Punten en komma’s van de begroting
AANSCHERPINGEN EN EXTRA PLANNEN GEMEENTEHUIS, N743/N744 EN PARTICIPATIE

Punten en komma’s van de begroting

Om 16.00 uur dinsdag begon de behandeling van de meerjarenbegroting 2023-2026. Zes en een half uur vergaderen later werd deze met ruime meerderheid door de gemeenteraad goedgekeurd. Wat was er in de tussentijd gebeurd? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Wat aanscherping op bepaalde punten en een paar extra zaken in gang gezet, zoals een onderzoek naar de herbestemming van het huidige gemeentehuis en planontwikkeling voor de afwaardering van de N743 en N744 als de Vloedbeltverbinding er ligt.
 

Aanscherpingen

Zoals verwacht werd er opnieuw gedebatteerd over de flinke post prijscompensatie waarvoor het college een mandaat van de gemeenteraad wilde, om snel te kunnen beslissen als prijsverhogingen voor bijvoorbeeld de majeure projecten als ’t Wooldrik daar om vragen. SP, D66 en Lokaal BHZ wilden dat hele mandaat schrappen en vonden het in tegenspraak met het budgetrecht van de raad.

 

GB90 ging dat te ver, maar die partij wilde er wel voorwaarden aan verbinden. Namelijk dat het college zich zou ‘inspannen’ om de raad vooraf te informeren als er behoorlijke budgetoverschrijdingen dreigen te komen en anders uiterlijk een week nadat er een greep uit de stelpost prijscompensatie is gedaan de raad achteraf te informeren. Eigenlijk had wethouder David Vermorken dit al toegezegd, maar GB90 wilde het toch maar vastleggen. Zo dachten er meer fracties over. Alleen het CDA had voldoende aan de toezegging van de wethouder.
 

Hetzelfde gold voor de aanpak van armoede. Allemaal al in gang gezet, maar met een breed gesteunde motie werd er nog maar eens een slinger aan gegeven.
 

Minder nota’s en visies

Kritiek was er op het feit dat er op sommige terreinen wel budget is voor de ontwikkeling van programma’s, maar niet voor de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld het bomenplan. Karin Scholten (GB90): “Twee ton voor een plan en dan zijn we nog geen boom verder?” Maar zeker ook op het gebied van duurzaamheid, waar wel uitbreiding van formatie werd gevraagd om tot een duurzaamheidsprogramma te komen. “We zitten niet te wachten op een bak aan nota’s en visies. We willen daadkracht en acties”, aldus Leo Graafhuis (VVD).
 

Die concretisering werd in ieder geval door de coalitie van CDA, VVD en Borne-Nu met een motie afgedwongen op het gebied van burgerparticipatie. Allemaal nodig om het vertrouwen van de burger in het bestuur te vergroten en de samenleving vooral te betrekken bij de besluitvorming. De partijen wilden betere communicatie, jongeren betrekken en geld beschikbaar stellen voor burgerinitiatieven. De motie haalde het met ruime meerderheid.
 

Meer nota’s en visies

Ondanks de bovenstaande kritiek komt er extra plannenmakerij bij. Zoals voor de N743 en N744, die door de Provincie aan Borne worden overgedragen als de Vloedbeltverbinding een feit is. “Dan meteen de schop in de grond voor de afwaardering van de N743 en N744 op Borns grondgebied”, vond de coalitie. En daarmee was iedereen (behalve de SP) het eens. Eenzelfde grote meerderheid was er voor de motie van GB90 om direct te gaan nadenken over wat er met het bestaande gemeentehuis moet gebeuren als de ambtelijke organisatie verhuist naar het Kulturhus. “Verhuisdozen eruit, dan meteen werkbusjes voor de deur”, motiveerde Karin Scholten (GB90) de noodzaak om nu al met de herbestemming bezig te gaan. De motie werd unaniem aangenomen.
 

Unaniem, jawel. “Het was een constructieve en inhoudelijke vergadering”, vatte burgemeester Jan Pierik – bijna opgelucht – het samen. En dat was het ook. Op enkele stekeligheden na toch lang geleden dat de sfeer in de gemeenteraad over het algemeen als positief kan worden bestempeld. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Marianne Stevelink — 11 nov 2022
Met ongeloof hebben we de uitkomst van het begrotingsberaad Borne gelezen in de Tubantia. Géén financiële bijdrage voor de stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne. Het doel van de stichting is te bevorderen dat álle ruim tweeduizend inwoners van Borne met een beperking of chronische ziekte gelijkwaardig en onbelemmerd mee kunnen doen in onze gemeenschap. Een initiatief van de doelgroep zélf, om onze ervaring en deskundigheid op het gebied van toegankelijkheid, te delen met de gemeenschap. De deurbelactie is een mooi voorbeeld van de door de gemeenteraad zo gewenste burgerparticipatie. Het VN mensenrechten (!) verdrag Handicap ligt al 6 jaar te wachten op uitvoering door de gemeente. In de afgelopen 6 maanden is er door ons meer gedaan aan dit verdrag dan in de afgelopen 6 jaar door de gemeente. Blijkbaar telt dat niet.
Dirk — 10 nov 2022
Het is nu eenmaal gemakkelijk uitdelen van andermans geld (lees: belastinggeld). Typisch overheidsgedrag zullen we maar zeggen; we geven het met bakken uit, en als we tekort komen draaien we de geldkraan nog maar gewoon een stukje verder open. Waar zullen we ons druk om maken tenslotte, megalomaan gedrag zit nu eenmaal opgesloten in het politieke functieprofiel....
Ton Huiskes — 09 nov 2022
Twee ton voor een bomenplan en nog geen boom verder .... in nog niet zo ver verleden heb ik gevraag in BorneBoeit aan de lezers wie helpt er mee bomen te tellen> Hierop geen reactie gehad. Een aantal bomen planten lijkt mij ook niet zo moeilijk tot het bereikte aantal van zeg eens 20 000 bomen is bereikt, is ook gemakkelijk uit te voeren. Voor deze twee ton kun je alvast heel wat bomen kopen. Dit rapport had al lang klaar kunnen zijn als er eerder was begonnen met de telling en de toestand van de bomen (ziek - niet ziek; vervangen of niet vervangen of beter maken). Schijnbaar is dit nog steeds niet gebeurd.
Over invulling oude gemeentehuis - een goed idee dit om te 'bouwen" hoewel dit nog veel bloed, zweet en tranen zal gaan kosten in een gebouw waar wel een paar toiletten aanwezig zijn, maar geen keukens, douches, etc en dat allemaal gasloos.... ik wens de heren/dames van het onderzoek veel succes dit gebouw tot een goed geisoleerd en energiezuinig geheel her in te richten.
Herman — 09 nov 2022
Borne gooit in plaats van te overleggen alleen maar olie op het vuur. De keuze van het vloedbelt tracé was overigens al bekonkeld door de provincie en Borne voordat de tracé keuze in gang werd gezet.
Zenderen is de grote verliezer en blijft met de ellende achter. Ziet u het al voor u: 8000 voertuigen per dag over een 30 en 60 km weg!!!!
Ron Hartman — 09 nov 2022
De concrete acties om de N wegen fors af te schalen, bepalen het gebruik van de boog om Zenderen en in het verlengde, de Vloedbeldweg. Deze uitgewerkte plannen moeten Almelo's missie smoren om het belang van Zenderense rust in het dorp, te verstoren. Mediation is dan ook mogelijk, mits de plannen op tijd klaar zijn.
Ineke — 09 nov 2022
Ik heb nog wel een voorstel voor het gemeentehuis bouw het om voor statushouders en spoedzoekers en op het Reuvenkamp seniorwoningen staat beter als die recreatie woningen die niet in een woonwijk horen maar op een recreatiepark.
Herman — 09 nov 2022
Het bevreemd mij ten zeerste dat er al wordt gesproken in financieel opzicht over de planontwikkeling voor de afwaardering N743 en 744. Er is door de provincie weliswaar een besluit genomen maar alle juridische hobbels waaronder het veto van de gemeente Almelo moeten nog worden genomen. Almelo stelt dat de Vloedbeltverbinding geen oplossing is voor de kern van Zenderen. Het levert nauwelijks verkeersreductie op voor Zenderen. Met deze Vloedbeltverbinding rijden er volgens de verkeerskundige bureaus nog altijd 8000 auto?s ipv 11.500 door Zenderen.
Waarom wordt hier niet naar gekeken? Lijkt mij toch wel handig dit mee te nemen in alle plannen. De doelen zoals ze vooraf zijn gesteld worden nu al niet gehaald.
Dirk — 09 nov 2022
citaat "Allemaal nodig om het vertrouwen van de burger in het bestuur te vergroten en de samenleving vooral te betrekken bij de besluitvorming.". Wie houdt er hier wie nu voor de gek, gezien de (vele) voorbeelden in de afgelopen jaren tot op de dag van vandaag (Ridderspoortje als concreet voorbeeld)....

Overijsselse waardering voor Bornse vrijwilligers

Donderdagmorgen werden in het Sociaal Hus Dini Kokenberg, Martijn Weghorst en Bart Freriks...
01-12-2022

Druk op lokaal windbeleid

De provincie dreigt in te grijpen als gemeenten geen haast maken met de opwek van energie via...
30-11-2022

Keuzestress in Wensink-Zuid

Een spettertafel, waterwip, koekjesfabriek, zandtakel, evenwichtsparcours, vlot over het water,...
23-11-2022

College onder vuur over Ridderspoortje

De publieke tribune van de raadszaal puilde dinsdagavond uit met bezorgde omwonenden van locatie...
23-11-2022

Veel bezwaar tegen plan Ridderspoortje

Tegen het voornemen van de gemeente om de locatie van ’t Ridderspoortje aan de...
21-11-2022

Flink wat bomen erbij in Borne

Zaterdagmorgen was het een komen en gaan op Erve Knoef aan de Loodijk. Er lagen 156 flinke bomen...
19-11-2022