Extra bijeenkomsten over bezuinigingen
POLITIEKE BERADEN OP 12, 18 EN 26 SEPTEMBER

Extra bijeenkomsten over bezuinigingen

Tussen nu en half november moet duidelijk zijn waar Borne vier miljoen vandaan gaat halen om het gat in de begroting te dichten en ook nog allerlei nieuwe plannen te financieren. De grote lijnen waren door het college al aangegeven, maar de precieze invulling moet nog duidelijk worden en de gemeenteraad moet daar ook nog wat van vinden. Haast dus en daarom worden er een aantal themabijeenkomsten gehouden waar diverse beleidsvelden aan de orde komen en gekeken wordt waar bezuinigd zou kunnen worden en welke investeringen er wel of niet gedaan moeten of kunnen worden. De bijeenkomsten zijn in de vorm van een politiek beraad, wat betekent dat inwoners of instanties ook mogen inspreken om hun visie op de zaken te geven.

 

Thema’s

De eerste bijeenkomst staat gepland op donderdag 12 september. Aan de orde de thema’s Veiligheid, Economie, Duurzaamheid, Mobiliteit, Leefomgeving, Wonen, Bestuur, Dienstverlening, Vastgoed, Bedrijfsvoering en Middelen. Dan gaat het bijvoorbeeld over besparingen op de openbare ruimte, niveau van dienstverlening van de gemeente, infrastructuur, maar ook de voorgestelde verhoging van de OZB met 20 procent.

 

Woensdag 18 september zijn de thema’s Sport, Cultuur en vrije tijd, Educatie en Gezondheid aan de beurt. Dan zullen onder andere de plannen voor ’t Wooldrik, de bezuinigingen bij het Kulturhus en de investeringen in de verbouwing van basisschool De Vonder en de nieuwbouw voor de Jan Ligthart en ’t Oldhof aan de orde komen.

 

Ten slotte is het de beurt aan het sociaal domein op 26 september, waar maar liefst twee miljoen bezuinigd moet worden en er momenteel een extern bureau onderzoek doet naar de mogelijkheden.

 

OZB-verhoging gekoppeld aan raadsprogramma

“We zijn bezig met afwegingen maken, samen met de gemeenteraad”, zegt wethouder financiën Herman Mulder. “Kortgezegd hebben we twee opgaven. Ten eerste moeten we 2,5 miljoen ombuigen om de tekorten te dichten, die vooral zijn ontstaan in het sociaal domein. We hebben daarvoor nu al onze posten inzichtelijk gemaakt, gekeken waar bezuiniging mogelijk is en wat dat voor effecten zou kunnen hebben. Het tweede gedeelte is het raadsprogramma, met bijvoorbeeld ’t Wooldrik, onderhuisvesting en zaken als de verlenging van de F35. Dat hebben we gekoppeld aan de verhoging van de OZB met 20 procent.”

 

De redenering daarachter is dat het raadsprogramma het wensenlijstje uit de samenleving is en daar dan ook offers van de samenleving voor gevraagd kunnen worden. “Dat je het begrotingstekort in eigen huis oplost is logisch”, vindt Mulder. “Maar als de samenleving een hoog voorzieningenniveau wil, dan mag daar wat tegenover staan. De Raad moet daarin afwegingen maken.” Of de gemeenteraad dezelfde redenering zal volgen is de vraag. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 13 sep 2019
@Christian; je zag het gisteravond zelfs hoe makkelijk de zaken door slechts enkelen worden bepaald. Ernst Jansen was zo fatsoenlijk om op te merken dat hij een vertrouwelijk stuk had gekregen tbv de openbare vergadering. Met hetzelfde gemak waarmee (startende) Raadsleden om de oren worden geslagen met die term en erger, het woord ''geheim'', werd ter plekke door 1 persoon het verbodswoord weggewoven als een wisbaar stempeltje naar believen. Naar willekeur onder - de pet houden om integere openbare behandelingen te voorkomen. Het verklaart ook waardoor altijd maar enkelen aan het woord zijn en de rest af en toe een schuchter vraagje durft te stellen en meestal ook gelijk wordt overruled met zg adequate kennis of wordt afgekapt. Het is triest om te beseffen dat tot 1995 Borne een dorps bestuur had dat ook in kleine kring regelde, maar na 2000 een ongeleid projectiel werd olv een wethouder die uit Deventer was weggestuurd vanwege financieel wanbeheer, die werd benoemd tot burgemeester en de baantjescarousel gestart werd van binnenhalen van volstrekt incapabele mensen. De bestuursdynastie van Borne was daarmee geboren. Oons kent oons en de burger betaalt.
Christian Sand — 13 sep 2019
Eens met Yvonne.
Ik begrijp heel goed dat de gemeenteraad democratisch is gekozen. Echter, daar waar men een coalitie wenst te vormen worden programma's naast elkaar gelegd en bepaalde punten (klakkeloos) opzij geschoven om met elkaar door 1 deur te kunnen. Dat op deze manier voor de burger zwaarwegende punten door het putje gaan is dan maar zo lijkt men te denken (het idee "ouwe jongens krentenbrood" lijkt hier een behoorlijk gewicht in de schaal te leggen). In de aanloop naar de verkiezingen zijn allerlei beloftes en uitspraken gedaan om vooral zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Dat deze kreten een dubbele boodschap hebben, zien/begrijpen echter de meeste kiezers niet.
Nu worden deze kiezers wederom een oor aan genaaid met een op handen zijnde OZB-verhoging van bijna 25%! Eigenlijk is het te bizar voor woorden dat dit allemaal gepruimd wordt door deze kiezers. Ik lees met regelmaat de kritieken van 'Lichtgeel hesje'. Volgens mij wordt het tijd dat er eens daadwerkelijk gele hesjes naar het gemeentehuis komen om de onvrede kracht bij te zetten. In hoeverre kan een democratie welke democratisch een bestuur heeft gekozen dit bestuur democratisch op zijn falen wijzen?
Yvonne — 12 sep 2019
Het raadsprogramma zou dus het wensenlijstje uit de samenleving zijn. Het is zeer zeker niet mijn lijstje met wensen! Wat mij betreft mogen alle wensen op die lijst achterwege blijven. Raar dat ik wel voor de kosten mag opdraaien....
Lichtgeel hesje — 12 sep 2019
Opvallend en onbegrijpelijk dat er Raadsleden zijn in Borne die niet begrijpen dat een OZB verhoging van 20% plus inflatiecorrectie 4% toch echt structureel doorwerkt voor eigen-woning bezitters op de lange termijn en niet een eenmalig iets is. Eenmaal hiermee ingestemd door de Raad betekent dit voor eigen-woning bezitters, dat deze absurde verhoging van 24% tot in lengte van jaren als heffing mag worden betaald boven op toekomstige verhogingen. Instemming met dit voorstel door de Raad betekent dan ook niets anders, dan dat op diezelfde lange termijn eigen-woning bezitters als melkkoe structureel in de portemonnee worden gepakt door deze Raad!
Lichtgeel hesje — 12 sep 2019
In het Memo 19int07081 d.d. 10-9-2019 van het College aan de Raad inzake "Vervolgproces Keuzes voor Borne" staat op blz. 5 het volgende: 'Een deel van de totale investeringen wordt mogelijk door het realiseren van ombuigingen volgens het principe ‘nieuw voor oud’. Om het hele pakket aan investeringen te kunnen uitvoeren, stellen wij een verhoging van de onroerende zaakbelasting voor. Dit sluit aan bij de bestendige lijn van de raad, zoals die ook in het raadsakkoord staat, dat we dit middel uitsluitend inzetten voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners. 1% ozb leidt tot (circa) € 59.000 aan extra structurele inkomsten. Wij stellen een ozb-verhoging van 20% met ingang van 2020 voor. Dit verhoogt de
inkomsten met ongeveer € 1,1 miljoen.' Hieruit blijkt meer dan duidelijk dat eigen-woning bezitters in Borne de sigaar zijn door mismanagement van zowel dit College als deze Raad als budgetbewaker in de afgelopen jaren. De Raad ziet er namelijk op toe of het College plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en of deze naar behoren en BINNEN budget worden volbracht. Er is een tekort aldus het College. De conclusie is dan ook dat de Raad niet adequaat heeft voldaan aan haar taak c.q. verantwoordelijkheid inzake het controleren van het College en de hiermee samenhangende budgetbewaking. Dit is een kerntaak van een Raad. De conclusie is dan ook dat de Raad hierin danig tekort is geschoten. Het is dan ook aan zowel de Raad als aan het College om dit recht te zetten, zonder hiervoor in de portemonnee van inwoners van Borne te grijpen. Wie het probleem heeft veroorzaakt, is immers ook de aangewezen partij om het op te lossen, maar niet over de rug c.q. via de portemonnee van de inwoners van Borne!
Ron Hartman — 12 sep 2019
@Willeke Hartog: Vrouwen werden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren
Willeke Hartog — 12 sep 2019
Uitspraak van de burgemeester vorige week tijdens de informatie bijeenkomst: ‘bezuinigingen in de organisatie zijn niet goed’. Nou, dat lijkt mij toch wel. Al jaren gaat er van alles mis (jaren achter elkaar een gefaalde jaarrekening, om maar eens iets te noemen) en dat wordt nu ‘plots’ door allerlei bureaus onderzocht. Dat kost ons als Bornse samenleving (veel!) geld en had voorkomen kunnen worden als er capabele mensen bij de gemeente werkten. Dat hele basis in orde verhaal is onzin: zo ver had het nooit mogen komen. De wethouders hebben het steeds over andere gemeenten ‘in den landen’. Dat andere gemeenten ook tekorten hebben, is geen excuus, dat is een ‘argument’ zonder inhoud. Mocht dat weer ingebracht worden: raadsleden, alstublieft zorg dat ze hier niet steeds mee wegkomen, maar verantwoording afleggen en onderbouwingen verschaffen! Het tekort van de miljoenen komt niet
ALLEEN door het sociaal domein, dus raadsleden, let er alstublieft op: laat ze dit niet steeds als argument aanvoeren. Wijs op de falende ambtelijke organisatie en het gebrek aan professionaliteit bij de medewerkers die tot dure fouten hebben geleid.

Er is vast een en ander te bezuinigen als het op de organisatie aankomt. Nieuw meubilair aanschaffen kan worden uitgesteld, personeelsfeesten zonder eigen bijdragen kunnen geschrapt, kijk eens naar de elektrische auto voor de wethouders, de extra’s rond Kerst en andere feestdagen en opleidingen voor medewerkers die duizenden euro’s kosten hoeven niet per se gevolgd te worden om te kunnen functioneren. Trek de broekriem maar aan, terug naar de taken en over een paar jaar, als er weer geld is om te kunnen sparen (dat duurt volgens Korteman nog wel even, zei hij tijdens de informatiebijeenkomst), dan kan je weer zulke extra’s regelen voor je personeel. Nu niet, niet als er gekort dreigt te worden in de WMO of projecten die van maatschappelijk belang zijn geschrapt dreigen te worden!
De gemeentesecretaris zou zichzelf eens achter zijn oren moeten krabben: hoe heb ik het hierop laten aankomen? Ben ik nog objectief, als ik al jaren bij deze organisatie werk, ben ik nog een leider/heb ik gezag, waarom sta ik toe dat veel werknemers niet functioneren en de gemeente Borne in de problemen brengen? Het was erg interessant om tijdens de Melbuul’n dagen naast twee dames op het terras te zitten die van alles over de gemeente Borne op tafel gooiden, hartelijk bedankt voor de inzichten in hoe het er daar aan toe gaat nog he! Ze hadden het oa over het dure, nieuwe huis van de gemeentesecretaris, hoe bepaalde werknemers al jaren niet functioneren maar niemand die er wat tegen doet en over alle overbodige kosten die bij zo’n beetje elke afdeling van de organisatie gemaakt worden. Sophie Hilbrand en haar programma over falende gemeenten kan ook wel richting het oosten van het land trekken… En, wat mij een teken aan de wand lijkt: de vrouwen hadden het erover dat veel personeel dat er al een tijd werkt, vertrekt of overweegt te vertrekken. Zeer boeiend, hoop snel nog een keer naast ze te zitten en alle roddels gratis en voor niets aangereikt te krijgen, ik heb mij zeer vermaakt!
Zoals wethouder Veltman al zei: ‘er zijn mensen die het gezellig vinden bij de gemeente’. Als dat blijkbaar al langer zo is, waarom vliegen die mensen er dan niet uit? Zoek voor de fun eens naar medewerkers van de gemeente Borne op linkedin: velen werken er al ruim 20 jaar, die vinden het dus zeker ‘gezellig’, maar dat wil niet zeggen dat het ook goede werknemers zijn. Eenmaal aangenomen kunnen ze achterover gaan leunen, ze weten immers dat ontslag haast onmogelijk zal zijn voor ze. Haal de rotte, lui, onverantwoordelijke appels uit de organisatie en ga met een gemotiveerde, hardwerkende kern verder. Dat zou een hoop gedoe schelen, en ruimte geven voor het aannemen van mensen die wel verstand, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Lichtgeel hesje — 12 sep 2019
Graag nadere uitleg van de Wethouder op dit medium over zijn redenering "het raadsprogramma is het wensenlijstje uit de samenleving en daar kunnen dan ook offers van de samenleving voor gevraagd worden", en zijn koppeling van de financiering hiervan aan een absurde verhoging van 20% van de OZB. Ik had even de gedachte dat we (slechts) 1 (diftar-)Wethouder hadden in dit dorp met een politiek ernstig verstoorde antenne over wat er daadwerkelijk leeft bij de inwoners van Borne; het zijn er echter meer, zo blijkt wel uit deze redenering van deze Wethouder. Het is echter nu eenmaal gemakkelijk om geld uit te geven van anderen, waarbij het maar de vraag is of die anderen dit uberhaupt wel wenselijk c.q. nodig vinden (op dit moment). Heeft de Raad de 1,25 miljoen euro ook al toegezegd aan dit College om het ambtelijk apparaat als gevolg van mismanagement door diverse Colleges weer op orde te krijgen (zie eerdere berichten hierover uit juni op Borne Boeit)? Voor dit bedrag zal immers ook geen dekking zijn in de begroting, mag worden aangenomen. Verhoging van de OZB werkt echter structureel door in de inkomstenbron van de Gemeente, en zijn dus inkomsten die ook binnen blijven komen bij de Gemeente als dit Raadsprogramma al lang is verlopen. Wederom worden hier dus op lange termijn eigen-woning bezitters als melkkoe voor in de portemonnee gepakt door in ieder geval dit College, om zaken te kunnen realiseren die kennelijk bijdragen tot "een ontzettend goed niveau van voorzieningen (citaat van deze Wethouder in een artikel hierover van 3 september 2019 op Borne Boeit). Kortgeleden hebben we het mantra van dit College over Diftar mogen aanhoren; nu gaan over op het mantra van 'de samenleving wil een hoog voorzieningenniveau, en daar mag wat tegenover staan'. De regels van begroten werken echter nog steeds in de basis zo, dat er niet meer kan worden uitgegeven dan dat er binnenkomt. Als er minder binnenkomt, zal ofwel de tering naar de nering moeten gezet (het ambitieniveau van het Raadsprogramma dus bijstellen), ofwel de dekking voor ambities zal in eigen huis (het ambtelijk apparaat dus) moeten worden gevonden. De rekening voor ambities uit een Raadsprogramma simpelweg neerleggen bij inwoners is een gotspe. Het is aan dit College en Raad om de eigen broek op te houden in deze!
Ron Hartman — 12 sep 2019
@McHak. Als je eerst maar eens door de cijfers loopt, zie je wat er gepresteerd werd. Hoe hoog waren de kosten bv voor WOB (welzijn ouderen) en waren die paar fietstochten en de paar keer verhuur van een duofiets zoveel geld waard? Of laten ze ineens zien wat ze echt in het duister presteerden? Die posten zijn nooit onderwerp van discussie, terwijl als je de exploitatierekening goed bestudeerd, je je lam schrikt over ingeslopen kosten waar niemand het doel meer van kent. Nu worden met korte klappen, een paar grote posten belicht, terwijl je vaak zomaar 10 tallen en meer, posten kunt vinden die je kunt aanpassen vanwege het niet geleverde effect. Dan moet niet een ambtelijk apparaat wat het college aanstuurt met de noodzaak van ‘hun’ werkwijze die grote posten aanwijzen, maar een crisismanager die de Raad bij de hand neemt om het huishoudboekje op orde te krijgen en de tering naar de nering te zetten. Niet door het huis maar te verkopen, maar door dat goed te isoleren. Eigenlijk is het een gênante show om het apparaat uit de wind te houden en de burgers te belasten voor hun comfort.
McHak — 12 sep 2019
De grotesque lijnen zijn nog helemaal niet bepaalt. Deze vingeroefening van ons College, met dank aan onze ambtenarij in opdracht (= zij levert gehoorzaam) , is bestuurlijk prutswerk. Dit college mist maatschappelijke sensitiviteit cq wat de bornsche gemeenschap voelt. Rutte draait de geldkraan dicht en het perspectief is nog dichter. Dan moet je keuzes maken zoals geen diftar, geen asielzoekerscentrum kopen, geen miljoen verliezen op lagere hoogbouw, geen dure regiegemeente zijn en afhankelijk zijn van Twente Milieu NV die 8% ontwikkelruimte heeft (? Wakker). Back to basic als je autonoom wilt zijn en anders aansluiten bij Almelo. (= waarom geen Hengelo?; Andere discussie).
Ron Hartman — 11 sep 2019
Als er nou eens een keer bedrijfsmatig correct gewerkt wordt en eerst de concept-winst/verlies rekening + de balans over het afgelopen jaar wordt gepresenteerd, kun je ‘daarna’ kijken ( evt. met hulp van burgers die grote W/V + balansrekeningen kunnen beoordelen) wat er precies ontspoorde en daarna afspraken maken hoe je dat verandert. Dit is echt de omgekeerde en verkeerde route.
Gerrit Hak — 11 sep 2019
Als de OZB nu omhoog gaat moet ik de rest van mijn leven betalen voor ambities waarvan lang niet iedereen gebruikt zal maken.

Stop maar met de plannen voor de verbindingsweg en het wooldrik, waar maar weinigen van profiteren.

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021

Mogelijk toch vierde fase Bornsche Maten

De provincie Overijssel wil serieus werk maken van versneld woningen bouwen om de druk op de...
28-01-2021