Alternatieven voor diftar?
BORNE-NU EN CDA WIJZEN OP ANDERE MOGELIJKHEDEN

Alternatieven voor diftar?

Bij de komende raadsvergadering staat het afvalbeleid op de agenda. De Raad wordt door het College gevraagd in te stemmen met het in gang zetten van de procedure om op diftar over te gaan. De meningen in de gemeenteraad zijn, op z’n zachtst gezegd, verdeeld.

 

Borne-Nu: nascheiden in Münster

Coalitiepartner Borne-Nu komt met een alternatief. “Borne-Nu is voor een andere oplossing van afvalverwerking, namelijk het nascheiden van het afval (met uitzondering van GFT). Een duurzame, milieuvriendelijke(re) oplossing die ook nog eens goedkoper is”, meent raadslid Arthur Lammers. De partij wijst op de nadelen van diftar. “Diftar leidt tot hogere vervuiling in de overige afvalstromen, zwerfafval wordt in de hand gewerkt en de kosten zullen door de inwoners gedragen moeten worden.” Al vaker werd de optie van nascheiden bij de afvalverwerker in plaats van bij de inwoners geopperd. “Het college heeft aangegeven dat nascheiden niet mogelijk is. Afvalverwerkingsbedrijf van Stadt Münster (AWM) beschikt over een nascheidingsinstallatie. Door gebruik te maken van de bestaande samenwerking tussen Twence en AWM lijkt nascheiden toch een goed alternatief voor diftar. AWM levert op dit moment het residu uit zijn nascheidingsinstallatie aan Twence. Borne-Nu wil dat het college er bij Twence op aandringt het Bornse afval te laten nascheiden in Münster.”

 

Reactie wethouder

Wethouder Michel Kotteman laat in een reactie weten dat de nascheidingsinstallatie in Münster nog in ontwikkeling is. “Nu wordt er alleen grof verpakkingsmateriaal uit het afval gehaald. Maar stel dat de installatie perfect zou zijn, dan kan het nog maar maximaal negen procent verpakkingsmateriaal opleveren. Maar het grootste probleem is dat er in Nederland afspraken zijn gemaakt over aanleveren en verwerken van afval. Borne-Nu stelt wel heel gemakkelijk dat we het afval naar Münster kunnen brengen, maar daarover zullen dan wel hernieuwde afspraken gemaakt moeten worden en dan ben je zo anderhalf jaar verder.” Verder twijfelt de wethouder aan de uitspraak dat invoering van diftar zal leiden tot vervuiling van de overige afvalstromen, met hogere kosten tot gevolg. “Ervaring in Losser, Hof van Twente en Oldenzaal leert dat dit een tijdelijk effect is. Hoe het alternatief van Borne-Nu goedkoper zou zijn, zie ik eerlijk gezegd niet.”

 

“Maar het belangrijkste is dat we zoveel mogelijk winst voor het milieu willen en toe moeten naar zo goed mogelijk scheiden van afval. Het is gewoon zonde dat herbruikbare grondstoffen in het restafval terecht komen”, aldus Kotteman.

 

CDA wilde meer informatie over ‘achteraf belonen’

Ook het CDA verzocht om een alternatief scenario uit te werken, namelijk het ‘achteraf belonen’, zoals daar in Zwolle een proef mee is gedaan. Inwoners in Zwolle brengen zakken restafval naar ondergrondse containers, het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’. Als een inwoner in de proefwijk minder restafval brengt naar een ondergrondse container, dan kan dat financieel voordeel opleveren volgens een aantal staffels. Dit voordeel wordt achteraf terugbetaald. Het gaat om maximaal 25 euro voor een meerpersoonshuishouden en 20 euro per jaar voor een eenpersoonshuishouden. Omdat er een risico is dat inwoners ook het restafval bij een restcontainer bijplaatsen of buiten de proefwijk wegbrengen, wordt er extra ingezet op handhaving en communicatie.

 

In een memo aan de gemeenteraad schrijft wethouder Kotteman het volgende: “Het blijkt dat in deze proefsituatie het aantal kilo’s restafval per inwoner wel is gedaald (18 procent), maar minder dan vooraf ingeschat en minder dan normaal gesproken met diftar ( 30 tot 50 procent). Het scheidingsgedrag werd wel beter en de proefsituatie zorgde niet voor meer zwerfvuil en vervuiling van afvalstromen.”

 

Kosten afvalstoffenheffing

Er waren tijdens het Politiek Beraad veel vragen en opmerkingen rond financiële onderbouwingen. Het lastige is dat iedere gemeente z’n eigen tarieven vaststelt en deze niet eenvoudig vergelijkbaar zijn. In ‘diftar-gemeenten’ geldt een basisheffing plus een bedrag per aanbieding van de grijze container. In niet-diftar-gemeenten uitsluitend een basistarief. In theorie zou dit basistarief omlaag gaan, zodra diftar wordt ingevoerd. De kosten per huishouden zijn in diftar-gemeenten afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid restafval en dus variabel. Twente Milieu heeft in een tabel inzichtelijk proberen te maken wat het verschil per gemeente is.

 

 

 

Volgens een toelichting blijkt uit ervaringen van andere gemeenten met een prijsprikkel dat de gemiddelde inwoner de grijze container acht keer per jaar aanbiedt in het eerste jaar van de invoering van de prijsprikkel. Na het tweede jaar en verder daalt dit naar zes keer per jaar en soms zelfs vijf keer per jaar. Daarnaast is er een groep inwoners die bewust met afvalscheiding bezig is of weinig afval produceert (alleenstaanden). Deze groep zet de afvalcontainer drie keer per jaar aan straat. Voor hoogbouw is de situatie overigens anders.

 

Er is kortom veel te zeggen over afval en afvalsystemen en er zal ook ongetwijfeld veel gezegd worden tijdens de raadsvergadering van 5 februari. Het laatste woord is er ook dan vast nog niet over gezegd. (AJ)

 

Lees ook de eerdere berichtgeving: Grimmige sfeer rond diftar en College wil naar diftar

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ton HUISKES — 13 feb 2019
Diftar komt er (voorlopig) niet daar het is afgestemd in de raad. De college heeft het voornemen ingetrokken dus een nederlaag voor het college van B &W).
Maar nu blijft de vraag hoe gaan we samen het aantal kilo's afval terugbrengen naar 120 kilo in 2030? Daarover dient men met de wijkraden en raadsleden wel overlegd worden.
McHak — 04 feb 2019
“Borne doet zich zelf tekort”; @Lichtgeel hesje, blij dat je bij schijnt!
Velten helpt Kotteman, dat nascheiden nog wel eens een optie kan zijn. Kotteman zit voor in het busje van regievoerend Twente Milieu, dus die is te veel Verlicht cq verblind. Euregionaal snap ik de optie voor Munster, maar stap als gemeenteraad in het busje en geef Kotteman opdracht om buiten de Twente Milieu- gemeenten, iets naar het westen te rijden. Schrik niet; we blijven in Twente hoor; we gaan buurten bij Rijssen- Holten en ons verwonderen hoe het ook kan voor minder..........
Lichtgeel hesje — 04 feb 2019
De Diftar-discussie wordt steeds interessanter: De Wethouder zegt op 22 januari jl.: Het gaat niet om die 120 kilo. Het gaat er om dat we zoveel mogelijk grondstoffen uit afval halen. We kunnen lang vigileren over cijfers, maar het gaat om het grote geheel.. Wat dit grote geheel inhoudt voor de inwoners van Borne (ook op langere termijn) wordt niet toegelicht; het College van Borne kiest voor Diftar. De rekening hiervoor wordt simpelweg bij de inwoners van Borne neergelegd, onder het mom van afvalscheiding loont / de vervuiler betaalt. Wat deze Diftar-discussie echter helemaal spannend maakt, is dat van de drie partijen die het huidige College van Borne vormen (CDA, GB90 en Borne-Nu), n College-partij (Borne-Nu) in haar verkiezingsprogramma 2018-2022 tegen Diftar is; n College-partij (CDA)heeft het in haar verkiezingsprogramma met geen woord over afvalbeleid/Diftar, en n College-partij (GB90) wil het huidige systeem monitoren, evalueren en optimaliseren, en heeft het in haar verkiezingsprogramma 2018-2022 met geen woord over een ander afvalscheidingssysteem in Borne. Dit geldt ook voor het gesloten Raadsakkoord en Coalitieakkoord 2018-2022 uit mei 2018. Het standpunt van de Wethouder dat het College voor Diftar kiest, is dan ook op zn minst vreemd te noemen, gezien de verkiezingsprogrammas van de drie College-partijen, het Raadsakkoord en het Coalitieakkoord 2018-2022. Inwoners van Borne hebben op deze drie partijen gestemd op basis van hun verkiezingsprogrammas. Deze programmas blijken achteraf echter dus anders vertaald te worden door de betreffende drie College-partijen dan vorig jaar is verteld aan de kiezers. Dit riekt naar kiezersbedrog. Het College probeert vervolgens onder verwijzing naar een Besluit door de Raad in november 2016, invoering van Diftar in Borne onder ditzelfde Besluit te laten vallen. In het Raadsvoorstel voor 5 februari a.s. staat in de samenvatting voorstel nr 18int04466 door het College aan de Raad exact waarmee de Raad in november 2016 heeft ingestemd om de hoeveelheid restafval per inwoner te verlagen en het aantal gescheiden grondstoffen de vergroten. Invoering van een Diftar-systeem komt niet voor in het Raadsbesluit van 8 november 2018 over afvalbeleid in Borne.
In de tabel van Twente Milieu (bron: Politiek Beraad van 22 januari jl.) probeert Twente Milieu inzichtelijk te maken wat het verschil per gemeente is. Uit deze tabel blijkt, dat in de latere jaren diftar, de kosten voor de inwoners van Borne in een dergelijk systeem nagenoeg op hetzelfde niveau liggen als in het huidige inwonersgerichte ophaalsysteem, wat alleen een basisheffing kent, en geen straf-tarief voor wat betreft het aantal keren aanbieden van de restafvalcontainer en/of GFT-container. Zowel het College als Twente Milieu blijven het mantra van scheiden op basis van Diftar echter maar luidkeels zingen, en zijn/blijven doof voor het geluid van de inwoners van Borne, die hiervan nog lang niet zijn overtuigd. Dit geluid onder de inwoners wordt versterkt door de meer dan terechte vrees voor continue jaarlijkse tariefstijgingen, van zowel de Diftar-tarieven als de basisheffing. De tarieven van het GBT laten dit namelijk ook gewoon zien in diverse Diftar-gemeenten.
Het is overduidelijk, dat voor zowel het College als voor Twente Milieu de huidige manier van afvalinzameling dan wel elk ander alternatief buiten Diftar hiervoor, voor deze twee partijen ondergeschikt aan dan wel dient ondergeschikt te worden gemaakt aan de invoering van Diftar, onder de regie van Twente Milieu als fakkeldrager voor een afvalloos Twente in 2030.
Zoals al eerder aangegeven is Twente Milieu een uitvoerend orgaan. De aandeelhouders/gemeenten (dus ook Borne) dienen dit orgaan beleids-strategisch aan te sturen en een proactieve/kritische houding hierbij in te nemen, zodat het inzicht in de bestuurlijke en financile risicos met betrekking tot de activiteiten door Twente Milieu vergroot wordt. Dit geldt dus ook voor Borne. De indruk die echter in de bijeenkomst Open Podium door de gemeente Borne over afvalbeleid bij mij in november vorig jaar is gewekt is, dat de regie over de wijze van (toekomstige) afvalinzameling volledig in handen ligt van Twente Milieu en de gemeente Borne hierin slechts volgzaam is. De kerntaak van de Gemeente Borne (in samenwerking met Twente Milieu) in afvalbeleid is en blijft echter optimale dienstverlening aan haar inwoners. De (financile) belangen van de inwoners van Borne dienen hierbij altijd het uitgangspunt te zijn en te blijven op het gebied van afvalbeleid voor de Gemeente Borne, en niet de politieke ambities c.q. agendas van Bestuurders. Het is aan de Gemeenteraad als vertegenwoordigers van de inwoners van Borne om nu haar verantwoordelijkheid in deze kwestie te nemen en het College te doen inzien dat Diftar voor Borne een heilloze weg is, die slechts lastenverzwaring voor haar inwoners met zich mee zal brengen en niets anders.
Toon — 03 feb 2019
Wanneer (grof) restafval dat ter plekke op het milieupark gescheiden kan worden, omdat er aparte bakken voor zijn, gratis kan worden weggebracht, scheelt dat al een bult restafval. O ja, de niet-mobielen mogen het 4x per jaar gratis laten komen ophalen.
Lichtgeel hesje — 03 feb 2019
Interessante tabel van Twente Milieu. Men is alleen "vergeten" de Diftar-tarieven in de voorgaande jaren hierin mee te nemen. Het is namelijk een feit, dat in een aantal Diftar-gemeenten (bijv. Enschede en Hengelo) de Diftar-heffingen voor zowel GFT als Restafval jaarlijks structureel zijn verhoogd. Dit geldt ook voor de Basisheffing. De conclusie is, dat Diftar- afvalscheiding vanaf het moment van invoering in de betreffende Gemeenten tariefverhogend heeft gewerkt in plaats van verlagend, varirend van 10 tot 40%. Deze tariefverhogingen zijn geen prikkel om een kostenverhogend Diftar-systeem voor inwoners van Borne in te ruilen voor het huidige servicegerichte systeem (13 x restafvalcontainer; 13 x oranje container en 26 x GFT container per jaar) met bijbehorend tarief basisheffing. De uitdaging voor zowel de Wethouder als voor Twente Milieu zit hem dan ook veel meer in het bevorderen van bewustwording door inwoners met betrekking tot het huidige systeem van afvalscheiding (voorlichting over afval in de juiste container?), en niet in het kiezen voor de weg van de minste weerstand, namelijk het koste wat kost willen doordrukken van een (ook op langere termijn) kostenverhogend Diftar-systeem voor de inwoners van Borne, tegen de wens van inwoners van Borne in. De kerntaak van de Gemeente Borne (in samenwerking met Twente Milieu) in afvalbeleid is en blijft optimale dienstverlening aan haar inwoners. De (financile) belangen van de inwoners van Borne dienen hierbij echter altijd het uitgangspunt te zijn en te blijven op het gebied van afvalbeleid voor de Gemeente Borne, en niet de politieke ambities c.q. agendas van Bestuurders.
Ron Hartman — 02 feb 2019
@Stefanie: eindelijk de kern van de zaak. De solidariteitsheffing voor afval steekt de paar brave scheiders, die minder toeleveren. Realiseer je dan wel dat die paar tientjes besparing, de gemeenschap erg veel ergernis en opruimkosten kan opleveren. Het is beter om gezamenlijk de kwaliteit van het gescheiden afval te verbeteren toch?
Stefanie — 02 feb 2019
Het is toch meer dan logisch dat we afval scheiden om het te kunnen hergebruiken? Is het niet meer dan logisch dat kleine huishoudens minder betalen dan grote huishoudens? Dat mensen die bewuster omgaan met afval worden beloond? Fijn, dat we in Borne al redelijk bewust en fatsoenlijk met afval omgaan. Er is dus draagvlak, mooi moment om een stukje extra te zetten. En al die mensen die dat echt niet willen, die mogen nog steeds alles in de zwarte Otto stouwen.
En nee, ik vind het absurd om afval naar Munster te vervoeren als ik het zelf in een andere Otto kan mikken.
Ron Hartman — 02 feb 2019
@Martin: Wij proberen het afval optimaal te scheiden. Een bijna onmogelijke opgave als je de PMD- en GFT bak zuiver wilt houden. Ik ben bang dat juist die bak met plastic en blik, snel nog verder vervuild zal worden. Wat doe je bv met (loodzwaar) nat kattenbakgrit nu (in de grijze) en na omgekeerd inzamelen dat zal volgen op Diftar? Geheid dat het niet meer in de grijze bak gaat of in het zakkie naar de ondergrondse. Laten we verder gaan met eindelijk meer duidelijkheid te krijgen wat wel en niet in de oranje bak kan, zodat minder vervuilde ladingen worden afgekeurd. Dan nog eens apart oude/kapotte electra, oude metalen (alleen weg te brengen als je valide bent of een auto hebt en chemisch afval (gescheiden) in 1 route ophalen als het je ernst is met hergebruik. Diftar nodigt bij velen niet uit tot betere scheiding, maar tot berekening en wangedrag.
Yvonne — 02 feb 2019
Ik ben het niet helemaal met je eens Martin. Afval bestaat wel degelijk. Als producten zorgvuldiger waren verpakt (of juist niet waren verpakt), waren containers al een stuk leger! Dat wat wij weggooien hergebruikt kan worden is natuurlijk mooi. Maar een feit blijft dat al dat plastic slecht herbruikbaar is (en ook nog te duur). Voorkomen is altijd beter dan genezen. En dat diftar leidt tot betere scheiding is niet altijd het geval. Heb in het verleden met diftar te maken gehad. Zorgde bij mij tot minder scheiding, want de grijze moest toch al aan de straat en dan maar volmaken met verpakkingen om de kosten te drukken.
Martin — 02 feb 2019
Afval bestaat niet, wij hebben het hier over grondstof. Goed grondstof scheiden is een absolute must. DIFTAR is een prima instrument om grondstof te scheiden. Veel verhalen over DIFTAR is echt Fake news. Ik begrijp niet dat er zoveel spookverhalen de ronde doen. Wat echt belangrijk is dat wij nu werkelijk in actie komen om gedifferentieerd "afval" te scheiden. Waarbij wij ons moeten realiseren dat de generaties na ons ook recht hebben op een leefbare wereld !
Borne wordt een probleem aangepraat. Twente Milieu werpt zich op als adviseur maar heeft bedrijfseconomische belangen. In Borne kent men een lage afvalstoffenheffing en grote service zoals 1 keer per jaar grofvuil van huis opgehaald en 100 kg. gratis. In Borne kan men 13 keer per jaar de grijze bak laten legen dus flexibel en klantgericht. De bewering van Twente Milieu over de afname van het aantal ledigingen komt niet overeen met de werkelijkheid. In Hengelo in 2017 dus 5 jaar na invoering Diftar 140 L. 7x en 240 L 8x Het aantal ledigingen nam wel iets af maar het gewicht per lediging nam beduidend toe dus per saldo niet minder restafval. In 2017 volgens de jaarrapportage zelfs meer.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/twente-mileu/site-images/Jaarrapportage-Twente-Milieu-2017-LR-Hengelo.pdf?mtime=20180611150331
Ron Hartman — 02 feb 2019
Bij 12 keer legen (bewust niet in de tabel???), is Borne met grote voorsprong het goedkoopst EN... belangrijker... het schoonst van alle steden! Gebleken is dat de gemiddelde Bornenaar ook nog eens het best het afval sorteert. Wat wil je nog meer, behalve dat de leveranciers minder afval moeten maken waar de burger echt een keer van af moet. Links-, of rechtsom. Haaksbergen is allang niet meer goedkoop en ging per 1 januari 2019 over op het nare Diftar dat vervuiling van de omgeving EN vervuiling van de GFT en PMD in de hand werkt.
Yvonne — 02 feb 2019
Ik vind de verschillen erg klein als je de tabel vergelijkt. Zelfs als in de tabel de kosten van de illegale dump zijn verwerkt. Illegale dump veroorzaakt veel ergernis. Is dat kleine verschil die ergernis wel waard? En als in de tabel de kosten niet volledig zijn doorgerekend moet men zich helemaal achter de oren gaan krabben....
Bartjens — 01 feb 2019
Mooie tabel hoor. Voeg even 12 x legen toe, bereken de opslag van alle andere gemeenten voor die leging boven de 8 en Borne is het goedkoopst en het meest opgeruimd. Alle voorziene extra kosten tgv opruimen illegaal afval bij de anderen ook nog even toevoegen en dan blijkt dat we een eerste klas plaats naast de buschauffeur hebben. Houden zo!
Ernst — 01 feb 2019
Ook de tabel vanTM is te globaal en geeft geen goed vergelijk. Veel te algemeen en niet te vergelijken met de situatie in Borne. As. Dinsdag avond volgt de ontknoping
BorneBoeit — 01 feb 2019
@Foutje: Inderdaad een foutje. Het is aangepast.
Foutje — 01 feb 2019
'Acht keer per week' de grijze container aan straat lijkt mij een beetje vaak ;-)

Bricks, Bites en Behaviour

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

Borne blijft financieel gezond

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021