Flexwoningen in Bornsche Maten voorlopig van de baan
ONDERZOEKSLOCATIES TICHELKAMPWEG EN RIDDERSPOOR NOG OVEREIND

Flexwoningen in Bornsche Maten voorlopig van de baan

In het proces om te komen tot locaties waar snel tijdelijke woningen geplaatst kunnen worden zijn de onderzoekslocaties Bornsche Maten 3B, Goudbes en Sonnebeld afgevallen. Er werd gedacht aan in totaal 62 woningen, waarvan 20 in het nieuw te ontwikkelen plangebied 3B, 30 aan de Goudbes en 12 aan de Sonnebeld. Maar mede naar aanleiding van de onlangs gehouden luistersessies is besloten niet langer voor flexwoningen naar deze plekken te kijken. Belangrijkste argument daarvoor is dat er al een woonbestemming op deze gebieden ligt en er dan beter gekeken kan worden naar snel permanente sociale woningbouw realiseren.
 

'Beter permanent bouwen'

“Aan de Sonnebeld waren eigenlijk al zes koopwoningen ingetekend en aan de Goudbes is in het beeldkwaliteitsplan sprake van woningen en groen in een ruim opgezette wijk. In het exploitatieplan is uitgegaan van een beperkt aantal sociale woningen en dat moeten we ook respecteren”, verklaart wethouder Martin Velten. Het idee is nu om er 6 permanente sociale huurwoningen te bouwen naast koopwoningen. “Dat willen we versneld gaan doen, zodat we ook de wijk verder kunnen gaan afbouwen.” Voor de nieuwe wijk 3B is nu ook het voorlopige plan om daar in plaats van flexwoningen permanente sociale woningen te bouwen. “Ook daar ligt al een woonbestemming op en dan maakt het in snelheid niet eens zo veel uit of je er tijdelijke woningen neerzet of permanent gaat bouwen. Voor de sociale cohesie en leefbaarheid is dat laatste beter.”
 

Onrust

Er was in het deelgebied Eschwonen, waarin Sonnebeld en Goudbes vlak bij elkaar liggen, veel onrust ontstaan over het idee van flexwoningen op die plekken. Woensdagmorgen werden omwonenden door de wethouder persoonlijk bijgepraat over de veranderde denkrichting. “Om de onrust niet groter te maken. Van de gemeenteraad kregen we de opdracht om mensen mee te nemen in de plannen. Ik heb toen wel gewaarschuwd dat dit in zo’n pril onderzoekstadium kan leiden tot ophef en emoties. Maar we hebben in eerste instantie heel globaal gekeken en de luistersessies waren ook echt bedoeld om gevoelens op te halen.”

 

Vanuit Eschwonen is verheugd gereageerd op het nieuws. Woordvoerder Bastian Lievers: “We zijn echt opgelucht, want iedereen heeft hier toch wel behoorlijk van in de stress gezeten! We zijn blij dat er nu snel gebouwd wordt voor starters en jonge gezinnen en dat er geluisterd is naar het argument dat tijdelijke woningen nooit in de plaats zouden moeten komen voor permanente bouw.”
 

Ridderspoor en Tichelkampweg

Blijven over: Ridderspoor en Tichelkampweg, waar nu geen woonbestemming op ligt. Voor de laatste locatie is de denkrichting gewijzigd van 30 wooneenheden naar 20 tot 24 gestapelde flexwoningen. Aan de roep om een integraal plan voor het hele gebied, inclusief Jan Ligthartschool, aan het Ridderspoor (foto in tekst) wordt gehoor gegeven. Afhankelijk van deze ontwikkeling zouden er wel mogelijk ‘versneld/vooruitlopend 6 tot 10 grondgebonden woningen (permanent of flex)’ gebouwd kunnen worden.
Velten: “Dit wordt de komende maanden verder uitgekristalliseerd.”
 

Alternatieve locaties

Een twintigtal suggesties voor alternatieve locaties worden de komende tijd ook allemaal nader onderzocht. “Wat we tijdens de luistersessies ook ophaalden was dat er begrip is voor de maatschappelijke opgave om de spanning op de huurmarkt weg te nemen en spoedzoekers te kunnen huisvesten. We hebben becijferd dat we de komende tien jaar 500 extra sociale huurwoningen nodig hebben en ik maak me grote zorgen over hoe we dat moeten halen. De Rijksleeuw brult en gooit het allemaal maar voor de voeten van de gemeenten. De eerste 51 voor 2024 gaat misschien wel lukken, maar daarna …?” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Mieke — 23 mrt 2023
Gelukkig zullen de beloofde reguliere woningen geen plaats maken voor flex woningen en heeft de gemeente geluisterd. Het lost namelijk niks op qua woningprobleem. Verder is het nergens zinvol om meer dan n paar woningen voor statushouders te plaatsen op dezelfde plek. Integratie is meer dan containers stapelen!
Dirk — 11 mrt 2023
Correctie: een college partij niet zijn wethouder laat vallen, dus al te veel hoop op deze Raad zou ik niet hebben. Voorbeelden uit vorige colleges te over, ook in Borne....
Dirk — 11 mrt 2023
Gelijk andere gemeenten is het traditie dat eeanartij niet zijn wethouder laat vallen, dus ik
Tom — 10 mrt 2023
Waarom wordt het prille participatieproces nu zo verstoord? In een open dialoog met luistersessies zouden eerst alle mogelijke ontwikkellocaties in kaart worden gebracht. Op basis daarvan zou de gemeenteraad vervolgens tot een besluit komen.
Meneer Velten heeft er blijkbaar voor gekozen vooruitlopend de locaties op de Bornse Maten in te trekken. Bijzonder raar. Zeker om de optie tot juist spreiding van kleinschalige flexwoningen mogelijk te houden. Onbegrijpelijk, deze verstoring doet het proces geen goed. Ik vertrouw op de gemeenteraad!
Michaela — 10 mrt 2023
Wie woont er toch in de Bornsche Maten van de raad die zoveel inbreng heeft. Het is wel heel verdacht dat nu die locatie zo snel van tafel gaat. Waarom zij oudere wijken altijd de klos. Jarenlang liepen de asielzoekers door de wijk. Stoepen en bestrating wordt niet naar omgekeken. Beplanting en bomen zijn van het goedkoopste soort. Alle aandacht gaat naar de BM
We voelen ons onderhand tweederangs burgers van Borne :(
Dirk — 09 mrt 2023
De einddatum van de zo geroemde enquête vanuit de Bornse maten is 27 maart a.s.. Op 8 maart jl wordt vanuit politiek borne al gecommuniceerd dat deze wijk is afgevallen voor flexwoningen. Hoezo stemmingmakerij, hier is gewoon sprake van een vooropgezet politiek "spel", mede onderwijzing naar de uitspraak door de vvd-fractievoorzitters op ik meen 13 december jl:' het kan ook zo maar zijn dat het publiek belang voor het private belang gaat'.....
Ricardo — 09 mrt 2023
Nico, ridderspoortje was een fout, in communicatie en participatie. Helder. Maar wat gaat er nu mis dan? Dit was een eerste verkenning op basis van informatie die voorhanden lag. Luistersessies zijn er georganiseerd, er wordt door de wethouder een nieuw voorstel neergelegd en weer is het niet goed? Nogmaals, de raad beslist als laatste, als zij wel flexwoningen willen op de BM dan gaat het gewoon gebeuren. Oftewel, er is geleerd van de fouten en voor de rest is alles nu stemmingsmakerij.
nico evers — 09 mrt 2023
Beste Ricardo,Ron en Dirk,

Allemaal hetzelfde doel, er zit echter een college/ wethouder tussendoor te fietsen met ingehuurde
managers, die dit proces willen versnellen, zonder te luisteren! Luistersessies, heel mooi. Wie luistert naar wie? Uiteindelijk gaat het om draagkracht, dat moet je vooraf realiseren i.p.v. achteraf.
Schijnbaar geen daadkracht en/of draagkracht aanwezig in Borne.
Ricardo — 09 mrt 2023
Ron, ik ben het helemaal met je eens. Maar het gaat ook om doorstroming. Als er andere woningen, die blijkbaar beloofd zijn, er gaan komen dan is dat ook prima. Zolang er maar gebouwd kan worden. Mochten er dan nog plekken over zijn waar 1 a 2 flexwoningen kunnen staan dan is, naar mijn idee, ook de BM aan de beurt. Maar voor nu is het te vroeg en is alle berichtgeving vooral stemmingmakerij. Ik dacht te lezen dat men nog druk met tal van locaties, oa aangewezen door de inwoners zelf. En ter verduidelijking, ik woon niet in de BM maar dit klinkt heel logisch allemaal..
Ron Hartman — 09 mrt 2023
Maar, Ricardo, jij verschuilt je samen met de andere bewoners uit de BM, ook op de regeltjes dat er woonbestemmingen zouden liggen of komen (de ongescheven zelfs, want er zijn nog geen vergunningen). Het huidige probleem voor ons allemaal is dat er teveel mensen, geen woning hebben en dus gaat het om een last en plicht voor alle Bornenaren en die zou evenwichtig verdeeld moeten worden. Voor maximaal 10 jaar... Waar hebben de BM- ers het eigenlijk over in het ruime landschap met nog veel grond van de Gemeente. Toch geen bedenkelijke gedachten?
Ricardo — 09 mrt 2023
Dirk, jouw beeld van ?wat is reëel? is gestoeld op regeltjes, artikelen en wetten. Precies dat wat momenteel niet nodig is om een antwoord te krijgen op de uitdaging. Flexibiliteit is nu nodig. Nu het andere, naar mijn mening is er transparant proces doorlopen en zijn er 4 locaties aangewezen als eerste mogelijkheden. De bewoners bij de maten komen met veel (ook onredelijke) argumenten maar waar ze wel gelijk in hebben is dat er al bouwplannen waren. Nou dan krijgen die plannen nu voorrang. Er wordt simpelweg geluisterd. Ik snap niet wat daar nu mis aan is?
Ron Hartman — 09 mrt 2023
Voor een heldere, tijdelijke periode (ik meen 8 a 10 jaar) kun je als B&W een aangepaste vergunning geven. Afhankelijk van de aard, voor en aan jezelf, of bv voor Welbions. Privaat vist al heel snel achter het net. Toen de Gemeente ooit eerder spoedzoekers wilde plaatsen in het leegstaande pand van Eega gold alleen hun wens. Helaas was dat niet hun eigendom en ons plan om het dan zo te maken dat de helft van meet aan seniorenappartementen zou worden en langzaamaan volledig, was een te privaat initiatief dat geen steun kreeg. De gemeente moet een probleem oplossen van het rijk en kiest daarvoor 1 gemakkelijke wijk met volgzame inwoners uit, ipv ALLEN te belasten met kleine projectjes. Geef het maar een naam. Ik vind het ...
Dirk — 09 mrt 2023
Ron, als ik het bestemmingsplan art. 1
67 lees, staat hier niets in over het toestaan van tijdelijke bewoning
Ron Hartman — 09 mrt 2023
Dirk merkt terecht op dat wonen op de bestemming Maatschappelijk Werk niet kan. Tijdelijk mag weer wel, maar juist dan kun je als buurt, veel bereiken als de tijdelijke maatregel teveel afwijkt van de verwachting van de buurt. De motivatie van de BM ers gelden immers elders ook.
Het best lijkt om over heel Borne, in de eerder genoemde zoekgebieden, kleine groepjes verplaatsbare woningen te zetten en dus integratie boven populisme te stellen.
Dirk — 09 mrt 2023
Wat voor de één negatief is, is voor de ander (mijzelf in ieder geval) reëel. De kern van mijn opmerking is de politieke willekeur en gebrek aan (tijdige/volledige) communicatie en transparantie in beleidsmatig handelen door politiek Borne. Als je niet berekent bent voor je taak als belangenbehartiger (lees: Wethouder) voor alle en niet slechts een selectief groepje inwoners, dien je simpelweg te vertrekken. Overigens wekt de kop van dit artikel de indruk dat flexwoningen in de Bornse maten nog altijd mogelijk zijn, er wordt immers gesproken over "voorlopig van de baan". Tenslotte is de vraag of bewoning (permanent cq flex) is toegestaan voor gebied dat is aangewezen als maatschappelijk, gezien artikel 1.67 Bestemmingsplan van 16 juni 2020: 'maatschappelijk is het verlenen van diensten, op het gebied van openbaar bestuur, openbare dienstverlening, religie, onderwijs, lichamelijke en/of geestelijke volksgezondheid, verenigingsleven en opvoeding.'. Bewoning valt hier dus niet onder..
Ricardo — 08 mrt 2023
Josje, ik snap de reactie niet en proef veel emotie. Voor de helderheid want velen willen het niet begrijpen. We hebben als Borne een opgave om snel veel woningen te bouwen, flex of normaal boeit even niet. De locaties in de maten waren al bestemd voor woningbouw, waarom dan daar flexwoningen? Simpel, omdat dit een gebied was waar het snel kon. Nu hebben we helder dat er wordt gekozen voor normale woningen. Prima, er komen woningen links om rechtsom. Als dezelfde argumentatie elders was dan was waarschijnlijk dezelfde afweging gemaakt…
Ricardo — 08 mrt 2023
Dirk, wat ben je altijd zo negatief. Linksom of rechtsom, het is nooit goed. Waarom doe je zelf geen gooi naar een zetel over een paar jaar? Paar avonden per maand van huis, lijkt me voor je partner ook fijner.
Josje — 08 mrt 2023
Plan Flexwoningen Bornsche Maten van tafel. Totaal niet verwacht, want de boosheid en frustratie was groot op de Bornsche Maten. Zie hieronder het citaat geschreven 23-02 op site Borne boeit van een bewoner van de Bornsche Maten:

Emotioneel werd het bij de luistersessie over de locatie in deelgebied Eschwonen in de Bornsche Maten. De ideeën voor in totaal 42 flexwoningen waren er volledig uit de lucht komen vallen. Frustratie, verontwaardiging en boosheid waren er. “We hebben knoeperhard gewerkt om ons huis te kunnen kopen. Als er iets verandert, dan is dat prima, maar dit verandert alles!”

Verandert er met Flexwoningen niets aan het ridderspooortje??? Hebben wij in deze wijk en omliggend gebied niet knoepershard gewerkt voor onze woningen gemeente Borne?? Of mag alleen de elite zich hierin sterken?? En hebben de huurders niet hun best gedaan? Tijd voor een andere koers en eerlijke politiek. Velten en Co denken alleen aan hun eigen belang en niet aan de inwoners van Borne.
Dirk — 08 mrt 2023
Wanneer trekt er nu eindelijk een partij de stekker uit deze heilloze coalitie. In Alkmaar is het college ook afgetreden omdat er massaal weerstand was onder de bevolking tegen een mega AZC, dus het kan wel degelijk.....
Peter — 08 mrt 2023
Schandalig dat de Bornsche Maten zo snel van tafel wordt geveegd. Zeker omdat dit het paradepaardje van de gemeente is. Hier hoort alleen de elite. Op het volgende plan kan gewoon de bestemming "flexwoningen" worden ingevuld.
Arjan — 08 mrt 2023
Leuk die flex woningen, maar zolang er maandenlange leegstand is bij reguliere huurwoningen bv aan de blauwgras bijna 11 maanden en 8 maanden, dan valt er elder ook nog wat te behalen.

Ik vind het van de zotte dat alle nieuwbouw wijken grotendeels koopwijken zijn met mega huizen. Jan modaal en net daaronder zijn de pineut. Flexwoningen zijn niet de oplossing maar breder opgezette wijken.
Herman — 08 mrt 2023
Als het belangrijkste argument werkelijk is dat de reden is dat er al een woonbestemming op deze gebieden ligt dan is dat grote kul.
Dit was vooraf al bekend en waarom zijn deze gebieden dan als zoeklocatie aangewezen. Is dit college en haar ambtenaren dan werkelijk incompetent?
Vooraf argumenten bedenken waarom de locaties niet geschikt zijn en dan hieraan achteraf toetsen. Onbegrijpelijk.
Gerard Vos — 08 mrt 2023
Gelet op wat de heer Velten hier namens het college vertelt, heb ik toch sterk de indruk dat dat we hier naar een bizarre klucht kijken. Flexwoningen worden wel heel rap uit de Bornse Maten weggestreept. Heel raar! En men wil gehoor geven aan de wens om een integraal plan voor locatie Ridderspoortje mogelijk te maken. Dat is mooi! Maar daarop vooruitlopend wil men toch vrolijk de geplande flexwoningen volgens het oude plan al neerzetten. Bizar! Ik wil nogmaals benadrukken: flexwoningen zijn nodig, iedereen verdient een goed dak boven het hoofd! Maar spreid de woningen goed en planmatig over de Bornse wijken! Dat voorkomt stigmatisering, integreer ze en zet ze niet teveel apart. En hou écht rekening met de woonwensen van hen die al in de wijken wonen. Daar zitten ook spoedzoekers tussen! Brul maar eens terug naar de Rijksleeuw als gemeente zou ik zeggen.
Dirk — 08 mrt 2023
Vraag: hoeveel ambtenaren bij de gemeente Borne wonen in de betreffende wijken in de Bornse maten? Het NIMBY gedrag van deze personen wordt op deze manier gewoonweg beloond en nog wel in een premature fase van dit (onzinnige) project voor heel Borne. De overige wijken weten nu wat ze te doen staat om ook een veranderde(!?) denkrichting te bewerkstelligen, ofwel simpelweg de beruchte kont tegen de krib gooien en openbaarheid eisen van het college over de veranderde denkrichting, het hele verhaal stinkt namelijk niet zo'n beetje maar gewoon veel.....

Nieuwe website Sociaal Hus gelanceerd

Het Sociaal Hus, een samenwerkingsverband van de gemeente Borne, Wijkracht, Kulturhus Borne,...
16-04-2024

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024