College verdedigt convenant met Weleveld
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN DE VVD

College verdedigt convenant met Weleveld

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces vroeg de VVD om een interpellatiedebat over de gang van zaken rondom het toch toestaan van horeca bij golfbaan Weleveld. Het college van B en W had een convenant gesloten met eigenaar Frank Agterbos om voor de duur van een jaar een pilot aan te gaan en het geldende bestemmingsplan ruimer te interpreteren, zodat exploitatie van de horeca in het clubgebouw van de golfbaan toch mogelijk was. Raadslid Leo Graafhuis van de VVD verbaasde zich over de totstandkoming van het convenant, dat volgens hem ‘als een duveltje uit een doosje’ kwam nadat eerder de gemeenteraad had besloten het bestemmingsplan ter plekke niet te wijzigen en een juridische verkenning van dat geldende bestemmingsplan in april dit jaar nog resulteerde in de conclusie dat dit geen ruimte liet voor een minder stringente opvatting over de (on)mogelijkheden van openbare horeca.

 

Het interpellatiedebat werd door een meerderheid van de raad weggestemd met als gevolg dat Graafhuis zijn toevlucht zocht tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college. De antwoorden daarop zijn inmiddels gegeven.

 

De geest van het bestemmingsplan

De uitgebreide beantwoording komt er op neer dat het college meent met het convenant tegemoet te komen aan de wens van een deel van de gemeenteraad. “Verschillende leden van de gemeenteraad spraken hun teleurstelling uit over het feit dat het bestemmingsplan strikt juridisch genomen weinig ruimte biedt. Naar aanleiding daarvan heeft het college alsnog gezocht naar een ruimere en daarmee een juridisch meer rekbare interpretatie van het bestemmingsplan, waar het college aanvankelijk een zekere marge aan de veilige kant had. De focus is veranderd richting de mogelijkheden naar de geest van de ter plaatse geldende bestemming.”

 

Convenant en kruimelontheffing

Er is gekozen voor de vorm van een convenant dat de afspraken voor een proefperiode van een jaar vastlegt. In dat jaar wordt gekeken of de afspraken, waaronder het feit dat de horeca ondergeschikt hoort te blijven aan de golfactiviteiten en er geen reclame mag worden gemaakt, handhaafbaar zijn en of Weleveld zich aan de afspraken gaat houden. Na een jaar zou er dan een zogenaamde ‘kruimelontheffing’ worden verleend. Het college is het met Graafhuis eens dat het convenant niet juridisch afdwingbaar is en geen sancties kent, maar is anders dan Graafhuis van mening dat een eventuele kruimelontheffing mogelijk is ondanks het feit dat de gemeente Borne daarvoor geen beleid heeft geformuleerd.

 

De suggestie dat het college het gesloten convenant buiten de openbaarheid wilde houden vindt men onjuist. “Het is altijd de bedoeling geweest het convenant openbaar te maken, maar niet voordat beide partijen het convenant hadden ondertekend en na afstemming met – en instemming van – de voorzitters van alle gemeenteraadsfracties.”

 

Precedentwerking

Over een mogelijke precedentwerking schrijft het college: “De gemeente heeft inderdaad een beginselplicht tot handhaving. Wordt het bestemmingsplan overtreden, dan behoort de gemeente handhavend op te treden, in beginsel. De toevoeging ‘in beginsel’ maakt dat ook naar context en de bedoeling moet worden gekeken en niet enkel naar ‘de letter’. Door zaken als context en bedoeling mee te wegen, wordt duidelijk waar de werkelijke grenzen van het bestemmingsplan liggen. In dit geval is in het convenant weergegeven waar naar de mening van ons college de grenzen liggen.” (AJ)

 

Voor de volledigheid is de complete beantwoording hier te vinden (PDF)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 30 aug 2019
Er is gekozen voor de vorm van een convenant dat de afspraken voor een proefperiode van een jaar vastlegt. In dat jaar wordt gekeken of de afspraken, waaronder het feit dat de horeca ondergeschikt hoort te blijven aan de golfactiviteiten en er GEEN reclame mag worden gemaakt, handhaafbaar zijn en of Weleveld zich aan de afspraken gaat houden. Ook is afgesproken in het convenant dat de horeca-activiteiten ondergeschikt horen te blijven aan de golfactiviteiten en er geen reclame mag worden gemaakt. In zowel de "week van Borne" van week 35 als in de Tubantia van 30 augustus 2019 wordt echter onbeperkt reclame gemaakt voor de brasserie die deel uitmaakt van de golfbaan. Kern van deze stukken is, dat iedereen welkom is in de brasserie, waarbij voor het gemak bijvoorbeeld ook nog maar even de menukaart met prijzen worden opgesomd. Uit dit schoolvoorbeeld van reclame maken blijkt overduidelijk, dat a) de horeca verre van ondergeschikt is aan de golfactiviteiten (de brasserie mikt immers in het stuk op een breder en ruimer publiek), en b) deze artikelen niet anders kunnen worden bestempeld als reclame voor de horeca-activiteiten. Het is meer dan duidelijk dat de golfbaan Weleveld zich niet houdt aan wat in het convenant met de Gemeente is afgesproken. Het enige wat dan nu ook rest is daadwerkelijk handhaven door de Gemeente Borne, en je als Gemeente niet blijven "verstoppen" achter context en bedoeling van een bestemmingsplan. Het convenant is immers aangegaan onder de noemer van afspraak is afspraak!.
GJD — 22 aug 2019
Wat een stelletjes sufketels zit er in Borne in de politiek...hier kan Nathalie Baartman weer een hoop lachwekkend materiaal voor haar show vandaan halen
Ron Hartman — 22 aug 2019
@Ben. Het is een actueel probleem dat Nederland-breed speelt. Lees het proefschrift https://beroepseer.nl/blogs/algemeen/netwerkcorruptie-proefschrift-over-uitruilen-gunsten-en-smalle-scheidslijn-tussen-lobbyen-en-corrupt-gedrag/?fbclid=IwAR1Xb3ibFLv7vSjbftpiz-I520RW1cAdxfS5WLBEHAoXuHTLg_lRCu1ODa4
Ron Hartman — 22 aug 2019
Met terugwerkende kracht volgt dus ook eerherstel en ruime vergoeding + claim voor Katgert? En idd de ter Keurs ellende? Ook nog anderen, maar deze als meest schrijnende zaken?
Ben — 21 aug 2019
"Onbegrijpelijk hoe de gemeente wordt bestuurd! De een kan zijn gang gaan en de ander wordt strikt aan de wet gehouden! Dhr. Agterbos heeft met de gemeente de afspraak dat hij bijvoorbeeld geen reclame mag maken! Hoe kan het dan dat iedere inwoner van Zenderen door hem is uitgenodigd voor de opening op 30 augustus a.s.?Dat is geen reclame? Begrijpt u het nog? Ik niet! Ik ga de uitnodiging terug brengen met de mededeling dat ik niet van oneerlijke en gemene spelletjes houd !!!! Aan u de keuze!”
McHak — 21 aug 2019
In de geest van de wet gehandeld; dat vraagt om uitleg tav het beleid. Tevens; wanneer is het fractievoorzittersoverleg van een hogere orde dan de Gemeenteraad?
Lichtgeel hesje — 21 aug 2019
Er is gekozen voor de vorm van een convenant dat de afspraken voor een proefperiode van een jaar vastlegt. In dat jaar wordt gekeken of de afspraken, waaronder het feit dat de horeca ondergeschikt hoort te blijven aan de golfactiviteiten en er GEEN reclame mag worden gemaakt, handhaafbaar zijn en of Weleveld zich aan de afspraken gaat houden. Ook is afgesproken in het convenant dat de horeca-activiteiten ondergeschikt horen te blijven aan de golfactiviteiten en er geen reclame mag worden gemaakt. In een interview met de familie Dankers op 8 juli jl. wordt echter het volgende gezegd door de uitbaters van de brasserie: begin citaat: "Ja, we hebben er onwijs veel zin in. Het is een mooie aanvulling op Dorset en bovendien denken we dat de nieuwe brasserie voor IEDEREEN een duidelijk toegevoegde waarde heeft. ZOWEL VOOR DE REGIO en het mooie Weleveld gebied met veel recreatie en toerisme, als voor de golfbaan zelf.” einde citaat. Hieruit blijkt overduidelijk dat a) de horeca niet ondergeschikt is aan de golfactiviteiten (de brasserie mikt immers in het stuk op een breder en ruimer publiek), en b) dit artikel niet anders kan worden bestempeld als reclame voor de horeca-activiteiten. Duidelijk is nu reeds dat Weleveld zich niet houdt aan wat in het convenant met de Gemeente is afgesproken. Het enige wat dan nu ook rest is daadwerkelijk handhaven en je als Gemeente niet weer "verstoppen" achter context en bedoeling van een bestemmingsplan. Ook hier geldt immers: afspraak is afspraak!.
Wim Ter keurs — 20 aug 2019
Wanneer de gemeente borne 9 jaar geleden wet en regelgeving op dezelfde manier had uitgelegd als nu had dit ons veel leed bespaard
Marion — 20 aug 2019
Je blijft lachen!!
Hoe krijgen ze zoveel onzin bij elkaar om de zoveelste draai te onderbouwen. Ook wij hebben het aan den lijve ondervonden.
Jos Kok — 20 aug 2019
Dit zijn politiek correcte antwoorden. Mij kunnen ze niet overtuigen. Het blijft zeer dubieus dat het Weleveld alsnog toestemming krijgt voor horeca. Waarom durft de gemeenteraad niet gewoon "NEE"
te zeggen. Het riekt naar belangen verstrengeling.
Hoe kun je dit aan de burger uitleggen??
Lichtgeel hesje — 20 aug 2019
De simpele vraag die nu op tafel ligt is, wat voor (een deel van) de Gemeenteraad de aanleiding is geweest om "de randen van het bestemmingsplan op te zoeken". Is dit een beleidsmatige keuze (wat zeer de vraag is) of spelen hier persoonlijke of partij-politieke belangen een rol. Duidelijk is in ieder geval dat hiermee iedere inwoner van de Gemeente Borne een vrijbrief heeft gekregen om de randen van het bestemmingsplan op te zoeken en hierbij zo nodig, met instemming van het College en de Raad zoals nu blijkt, deze grenzen ook te passeren zonder dat hierop een sanctie staat. Dergelijke zwalkende hap-snap besluiten door zowel het College als de Raad, leiden wederom niet tot herstel van het vertrouwen van inwoners van de Gemeente Borne is het gevoerde Gemeentebeleid. Who's next?
Democraat — 20 aug 2019
Of het nu gaat om diftar of een bestemmingsplan wijziging de burger van Borne heeft geen inspraak de democratie is In Borne ver te zoeken .
Iedere politici doet wat hem het beste uitkomt en naar de mening van de burger wordt niet gevraagd.
de volgende gemeenteraadsverkiezing laat ik aan mij voorbijgaan.

Een ontevreden burger
AJM Wissink — 20 aug 2019
Moeten ze ook even aangeven wie de nieuwe uitbaters zijn. Geruchten in Borne noemen de familie Dankers van het Dorset Mansion House. Wens ze alle succes roe, maar de elite helpt elkaar toch altijd. Helaas hoor ik maar bij het gewone klootjes volk van pappen en nathouden door deze gemeenteraad.
Bornenaar — 20 aug 2019
Prima, maar dan moet de verkoop ook ongedaan worden gemaakt en moet de locatie onder de nieuwe voorwaarden publiek worden aangeboden. Dit is vriendjespolitiek.
Giny Poelman — 20 aug 2019
Verschrikkelijk , wat een corrupte bende 🤫😢

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021