Grimmige sfeer rond diftar
VOORBODE MOEILIJKE DISCUSSIE IN DE RAAD?

Grimmige sfeer rond diftar

Op de agenda van de gemeenteraad van 5 februari staat een principekeuze voor invoering van diftar (betalen naar hoeveelheid aangeboden restafval) op de agenda. Een volgende stap in het proces om te komen tot zo weinig mogelijk restafval per inwoner en zo veel mogelijk herbruikbare grondstoffen uit het afval te halen. Vanaf het begin een uiterst moeizaam proces, waarbij de gemeenteraad regelmatig op de rem trapte. Dat de invoering van diftar een behoorlijke hobbel in de weg zou zijn was op voorhand te verwachten. Een pittige discussie op 5 februari zal dan ook niemand verbazen.

 

Tijdens een Politiek Beraad in aanloop naar een raadsvergadering wordt de discussie meestal beperkt tot technische vragen en het vuurwerk bewaard tot de raadsvergadering. En zo begon het dinsdagavond ook allemaal.

 

Vragen, opmerkingen en zorgen

Er waren vragen over de mogelijkheid om het inzamelen van oud papier te verbeteren, over hoe om te gaan met luiers en incontinentiemateriaal bij invoering van diftar, vragen over alternatieve systemen zoals nascheiding of serviceprikkels in plaats van financiële prikkels, hoe om te gaan bij hoogbouw waar geen GFT-containers zijn en zorgen over de mogelijke vervuiling van andere afvalstromen met restafval of toename van zwerfafval als gevolg van diftar. En verder opmerkingen over de gepresenteerde cijfers en de financiële onderbouwing.

 

‘Achterin de bus’

Wethouder Michel Kotteman legde uit dat het nu ging om een keuze te maken tussen drie scenario’s: inzetten op beter scheidingsgedrag binnen het huidige systeem, stimuleren dat inwoners vrijwillig hun grijze container inleveren en restafval gaan brengen naar een ondergrondse verzamelcontainer of dus diftar. Na die keuze zou het betreffende scenario verder worden uitgewerkt. Het College kiest voor diftar. Op basis van ervaringen in andere gemeenten was de verwachting dat dit de enige mogelijkheid was om de doelstelling van 120 kilo restafval per inwoner te halen. En er moesten nu toch eens eindelijk stappen gemaakt worden. “We zijn het jongetje dat achterin de bus zit.” Andere gemeenten waren al veel verder, daar konden de tarieven naar beneden. “Wij doen onze inwoners tekort”, vond hij.

 

Twijfels

De gemeenteraad was nog niet overtuigd. Er vielen twijfels te bespeuren over de onderbouwing (Ernst Janssen (D66): “Het is alleen maar ‘vermoedelijk’, ‘waarschijnlijk’ en zo meer.”), over de haalbaarheid van bijvoorbeeld handhaving op zwerfafval en restafval bij andere afvalstromen stoppen (Bert Oude Lansink (CDA): "Hoe dan? Wanneer dan? En wie dan? Met één BOA?”) en de ‘mooie habitat voor allerlei beestjes’ als de grijze container om de drie of vier maanden pas aan de straat gaat (Toon Peters (SP)) en sowieso of dit nu wel de meest verstandige weg was. En toch ook weer de cijfers. Arthur Lammers (Borne-Nu) kwam met een rekensommetje waaruit zou blijken dat met het huidige systeem en extra inzet op communicatie al bijna die 120 kilo gehaald zou worden. “Is het dat allemaal waard?”

 

Grimmigheid en ergernissen

Michel Kotteman werd er een beetje kriegelig van. “Het gaat niet om die 120 kilo. Het gaat er om dat we zoveel mogelijk grondstoffen uit afval halen. We kunnen lang vigileren over cijfers, maar het gaat om het grote geheel.” En dat schoot Bert Oude Lansink dan weer in het verkeerde keelgat, maar ook Arthur Lammers. “Het gaat de hele tijd over kilo’s en dan zegt u nu dat we ons daar niet op moeten blindstaren!” Ondertussen was er ook al een conflictje tussen Ernst Janssen en de wethouder. Janssen vond dat Kotteman zijn vragen niet goed beantwoordde en de wethouder liet zich ontglippen dat die klacht iedere keer hetzelfde liedje was, terwijl hij van mening was die vragen keurig beantwoord te hebben en dat de vragen van Janssen nogal suggestief waren. Het werd er kortom allemaal niet gezelliger op. En dan moet de raadsvergadering nog komen.

 

Het heeft er alle schijn van dat de gevraagde keuze voor één van de scenario’s, bij voorkeur diftar, er niet direct zal komen, maar dat de gemeenteraad de wethouder zal vragen meerdere alternatieven uit te werken. Bert Oude Lansink: “Ik doe een dringend beroep op u om alle drie de scenario’s uit te werken. Of u dat nu wel of niet uitkomt. Dat hebben we nodig om keuzes te kunnen maken.” (AJ)

 

Meer over het collegevoorstel: College wil naar diftar

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 29 jan 2019
De Wethouder vindt op 22 januari jl., dat onze inwoners tekort wordt gedaan met de huidige tarieven in Borne ten opzichte van andere gemeenten. Deze uitspraak door de Wethouder is echter appels met peren vergelijken. Borne heeft alleen een basisheffing en geen basisheffing plus Diftarheffing. Dit in tegenstelling tot een aantal andere gemeenten die, net als Borne, overigens ook aandeelhouder zijn van Twente Milieu. De Wethouder lijkt met zijn uitspraak namens het College dan ook alvast een voorschot te willen nemen op het te nemen besluit door de Raad. Borne moet immers naar zijn mening van de achterbank af in de bus, dus Diftar invoering.
De tarieven voor de afvalstoffenheffing vanaf 2017 voor diverse gemeenten, zoals deze staan vermeld op de site van het GBT, zijn echter duidelijk. Weliswaar zijn over de periode 2017-2019 in de gemeenten Enschede, Hengelo en Oldenzaal de basisheffingen lager dan de basisheffing in Borne over deze periode, maar zit de verrassing voor de inwoners van deze gemeenten in de diftarheffingen, die met name in 2019 fors zijn verhoogd ten opzichte van 2018. Ten opzichte van Borne zit bijvoorbeeld een gemeente als Enschede wat betreft basisheffing plus diftarheffing pas op praktisch hetzelfde jaarbedrag voor de basisheffing over 2018 en 2019 voor inwoners van Borne, als de restafvalcontainer in Enschede slecht 1 keer in het jaar wordt opgehaald. In de gemeente Hengelo is dit bij 3 keer restafvalcontainer en 1 keer GFT-container ophalen in een jaar het geval. Als de restafvalcontainer en GFT-container in deze twee gemeenten vaker worden opgehaald, is de totale afvalheffing op jaarbasis al meteen hoger dan de huidige basisheffing in Borne. De uitspraak door de Wethouder dat de inwoners van Borne tekort wordt gedaan voor wat betreft de tarieven leidt dan ook tot vraagtekens.
Uit de opmerking van de Wethouder op 22 januari jl. dat het gaat om het “grote geheel en niet om de cijfers” kan de conclusie worden getrokken, dat het ‘verdienmodel Diftar’ voor afvalinzameling voor het College van Borne en Twente Milieu gezamenlijk kennelijk 100% leidend is. De huidige manier van afvalinzameling dan wel elk ander alternatief buiten Diftar hiervoor is voor beide partijen ondergeschikt aan dan wel dient ondergeschikt te worden gemaakt aan de eindeloze discussie over afvalkilo´s onder de regie van Twente Milieu als fakkeldrager voor een ´afvalloos´ Twente in 2030.
Twente Milieu is echter een uitvoerend orgaan. De aandeelhouders/gemeenten (dus ook Borne) dienen dit orgaan beleids-strategisch aan te sturen en een proactieve/kritische houding hierbij in te nemen, zodat het inzicht in de bestuurlijke en financiële risico’s met betrekking tot de activiteiten door Twente Milieu vergroot wordt. Dit geldt ook voor Borne. De indruk die echter in de bijeenkomst Open Podium door de gemeente Borne over afvalbeleid bij mij in november vorig jaar is gewekt is, dat de regie over de wijze van (toekomstige) afvalinzameling volledig in handen ligt van Twente Milieu en de gemeente Borne hierin slechts volgzaam is. Het zou echter toch echt andersom moeten zijn, lijkt mij.

De feitelijke conclusie die op basis van de huidige tarieven nu getrokken kan worden is, dat Borne met en zijn huidige basisheffing en ophaalfrequentie/-service naast de chauffeur van de bus zit en zeker niet op de achterbank (bij de andere aandeelhouders van Twente Milieu). Het vertoonde ‘calimero-gedrag’ over achter in de bus zitten door de Wethouder op 22 januari jl. naar de Raad toe, past het College van Borne dan ook niet. Het zou het College van Borne meer sieren, als de discussie met de Raad c.q. inwoners gevoerd wordt op basis van feiten en niet op emotie c.q. een eigen interpretatie van tarieven die openbaar zijn voor iedereen. Het belang van de inwoners van Borne staat in deze discussie immers voorop en geen politieke ambities c.q. agenda’s van bestuurders.
Bartjens — 28 jan 2019
De structuur en werkwijze is niet helemaal helder blijkt uit de laatste reactie. De directeur van het ambtelijke bedrijf bepaalt samen met B&W de uitvoering van het beleid. De ene keer komen zij zelf met beleidsvoorstellen naar de Raad, de andere keer heeft de Raad een beleidsopdracht gegeven. In het geval van afval, heeft de Raad (wellicht te weinig doordacht en zou dat moeten erkennen) opdracht gegeven om minder restafval van burgers te willen ontvangen (dat is ook landelijk de richtlijn). De ene gemeente doet dat door de ophaalservice te verminderen, de ander door zoveel mogelijk afval qua gewicht niet mee te tellen en anderszins te verzamelen via oranje, blauwe en groene bakken. Kunst is dat je als gemeente een echt goed doordacht systeem maakt zonder blind te varen op het bedrijf (Twente Milieu) dat ook eigen belangen heeft. In het belang van de burgers!!??
Mee eens.nl — 26 jan 2019
Helemaal mee eens gezond verstandje, maar die arrogantie zit bij de hele raad. Ze vergeten dat de burgers hun salaris betalen, ze nemen verantwoordelijk over belasting gelden en ze geven te makkelijk uit. Want als er een te kort is wordt het belastinggeld ergens anders weer verhoogd.

Het hele afval verzameling is doorgeslagen, wat denk je dat het extra produceren van afvalcontainer aan milieu belasting is. Of maakt dat niet uit omdat het buiten Nederland wordt geproduceerd? Wat denk je van de extra vrachtwagens die daarvoor moeten gaan rijden? Zo noem ik nog tientallen voorbeelden waarover ze zwijgen.... Raar he?!
Mchak — 25 jan 2019
Het Grote Plaatje is een leefbaar dorp, zonder miasma.

Voor dat we een regiegemeente werden, deden we het zeer goed ( scenario 4?) met 1 duobak. Nu de regie bij Twente Milieu ligt ( de wethouder wil immers graag voor in hun bus zitten), stellen ze voor om te gaan hobbyen en leuke dingen doen onder het mom van duurzaamheid/ grondstoffen recyclen. Ten koste van....? (U).
Gezond Verstand — 25 jan 2019
Het wordt hoog tijd dat de gemeenteraad dhr. Kotteman de laan uitstuurt. Dit persoon is al veel te lang wethouder in Borne. Hij denkt dat Borne zo'n beetje zijn eigen koninkrijkje is waar hij zijn zin wel even kan doorduwen. De arrogantie van de macht. Een duidelijker voorbeeld voor de wenselijkheid van termijnlimieten aan het wethouders ambt is er niet.

Gemeenteraad, verlos ons van deze wethouder!
Martin — 24 jan 2019
Het is heerlijk zitten achter in die bus, en hebben zodoende nog geen rattenvanger nodig voor het zwerfvuil. Het is wel echt het paradepaardje van de Hr. Kotteman (wethouder) Maar er iets doordrukken zonder goede onderbouwing moet men niet willen
mirjam nieuwpoort — 23 jan 2019
Dan haal ik al het verpakkingsmateriaal van de levensmiddelen en dergelijke onzinnige verpakkingen af en laat het achter bij de desbetreffende winkel.
Gerard Deijk — 23 jan 2019
DIFTAR een woord dat in Zoetermeer jaren terug tot veel opschudding leidde. Oplossing te duur? Geen draagvlak? Fraudegevoelig? Een slot op je restafvalbak? 'Mislukking' met veel kosten is dan de uitkomst.
Eddy van Essen — 23 jan 2019
Prima reactie van Henry hieronder. Er is geen enkele noodzaak Diftar in te voeren in Borne. Borne heeft een zeer lage afvalstoffenheffing en prima service. De nadelen van Diftar worden onder het tapijt geveegd. Perverse prikkels leiden tot afvaldump en vervuiling gescheiden afvalstromen. Afkeur PMD leidt tot hoge kosten. De toekomst is nascheiden PMD uit het restafval. Dan is Diftar zinloos.
https://www.facebook.com/467709583620839/posts/834786810246446/
Johan — 23 jan 2019
Misschien zouden ze eens in Zweden moeten kijken. Daar draaien de energiecentrales op afval en biobrandstof. De co 2 uitstoot is daar sterk gedaald. De afvalscheiding is een wassen neus als je kijkt naar het plastic dan wordt daar maar weinig van hergebruikt. Er was al een prima systeem bij de Vam. Daar word al goed gescheiden . Maar omdat ze in Twente zelf geld wilden verdienen aan afval ging het niet meer naar de Vam.
Ron Hartman — 23 jan 2019
Knappe weergave van de sfeer en vooral de inhoud. Lovenswaard dat we zoveel mogelijk herbruikbare stoffen apart willen. Als dank voor die steeds betere scheiding, mag het ophalen verbeteren (ook op afroep). Ook iemand zonder auto (heel milieuvriendelijk) moet van groter afval af, terwijl anderen vaker naar de Wegtersweg kunnen gaan. Scheiden doe je samen! Het is te erg voor woorden dat allerlei materiaal illegaal gedumpt zal (blijven) worden. De opruimkosten daarvan komen dan via een ander potje, ook bij de burger. Het wordt buiten de resultaten van de Diftar plannen gehouden en vervuilt daardoor de discussie (van bezuinigen) sterk. Daarnaast moet Twence nog steeds, om de ovens goed te laten functioneren, afval uit het buitenland halen. Netjes verpakt, werd gezegd, maar heel zeker, vaak zwaar vervuild. We moeten verder gaan in opvoeren van de kwaliteit van afvalscheiding en niet langer in kiloknallers denken. Afval is een feit, Het komt IN en moet UIT, net als poep in het riool en dat gaan we hopenlijk ook nooit wegen tbv een diftar? Omslagstelsels horen bij solidariteit. Je zou dat omslagstelsel wellicht kunnen verbeteren tbv minima en 1 persoonshuishoudens?
Henry — 23 jan 2019
Het schijnt dat we niets gekeerd hebben van de ervaringen in Hengelo. Jammer, ik heb een beetje het idee dat onze wethouder ophet spoor van Twente Milieu zit. Die het zogenaamd o zo goed doet, maar intussen via een omweg bezig is met winstoptimalisatie. Ik ben het volledig eens met de SP en CDA raadsleden dat er eerst een goede financiele onderbouwing moet komen en dat we niet achter het zwalkende verhaal van dde wethouder hollen. Wat is er verkeerd met de lijfspreuk: het succes ligt voor 90% in de voorbereiding. Raadsleden houd uw poot stijf en trap niet blindelings in dit verhaal.

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021