Stapjes om vertrouwen burgers terug te winnen
COLLEGE ZIET OOK GROTE ROL VOOR DE GEMEENTERAAD

Stapjes om vertrouwen burgers terug te winnen

Uit de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ bleek dat inwoners minder vertrouwen hebben in het bestuur dan twee jaar geleden en ook een lager rapportcijfer gaven voor de wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt met de inwoners. Karin Scholten (GB90) stelde er schriftelijke vragen over en wilde weten wat het college van deze bevindingen vond en wat men er aan denkt te gaan doen.

 

Verklaringen

In antwoord op die vragen zegt het college het totaalbeeld uit de peiling als positief te ervaren. Op veel punten, zoals veiligheid, onderhoud openbare ruimte, gezondheid en welzijn werden immers wel hoge cijfers gegeven. Het gedaalde vertrouwen in het bestuur denkt men deels te kunnen verklaren uit het moment van de peiling. “Dit was kort na de begrotingsbehandeling in november 2019. Deze begroting stond in het teken van forse taakstellingen als gevolg van de zorgwekkende financiële positie van de gemeente. Ontwikkelingen zoals de OZB-verhoging, invoering van Diftar, interne ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie (Basis op Orde) en ingewikkelde dossiers zoals de Verbindingsweg spelen ook een rol”, schrijft men.

 

Concrete stappen

Het college vindt dat de gemeenteraad zelf mogelijk een nog grotere rol heeft dan burgemeester en wethouders in het verbeteren van het vertrouwen. “Het voornemen van de gemeenteraad om inwoners vroegtijdig te betrekken bij besluitvorming zou verder doorontwikkeld kunnen worden.” En daarmee kaatst men de bal weer terug naar de raad. Wel wil men bij complexe dossiers als de energietransitie en infrastructuur ‘de participatie van inwoners zorgvuldig vormgeven’. En er moet beter gecommuniceerd worden wat er allemaal wél goed gaat. Daar zou men tot nu toe terughoudend in geweest zijn.

 

Burgerparticipatie

Het college wijst erop dat er nog steeds geïnvesteerd wordt in vaste contactpersonen, zoals de dorpsmanager, de wijkcoördinator en de buurtman van Twente Milieu. Deze ‘schakels’ hebben intensief contact met de samenleving en met de adviseur overheidsparticipatie binnen de gemeentehuismuren en dan zijn daar nog de pagina ‘meedoen in Borne’ in De Week van Borne en de ‘initiatievenkaart’, waarop allerlei burgerinitiatieven verzameld worden. Doorgaan op dezelfde weg lijkt het devies. Er gaat overigens wel nagedacht worden over wat er nog meer gedaan kan worden, nu er sinds de laatste verkiezingen door de gemeenteraad een ‘blanco pagina’, inclusief budget, in het raadsakkoord is toegevoegd, speciaal voor burgerinitiatieven. Verwachtingsmanagement is ook belangrijk. “Daar waar meerdere partijen, ook namens de gemeente, optreden, is doen wat je zegt en zeggen wat je doet een extra uitdaging die we oppakken.”

 

Helder taalgebruik

Het college vindt de uitkomst dat men minder positief is over het taalgebruik van de gemeente niet ‘problematisch’, maar ziet het meer als een signaal dat men alert moet blijven op dit vlak. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
j.lohuis — 03 jun 2020
Borne is te hard gegroeid in omvang afgelopen jaren en kan de hieruit voortvloeiende problemen financieel niet aan!
Lichtgeel hesje — 27 mei 2020
Ook nu blijkt wederom dat de Bornse politiek steeds meer een afspiegeling wordt c.q. is van het "Haagse gebeuren", met een behoorlijk 'wij van WC-eend' gehalte als het gaat om handelen in het zogenaamde belang van inwoners, e.e.a. onder het mom van Burgerparticipatie. Zolang zelfreflectie op eigen doen en laten binnen en enig lerend vermogen binnen zowel dit College als binnen deze Raad, echter ondergeschikt blijft aan partij- c.q. persoonlijke profilering binnen politiek Borne (al dan niet bewust), kan men Burgerpeilingen tot in het oneindige blijven uitvoeren, maar is dit slechts voor de buhne en eigen eer en glorie!
Ron Hartman — 27 mei 2020
Openheid is toch wat anders. Openheid is dat je uitlegt dat je verkeerde keuzes maakte. Zoals bij de GVW verbindingsweg. Of bij het 10 tallen jaren procederen en kleineren van burger(s) Waarom is de zaak Katgert onder het kleed geschoven, terwijl de burgers die oorlogshandelingen WEL moeten betalen? Waarom functioneert het ambtelijk apparaat zo volstrekt anders na het wegjagen van de laatste directeur Gemeente Werken en wordt er zo weinig haast gemaakt met de technisch opvolger met ervaring, kennis en kunde naast de volstrekt theoretisch ingestelde gemeentesecretaris? Zelfreflectie is politiek gezien al niet haalbaar? Dat geeft weinig zicht op zelfreflectie in de ambtenarij die de politiek op haar beurt weer de weg wijst. Miljoenen worden telkens over de balk gesmeten en zowel politiek als ambtenarij houden elkaar in de tang. Ter behoud van optimale vrijheden. Nee, dat is geen vrijheid of duidelijkheid naar de burgers, maar behoud van de illegale comfortzones die gegroeid zijn.

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021