FinanciŽle meevaller voor Borne
SEPTEMBERCIRCULAIRE LAAT TOCH POSITIEF EFFECT ZIEN

FinanciŽle meevaller voor Borne

Het leek erop dat de vertaling van de Miljoenennota naar de bijdragen voor gemeenten in het geval van Borne een nadelig effect zou hebben van 200.000 minder uit het gemeentefonds (accres). Minder uitgaven door het Rijk, minder geld naar gemeenten. ‘Trap op trap af’, heet dat. Maar er bestaat ook nog zoiets als ‘normbedragen’ en bij doorrekening van de septembercirculaire blijkt dat Borne er per saldo op vooruit gaat.

 

In 2020 347.000 euro, bij doorvertaling naar volgende jaren zou het een plus van 426.000 euro in 2021 betekenen, oplopend naar 649.000 in 2023. “De vlag kan uit”, zegt wethouder financiën Herman Mulder opgewekt. “Alles wat plus is is in ieder geval niet min.” Eerder waarschuwde hij de gemeenteraad nog dat men bij de bezuinigingsopgaven ook nog rekening diende te houden met een extra opgave van twee ton. Het valt dus mee.

 

Voordelige effecten meenemen in komende begroting

Een waarschuwing komt er ook meteen bij. “Er komt ook nog een decembercirculaire, die meestal naar beneden gaat.” Normaal gesproken worden de effecten van de septembercirculaire pas voor het volgende begrotingsjaar meegenomen, maar het college wil dit jaar afwijken van die regel. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de forse bezuinigingsopgave die momenteel op tafel ligt.

 

Voorgesteld wordt om de voordelige effecten mee te nemen in de begroting 2020-2023, die in november vastgesteld gaat worden. Waar precies men denkt dat geld in die begroting te kunnen of willen gebruiken wil Herman Mulder nog niet zeggen. Dat wordt eerst met de raad gedeeld en zal op 17 oktober tijdens een technische avond met de gemeenteraad besproken worden.(AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 12 okt 2019
Borne Boeit van 12-12-2018:
"OVERHEID EN POLITIEK SPORT EN RECREATIE ZORGEN OVER FINANCIERING
Raad akkoord met fase 1 Wooldrik
Dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de financiering van de eerste fase van het Masterplan voor de herontwikkeling van sportpark ít Wooldrik. Het gaat in deze eerste fase alleen nog om de renovatie en de beperkte uitbreiding van het zwembad en de energiebesparende maatregelen in het zwembad en sporthal 2. Totale kosten ongeveer 2,5 miljoen, deels gedekt door bestaande potjes voor vervangingsinvesteringen en andere beschikbare budgetten. Voor het restant van bijna 90.000 euro moet de OZB per 2021 met 1,75 procent omhoog."
U leest het goed. Los van de voorgenomen absurde OZB-verhoging van 24% komend jaar, gaat de eigen-woning bezitter in Borne vanaf 2021 sowieso 1.75% extra OZB betalen voor fase 1 Woodrik!. Het Masterplan Wooldrik fase 2 gaat nog eens minimaal 18 miljoen euro kosten; fase 3 is nog een vraagteken. Even een kort overzicht over OZB-verhogingen in Borne in de afgelopen jaren:
2016 +3% verhoging voor de Veste,
2017 + 2% verhoging voor de Verbindingsweg,
2020 voorgenomen +24% verhoging voor dekking begrotingstekort,
2021 +1.75% verhoging voor fase 1 Woodrik.

Hoezo de eigen-woningbezitter is GEEN melkkoe voor het realiseren van de ambities en wensen van dit College en deze Raad?! Het is een gotspe, en al helemaal als je als inwoner van Borne het volgende leest op blz 22 in de definitieve versie Begroting 2019-2022 van de Gemeente Borne: "We zullen TERUGHOUDEND zijn met verhoging van gemeentelijke belastingen en dit middel uitsluitend inzetten voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners.". Een simpele vraag aan dit College en aan deze Raad: Waaruit bestaan concreet die ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners, en waaruit blijkt dan concreet de terughoudendheid bij het inzetten van dit middel in de afgelopen en nog komende jaren? De Gemeente Borne is erg sterk in het 'tijdelijk' invoeren van extra OZB-verhogingen als oplossing voor financiŽle vraagstukken, maar vergeet wel, dat als de tijdelijkheid van of de noodzaak voor een extra verhoging er niet (meer) is, deze extra OZB-verhoging stop te zetten en zo nodig (met terugwerkende kracht) terug te betalen aan de betreffende groep eigen-woning bezitters.
De politieke betrouwbaarheid van politiek Borne mag dan ook ernstig in twijfel worden genomen: Het is namelijk door de jaren heen meer een graaicultuur geworden dan een dienstverlenende cultuur, waarbij van enige terughoudendheid met het verhogen van gemeentelijke belastingen allang geen sprake meer is!
Lichtgeel hesje — 11 okt 2019
Politiek Beraad 16 oktober 2018, punt 4, Begroting 2019-2022 Meningsvorming: "De begroting 2019-2022 is meerjarig structureel sluitend, ondanks een aantal tegenvallers. Dit geeft een vertrouwenwekkend perspectief, ondanks het incidenteel tekort van Ä 508.000 in 2019. De raad wordt voorgesteld om dit tekort te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling. De oplopende tekorten in het sociaal domein zijn reden om aan de raad voor te stellen het budgetneutrale kader van de gemeenteraad los te laten en het tekort met Ä 300.000 te verminderen vanuit het positief begrotingssaldo in de jaren 2020, 2021 en 2022. Met deze voorstellen brengt Borne Ďde basis op ordeí. Het gevolg hiervan is wel dat de financiŽle ruimte voor het zonder meer doorvoeren van de prioriteiten uit het raads- en coalitieakkoord 2018-2022 zeer beperkt is". Het raadsvoorstel met nummer 18int03613 heeft dezelfde strekking, waarbij met name datgene wat onder punt 6 staat vermeld over het budgetneutraal realiseren van de transformatie sociaal domein los te laten; het tekort op het sociaal domein te verlagen met Ä 300.000 (Ä 100.000 in 2020, 2021 en 2022) en dit te
dekken uit het begrotingssaldo; voor het resterend tekort de taakstelling concretiseren en dit ter besluitvorming voorleggen aan de
gemeenteraad, meer dan bijzondere aandacht verdient. Uit dit document blijkt dat de vrij besteedbare ruimte per 1-1-2019 ruim 2,5 miljoen euro is. Het is dan ook een groot raadsel waar het door dit College genoemde kennelijke huidige tekort van ruim 4 miljoen euro vandaan komt. In dit kader is de volgende link wellicht een interessante: https://www.borneboeit.nl/66740/nieuws/gemeentesecretaris-zet-verbeterplan-in. Kern van dit artikel is dat de ambtelijke organisatie in Borne de processen en informatiestromen niet onder controle heeft. Het ambtelijk apparaat valt onder de verantwoording van de Gemeentesecretaris, die in het artikel overduidelijk aantoont niet 'in control' te zijn voor wat betreft zijn eigen organisatie, maar ook laat zien over geen tot weinig concrete zelfreflectie te beschikken als het gaat over oorzaken voor de geconstateerde problemen. Ook is het jammer dat de huidige Raad nog steeds meedeint met dit College en deze Gemeentesecretaris in de oplossingssfeer, in plaats van haar rol en verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van de inwoners van Borne op te pakken als het gaat om het achterhalen van de oorzaken voor de huidige financiŽle handel en wandel binnen politiek Borne. Deze handel en wandel heeft namelijk wel rechtstreeks gevolgen voor de portemonnee van burgers, maar kennelijk gaan de eigen (partij-) ambities en wensen voor!
Ron Hartman — 11 okt 2019
Echter; Die vooruitgang moet je eerst cijfermatig zien door het cijferoverzicht op blz 162 in de Jaarcijfers 2018 van de auditcommissie van 7 juni jl, sterk te versimpelen waardoor de leesbaarheid EN het begrip fors toeneemt. Om te beginnen; de kolommen ''saldo'' weghalen (ook mooie scheidingsbalkje tussen de kolommen zetten zodat het beter leest) en de primitieve begroting 2018 weg (het gaat immers om de actuele begroting van 2018) of net andersom als er sprake was van een enorme blunder die je wel even toe moet lichten. (een niet financieel expert verzuipt anders). Daarna de jaarcijfers van 2017 (alleen lasten en baten dus) op de 1e kolommen en rechts na de cijfers van 2018, de kolommen van de begroting 2019. Verschillen die groter zijn dan 10% even een kleur en begrijpelijke toelichting geven en het lijstje geeft dan ieder houvast. Daarna kan de Raad met inzicht en verstand van zaken, een oordeel geven. Succes
Lichtgeel hesje — 11 okt 2019
De Gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Zijn 'optreden' afgelopen dinsdag is dan ook niet handig, te meer daar deze functionaris overduidelijk 'even' op de stoel van de portefeuillehouder (de Burgemeester in dit geval) is gaan zitten. De Gemeentesecretaris heeft zich hiermee onderdeel gemaakt van het politieke spel, wat de zuiverheid van zijn functie meteen volledig onderuit slaat. Het is dan ook wachten op die Raadspartij of dat Raadslid die z.s.m. de tijd neemt en ook claimt, om de financiŽle boeken van de afgelopen jaren eerst eens grondig door te spitten, alvorens er een besluit wordt genomen over de komende begroting op 5 november a.s..
Lichtgeel hesje — 11 okt 2019
Lees de Boardletter 2018 maar eens door, met name blz. 19 is een interessante, omdat hierin wordt gesproken over aantasting van het budgetrecht van de Raad. Dat de hele financiŽle handel en wandel binnen het ambtelijk apparaat over de laatste jaren nader diepgaand onderzoek vereist, is iets wat dit College en deze Raad zelf ook over zich afroepen, door geen tot onvoldoende inzicht en transparantie hierover te verschaffen!
Ron Hartman — 11 okt 2019
Er is idd een groot probleem dat het daglicht niet mag zien. Na alles op de rij te hebben gezet ( en dat is niet simpel met telkens weer cijfers die niet op elkaar aansluiten of grote onverklaarbare sprongen laten zien) kom ik tot de conclusie dat de 2 miljoen overschrijding op de jeugdzorg eenvoudig voorkomen had kunnen worden met simpele inhoudelijke deskundigheid ip administratief. De totale verrommeling in de gemeente geen efficiŽnte werkwijze mogelijk maakt. Op alle terreinen wordt geld over de balk gesmeten, maar Raadsleden durven niet in verschillen tussen 65 miljoen euro en 80 miljoen te zoeken. Er is iets fors mis en Raadsleden worden gedwongen slechts naar die 2 miljoen te kijken. Het geheel is rot en Raadsleden menen dat ze iets aan de jeugdzorg moeten doen, dat daar de oplossing ligt en dus de WOZ omhoog moet. Echter; zijn ze zeker wel, verantwoordelijk voor het geheel. List en bedrog moet worden aangepakt. DAT is de oplossing
McHak — 11 okt 2019
Mensen, laat u niet afleiden. Dit is nu window dressing; een groot onbeheerst probleem, maskeren met een give away. CDA Beschamend maar eerder triest.
nico evers — 09 okt 2019
Wethouder Herman Mulder,
Nu maar eens even met de billen bloot!
Leg dit nu eens klip en klaar uit aan de bornse inwoners. Vele scenario's heb je ons voorgespiegeld. Welke is de juiste?
Ron Hartman — 09 okt 2019
@hesje: Voorlopig is voor mij de juiste toelichting op de sprong van maar liefst 10 miljoen euro (dat zie je niet zomaar over het hoofd) over het verslagjaar 2018 al genoeg. Daarna kan de olievlek uitbreiden naar de halfjaarcijfers van 2019 en dan terug naar 2017, 2016 en 2015. Het Boeit Borne en zeker niet op orde over jaren, maar direct; net als een gewoon bedrijf waar op tijd moet worden ingegrepen.
H. van Hasselt — 09 okt 2019
Er schijnt ook rekening gehouden te zijn met 200.000 euro minder inkomstenen nu komt er een plus van bijna 350.000 euro dus dat is geen 7% maar in totaal 11% die dus terug gedraaid kan worden van de absurde verhoging van 24% ozb
Lichtgeel hesje — 09 okt 2019
@Ron: ben het vanzelfsprekend helemaal met je eens, maar dacht ik gooi deze er maar eens in voordat dit bedrag ook ergens administratief wordt "verstopt". De Wethouder FinanciŽn die 'de vlag' uithangt bij 3,5 ton, kan beter eerst eens tekst en uitleg geven over de jaarstukken vanaf 2015 als het gaat om reserves en voorzieningen. Hierbij zijn namelijk meer dan genoeg vraagtekens te zetten!
Anne — 09 okt 2019
Lichtgeel hesje; goed gezien.
Iedereen heeft wel eens wensen en ambities. Maar als de portemonnee dat niet toelaat dan is het heel simpel om niet in de rode cijfers te geraken. Ambities en wensen in de ijskast totdat er wťl geld is . Je kunt als gewone burger toch ook geen dikke auto voor de deur willen hebben om je ego te strelen en de rekening maar bij de buren in de bus kieperen? Dat geldt voor College en Raad even goed, al zal dat voor de ambtenarij iets minder makkelijk gaan omdat dat soort nogal moeilijk iets wil of kan veranderen wat ze zich eenmaal hebben uitgedacht.
Ron Hartman — 09 okt 2019
Eerst maar eens de verdampte of schuivende miljoenen terugvinden tussen 2017, 2018 en 2019. Mogelijk is het de boekhouding die nog moet worden aangepast, maar nu niet dansen om een paar ton en die zg in mindering brengen op iets wat makkelijk intern kan worden opgelost
Lichtgeel hesje — 09 okt 2019
De eerste 7% die van de absurde voorgestelde 24% OZB-verhoging af kan is dus gevonden. Uitspraak van dezelfde Wethouder is namelijk, dat elke % verhoging circa 50.000 euro oplevert voor de Gemeente. 350.000 euro is dus 7% die alvast van de 24% verhoging af kan worden gehaald. Nu nog even flink doorzoeken door het College en de Raad in andere posten in de komende weken, en dan kan die hele 24% gewoon van tafel. Ambities en wensen financieren moet maar gewoon plaatsvinden vanuit het eigen ambtelijk apparaat en niet via de portemonnee van de eigen-woningbezitters!!

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021