Naar aanleiding van de vele vragen die gesteld werden aan de afvalcoach op woensdag 31 juli hebben de gemeente Borne en Twente Milieu besloten een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden op te stellen.

 

Mogelijk wordt de lijst nog aangevuld als daar aanleiding toe is.

 


 

 

 

 

 

 

 

Wat is Diftar precies?

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven, kortweg DIFTAR. Dit houdt in dat u vanaf 1 januari 2020 per keer betaalt, naast een vast basisbedrag, wanneer u uw grijze container aan de straat zet of de keren dat u restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dit volgens het principe 'afval scheiden loont'. U betaalt niet per kilo (dus niet op basis van gewicht), maar per keer dat u restafval aanbiedt.

 

Wat betaal ik met Diftar in Borne?

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de tarieven. Dat gebeurt aan het eind van dit jaar. Het tarief is gebaseerd op het aantal liters. Zo kost een grote grijze container van 240 liter straks 8x zoveel als een vuilniszak van 30 liter die naar de ondergrondse container wordt gebracht. U betaalt dus niet per kilo, maar op basis van een literprijs voor restafval.

 

Wel kunnen we u een indicatie van de tarieven geven. De verwachting is dat het vaste basisbedrag tussen de € 135,- en € 145,- zal liggen. Het tarief per lediging van een 140 liter restafvalcontainer zal rond de € 4,- à € 5,- liggen, het ledigen van een restafvalcontainer van 240 liter rond de € 7,- à € 8,- en het brengen van een restafvalzak naar een ondergrondse container zal rond de € 0,75 à € 1,15 per keer liggen.

 

De verwachting is dat een gemiddeld huishouden de restafvalcontainer jaarlijks 8 x aan straat zet. Bij een 140 liter restafvalcontainer is een huishouden € 160,- à € 175,- per jaar kwijt. Een huishouden met een 240 liter container is gemiddeld, bij 8 keer aanbieden € 185,- à € 195,- per jaar kwijt. Als een hoogbouw huishouden 54 keer per jaar (1x per week) een huisvuilzak naar de ondergrondse container brengt, is men tussen de € 185,- en € 190,- per jaar kwijt.

 

Waarom zijn er nog geen definitieve tarieven? Wat betaal ik met Diftar in Borne?

De definitieve tarieven worden in december door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast kan de afvalstoffenheffing nog stijgen of dalen door bijvoorbeeld landelijk opgelegde belastingen. Het afgelopen jaar is de verbrandingsbelasting voor restafval gestegen van € 13,21 per ton naar ruim € 32,-. Dit kan bijvoorbeeld weer worden verhoogd.

 

Wanneer wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd?

Op 1 januari 2020 wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd.

 

Waarom wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd?

De gemeenten voeren dit nieuwe afvalbeleid in om het restafval te verminderen en inwoners die goed scheiden te belonen. Het doel is om in 2030 nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar te hebben. Deze doelstelling is door de gezamenlijke Twentse gemeenten vastgesteld.

 

Hoe werkt het nieuwe afvalbeleid?


Laagbouwwoningen


Alle laagbouwwoningen beschikken over minicontainers die door een chip uniek en aan het adres gekoppeld zijn. De inzamelwagen leest deze chips uit. Iedere keer dat u uw container aanbiedt, wordt dat uitgelezen en doorgegeven aan Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Zij verwerkt dit per huishouden tot de jaarlijkse belastingheffing. De registratie van de ledigingen vormt dus vanaf 1 januari 2020 de basis voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

 

Alle huishoudens, hoogbouw en ook laagbouw, hebben straks toegang tot alle ondergrondse restafvalcontainers in Borne. Deze kunt u openen met uw milieupas. Iedere inworp in de ondergrondse restafvalcontainer wordt zodoende geregistreerd. De registratie van het gebruik van de ondergrondse containers en/of het ledigen van de minicontainers vormen vanaf 1 januari 2020 de basis voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing per huishouden.

 

Hoogbouwwoningen

U hebt toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. Deze kunt u openen met uw milieupas die aan uw adres is gekoppeld. Vanaf 1 januari wordt het gebruik geregistreerd en vormt dit de basis voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

 

Wordt het afval gewogen?

Nee, het afval wordt niet gewogen. De inzamelwagen registreert het ledigen van uw restafval container. Om dit te kunnen doen, zit er een datachip in de containers die is gekoppeld aan uw adres. Via de afvalstoffenheffing betaalt u dan het aantal ledigingen op jaarbasis. Registratie gaat dus per keer en niet op basis van gewicht.

 

Verandert er iets in het ophalen van het afval?

Nee, het restafval wordt eens per vier weken opgehaald, het verpakkingsafval eens per vier weken en het groenafval eens per twee weken. Oud papier wordt opgehaald door de verenigingen. Wat wel verandert is dat er extra ondergrondse restafval containers komen en extra ondergrondse papiercontainers.

 

Waar komen deze ondergrondse containers?

Er worden naar verwachting 10 extra ondergrondse restafval containers geplaatst in Borne, 1 in Zenderen en 1 in Hertme. Daarnaast komen er ongeveer 4 ondergrondse containers voor oud papier.

De verwachting is dat de ondergrondse restafvalcontainers als volgt worden verdeeld:

· Bornsche Maten: 2 containers 


· Letterveld I: 1 container 


· Letterveld II: 2 containers 


· Stroom-Esch: 2 containers 


· Tichelkamp: 1 container 


· Wensink-Noord: 1 container 


· Wensink-Zuid: 1 container

 


Waarom is de reactietermijn tot en met 1 september?

Voor de invoering van Diftar in Borne is minimaal driekwart jaar voorbereidingstijd nodig. De keuze voor de nieuwe containers is een belangrijke stap daarin. In oktober volgt de uitgifte van de nieuwe containers en de inname van de oude gft en rest containers. Voor een goed verloop zijn minimaal twee maanden nodig voor controle en “proefdraaien”. Er wordt onder andere gekeken of alle chips op de containers werken en of alle inzamelmiddelen bij het juiste adres staan. Ook de registratie zelf wordt gecontroleerd, waarbij de verbinding met het Gemeentelijke Belastingkantoor Twente belangrijk is. Zij legt immers de aanslag voor de afvalstoffenheffing op.

 

Vanwege de vakantieperiode is gekozen voor een lange reactietermijn van ruim 4 weken. Hierdoor kan iedereen gebruik maken van het keuzeformulier online of telefonisch. Alle huishoudens krijgen in de loop van september bericht over de gemaakte keuze en het ontvangen van de nieuwe containers.

 

Ik heb de brief niet gehad voor het omwisselen van de containers


Neem hiervoor contact op met het speciale nummer van Twente Milieu via 0800-0201042. U kunt hier telefonisch uw keuze doorgeven.

Kan ik mijn containers na de keuze nog omwisselen? Wordt het afval gewogen? 


U kunt maximaal 1x per jaar gratis uw gft en restafval containers laten omruilen. Dit geldt ook na een verhuizing, als u dat binnen 3 maanden laat weten. In de overige gevallen zijn er kosten aan verbonden. Hierover kunt u contact opnemen met Twente Milieu.

 


Leidt dit nieuwe afvalbeleid tot extra dumpingen en meer zwerfaval? 


De ervaringen in veel andere gemeenten met Diftar leren dat dit niet het geval is. Wel geven inwoners de meldingen van extra dumpingen of zwerfafval vaker en sneller door. 


 

Waarom moeten we afval scheiden?

Er zitten nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld GFT, verpakkingen, textiel, glas en papier. Dit is zonde want hier kunnen nieuwe producten van worden gemaakt. Als u deze grondstoffen uit het restafval haalt, hoeft u minder vaak de grijze container aan straat te zetten of de ondergrondse restafvalcontainer te gebruiken. Dit is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.

 


Waarom moet ik afval scheiden, het komt toch allemaal op een hoop?

Twente Milieu zamelt in en voert het gescheiden afval ook gescheiden af bij de verwerkers. Het komt dus niet op een hoop terecht. Gescheiden afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt van oud glas nieuw glas gemaakt en wordt van oud papier weer nieuw papier gemaakt. Wist u trouwens dat van oud plastic o.a. tennisballen en fleecetruien worden gemaakt? 


 

Waarom moeten we betalen per storting/aanbieding en niet per kilo?

Deze keuze is mede gemaakt om de benodigde technische aanpassingen. Als de systemen moeten worden ingericht op 'betalen per kilo' is daarvoor een flinke investering in apparatuur noodzakelijk. Die investering betaalt u als inwoner. Om die reden is gekozen voor betalen per storting/aanbieding. Daarnaast voorkomt het dat inwoners afval bij elkaar in de container gooien op een inzameldag.

 

Mag ik zakken gebruiken in mijn grijze container?

In uw grijze container mag u gerust (vuilnis)zakken gebruiken. Bedenk wel dat er meer afval in uw container past als u geen vuilniszakken gebruikt.

 

Ik gebruik de restcontainer niet, krijg ik dan korting?

Nee dat is niet het geval. Alle huishoudens betalen een gelijk basisbedrag. Alleen het variabele bedrag heeft u zelf in de hand. Hoe minder restafval u aanbiedt, hoe minder u betaalt.

 

Gaan grote huishoudens in vergelijking met kleinere huishoudens meer betalen?

De hoeveelheid restafval die u aanbiedt is bepalend. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt zal meer gaan betalen. Maar ook hier geldt dat afval scheiden loont en dan maakt de grootte van het huishouden niet veel meer uit.

 

Waar vind ik meer informatie?

Mist u informatie op deze website? Neem dan contact op met de klantenservice via het contactformulier op www.twentemilieu.nl of via 0900 – 85 20 111.

 

Wat als ik geen gebruik wil maken van het nieuwe afvalbeleid, maar alles op een eigen manier wil afvoeren?


Dat is niet mogelijk. Twente Milieu is de aangewezen partij voor de inzameling van het huishoudelijke afval. U kunt dit dus alleen aan deze inzamelaar aanbieden.

 

Wat als mijn buurman zijn afval in mijn container gooit?

U betaalt per keer dat u de container aan straat zet en niet per kilo. Als iemand anders afval in uw container gooit wanneer deze aan straat staat dan heeft dit geen invloed op het door u te betalen bedrag, want het afval wordt immers niet gewogen.

 

Hoe zwaar mag mijn container zijn?

De inzamelvoertuigen kunnen om technische redenen de containers maar tot een bepaalde gewichtslimiet (maximaal 70 kilo) ledigen, daarboven worden containers automatisch geweigerd door de belading. Zorg ervoor dat de containers onder de 70 kilo blijven, dit geldt voor alle containers. U kunt een te zware, geweigerde container opnieuw aanbieden in de eerstvolgende haalronde, mits deze dan minder zwaar is. Overigens wordt een weigering van de restafval container niet in rekening gebracht.

 

Ik heb geen achterom bij mijn woning en moet mijn container dus altijd voor mijn huis plaatsen. Zit er een slot op de containers?

Er zit geen slot op de containers. U kunt desnoods wel zelf de container afsluiten, maar deze moet open zijn op de inzameldag, anders wordt de container niet geleegd.

 

Kan ik kwijtschelding ontvangen op mijn afvalkosten?

Ja, dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

 

Ik heb medisch afval, wordt daar rekening mee gehouden?

Ja, daar kan rekening mee worden gehouden. Huishoudens waar sprake is van een situatie met veel onvermijdbaar medisch afval kunnen bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente een tegemoetkoming aanvragen. Medisch afval is bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal.

De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt u met behulp van uw DigiD aanvragen via het digitaal loket van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente via het aanvraagformulier ‘compensatie aantal ledigingen bij veel medisch afval’. Voor de aanvraag van de tegemoetkoming heeft u een exemplaar nodig van een medische verklaring van een apotheek of huisarts of een exemplaar van een aankoopbon van de hulpmiddelen. Op de bon dienen zowel uw naam en de datum van aanschaf en het type aangeschafte materialen zichtbaar te zijn.

Heeft u speciaal vragen hierover? Bekijk dan de veel gestelde vragen van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 14 074.

 

Waar kan ik het luierafval kwijt?

Luierafval wordt momenteel niet gescheiden ingezameld omdat er geen gescheiden verwerking mogelijk is en kan daarom bij het restafval. Maakt u nu gebruik van de tijdelijke regeling voor huishoudens met veel babyluierafval? Deze tijdelijke regeling komt in januari te vervallen.

 

 

Meer nieuws