijk
Samen met de wijkbewoners hoopt de gemeente de komende jaren een zogeheten ‘klimaatadaptieve’ wijk te realiseren, oftewel een wijk die bestand is tegen klimaatsveranderingen. Een wijk die klaar is voor de toekomst, verkeersveilig is en een waterbergend vermogen heeft. Maar bovenal: een wijk met een prettige leefomgeving.

 

Contact met het Bouwteam Wensink-Zuid?

U kunt al uw vragen tips over Waterbeheer en de energietransitie mailen aan:

wensinkzuid@borne.nl

 

Wijkplatform Wensink-Zuid is dé plek om op de hoogte te blijven van nieuws over waterbeheer Wensink-Zuid!